Etikettarkiv: Detaljplan del av Arenastaden

Hvad vilja socialdemokraterna med Råstasjön?

När detta blogginlägg skrivs på kvällen efter fullmäktigedebatten om Råstasjön, när detaljplan och ramöverenskommelse antogs av kommunfullmäktige, är det ändå några saker jag funderar över.

Det var en debatt på över två timmar. En i stora stycken konstruktiv debatt där argument stöttes och blöttes.  Debatten visade ganska klart att oppositionen är splittrad. Vänsterpartiet är tydligt med att de vill ha ett omfattande naturreservat runt sjön,  även om jag har svårt att förstå poängen med att lägga in Råstaparkshallen, ”containerparkeringen”, minigolfbanan, Råstasjöns IP, 20 villor och sju bostadshus  i hörnet Östervägen/Vintervägen i naturreservatet. Undrar vad de som bor eller är verksamma där tycker om att bli en del av ett reservat? Men på betongstationstomten kan de tänka sig bebyggelse.

Miljöpartiet vill begränsa bebyggelsen men hur mycket är oklart. De vill först göra ett naturreservat och därefter se vad som kan byggas. Det känns som en möjlig anpassning till socialdemokraternas linje.

Problemet är bara att socialdemokraterna inte har en linje. De är verkligen diffusa när det gäller Råstasjön. Den 7 januari 2013 uttalade sig socialdemokraternas ordförande Gösta Mårtensson i DN Stockholmsdelen att bygga vid Råstasjön är som  att bygga i Hagaparken, men den tanken skulle ingen komma på. Den 1 juli 2013 skriver Råstahems Folketshusförening på ett avtal med Riksbyggen om en försäljning av ett markområde för 10 miljoner kronor som inte är möjligt att bebygga enligt naturvärdesinventeringen. En förening där alla förtroendeuppdrag innehas av aktiva socialdemokrater. De inväntade vare sig samrådssvaren för detaljplanen och ej heller naturvärdesinventeringens resultat.

Under kvällens debatt ställde jag frågor till företrädarna för Socialdemokraterna om vilka områden de anser skall ingå i naturreservatet. Jag fick inget svar på frågan. Socialdemokraterna vill inte bygga inom strandskyddat område säger de. Men naturinventeringen visar att det finns många områden som ligger utanför strandskyddat område som har ett betydligt större naturvärde än områden som ligger inom strandskyddet. Jag ställde därför frågan om Socialdemokraterna kommer att bebygga Råstahems Folketshusförenings tomt, tennishallen, i midjan och på minigolfbanan. Jag fick inget svar på frågorna.

En sak är säker. Socialdemokraterna i Solna lovar inget bestämt. Min bedömning är att om de rödgröna vinner valet i Solna i  höst kan det bli en ganska omfattande bebyggelse – bara den sker utanför strandskyddat område.

Läs även mina tidigare inlägg socialdemokratiskt dubbelspel om Råstasjön och öppet brev till Socialdemokraterna och miljöpartiet om deras syn på naturreservat. 

 

Nya direktiv för bebyggelsen norr om Råstasjön. Från 1800 till ca 600 bostäder.

Illustration.Råstasjön.utkast

Alliansen i Solna föreslår stora förändringar i planförslaget för Råstasjön. I det ursprungliga förslaget skulle det byggas 1800 bostäder norr om Råstasjön. I augusti 2013 ändrades detta till ca 900-1000 bostäder. I det förslag som stadsbyggnadsnämnden kommer att få ta ställning till i februari kommer det bara bli bebyggelse i området som vetter mot Friends Arena och antalet lägenheter kommer att bli ca 600. Bebyggelsen i detta område flyttas dock längre från stranden. Anledningen till detta är att stadsbyggnadsförvaltningen efter samrådet genomfört en omfattande naturvärdesinventering och en utredning om den gamla deponin  som finns i den nordöstra delen av sjön (vid minigolfbanan). Under samrådet kom det en hel del synpunkter, b l a från olika miljöorganisationer att naturvärdena måste analyseras grundligare. Med anledning av resultatet från de två undersökningarna tas stora delar av den tilltänkta bebyggelsen bort från planförslaget. 

Den nya Naturvärdesinventeringen har inventerat fågellivet, fladdermöss, groddjur, lundflora och en översiktlig inventering av insekter med fokus på vedinsekter. Naturmarken norr om Råstasjön är ca 11,5 hektar stort och rikt på födoresurser för att hysa en artrik fågelfauna och fladdermusfauna. Inventeringen visar att Råstasjön med omgivande lövskogar är en nationellt artrik fladdermuslokal och en nyckelbiotop på våren. Fladdermöss är skyddade enligt artskyddsförordningen. I den västra delen av området är värdefull för flera arter som näktergal, grönsångare, trädgårdssångare och för tättingar. Mindre Hackspett uppges häcka i västra delen. I Råstasjöns vassmiljöer häckar 13 arter varav de två rödlistade: brunand och silltrut. Det finns en skrattmåskoloni med 300 häckande par. I skrattmåskolonin häckar många fågelarter som drar nytta av kolonins skydd, exempelvis skäggdopping, rörhöna och brunand. Rik lundflora finns i den västra delen av området. Där växer bla blåsippa, vitsippa, gullviva, gulsippa, vårlök, svalört och violer. Gulviva och blåsippa är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Faunan med skogliga signalarter och många vårblommande arter bedöms som rik och bevarandevärd.

Sammanfattningsvis visar naturinventeringen att delar av området har antingen högt eller påtagligt naturvärde. Dessa områden ligger i den västra delen eller i mitten av området. Däremot har de delar som vetter mot betongstationen och Friends Arena inte lika stora naturvärden då det oftast är frågan om ung björkskog som finns på fyllnadsmassor.

Resultatet av undersökningarna gör att Alliansen i Solna anser att liggande planförslag skall förändras på flera punkter. Det vi nu förordar är mer ingripande förändringar än vad vi föreslog på stadsbyggnadsnämnden i augusti då planförslaget var uppe i nämnden i samband med att beslut togs om att godkänna samrådsredogörelsen och ge direktiv för det fortsatta arbetet. Vi anser att området vid minigolfbanan inte skall bebyggas. Det beror på två saker. Dels visar undersökningar att det är svårt och riskfyllt att bygga på deponin pga den deponigas som finns där. Dels skulle bebyggelsen komma för nära den viktiga skrattmåskolonin. Det innebär att minigolfbanan kan ligga kvar i sitt nuvarande läge.

Redan i augusti föreslog vi att bebyggelsen i den sk midjan, i mitten av området, inte  skulle bebyggas. Anledningen till detta är att inte påverka sumpskogen negativt då området är viktig miljö för insekter och fåglar. Med anledning av naturvärdesinventeringen förslår vi även att bebyggelsen i den västra delen utgår. Det området har visat sig särskilt värdefullt för såväl växter, fågelliv och fladdermöss. Utredningen ger även vid handen att det är viktigt att förstärka de gröna sambanden mot Lötsjön, Igelbäckens naturreservat och Järvafältet. Frågan är av regionalt intresse och borde även påverka kommande bebyggelse i Sundbyberg då spridningsvägarna går genom kommunen. Det innebär att tennishallen kan ligga kvar på sitt nuvarande läge.

Spridningskorridoren genom Sundbyberg förstärker behovet av att inrätta ett gemensamt naturreservat för Råstasjön och Lötsjön och att stänga av Sjövägen för biltrafik.

Inom mitt eget parti, folkpartiet, har vi haft en omfattande diskussion om utformning av bebyggelsen norr om Råstasjön och det förslag som nu presenteras ligger betydligt mer i linje med våra tankar än det ursprungliga förslaget.

Det som också känns bra är att de två undersökningar staden gjort om deponin och naturvärdesinventeringen har haft stor betydelse för Alliansens ställningstagande och inneburit stora förändringar av förslaget och kraftigt minskad bebyggelse runt sjön.

Nu pågår en del arbete för att ärendet skall kunna tas upp på stadsbyggnadsnämnden onsdagen den 19 februari. Handlingar till nämndens sammanträde kommer att vara tillgängliga på nätet från sen eftermiddag onsdagen den 12 februari. Det beslut som nämnden skall fatta är att gå ut på granskning.

Den exakta utformningen av detaljplanen pågår. Bland annat undersöks möjligheten att flytta sopsugen till parkeringshuset och om de exakta placeringarna av huskropparna mot arenan för att skapa en tydlig avgränsning mellan sjön och Arenan.

Den översta bilden visar ett preliminärt förslag på hur bebyggelsen kan utformas och den nedre bilden hur förslaget såg ut vid samrådet årsskiftet 2012/2013.

Du kan läsa om naturvärdesinventeringen på Solna stads hemsida.

Tillägg: 2014-02-19. I dag fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att gå ut på granskning enligt de handlingar som finns med på Solna stads hemsida med ett undantag. Även Sjövägen skall ingå i utredningsområdet för ett naturreservat. Förslaget är inte exakt som kartan överst. Sopsugen är flyttad till parkeringsgaraget och bebyggelsen vid västra hörnet av bebyggelseområdet är något flyttat österut. Midjan blir då något större.

Läs även vad min partikamrat Peter Edholm(FP) skriver om det reviderade förslaget på ett blogginlägg.

Råstasjön.samråd

Nya direktiv för den fortsatta planeringen av området norr om Råstasjön

Råstasjön

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde på onsdagskvällen (28/8 ) beslutades förutom att godkänna samrådsredogörelsen för detaljplanen för del av Arenastaden (Bebyggelsen norr om Råstasjön) att godkänna Alliansens yrkande om att revidera planförslaget på flera punkter. Det innebär att planförslaget kommer att omarbetas på flera punkter innan det går vidare till nästa steg i planprocessen – granskning.

Alliansens förslag innebär i korthet att bebyggelsen runt sjön kommer att minska kraftigt och att all ny bebyggelse i princip skall ske utanför strandskyddet. Vidare anser vi att bebyggelsen i den sk midjan mellan tennishallen och betongstationen inte skall bebyggas då det skulle skada naturvärdena och då framförallt för fågellivet.

Vi anser att för att förbättra för djur- och växtlivet skall Råstasjöns två inlopp och utloppet skall läggas i öppen dager och en våtmark anläggs.

Vi gav även stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda när Sjövägen kan stängas av för trafik och under vilka förutsättning det ska samt utreda möjligheterna att inrätta ett gemensamt naturreservat för Råstasjön och Lötsjön.

Dessa beslut och uppdrag ligger väl i linje med de tankar som folkpartiet presenterade efter samrådet. Det innebär att de gröna områdena runt om sjön bevaras men kan även förstärkas om Sjövägen stängs av och kan rivas upp helt hållet. Då ökar grönytan i området och det gröna sambandet stärks mellan Råstasjön och Lötsjön.

Redan den första miljökonsekvensanalysen visade på stora naturvärden i området. De undersökningar som b l a flera miljöorganisationer, privatpersoner och de ytterligare studier som har skett på uppdrag av staden visar på att naturvärdena förutom för fåglar även är stora för  andra arter. Detta kan påverka det fortsatta planarbetet och den slutliga utformningen av planen.

Här nedan redovisas Alliansens yrkande i sin helhet som också blev stadsbyggnadsnämndens beslut om fortsatt inriktning av arbetet. S, Mp och V yrkade på sina egna förslag.

Stadsbyggnadsnämnden i Solna 2013-08-28, ärende 8 Detaljplan för del av Arenastaden

Yrkande

Detaljplanen för del av Arenastaden har varit ute på samråd och vid dagens sammanträde med stadsbyggnadsnämnden ska nämnden godkänna samrådsredogörelsen.

Förslaget till detaljplan har väckt stort intresse och engagemang hos Solnaborna. Detta engagemang i stadsplaneringen är något vi som ansvariga politiker välkomnar. Det är bra att framlagda planer granskas av många ögon. Kritiska synpunkter har inkommit från såväl organisationer som privatpersoner. Ett stort antal av dessa har varit väl underbyggda och ger goda förutsättningar för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

Med anledning av de synpunkter som har kommit in under samrådet och vår bedömning av dessa anser vi att stadsbyggnadsförvaltningen i det fortsatta arbetet ska beakta nedanstående.

I sitt yttrande har Länsstyrelsen konstaterat att detaljplaneförslaget är en fortsättning på utbyggnaden av Arenastaden, som ger ett positivt tillskott av nya bostäder till Stockholmsregion. Länsstyrelsen har dock ej godkänt att bebyggelse sker innanför strandskyddat område förutom där marken redan är ianspråktagen. Vi instämmer i detta och anser att bebyggelse i princip ska undvikas inom strandskyddat område. Vi är dock beredda att göra ett undantag vid Evenemangsgatan där vi anser att det finns skäl att på en kort sträcka gå in på strandskyddat område. Anledningen är att vi anser att det är viktigt att Råstasjön får en tydlig avgränsning mot Friends Arena och de gångstråk som finns till arenan. Därför är det bra med en husrad som avskärmning mellan sjön och Arenan. Detta innebär att vi tycker det är önskvärt med ett förslag som närmare ansluter till intentionerna i den tidigare antagna FÖP:en.

Vi anser också att den s k ”Midjan” (ungefärligen definierad som ett område söder om Råsta strandväg mellan tennishallen och betongstationen) i princip ska hållas fri från bebyggelse, då detta område är viktigt för att bevara Råstasjöns naturvärden och då särskilt fågellivet. Detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning visar att det nuvarande förslaget till bebyggelse riskerar att signifikant minska naturvärdena.

Vårt förslag minskar kraftigt den föreslagna ytan för bebyggelse i området. Vi anser därför att stadsbyggnadsförvaltningen ska se över våningshöjderna och kvartersutformningen i området framförallt vid Råstahems folkets hus och vid Betongstationen för att se om det är möjligt att höja och/eller förtäta bebyggelsen. Vidare ser vi även en möjlighet att bebygga området vid Råstaparkshallen och containerparkeringen vid Råsta Strandväg/Sjövägen. Det senare får i så fall prövas i ett separat planarbete.

Med anledning av ovanstående bedömer vi också att den föreslagna servicevägen kan ersättas med en gång- och cykelväg, då servicevägen inte kommer att behövas med de förändringar vi föreslår.

Vi anser också att trafik- och parkeringsförhållandena i hela området bör ägnas särskild uppmärksamhet i det fortsatta planarbetet.

Utöver det som berör bebyggelsen i området vill vi också föra fram följande för helheten viktiga aspekter även om delar av dem inte formellt innefattas i det pågående planarbetet:

Råstasjöns två inlopp och utloppet i nordöstra hörnet bör läggas i öppen dager för att stärka sambanden mot Lötsjön och förbättra för djur- och fågellivet. Vi ställer oss också bakom att det anläggs en våtmark i sjöns nordvästra hörn.

Vi anser att stadsbyggnadsförvaltningen ska utreda när Sjövägen kan stängas av för trafik och under vilka förutsättningar detta kan ske. Genom denna åtgärd tas den barriäreffekt som Sjövägen är bort. Barriäreffektens negativa påverkan beskrivs bl a i miljökonsekvensbeskrivningen. En avstängning skapar förutsättningar för att göra Råstasjön/Lötsjön till ett sammanhängande grönområde.

Vi anser också att trafik- och parkeringsförhållandena i hela området bör ägnas särskild uppmärksamhet i det fortsatta planarbetet.

För att ge området ett trovärdigt och långsiktigt skydd anser vi att ett utredningsarbete ska påbörjas i syfte att inrätta ett gemensamt naturreservat för Råstajön och Lötsjön. Sjöarna är ett viktigt rekreationsområde för tiotusentals boende i de centrala delarna av Solna och Sundbyberg och framförallt Råstasjön har ett på många sätt unikt fågelliv som är väl värt att ge ett långsiktigt skydd.

Undertecknade yrkar att

1        Stadsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och ger förvaltningen i uppdrag att revidera planförslaget enligt de riktlinjer som föreslås i tjänsteskrivelsen och i detta yrkande och att därefter återkomma till nämnden för beslut om granskning av ett reviderat planförslag.

2        Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda när Sjövägen kan stängas av för trafik och under vilka förutsättningar det kan ske.

3        Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda om området norr om Råsta strandväg vid Råstaparkshallen och containerparkeringen kan bebyggas.

4        Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett gemensamt naturreservat för Råstasjön och Lötsjön.

Anders Ekegren (fp)                                 Torsten Svenonius (m)

Kent-Rune Sjöholm (kd)                          Magnus Persson (c)

Läs även Folkpartiets tankar om Råstasjön efter samrådet och kommunfullmäktigeledamoten Peter Edholms (FP) inlägg om Råstasjön. Peter har även skrivit ett inlägg om Solnas byggtakt och Råstasjön efter kritik mot att staden inte fullföljer det förslag som var på samråd.

Folkpartiets tankar om Råstasjön efter samrådet

Nu är samrådet om planerna för byggnation vid Råstasjön slut. Här presenterar jag Folkpartiets tankar efter samrådet om hur området kan utvecklas. Inringat (på bilden) är det område inom vilket Folkpartiet vill bilda ett kommunalt naturreservat. Gränserna är ännu inte fastställda. Bokstäverna nedan hänvisar till motsvarande lägen på kartan.råstasjön_liten
R: Råstasjön har mycket stora natur- och rekreationsvärden som måste balanseras mot behovet av att bygga i området. Med ett naturreservat får vi nödvändiga och tydliga riktlinjer för vad som är tillåtet att göra i området och en bra plan för framtida skötsel. Hit men inte längre.
L: Lötsjön i Sundbyberg bör med sitt fågelliv och sina stora rekreationsvärden också ingå i reservatet även om det inte finns några aktuella planer på byggnation som hotar sjön.
G: Golfängarna föreslås också ingå i reservatet. Vi binder då ihop de båda sjöarna på ett effektivt sätt. Ett naturreservat leder troligen också till att den föreslagna förtätningen av bostadsområdet Ör tar större hänsyn till Golfängarna.
SV: Vi vill att man på sikt river upp Sjövägen på en sträcka ungefär mellan de båda röda märkena. Återplanterar man växtlighet här så förstärker det ytterligare sambandet och låter både människor och djur passera mer fritt mellan de båda sjöarna.
B: Den bäck som rinner från Lötsjön till Råstasjön vill vi lyfta upp ur den kulvert den idag bitvis rinner i. Då kan vi få ett vackert och mer naturligt vattendrag som mynnar ut i Råstasjöns sydvästra hörn – där hägrarna brukar hägra.
V: Det fanns en gång en våtmark där Råstasjön har sitt huvudsakliga inlopp. Den ser vi gärna att man återställer så att vi kanske kan locka tillbaka en del av de vadarfåglar som en gång häckade vid sjön.
N: Här vill vi bevara den skog som är så viktig för fågellivet vid sjön. Vattenrallen, näktergalen och många andra arter häckar vid sjön och skulle nästan helt säkert försvinna om man bygger här.
S: Strandskyddet (100 meter) skall respekterars längs Råstasjöns norra och östra stränder.
NV: Nordväst om Råstasjön är det möjligt att bygga hus. Hushöjderna minskar ju närmare sjön man kommer.
NO: Nordost om Råstasjön, där det idag står en tillfällig betongstation, och längs Evenemangsgatan ser vi inte heller några problem med att bygga flera huskroppar.
U: Utloppet rinner idag i ett otillgängligt och spikrakt dike. Detta vill vi rusta upp så att det blir ett trevligt vattendrag att promenera intill.

Några kommentarer från min sida. Det har varit en livlig diskussion under samrådet och det har kommit fram många intressanta synpunkter och medborgarna i Solna har varit väldigt engagerade och det har kommit in osedvanligt många samrådssvar. Särskilt har yttrandena från miljöorganisationerna varit väldigt välskriva och initierade. Även om många politiker, och även jag, var tveksamma till delar av förslaget redan när beslut om samråd togs, såsom en ny väg och  byggnation inom strandskyddet så har jag efter samrådet anledning att revidera min tidigare uppfattning. Samrådet har visat att naturvärdena är väldigt höga på den norra sidan och en byggnation i det sk ”glappet” mellan betongstationen och tennishallen tror jag skulle inverka klart negativt på naturvärdena och därför anser jag och Folkpartiet att ingen bebyggelse skall ske där trots att området ligger utanför det strandskyddade området. Och det finns säkert en hel saker vi redan i år kan göra för att stärka naturvärdena i området.

Nu pågår det en sammanställning av alla inkomna yttranden och en politisk diskussion mellan Allianspartierna om hur området skall utformas. Ännu har inte länsstyrelsen kommit in med med något samrådssvar trots att tiden gick ut den 28 februari. När det kommer att föreligga ett nytt förslag är därför svårt att säga i dag.

Nu har länsstyrelsens yttrande kommit och du kan läsa det här.

Vem äger vad runt Råstasjön?

Bild

Den senaste veckan har jag fått frågan från några Solnabor om vem som äger vad norr om Råstasjön. Det är flera fastighetsägare och förutom Solna stad är det Råsta mark AB, Sporthallen i Solna AB, Vasakronan, Jernhusen verkstäder och Råstahems Folkets Husförening. Råsta mark är ett delägt bolag där Solna stad äger 25 % av bolaget och Visio 75 %. Visio ägs gemensamt av PEAB och FABEGE.

Jag har här bara redovisat markägarna norr om Råstasjön då området söder om Råstasjön inte berörs av den här planen.