Länsstyrelsen avslår byggnadsminnesförklaring av Rödingarna. De flyttas 160 meter norrut.

Länsstyrelsen har i dag (2014-02-10) avslagit Martin Eliassons(S) ansökan om byggnadsminnesförklaringen av järnvägsarbetarbostäderna, de sk Rödingarna belägna vid Kolonnvägen i Norra Solna. Rödingarna är unika ur ett såväl regionalt som nationellt perspektiv. Liknande byggnader finns troligtvis bara i Hallsberg och Ånge. En detaljplan från 1985 medger dock en byggrätt för trafikplatsen(vägramp). Solna stad har motsatt sig en byggnadsminnes- förklaring med anledning av att staden vill flytta de två byggnaderna ca 160 meter norrut och de kommer då att även framgent att placeras i anslutning till övriga järnvägsbostäder. Länsstyrelsen skriver att ”På grundval av de uppgifter av ekonomisk och planeringsmässig karaktär Solna kommun lämnat under hösten 2013 avslås byggnadsminnesförklaringen.”

I den debatt som har förts om Rödingarna har en del påstått att de skall rivas. Detta är fel. Det har i och för sig tidigare inkommit en ansökan om rivningslov men staden har varit mycket tydlig med att detta inte kommer att beviljas. Utan staden vill primärt flytta dem till en plats i närheten. Och så kommer det att bli. Stadsbyggnadsnämnden kommer på sitt sammanträde den 19 februari att ta ställning till att flytta de två byggnaderna ca 160 meter. En byggnad kommer att bli bostäder och en användas för föreningsverksamhet.

I debatten har det framkommit förslag på andra trafiklösningar som skulle innebära att de inte behöver flyttas. Men de blir ändå en del av en trafikapparat. Både en trevägskorsning enligt gällande plan från 1985 (då staden dessutom styrdes av socialdemokraterna) och en fyrvägskorsning har studerats. I det fortsatta arbetet förkastades alternativet med en fyrvägskorsning. Anledningen är att en fyrvägskorsning gör intrång på järnvägsfastigheten, är tekniskt mer komplicerad och avsevärt dyrare att bygga. Den medför också betydande störningar för omkringliggande bostadsbebyggelse (Regementsgatan).

En plan skulle med en stor risk för överklagande ta flera år att ta fram. Trafikverket motsatte sig redan under samrådet för den fördjupade översiktsplanen för Arenastaden en fyrvägskorsning. Om frågan skulle prövas väger järnvägsintresset tungt då Ostkustbanan är ett riksintresse. Det avgörande är att såväl stödmurar som broar, kommer att hamna innanför gränsen till nytt spårområde för Ostkustbanan vilket Trafikverket med stor sannolikhet kommer att avstyrka och även överklaga om staden tog fram en sådan detaljplan. En trevägskorsning kostar ca 40 miljoner kronor och en fyrvägskorsning 200-250 miljoner kronor.

De två rödingarna har ett stort kulturhistoriskt värde enligt stadens eget kulturminnesvårdsprogram. Det känns därför mycket bra att stadsbyggnadsnämnden den 19 februari har möjlighet att fatta beslut att flytta dessa till ett område i närheten. Historiskt är detta inte ovanligt. Förr i tiden flyttades även stora byggnader som kyrkor och herrgårdar av olika anledningar till nya platser. Och i vissa fall ganska långa sträckor. Solna stad flyttade bla Hästskostallet från Södra Ritorp till Överjärva i början av 90-talet. En flytt som alla uppskattade.

Onsdagen den 12 februari, sen eftermiddag, har du möjlighet att läsa handlingarna till nämnden på stadens hemsida.

Tillägg 2014-02-19. I kväll har stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om att flytta de två Rödingarna enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Du har även möjlighet att läsa mer om Rödingarna på Solna stads hemsida och mitt tidigare inlägg om Rödingarna på bloggen.

31 svar till “Länsstyrelsen avslår byggnadsminnesförklaring av Rödingarna. De flyttas 160 meter norrut.

 1. Tyvärr har man aldrig ansträngt sig för att hitta en lösning som gör att Rödingarna får stå kvar på sin ursprungliga plats och Solna får en stadsmässig förbindelse mellan Kolonnvägen och Enköpingsvägen. Istället vill man till varje pris genomtrumfa en snart 30 år gammal detaljplan som ritades då Enköpingsvägen var Europaväg och Solna ännu inte hade uttalade ambitioner att blir mer stad. Den fyrvägskorsning man jämför med verkar bara vara framtagen för att få detaljplanens ramp att framstå i bättre dager. Onödiga dyra broar och intrång i Trafikverkets reservat för framtida spår. Jag har roat mig med att ta fram ett alternativ som utgår från den föreliggande verkligheten och med minsta möjliga åtgärder förbinder Kolonnvägen med Enköpingsvägen.
  Använd Regementsgatan och gör en trevägskorsning söderifrån. Varför denna fula, krångliga ramp i norr? Arenan ligger ju söder om Enköpingsvägen. Anslutningen norrut behövs ej. Det finns alternativa vägar närmare Järva krog.
  Dina argument mot fyrvägskorsningen:
  (Anledningen är att en fyrvägskorsning gör intrång på järnvägsfastigheten, är tekniskt mer komplicerad och avsevärt dyrare att bygga)
  gäller inte den trevägskorsning jag föreslår.
  Den lämnar MER plats till framtida spår, och den är både enklare och billigare att bygga. Men jag medger att den kan medföra störningar för de boende vid Regementsgatan. Det är kanske ett pris man får betala för att omvandla en återvändsgränd till en levande stadsgata. Men med tanke på närheten till järnvägen kan gatan aldrig bli särskilt tyst.
  Ytterligare ett argument är att en ny plan skulle ta så lång tid. Varför har ni inte påbörjat arbetet tidigare då? Dessutom är det mycket möjligt att en anslutning via Regementsgatan ryms inom gällande detaljplan. Det är så små åtgärder som krävs.
  Läs mer i facebookgruppen Rädda Rödingarna https://www.facebook.com/groups/raddarodingarna/ (som jag ser att även du, Anders, nu är medlem i. Välkommen!) och titta på foton här:
  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.281840388637962.1073741836.191631794325489&type=1
  Jag hoppas du tar till dig goda argument och omprövar dåliga beslut.
  Vi vill ju båda ha ett vackrare Solna.

  • Björn, ditt påstående att ”Istället vill man till varje pris genomtrumfa en snart 30 år gammal detaljplan som ritades då Enköpingsvägen var Europaväg och Solna ännu inte hade uttalade ambitioner att blir mer stad. ” Det är inte riktigt enligt min minnesbild. År 2007 deltog jag (som Solnabo och medborgare) i Solnas projekt i en satsning på att strategiskt stärka varumärket ”Solna”. Under det arbetet framkom, bland annat, att i maj 1985 övergick Lilla Frösunda, Frösundavik och Linneaholm i Solna kommuns ägo, och vid halvårsskiftet 1987 flyttade de sista militära verksamheterna bort från de områdena. Det innebar att stadsplanering för dessa områden startade. En som var mycket engagerad i att Solna skulle växa var Bristol Jaldén som arbetade som stadsplanearkitekt och stadsarkitekt i Solna från 1948 och fram till pensionen 1985. Han var djupt delaktig i framväxten av det moderna Solna. Jag vill också gärna citera Bristol från den intervju som gjordes med honom den 10 december 1985 av Maria Malmlöf (dåvarande informationssekreterare i Solna) ”- den som skulle komma efter mig skall nog ta vara på de möjligheter som finns att bygga i Solna. För även om vi under årens lopp fått oerhörd mycket kritik för vårt sätt att bygga, dom säger att vi bygger för högt, vi bygger för långt, vi bygger för trångt och det är tjockt och besvärligt, så finns det oändliga stora värden i den här kommunen att ta vara på.” Mycket visionärt av Bristol, tycker jag. Så visst fanns det uttalande ambitioner att Solna skulle bli mer stad år 1985.

   • Tack Kristian för din intressanta historieskrivning!
    Jag menade inte att Solna inte hade ambitioner att bli stad 1985, men till skillnad från idag uttalade man inte att man skulle bygga mer ”stadsmässigt”. Alltså en strävan mot kvartersstaden.
    Det blev lite otydligt då jag hade använt ordet ”stadsmässig” i meningen innan och ville undvika upprepning. Jag brukar lyssna på ”På minuten”, och hade denna regel i bakhuvudet.

 2. Bra! Länstyrelsen beaktade således den av socialdemokraterna i Solna föreslagna trafiklösningen som blir mycket billigare, enklare att bygga och ger mindre störning än alla andra alternativ. Dessutom kommer Rödingarna inte att rivas utan flyttas, och bli bostäder samt bli lokaler för föreningsverksamhet – en ”vinn-vinn-situation” med andra ord. Måste, helt klart, ge beröm åt sossarna modellår 1985 jämfört med sossarna modellår 2014. Dåtidens sossar var mycket mer framsynta och progressiva jämfört med nutidens sossar, enligt min mening.

 3. Hej
  Som tillägg till Björns kommentar om att 4-vägskorsningen gjorts onödigt stor och dyr vill jag lägga att den i ursprungliga utredningen är framtagen för att matcha planen från 85 med tillägg för en tvåfilig ramp utmed Regementsgatan för trafik österut på Enköpingsvägen. Man jämför alltså äpplen med päron.

  Björns lösning ser ut att motsvara den ramp som nu byggs. Eller tänker man senare komplettera med ramp även söderifrån utmed Regementsgatan?

 4. Som sollentunabo uppskattar jag de vackra byggnaderna var gång jag åker förbi. Låt byggnaderna på den nya platsen framträda mera bland tråkiga järnvägs-och industriområden och bli en trevlig entré’ till staden Solna.

 5. Det både Björn och Mikael missar är att Enköpingsvägen kommer att ha mycket trafik även framgent, Det visade redan undersökningar när den fördjupade ÖP för Ulriksdal och Järvastaden antogs. Det beror på den omfattande bebyggelse som kommer att ske i Solna, Sundbyberg ovh Västerort. Det är ju det stora tillväxtområdet i Sverige idag. Och det kommer även att vara en omfattande trafik från Arenan när det är arrangemang där. Annars är risken stor för smittrafik genom Frösunda om inte trafikflödena blir bra. Sen behöver inte Enköpingsvägen se ut som en motorväg i framtiden. Mvh Anders

  • Nej det är just det. För det första får man den trafik som man bygger för (s.k. inducerad trafik), för det andra går det att bygga stadsmässigt även med mycket biltrafik. Enköpingsvägen kommer knappast få mer trafik än dagens Sveavägen, ändå kan jag inte minnas att jag sett några motorledsramper vid Odenplan.

   Ni styrande Solnapolitiker måste lämna förortstänket som ni fortfarande har kvar. Hela Frösunda är en enda gigantisk förort, Ritorp är en förort, Bagartorp är förort. Ulriksdal nya och gamla är förort, sedan motorvägsramp på det… Arenastaden är det första steget bort från förort, det enda smolket i glädjebägaren är förortsgallerian som också byggs där.

   Förort behöver inte vara fel, men Solna ligger alldeles för centralt i regionen för att inte bli mer innerstadslik. Och det är ju även en uttalad ambition i teorin, även om den sällan eller aldrig följs i praktiken. Solna City och Solnavägen blir det verkliga testet – klarar vi att bygga stad där? Kan vi plocka bort de planskiljda korsningarna och överbrygga de nya barriär som tvärbanan inneburit (återigen ett resultat av förortstänk)?

   Vi är på rätt väg så jag vill inte gnälla, men det är frusterande att se sådana här bakslag. Enköpingsvägen har potential som inte får slösas bort.

   • Mycket bra synpunkter TJ som jag delar helt! Hela Enköpingsvägen bort mot Rissne har ju en enorm potential att utvecklas till stadsgata istället för motortrafikled. Men några sådana planer verkar inte föreligga tyvärr.

   • Jonas! kommunerna Solna och Sundbyberg kommer att få ta över Enköpingsvägen så småningom. kommunernas tankar är att när det är möjligt att bygga om Enköpingsvägen till en mer stadsliknande gata för att bland annat få ner hastigheterna och skapa en bättre gatumiljö. Det jag försöker säga, men inte lyckas med, är att de undersökningar som har gjort visar att det även i framtiden kommer att gå många bilar på vägen med anledning av att såväl Solna som Sundbyberg bygger helt nya stadsdela i närheten. Sundbyberg har dessutom placerat en helt ny Hornbachsstormarknad som garanterat skapar stor biltrafik. Till en sådan butik åker man bil. Mvh Anders

 6. Jag inser att det kommer att vara mycket trafik på Enköpingsvägen även i framtiden och att man för att undvika smittrafik genom Frösunda måste skapa en smidig förbindelse med Enköpingsvägen. Just därför är det bättre att ha en trevägslösning från söder. Man får en rak trafikföring och slipper ramplösning med snäva kurvradier.

  • Enköpingsvägen kommer ha fortsatt mycket trafik, även om jag tror mängden påverkas av hur Solna och Sundbyberg väljer att utveckla vägen framöver, mycket är ändå genomfartstrafik.

   Jag är inte emot att Enköpingsvägen och Kolonnvägen kopplas ihop, tvärtom det tror jag är bra. Nuvarande lösning från 87 tycker jag inte heller är nåt vidare ur någon aspekt. Men ytan som nu allokeras till trafiklösning är stor. Den blir en enorm barriär mellan stadsdelar att promenera igenom med trafik 360 grader om. Jag tror Solna kan bättre och vackrare.

   • Utvecklingen i Solna sker fortfarande på bilens villkor tyvärr. Man vågar inte sätta ned foten och säga ”här kommer ni inte fram”. Men det går inte att bygga bort köerna, varje ny vägyta som uppstår fylls snabbt av nya bilar. Det enda som fungerar är att strypa flödena och satsa på kollektivtrafik. Samt göra Solna till en stad och målpunkt i sin egen rätt. Varför måste man susa förbi Solna på väg till stan? Jo för att Solna saknar det som innerstan har – men så behöver det inte vara för all framtid om man bygger stadsmässigt.

 7. Anders
  Ett stort problem är att tiden både hunnit ikapp och sprungit om detaljplanen från 1985, ur flera aspekter. Solnas kulturmiljöprogram som fastslår Rödingarnas omistliga värde är från 1988, alltså efter att rampen planerats. Synen på staden har ändrats radikalt. Människor idag vill helt enkelt inte ha denna typ av lösningar längre.

  Vi ska komma ihåg att sträckan utmed Kolonnvägen är huvudstråk för gående till Ulriksdals station. Trafikplatsen som planeras nu är nästan 100 meter lång. Alltså, för att korsa två vägar används 100 meter av stadens utrymme som enormt många människor dagligen ska gå igenom. Det är samma storlek som de enskilda ramperna i Järva Krog, kanske den plats i Solna jag allra minst gillar att gå igenom. Ska vi verkligen bygga en till sådan plats?

  Vidare är det svårt att få känslan att staden alls haft någon ambition att ta fram en annan plan. Ett tungt argument, håller jag med om, är att korsningen gör intrång i Ostkustbanan. Men det verkar även rampen ha gjort för jag noterar att kommunen i svaret till länsstyrelsen i november skriver ”utformningen har dock justerats för att korsningen ska kunna anläggas utanför gräns för nytt spårområde för Ostkustbanan”. För 4-vägskorsning däremot kan jag inte se att några ansträngningar gjorts för att ta fram en lösning som inte gör intrång i järnvägsfastigheten. Detta borde ha studerats!

  Vidare innehåller kommunens svar till länsstyrelsen flera anmärkningsvärda punkter angående en 4-vägskorsning:
  ”förhållandena för boende utmed Regementsgatan kommer att förändras påtagligt…[…..] Vid utbyggnaden kommer utsikten försvinna och ersättas av en utblick mot en stödmur av betong på 3-5 meter påbyggd med en 1-2 meter hög bullerskärm.” Men, Regementsgatan ansluter till Enköpingsvägen redan idag, den var ju en gång infartsväg. Kan du se hur Kolonnvägen ska kunna hamna upp till 5 meter över Regementsgatan? Jag kan det inte, och är det ens möjligt kan det knappast vara enda och inte heller bästa lösningen.

  Vidare har Regementsgatans nuvarande funktion som återvändsgränd inte kunnat påverkas och ändras, hur tänker man den prioriteringen? Den höga kostnaden för korsning beror delvis på dåliga grundförhållanden söder om Enköpingsvägen. Men i samma dokument konstateras att de bedöms vara dåliga. Man har ingen klar data.
  Därefter: ”För trevägskorsningen har bullerberäkningar genomförts. [….] För fyrvägskorsning har inga bullerberäkningar gjorts, men bedömningen är att bullret för bostäderna vid Regementsgatan kommer öka”. Slutsatserna om alternativ till rampen verkar ganska ogrundade och inga försök till att anpassa lösningen verkar ha gjorts. Jag saknar viljan att hitta en bra lösning. Var är visionerna för området?

  Istället bygger man en 100 meter lång trafiklösning som dagens invånare inte vill ha och som allvarligt skadar en ovärderlig kulturmiljö. Visst är det bättre att husen flyttas än rivs, men vad får vi istället? Här ligger det stora problemet. Att flytta hus kan absolut vara motiverat i fall som hästskostallet där mervärden skapas. Men här får vi inget mervärde, tvärtom 100 meter trafikkarusell.

  Solna kan bättre!

 8. Det måste finnas en bättre lösning på det här. Ritorp och Bagatorp tycker jag är det, av alla partier, mest försakade området i Solna. Dags att vi alla börjar lyssna på de boende och hittar en lösning som inte innebär en gigantisk betongramp.

 9. Ping: Klocktornet: En skandalrivning av flera skäl « Rasmus (liberal)

 10. Länsstyrelsen beslut om att tillfälligt stoppa flytten – vad innebär det?

  • Kristian! Det innebär att Råsta projektutveckling avbryter arbetet med flytten tills slutligt beslut finns. Mvh Anders

   • Varför förstördes gång och cykelvägarna efter att länsstyrelsen beslutat om att arbetet skulle stoppas? Detta måste återställas omedelbart!

   • Anders! Jag har kontaktat Råsta projektutveckling för att efterhöra vad som har skett och fått följande svar från dem ”Så fort vi fick länsstyrelsens beslut om inhibition avbröts arbetena med flytt av Rödingarna. Dock gjordes visst nödvändigt skyddsarbete på husen för att säkra att inte allmänheten kom till skada.

    Arbetena med trafikplatsen som ska koppla Enköpingsvägen med Kolonnvägen berörs ej av länsstyrelsens beslut. Arbetsområdet har inhägnats enligt beslutad TA-plan innebärande att gång-och cykelväg stängts av.”

    Ett förtydligande på svaret från mig. Byggande av rampen och flytten av Rödingarna är i praktiken två ärenden. Det finns en gällande detaljplan som medger byggandet av en ramp och att Rödingarna rivs. Detta tog Länsstyrelsen ställning till redan 1985 när de fastställde planen. Staden vill inte riva Rödingarna utan flytta dessa.Därav det nya ärendet om flytt husen. Mvh Anders

   • Oj vad de ljuger! Att spärra av vid husen kan jag förstå kan göras av säkerhet, men att förstöra alla gång och cykelvägar till området skyddar ju ingen. Tvärt om, nu springer ju folk över Enköpingsvägen för att inte få en flera kilometers omväg! Det är ju en fara om något.
    Hur har ni tänkt att folk ska ta sig till busshållplatsen för 509 eller till pendeltåget t.ex?

   • Om jag är rätt informerad så innebär bygget av den nya rampen mot Enköpingsvägen att staden har möjlighet att stänga av Kolonnvägen/Banmästargatan vid nya Ulriksdalskolan och förskolan Ulriksdal? Enbart buss 509 kan då passera det området, och inga övriga fordon? Det skulle innebära att om flytten av Rödingarna genomförs (enligt plan) och rampen byggs, så kan en mycket säker trafikmiljö skapas för hundratals eller rent utav tusentals, förskolebarn, elever och föräldrar vid Ulriksdalskolan och förskolan Ulriksdal. Ett mycket tungt argument att fullfölja flytten och bygget. Har länstyrelsen och mark- och miljödomstolen beaktat detta? Vi är tusentals föräldrar som skulle uppskatta en sådan säker trafikmiljö för våra barn runt förskolan och den nya skolan i Ulriksdal. Det skulle sannolikt ligga i allmänintresset att skapa en så säker trafikmiljö till och från förskolan och skolan i Ulriksdal spm möjligt. Alla blir vinnare. Barnen, Rödingarna får vara kvar (istället för att rivas) och en ny behövlig ramp mot Enköpingsvägen byggs (vilken ursprungligen är föreslagen av socialdemokraterna 1985).

 11. Det betyder att arbetet med att flytta Rödingarna genast måste upphöra! Trots att bygglovet ej vunnit laga kraft har Solna stad satt igång arbetet. Man har fällt träd, schaktat och börjat med ny grund. Länsstyrelsen har funnit ”skäl att anta att kommunens beslut är felaktigt, och därför vill man förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada”. Hårda ord!
  Nu Anders får du ju en bra chans att tänka om och göra något bättre. För att vinna tid kanske något som ryms inom gällande detaljplan. T ex en anslutning söderifrån via Regementsgatan.

 12. Eftersom ett beslut om rivning finns som är godkänt från Länsstyrelsen så är det väl bara att riva husen så kommunen slipper dyra viten.
  De som bråkar om flytten får skylla sig själva. Det hade ju varit bättre att kommunen fått flytta husen så de blev bevarade men som det ser ut nu kan det bli dyrt för kommunen, så bort med rödingarna och kör på så det blir klart innan stora viten faller ut.

  • Så kan det säkert bli eftersom man inte verkar bry sig det minsta om de boende eller kulturhistoriskt värden. Det som kan rädda husen är att det är valår. Det kommer ännu mer negativ publicitet om de rivs.

   • Anders S! Jag har mycket svårt att förstå ditt påstående om de boende. Det får du utveckla. Det har aldrig varit frågan om att riva husen från stadens sida. Utan att helt enkelt flytta på dem. Mvh Anders

   • Det är så klart bättre att flytta husen än att riva, men det bästa vore om de kunde få stå kvar.
    Det jag menar om att man inte bryr sig om det boende i området är bl.a. att man inte tar någon hänsyn till boendemiljön och framkomligheten. Att man överhuvudtaget planerar in en stor vägramp mitt i ett bostadsområde är mycket märkligt. Man gräver av cykel och gångvägar helt i onödan och utan att informera innan eller skylta ordentligt.
    Nu är en väg provisoriskt återställd, men varför är inte den andra lagad? Arbetet är ju avbrutet på obestämd tid och var så redan när vägen förstördes.

   • Du säger att du har svårt att förstå Anders S kommentar att man inte bryr sig om de boende i Ritorp. Ett tillägg:

    Ritorp av ett område med mycket stora trafikbarriärer vilket också slås fast i nya grönplanen som nu är ute på remiss. Hårt uppdelat i en norra och södra del. Minst lika delat som Bergshamra, men tidigare inte lika högljudda i debatten.

    När husen i Ritorp byggdes var Enköpingsvägen bara en fil i varje riktning ungefär som Gustav IIIs boulevard i Frösunda idag. Sen dess har Ritorp drabbats hårt av trafikutbyggnaden och har idag redan ett mycket dåligt läge. Nu blir det, precis som du skriver i svaret på den interpellation som nyligen var i KF, försämringar i den viktigaste passagen men de anses utan reflektion som acceptabla.

    Samtidigt motiveras det bl.a med att vi måste undvika att folk kör genom Frösunda och på Dalvägen mm. Jag säger inte att ni resonerar så här, men för boende i Ritorp blir ju ändå känslan att man tycker att Ritorp är redan inget vidare område så då kan vi lika gärna klämma in lite mer skräp där så vi skyddar andra delar av Solna.

    Det vore nog på sin plats att i alla fall beklaga att Ritorp drabbas. Kanske säga att man ska titta på hur man kan förbättra området på andra punkter för att kompensera. Inte bara till ett redan trafikdrabbat område konstatera att försämringar är acceptabla här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s