Nya direktiv för bebyggelsen norr om Råstasjön. Från 1800 till ca 600 bostäder.

Illustration.Råstasjön.utkast

Alliansen i Solna föreslår stora förändringar i planförslaget för Råstasjön. I det ursprungliga förslaget skulle det byggas 1800 bostäder norr om Råstasjön. I augusti 2013 ändrades detta till ca 900-1000 bostäder. I det förslag som stadsbyggnadsnämnden kommer att få ta ställning till i februari kommer det bara bli bebyggelse i området som vetter mot Friends Arena och antalet lägenheter kommer att bli ca 600. Bebyggelsen i detta område flyttas dock längre från stranden. Anledningen till detta är att stadsbyggnadsförvaltningen efter samrådet genomfört en omfattande naturvärdesinventering och en utredning om den gamla deponin  som finns i den nordöstra delen av sjön (vid minigolfbanan). Under samrådet kom det en hel del synpunkter, b l a från olika miljöorganisationer att naturvärdena måste analyseras grundligare. Med anledning av resultatet från de två undersökningarna tas stora delar av den tilltänkta bebyggelsen bort från planförslaget. 

Den nya Naturvärdesinventeringen har inventerat fågellivet, fladdermöss, groddjur, lundflora och en översiktlig inventering av insekter med fokus på vedinsekter. Naturmarken norr om Råstasjön är ca 11,5 hektar stort och rikt på födoresurser för att hysa en artrik fågelfauna och fladdermusfauna. Inventeringen visar att Råstasjön med omgivande lövskogar är en nationellt artrik fladdermuslokal och en nyckelbiotop på våren. Fladdermöss är skyddade enligt artskyddsförordningen. I den västra delen av området är värdefull för flera arter som näktergal, grönsångare, trädgårdssångare och för tättingar. Mindre Hackspett uppges häcka i västra delen. I Råstasjöns vassmiljöer häckar 13 arter varav de två rödlistade: brunand och silltrut. Det finns en skrattmåskoloni med 300 häckande par. I skrattmåskolonin häckar många fågelarter som drar nytta av kolonins skydd, exempelvis skäggdopping, rörhöna och brunand. Rik lundflora finns i den västra delen av området. Där växer bla blåsippa, vitsippa, gullviva, gulsippa, vårlök, svalört och violer. Gulviva och blåsippa är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Faunan med skogliga signalarter och många vårblommande arter bedöms som rik och bevarandevärd.

Sammanfattningsvis visar naturinventeringen att delar av området har antingen högt eller påtagligt naturvärde. Dessa områden ligger i den västra delen eller i mitten av området. Däremot har de delar som vetter mot betongstationen och Friends Arena inte lika stora naturvärden då det oftast är frågan om ung björkskog som finns på fyllnadsmassor.

Resultatet av undersökningarna gör att Alliansen i Solna anser att liggande planförslag skall förändras på flera punkter. Det vi nu förordar är mer ingripande förändringar än vad vi föreslog på stadsbyggnadsnämnden i augusti då planförslaget var uppe i nämnden i samband med att beslut togs om att godkänna samrådsredogörelsen och ge direktiv för det fortsatta arbetet. Vi anser att området vid minigolfbanan inte skall bebyggas. Det beror på två saker. Dels visar undersökningar att det är svårt och riskfyllt att bygga på deponin pga den deponigas som finns där. Dels skulle bebyggelsen komma för nära den viktiga skrattmåskolonin. Det innebär att minigolfbanan kan ligga kvar i sitt nuvarande läge.

Redan i augusti föreslog vi att bebyggelsen i den sk midjan, i mitten av området, inte  skulle bebyggas. Anledningen till detta är att inte påverka sumpskogen negativt då området är viktig miljö för insekter och fåglar. Med anledning av naturvärdesinventeringen förslår vi även att bebyggelsen i den västra delen utgår. Det området har visat sig särskilt värdefullt för såväl växter, fågelliv och fladdermöss. Utredningen ger även vid handen att det är viktigt att förstärka de gröna sambanden mot Lötsjön, Igelbäckens naturreservat och Järvafältet. Frågan är av regionalt intresse och borde även påverka kommande bebyggelse i Sundbyberg då spridningsvägarna går genom kommunen. Det innebär att tennishallen kan ligga kvar på sitt nuvarande läge.

Spridningskorridoren genom Sundbyberg förstärker behovet av att inrätta ett gemensamt naturreservat för Råstasjön och Lötsjön och att stänga av Sjövägen för biltrafik.

Inom mitt eget parti, folkpartiet, har vi haft en omfattande diskussion om utformning av bebyggelsen norr om Råstasjön och det förslag som nu presenteras ligger betydligt mer i linje med våra tankar än det ursprungliga förslaget.

Det som också känns bra är att de två undersökningar staden gjort om deponin och naturvärdesinventeringen har haft stor betydelse för Alliansens ställningstagande och inneburit stora förändringar av förslaget och kraftigt minskad bebyggelse runt sjön.

Nu pågår en del arbete för att ärendet skall kunna tas upp på stadsbyggnadsnämnden onsdagen den 19 februari. Handlingar till nämndens sammanträde kommer att vara tillgängliga på nätet från sen eftermiddag onsdagen den 12 februari. Det beslut som nämnden skall fatta är att gå ut på granskning.

Den exakta utformningen av detaljplanen pågår. Bland annat undersöks möjligheten att flytta sopsugen till parkeringshuset och om de exakta placeringarna av huskropparna mot arenan för att skapa en tydlig avgränsning mellan sjön och Arenan.

Den översta bilden visar ett preliminärt förslag på hur bebyggelsen kan utformas och den nedre bilden hur förslaget såg ut vid samrådet årsskiftet 2012/2013.

Du kan läsa om naturvärdesinventeringen på Solna stads hemsida.

Tillägg: 2014-02-19. I dag fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att gå ut på granskning enligt de handlingar som finns med på Solna stads hemsida med ett undantag. Även Sjövägen skall ingå i utredningsområdet för ett naturreservat. Förslaget är inte exakt som kartan överst. Sopsugen är flyttad till parkeringsgaraget och bebyggelsen vid västra hörnet av bebyggelseområdet är något flyttat österut. Midjan blir då något större.

Läs även vad min partikamrat Peter Edholm(FP) skriver om det reviderade förslaget på ett blogginlägg.

Råstasjön.samråd

22 svar till “Nya direktiv för bebyggelsen norr om Råstasjön. Från 1800 till ca 600 bostäder.

 1. Ping: Byggplanerna vid Råstasjön dämpas till en tredjedel! | Frösundaliberalen

 2. Ping: Byggplanerna nere vid Råstasjön ändras | Anna C Nilsson

 3. Tycker också att detta är bättre än det första förslaget men varför inte bygga alls i nordvästra hörnet? Ska Enköpingsvägen fortsatt bli en stadsgata kantat av bebyggelse? Hur går det ihop med visionen av spridningskorridorer och gröna kilar? Jag tror att ni skjuter er i foten med den här synen på sambandet mellan Råstasjön och Järvafältet – risken är att partiet där emellan förblir en deprimerande slyskog. Hoppas Sumpan inte följer ert exempel. Den ursprungliga planen gick för långt också i detta hörn, men att bevara tennishallen ställer jag mig tveksam till. Där borde man kunna få in ett lägre kvarter.

  I de nordöstra delarna ser det bra ut dock, betydligt bättre än första förslaget. Verkar vettigt att spara minigolfbanan också. Jag hoppas att det finns planer att bygga längs med Vintervägen för att sluta gaturummet, det skulle ju inte påverka Råstasjön på något sätt. Men det kanske ligger utanför det aktuella planområdet.

  • TJ,
   Den gröna kilen går inte norrut mot Enköpingsvägen utan västerut mot Ursvik. Det mest skadliga området att bygga på är ju självklart i det nordvästra hörnet, där både sårbarheten och naturvärden är som störst och som skulle förstöra rekreations- och naturvärden över hela området. Om något alls måste byggas, ska det självklart centreras så nära arenan som möjligt, där det redan är exploaterat. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men det viktigaste nu är att det bildas ett naturreservat först, så att rekreations- och naturvärden får ett starkt och bestående skydd innan eventuell bebyggelse och infrastruktur planeras.

  • TJ! Att bygga vid Vintervägen finns inte med i det här planförslaget och något sådant uppdrag finns inte. Naturvärdesinventeringen visar på stora naturvärden i det nordvästra hörnet och tydliga grönsamband som går mot Lötsjön och Igelbäckens naturreservat/Järvafältet. Jag tror inte att det området behöver bli någon slyskog. Men det kommer att krävas skötsel och tankar kring hur man stärker de gröna värdena. Mvh Anders

   • Grönområdet mellan Råstasjön och Lötsjön med avstängning av Sjövägen blir säkert bra men området mellan Råstasjön och Järvafältet är bara för trist. Det tror jag aldrig kan bli bra. Där borde man bygga en ny stadsdel med Enköpingsvägen som stadsgata och gärna förtäta Ör och Hallonbergen.

    Med den nya t-banestationen blir det naturligt att bygga mer kring Arenastaden och då hoppas jag att ni förtätar längs med Vintervägen (på parkeringarna, inte på lekplatsen för den kommer att behövas) och Dalvägen. På Dalvägen kan ni bygga rejält högt – 10 våningar plus – då den ligger lägre i förhållande till bebyggelsen på Råsundavägen. På andra sidan järnvägen finns väl planer att bygga mellan spåren och Ballongberget om jag inte missminner mig?

   • Tj! Du behöver inte vara så orolig. Arenastaden från Höghusen vid Arenan till Solna station är Solnas och troligtvis ett av de tätast byggda stadsdelarna i Sverige. Även om det inte bara är bostäder. Det finns en detaljplan vid Kolonnvägen, framför Ballongberget, som medger en byggrätt för kontor som fastighetsägaren inte har utnyttjat.

  • Ersätta tennishallen med bostäder? Det låter tråkigt. Jag ser hellre fler sportmöjligheter än färre. Friends Arena är trevlig men är ju inte en arena för sport utan en arena för underhållning. Mer idrott. Mer gemenskap!

 4. Hej Anders!
  Så hur blir det med Sjövägens avstängning? Det var ju enligt nämndens direktiv en konkret fråga för förvaltningen att ta med i sin utredning. Ingen indikation ges på kartan om att vägen ska stängas av och som du formulerar dig i texten får man intrycket av att ni återigen skjuter på frågan och i stället kopplar den till idén om ett gemensamt naturreservat…

  Visst ser det i förslaget ut som att man tänker ge Solnaborna något tillbaka i form av upplevelsestigar, lekplatser och andra trivselytor, men varför inte se till att det ligger något riktigt attraktivt i vågskålen om man vill vinna opinion? Att nu äntligen binda samman sjöarna skulle applåderas av många! Som trafiksituationen ser ut i dag på Sjövägen är det närmast oseriöst att ens tala om en spridningskorridor mellan Råsta- och Lötsjöområdet.

  mvh Urban

  • Urban naturvän! Stadsbyggnadsförvaltningen har fått följande uppdrag: Vi anser att stadsbyggnadsförvaltningen ska utreda när Sjövägen kan stängas av för trafik och under vilka förutsättningar detta kan ske. Genom denna åtgärd tas den barriäreffekt som Sjövägen är bort. Barriäreffektens negativa påverkan beskrivs bl a i miljökonsekvensbeskrivningen. En avstängning skapar förutsättningar för att göra Råstasjön/Lötsjön till ett sammanhängande grönområde.

   Det uppdraget gäller fortfarande och min bedömning är att vi kommer att få ett beslutsunderlag under våren. Mvh Anders

 5. Jag tycker detta förslag skadar känslan av att besöka en naturoas mitt i staden betydligt mindre. Jag önskar dock att Hus 4 och 5 helt ska tas bort alternativt flyttas bakom träden vid Råstaparkshallen. Då kommer samtliga hus att ha träd emellan parken och parkens besökare.

 6. Bra förslag som tar hänsyn till naturvärdena vid Råstasjön och koncentrerar bebyggelsen till Arenastadsområdet. Personligen uppskattar jag också att tennishallen blir kvar. Funderar dock på hur den tråkiga ytan i nordväst ska användas, som idag är parkeringsplats? Ser också fram emot att man fortsätter driva frågan om naturreservat, men vad hindrar att sjövägen stängs av redan nu? Genomfart från norr finns ju redan med den nya vägen.

  • Nils! Förvaltningen har ett uppdrag att se över möjligheterna att införa ett naturreservat. Jag kan knappast se några problem med detta och naturvärdesinventeringen visar att framförallt nordvästra hörnet har mycket värdefull natur av hög klass för såväl, fåglar, fladdermöss som växter. Vi måste dock titta på den exakta gränsdragningen. Min bedömning är att gränsen borde gå vid strandskyddsgränsen men naturinventeringen visar att även området mellan den gränsen och tennishallen är skyddsvärd. Det fortsatta arbetet får visa exakt var gränsen skall gå. Jag delar din uppfattning om den tråkiga ytan i nordväst som i dag är en ganska oordnad parkering. Även detta område måste vi titta på så att vi får en representativ infart till Solna och Arenastaden. När det gäller avstängningen av Sjövägen så har förvaltningen ett uppdrag att även se när och hur detta kan ske. Naturvärdesinventeringen säger ju att Sjövägen är en barriär för fågel- och djurlivet. Här är länken till naturvärdesinventeringen:https://www.solna.se/Global/Stadsbyggnad%20och%20trafik/Detaljplaner/Arenastaden/NVI_R%C3%A5stasj%C3%B6n_slutrapport_140206.pdf. Mvh Anders

 7. Ping: Välkommet med färre bostäder kring Råstasjön! | Sundbyberg

 8. I dokumentet Rapport Arenastaden DP Järva 4-17_140211 kan man läsa en hel del om trafiken.

  ”De primära gatorna inom planområdet utgörs av Råsta strandväg i öst-västlig riktning och Evenemangsgatan i nord-sydlig riktning. De båda gatorna ges ett körfält i vardera riktning och möts i en cirkulationsplats strax öster om det planerade parkeringshuset. Från de nämnda gatorna löper korta, vinkelräta tvärgator in i bostadskvarteren.
  För att förstärka rekreationsområdet kring Råstasjön avses Sjövägen stängas för allmän fordonstrafik på sträckan söder om Råsta strandväg. Avstängningen kan ske först när övrig infrastruktur i Arenastaden är fullt utbyggd cirka 2015. Norr om Råsta strandväg bibehålls Sjövägen med dagens utformning.
  Det planerade parkeringsgaraget norr om Råsta strandväg ges en infart från cirkulationsplatsen i Evenemangsgatans norra ände. Utfart sker i byggnadens västra ände, mot Råsta strandväg. Till följd av parkeringshusets läge måste den befintliga infarten till Trafikverkets bangård flyttas något västerut.
  Vid korsningen mellan Evenemangsgatan och Vintervägen anläggs ett torg i nivå med gatorna.”

 9. Sjövägen var en temporär tillfällig lösning inför Fotbolls VM – 58.

  Är väl därför den är kvar antar jag, har ju bara gått dryga 55 politiska år efter det att den skulle tagits bort . . . 😉

 10. Ping: Inbjudan till årsmöte 2014, 18 mars, kl 18.30 |

 11. I senaste förslaget 6 huskroppar 10 vån högt totalt 600 lägenheter. Betyder 10 lägenheter på varje våningsplan? Är det möjligt? Emellertid enda kloka är att totalt undvika dessa hus. Trycket på miljön är redan alltför stort från arena, galleria, 5 höghus mm. Strandskyddet skall inte överträdas. Bengt

 12. Ping: Socialdemokratiskt dubbelspel om bebyggelsen norr om Råstasjö |

 13. Ping: Kommunstyrelsen beslutade om naturreservat för Råstasjön. |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s