Etikettarkiv: Nytt planförslag

Nya direktiv för bebyggelsen norr om Råstasjön. Från 1800 till ca 600 bostäder.

Illustration.Råstasjön.utkast

Alliansen i Solna föreslår stora förändringar i planförslaget för Råstasjön. I det ursprungliga förslaget skulle det byggas 1800 bostäder norr om Råstasjön. I augusti 2013 ändrades detta till ca 900-1000 bostäder. I det förslag som stadsbyggnadsnämnden kommer att få ta ställning till i februari kommer det bara bli bebyggelse i området som vetter mot Friends Arena och antalet lägenheter kommer att bli ca 600. Bebyggelsen i detta område flyttas dock längre från stranden. Anledningen till detta är att stadsbyggnadsförvaltningen efter samrådet genomfört en omfattande naturvärdesinventering och en utredning om den gamla deponin  som finns i den nordöstra delen av sjön (vid minigolfbanan). Under samrådet kom det en hel del synpunkter, b l a från olika miljöorganisationer att naturvärdena måste analyseras grundligare. Med anledning av resultatet från de två undersökningarna tas stora delar av den tilltänkta bebyggelsen bort från planförslaget. 

Den nya Naturvärdesinventeringen har inventerat fågellivet, fladdermöss, groddjur, lundflora och en översiktlig inventering av insekter med fokus på vedinsekter. Naturmarken norr om Råstasjön är ca 11,5 hektar stort och rikt på födoresurser för att hysa en artrik fågelfauna och fladdermusfauna. Inventeringen visar att Råstasjön med omgivande lövskogar är en nationellt artrik fladdermuslokal och en nyckelbiotop på våren. Fladdermöss är skyddade enligt artskyddsförordningen. I den västra delen av området är värdefull för flera arter som näktergal, grönsångare, trädgårdssångare och för tättingar. Mindre Hackspett uppges häcka i västra delen. I Råstasjöns vassmiljöer häckar 13 arter varav de två rödlistade: brunand och silltrut. Det finns en skrattmåskoloni med 300 häckande par. I skrattmåskolonin häckar många fågelarter som drar nytta av kolonins skydd, exempelvis skäggdopping, rörhöna och brunand. Rik lundflora finns i den västra delen av området. Där växer bla blåsippa, vitsippa, gullviva, gulsippa, vårlök, svalört och violer. Gulviva och blåsippa är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Faunan med skogliga signalarter och många vårblommande arter bedöms som rik och bevarandevärd.

Sammanfattningsvis visar naturinventeringen att delar av området har antingen högt eller påtagligt naturvärde. Dessa områden ligger i den västra delen eller i mitten av området. Däremot har de delar som vetter mot betongstationen och Friends Arena inte lika stora naturvärden då det oftast är frågan om ung björkskog som finns på fyllnadsmassor.

Resultatet av undersökningarna gör att Alliansen i Solna anser att liggande planförslag skall förändras på flera punkter. Det vi nu förordar är mer ingripande förändringar än vad vi föreslog på stadsbyggnadsnämnden i augusti då planförslaget var uppe i nämnden i samband med att beslut togs om att godkänna samrådsredogörelsen och ge direktiv för det fortsatta arbetet. Vi anser att området vid minigolfbanan inte skall bebyggas. Det beror på två saker. Dels visar undersökningar att det är svårt och riskfyllt att bygga på deponin pga den deponigas som finns där. Dels skulle bebyggelsen komma för nära den viktiga skrattmåskolonin. Det innebär att minigolfbanan kan ligga kvar i sitt nuvarande läge.

Redan i augusti föreslog vi att bebyggelsen i den sk midjan, i mitten av området, inte  skulle bebyggas. Anledningen till detta är att inte påverka sumpskogen negativt då området är viktig miljö för insekter och fåglar. Med anledning av naturvärdesinventeringen förslår vi även att bebyggelsen i den västra delen utgår. Det området har visat sig särskilt värdefullt för såväl växter, fågelliv och fladdermöss. Utredningen ger även vid handen att det är viktigt att förstärka de gröna sambanden mot Lötsjön, Igelbäckens naturreservat och Järvafältet. Frågan är av regionalt intresse och borde även påverka kommande bebyggelse i Sundbyberg då spridningsvägarna går genom kommunen. Det innebär att tennishallen kan ligga kvar på sitt nuvarande läge.

Spridningskorridoren genom Sundbyberg förstärker behovet av att inrätta ett gemensamt naturreservat för Råstasjön och Lötsjön och att stänga av Sjövägen för biltrafik.

Inom mitt eget parti, folkpartiet, har vi haft en omfattande diskussion om utformning av bebyggelsen norr om Råstasjön och det förslag som nu presenteras ligger betydligt mer i linje med våra tankar än det ursprungliga förslaget.

Det som också känns bra är att de två undersökningar staden gjort om deponin och naturvärdesinventeringen har haft stor betydelse för Alliansens ställningstagande och inneburit stora förändringar av förslaget och kraftigt minskad bebyggelse runt sjön.

Nu pågår en del arbete för att ärendet skall kunna tas upp på stadsbyggnadsnämnden onsdagen den 19 februari. Handlingar till nämndens sammanträde kommer att vara tillgängliga på nätet från sen eftermiddag onsdagen den 12 februari. Det beslut som nämnden skall fatta är att gå ut på granskning.

Den exakta utformningen av detaljplanen pågår. Bland annat undersöks möjligheten att flytta sopsugen till parkeringshuset och om de exakta placeringarna av huskropparna mot arenan för att skapa en tydlig avgränsning mellan sjön och Arenan.

Den översta bilden visar ett preliminärt förslag på hur bebyggelsen kan utformas och den nedre bilden hur förslaget såg ut vid samrådet årsskiftet 2012/2013.

Du kan läsa om naturvärdesinventeringen på Solna stads hemsida.

Tillägg: 2014-02-19. I dag fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att gå ut på granskning enligt de handlingar som finns med på Solna stads hemsida med ett undantag. Även Sjövägen skall ingå i utredningsområdet för ett naturreservat. Förslaget är inte exakt som kartan överst. Sopsugen är flyttad till parkeringsgaraget och bebyggelsen vid västra hörnet av bebyggelseområdet är något flyttat österut. Midjan blir då något större.

Läs även vad min partikamrat Peter Edholm(FP) skriver om det reviderade förslaget på ett blogginlägg.

Råstasjön.samråd