Etikettarkiv: Naturvärdesinventering

Hvad vilja socialdemokraterna med Råstasjön?

När detta blogginlägg skrivs på kvällen efter fullmäktigedebatten om Råstasjön, när detaljplan och ramöverenskommelse antogs av kommunfullmäktige, är det ändå några saker jag funderar över.

Det var en debatt på över två timmar. En i stora stycken konstruktiv debatt där argument stöttes och blöttes.  Debatten visade ganska klart att oppositionen är splittrad. Vänsterpartiet är tydligt med att de vill ha ett omfattande naturreservat runt sjön,  även om jag har svårt att förstå poängen med att lägga in Råstaparkshallen, ”containerparkeringen”, minigolfbanan, Råstasjöns IP, 20 villor och sju bostadshus  i hörnet Östervägen/Vintervägen i naturreservatet. Undrar vad de som bor eller är verksamma där tycker om att bli en del av ett reservat? Men på betongstationstomten kan de tänka sig bebyggelse.

Miljöpartiet vill begränsa bebyggelsen men hur mycket är oklart. De vill först göra ett naturreservat och därefter se vad som kan byggas. Det känns som en möjlig anpassning till socialdemokraternas linje.

Problemet är bara att socialdemokraterna inte har en linje. De är verkligen diffusa när det gäller Råstasjön. Den 7 januari 2013 uttalade sig socialdemokraternas ordförande Gösta Mårtensson i DN Stockholmsdelen att bygga vid Råstasjön är som  att bygga i Hagaparken, men den tanken skulle ingen komma på. Den 1 juli 2013 skriver Råstahems Folketshusförening på ett avtal med Riksbyggen om en försäljning av ett markområde för 10 miljoner kronor som inte är möjligt att bebygga enligt naturvärdesinventeringen. En förening där alla förtroendeuppdrag innehas av aktiva socialdemokrater. De inväntade vare sig samrådssvaren för detaljplanen och ej heller naturvärdesinventeringens resultat.

Under kvällens debatt ställde jag frågor till företrädarna för Socialdemokraterna om vilka områden de anser skall ingå i naturreservatet. Jag fick inget svar på frågan. Socialdemokraterna vill inte bygga inom strandskyddat område säger de. Men naturinventeringen visar att det finns många områden som ligger utanför strandskyddat område som har ett betydligt större naturvärde än områden som ligger inom strandskyddet. Jag ställde därför frågan om Socialdemokraterna kommer att bebygga Råstahems Folketshusförenings tomt, tennishallen, i midjan och på minigolfbanan. Jag fick inget svar på frågorna.

En sak är säker. Socialdemokraterna i Solna lovar inget bestämt. Min bedömning är att om de rödgröna vinner valet i Solna i  höst kan det bli en ganska omfattande bebyggelse – bara den sker utanför strandskyddat område.

Läs även mina tidigare inlägg socialdemokratiskt dubbelspel om Råstasjön och öppet brev till Socialdemokraterna och miljöpartiet om deras syn på naturreservat. 

 

Socialdemokratiskt dubbelspel om bebyggelsen norr om Råstasjön

Bild

I måndags avslöjade tidningen ETC att många socialdemokrater i Solna sitter på dubbla stolor, såväl som beslutsfattare i Solna och som förtroendevalda inom Råstahems Folketshusförening och Riksbyggen. Folkets Hus föreningen har under pågående detaljplanearbete, sålt ett markområde för 10 miljoner kronor med möjlighet till större intäkter om byggrätten blir större. Avtalet har inte presenterats offentligt.

Det finns givetvis mycket att säga om affären och det kommer fram gent att finnas många aspekter av hanteringen som det finns anledningen för mig att kommentera i kommande blogginlägg.

Men det finns två aspekter som känns angeläget att belysa särskilt. Den första är att Råsta Folketshus förening säljer ett markområde i det nordvästra hörnet av området norr om Råstasjön till Riksbyggen under pågående detaljplanearbete för 10 miljoner kronor som kan öka ytterligare om fler bostäder byggs. Detta sker den 1 juni 2013. Vid en tidpunkt där samrådet officiellt avslutades den 28 februari men på grund av att det var en osedvanligt stor mängd remissvar redovisades inte alla samrådsyttranden förrän på augustinämnden samma år för stadsbyggnadsnämnden. Nämndens beslut resulterade i två ytterligare utredningar – en naturvärdesinventering och en deponiutredning. Det var bla de två utredningarna som resulterade i att den planerade bebyggelsen minskade från 1800 bostäder till ca 600-700 bostäder. Den första utredningen resulterade i att alla bebyggelse i det nordvästra hörnet togs bort med anledning att området visade sig vara mycket viktigt för såväl fågellivet, fladdermöss och växter, vissa av dessa skyddade av artskyddsförordningen.

Det är enligt min uppfattning anmärkningsvärt att Socialdemokraterna uppenbart har undvikit att ta del av sammanställningen av Nätverkets synpunkter, andra miljöorganisationer och allmänhetens synpunkter innan Folketshusföreningen tog beslut om försäljning. De har ej heller orkat invänta resultatet från de två kompletterande utredningarna. Ett ofattbart beslut. De har sålt ett markområde utan att det finns en lagakraftvunnen detaljplan. Riksbyggen tar dessutom en stor risk då det inte finns någon byggrätt och Riksbyggen tänker väl knappast plantera skog i området. Det är dessutom intressant att det är Riksbyggen föreningen har vänt sig till. De bygger ju bostadsrätter. Vill inte socialdemokraterna bygga hyresrätter?

Men vad har socialdemokraterna med Folkets husförening att göra. Jo, makten i föreningen ligger helt och hållet hos olika socialdemokratiska föreningar genom smarta konstruktioner och alla förtroendevalda på alla nivåer: styrelse, revisor och valberedningen är alla aktiva inom socialdemokraterna. Flera fullmäktigeledamöter, bl a oppositionsrådet Arne Öberg och stadsbyggnadsnämndens 2:e vice ordförande Martin Eliasson och fd fullmäktigeledamöter. Det är därför inte speciellt troligt att dessa inte känner till Folkets Husföreningens beslut och har sanktionerat dessa. Därav stor uppståndelse i stadshuset den 5 februari när Alliansen presenterade sitt nya förslag, där föreningens byggrätt tagits bort,  med påföljande krismöte med representanter för socialdemokratin och Folkets husföreningen på fredag eftermiddag den 7 februari i Solna stadshus. Men det är nog mer korrekt att säga att rörelsen hade ett möte.

Den andra intressanta frågan är om området kommer att bebyggas. Vid Nätverket Rädda Råstasjöns hearing den 2 april kunde inte Arne Öberg ge något besked i frågan, ej heller i ETC tidningsartikel. Och vi kommer nog inte få något svar inför valet. Det är alldeles för mycket pengar i rullning. Rörelsen kan få mycket mer pengar om byggnationen ökar. Det kan bli åtskilliga miljoner. Och de är redan beroende av pengarna genom att de har satsat dessa i ett nytt Folkets Hus på Skytteholmsvägen. Det finns knappast någon återvändo och finns det risk för att Riksbyggen kräver tillbaka de 10 miljonerna om det inte blir någon bostadsbebyggelse.

Socialdemokraterna har många synpunkter på hur omfattande bebyggelsen skall vara i det nordöstra hörnet trots att naturvärdesinventeringen visar att området saknar speciella naturvärden. Men i det nordvästra hörnet där utredningen visar att det finns arter som skyddas av artskyddsförordningen och det finns viktiga gröna regionala samband tycker de att det är rätt att bygga. Och det är inte så konstigt. Det finns ju pengar att tjäna för rörelsen.

Den 27 maj hade ABC-Nytt ett intressant inslag om socialdemokraterna, deras markaffärer och dubbla stolar.

Läs mer på ETC hemsida, Solna stads hemsida om naturvärdesinventering och mina tidigare blogginlägg.

Öppet brev till (S)-Solna efter markaffärer vid Råstasjön och eventuellt dolda intressen. 

* Det blir bebyggelse vid Råstasjön oavsett vem som vinner kommunalvalet i  Solna

* Nya direktiv för bebyggelsen norr om Råstasjön. Från 1800 bostäder till ca 600 bostäder. 

Nya direktiv för bebyggelsen norr om Råstasjön. Från 1800 till ca 600 bostäder.

Illustration.Råstasjön.utkast

Alliansen i Solna föreslår stora förändringar i planförslaget för Råstasjön. I det ursprungliga förslaget skulle det byggas 1800 bostäder norr om Råstasjön. I augusti 2013 ändrades detta till ca 900-1000 bostäder. I det förslag som stadsbyggnadsnämnden kommer att få ta ställning till i februari kommer det bara bli bebyggelse i området som vetter mot Friends Arena och antalet lägenheter kommer att bli ca 600. Bebyggelsen i detta område flyttas dock längre från stranden. Anledningen till detta är att stadsbyggnadsförvaltningen efter samrådet genomfört en omfattande naturvärdesinventering och en utredning om den gamla deponin  som finns i den nordöstra delen av sjön (vid minigolfbanan). Under samrådet kom det en hel del synpunkter, b l a från olika miljöorganisationer att naturvärdena måste analyseras grundligare. Med anledning av resultatet från de två undersökningarna tas stora delar av den tilltänkta bebyggelsen bort från planförslaget. 

Den nya Naturvärdesinventeringen har inventerat fågellivet, fladdermöss, groddjur, lundflora och en översiktlig inventering av insekter med fokus på vedinsekter. Naturmarken norr om Råstasjön är ca 11,5 hektar stort och rikt på födoresurser för att hysa en artrik fågelfauna och fladdermusfauna. Inventeringen visar att Råstasjön med omgivande lövskogar är en nationellt artrik fladdermuslokal och en nyckelbiotop på våren. Fladdermöss är skyddade enligt artskyddsförordningen. I den västra delen av området är värdefull för flera arter som näktergal, grönsångare, trädgårdssångare och för tättingar. Mindre Hackspett uppges häcka i västra delen. I Råstasjöns vassmiljöer häckar 13 arter varav de två rödlistade: brunand och silltrut. Det finns en skrattmåskoloni med 300 häckande par. I skrattmåskolonin häckar många fågelarter som drar nytta av kolonins skydd, exempelvis skäggdopping, rörhöna och brunand. Rik lundflora finns i den västra delen av området. Där växer bla blåsippa, vitsippa, gullviva, gulsippa, vårlök, svalört och violer. Gulviva och blåsippa är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Faunan med skogliga signalarter och många vårblommande arter bedöms som rik och bevarandevärd.

Sammanfattningsvis visar naturinventeringen att delar av området har antingen högt eller påtagligt naturvärde. Dessa områden ligger i den västra delen eller i mitten av området. Däremot har de delar som vetter mot betongstationen och Friends Arena inte lika stora naturvärden då det oftast är frågan om ung björkskog som finns på fyllnadsmassor.

Resultatet av undersökningarna gör att Alliansen i Solna anser att liggande planförslag skall förändras på flera punkter. Det vi nu förordar är mer ingripande förändringar än vad vi föreslog på stadsbyggnadsnämnden i augusti då planförslaget var uppe i nämnden i samband med att beslut togs om att godkänna samrådsredogörelsen och ge direktiv för det fortsatta arbetet. Vi anser att området vid minigolfbanan inte skall bebyggas. Det beror på två saker. Dels visar undersökningar att det är svårt och riskfyllt att bygga på deponin pga den deponigas som finns där. Dels skulle bebyggelsen komma för nära den viktiga skrattmåskolonin. Det innebär att minigolfbanan kan ligga kvar i sitt nuvarande läge.

Redan i augusti föreslog vi att bebyggelsen i den sk midjan, i mitten av området, inte  skulle bebyggas. Anledningen till detta är att inte påverka sumpskogen negativt då området är viktig miljö för insekter och fåglar. Med anledning av naturvärdesinventeringen förslår vi även att bebyggelsen i den västra delen utgår. Det området har visat sig särskilt värdefullt för såväl växter, fågelliv och fladdermöss. Utredningen ger även vid handen att det är viktigt att förstärka de gröna sambanden mot Lötsjön, Igelbäckens naturreservat och Järvafältet. Frågan är av regionalt intresse och borde även påverka kommande bebyggelse i Sundbyberg då spridningsvägarna går genom kommunen. Det innebär att tennishallen kan ligga kvar på sitt nuvarande läge.

Spridningskorridoren genom Sundbyberg förstärker behovet av att inrätta ett gemensamt naturreservat för Råstasjön och Lötsjön och att stänga av Sjövägen för biltrafik.

Inom mitt eget parti, folkpartiet, har vi haft en omfattande diskussion om utformning av bebyggelsen norr om Råstasjön och det förslag som nu presenteras ligger betydligt mer i linje med våra tankar än det ursprungliga förslaget.

Det som också känns bra är att de två undersökningar staden gjort om deponin och naturvärdesinventeringen har haft stor betydelse för Alliansens ställningstagande och inneburit stora förändringar av förslaget och kraftigt minskad bebyggelse runt sjön.

Nu pågår en del arbete för att ärendet skall kunna tas upp på stadsbyggnadsnämnden onsdagen den 19 februari. Handlingar till nämndens sammanträde kommer att vara tillgängliga på nätet från sen eftermiddag onsdagen den 12 februari. Det beslut som nämnden skall fatta är att gå ut på granskning.

Den exakta utformningen av detaljplanen pågår. Bland annat undersöks möjligheten att flytta sopsugen till parkeringshuset och om de exakta placeringarna av huskropparna mot arenan för att skapa en tydlig avgränsning mellan sjön och Arenan.

Den översta bilden visar ett preliminärt förslag på hur bebyggelsen kan utformas och den nedre bilden hur förslaget såg ut vid samrådet årsskiftet 2012/2013.

Du kan läsa om naturvärdesinventeringen på Solna stads hemsida.

Tillägg: 2014-02-19. I dag fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att gå ut på granskning enligt de handlingar som finns med på Solna stads hemsida med ett undantag. Även Sjövägen skall ingå i utredningsområdet för ett naturreservat. Förslaget är inte exakt som kartan överst. Sopsugen är flyttad till parkeringsgaraget och bebyggelsen vid västra hörnet av bebyggelseområdet är något flyttat österut. Midjan blir då något större.

Läs även vad min partikamrat Peter Edholm(FP) skriver om det reviderade förslaget på ett blogginlägg.

Råstasjön.samråd