Folkpartiets tankar om Råstasjön efter samrådet

Nu är samrådet om planerna för byggnation vid Råstasjön slut. Här presenterar jag Folkpartiets tankar efter samrådet om hur området kan utvecklas. Inringat (på bilden) är det område inom vilket Folkpartiet vill bilda ett kommunalt naturreservat. Gränserna är ännu inte fastställda. Bokstäverna nedan hänvisar till motsvarande lägen på kartan.råstasjön_liten
R: Råstasjön har mycket stora natur- och rekreationsvärden som måste balanseras mot behovet av att bygga i området. Med ett naturreservat får vi nödvändiga och tydliga riktlinjer för vad som är tillåtet att göra i området och en bra plan för framtida skötsel. Hit men inte längre.
L: Lötsjön i Sundbyberg bör med sitt fågelliv och sina stora rekreationsvärden också ingå i reservatet även om det inte finns några aktuella planer på byggnation som hotar sjön.
G: Golfängarna föreslås också ingå i reservatet. Vi binder då ihop de båda sjöarna på ett effektivt sätt. Ett naturreservat leder troligen också till att den föreslagna förtätningen av bostadsområdet Ör tar större hänsyn till Golfängarna.
SV: Vi vill att man på sikt river upp Sjövägen på en sträcka ungefär mellan de båda röda märkena. Återplanterar man växtlighet här så förstärker det ytterligare sambandet och låter både människor och djur passera mer fritt mellan de båda sjöarna.
B: Den bäck som rinner från Lötsjön till Råstasjön vill vi lyfta upp ur den kulvert den idag bitvis rinner i. Då kan vi få ett vackert och mer naturligt vattendrag som mynnar ut i Råstasjöns sydvästra hörn – där hägrarna brukar hägra.
V: Det fanns en gång en våtmark där Råstasjön har sitt huvudsakliga inlopp. Den ser vi gärna att man återställer så att vi kanske kan locka tillbaka en del av de vadarfåglar som en gång häckade vid sjön.
N: Här vill vi bevara den skog som är så viktig för fågellivet vid sjön. Vattenrallen, näktergalen och många andra arter häckar vid sjön och skulle nästan helt säkert försvinna om man bygger här.
S: Strandskyddet (100 meter) skall respekterars längs Råstasjöns norra och östra stränder.
NV: Nordväst om Råstasjön är det möjligt att bygga hus. Hushöjderna minskar ju närmare sjön man kommer.
NO: Nordost om Råstasjön, där det idag står en tillfällig betongstation, och längs Evenemangsgatan ser vi inte heller några problem med att bygga flera huskroppar.
U: Utloppet rinner idag i ett otillgängligt och spikrakt dike. Detta vill vi rusta upp så att det blir ett trevligt vattendrag att promenera intill.

Några kommentarer från min sida. Det har varit en livlig diskussion under samrådet och det har kommit fram många intressanta synpunkter och medborgarna i Solna har varit väldigt engagerade och det har kommit in osedvanligt många samrådssvar. Särskilt har yttrandena från miljöorganisationerna varit väldigt välskriva och initierade. Även om många politiker, och även jag, var tveksamma till delar av förslaget redan när beslut om samråd togs, såsom en ny väg och  byggnation inom strandskyddet så har jag efter samrådet anledning att revidera min tidigare uppfattning. Samrådet har visat att naturvärdena är väldigt höga på den norra sidan och en byggnation i det sk ”glappet” mellan betongstationen och tennishallen tror jag skulle inverka klart negativt på naturvärdena och därför anser jag och Folkpartiet att ingen bebyggelse skall ske där trots att området ligger utanför det strandskyddade området. Och det finns säkert en hel saker vi redan i år kan göra för att stärka naturvärdena i området.

Nu pågår det en sammanställning av alla inkomna yttranden och en politisk diskussion mellan Allianspartierna om hur området skall utformas. Ännu har inte länsstyrelsen kommit in med med något samrådssvar trots att tiden gick ut den 28 februari. När det kommer att föreligga ett nytt förslag är därför svårt att säga i dag.

Nu har länsstyrelsens yttrande kommit och du kan läsa det här.

12 svar till “Folkpartiets tankar om Råstasjön efter samrådet

 1. Ser ok ut, men tycker att svängen vid Sjövägen (SV) är alltför skarp. Nog kan man bygga lite närmare sjön där. Jag tycker att gränsen borde gå vi nuvarande Sjövägen. Hela den gräsmattan – på andra sidan nuvarande Sjövägen – bör bebyggas.

  Men räkna med att bevarandeivrarna (oftast inte boende i Solna) kommer kritisera er för NV och NO – de har en närmast fundamentalistisk syn på det här och kommer inte att kompromissa någonstans. Det spelar ingen roll att en betongstation ska ersättas med hus, det betraktas som ett övergrepp. Ni bör ta ert ansvar som politiker och inte följa denna högljudda minoritet.

  Det här är en rimlig kompromiss, som jag personligen tycker går för långt i bevaranderiktning (jag tycker nog att man kan bygga utanför strandskyddet mellan tennishallen och betongstationen) men sådan är politiken. Nu får vi enas om det här och lägga meningsskiljaktigheterna bakom oss. Politik innebär ett givande och ett tagande, det måste man respektera.

 2. Håller med J. En livfull medborgardiskussion om Råstasjön och dess naturvärden är igång. Härligt! För att nyansera diskussionen lite bidrar jag med följande. Råstasjön är idag en grund lerslättssjö och erbjuder inte några badmöjligheter för t.ex. barnfamiljer. Tråkigt men så är det. Faktum är att Råstasjön är känslig för ökad närsaltbelastning och den är en angelägen rastplats för fåglar. Sjön är en mottagare av dagvatten från en yta motsvarande cirka 770 fotbollsplaner och därigenom har sjön problem med algblomning, syrebrist och det finns föroreningar i sjöns botten. Vad har då gjorts för att förbättra närmiljön? Aliansen i Solna har redan gjort mycket. Till att börja med är den stora kraftledningen borta (vilket fåglarna sannolikt uppskattar – många har tydligen redan glömt att den tidigare fanns). För några år sedan genomförde Solna stad en upprustning av närmiljön. Gång- och cykelvägarna fick nytt grus, belysningen ersattes och förtätades, stränderna kompletterades med nya strandmattor och nya växter. Detta om något har gjort att området idag upplevs som ett fint rekreationsområde. Men, hotas inte Råstasjön av ny bebyggelse? Sannolikt inte! Sjön har idag ett strandskydd på 100 meter och den kommer sannolikt inte att tas bort. Fokus på debatten om sjöns naturvärden måste även läggas på att förbättra sjöns vattenkvalitet, och mer förbättring av sjöns närmiljö än enbart ett kategoriskt motstånd till ny bebyggelse och smaklös skrämselpropaganda. Jag tycker att Råstasjön i framtiden skall vara ett rekreationsområde som erbjuder utrymme för promenader, avkoppling i naturmiljö och som kan användas för naturstudier, för alla – av alla. Inte endast den så kallade ”natureliten” som ”vet” bättre än oss alla andra. Råstasjön ska även vara tillgänglig för framtida konsertbesökare, ansvarsfulla fotbollssupportrar och shoppingglada människor från Arenastaden – även med viss ny bebyggelse. Bra förslag från Anders och Folkpartiet.

 3. Anders, Råstasjön-Lötsjön är Både Solnas och Sundbybergs mest uppskattade och viktigaste rekreationsområde, där Råstasjöns norra del är den mest uppskattade och unik för hela Sverige. Skogen, växtligheten som en ger syrerik luft, ett förbättrat klimat, fågelsång och tystnad, är en ovärderlig naturupplevelse för både människor och djur. året runt för över 30 000 personer som regelbundet besöker området. De mjuka och jämna parkstigarna, perfekta, och så viktiga för löpning och promenader, även med barnvagn och permobil året runt med ett populärt utegym, är ovärderligt för både Solna och Sundbyberg. Bara det faktum att distanser, tillgänglighet, mjuka underlag, naturskog, fågelsång, tystnad, gör att så många motionerar här regelbundet eller varje dag året runt, vilket är ovärderligt för livskvalitén och folkhälsan. En del kommentarer har ingen som helst förståelse för att Råstasjön är en unik grön lunga som ökar Solnas attraktionskraft och förbättrar dess möjligheter att locka hit både invånare och företag, endast om det behålls så intakt som möjligt och inte börjar naggas i kanten. Det är ytterst känsligt att bygga nordväst om sjön, där macken gränsar alldeles vid rådjurs och andra djurs viktigaste vandringsstråk från Ursvik och järvafältet. Dessutom är stigarna upp till utegymmet mycket populära, liksom ängen framför tennishallen. Utegymmet utnyttjas av så många motionerande människor och borde byggas ut, som en del i kommunens folkhälsoarbete och utveckling av rekreationsområdet, även kaféet kan utvecklas. Vintersport som skidor och skridskor på sjön är en lika viktig tillgång och naturupplevelse om skogen behålls. Råstasjöns norra sida är ett ytterst begränsat område som i och med Arenastaden, Råsta strandväg och beslutad bebyggelse framför Arenan, redan idag belastar området maximalt. om kvarvarande unika värden för rekreation och naturupplevelser ska kunna bevaras. Bebyggelse framförallt på nordvästra sidan som folkpartiet förespråkar, är med bakgrund av detta problematisk och om det är möjligt måste en mer noggrann miljökonsekvensbeskrivning göras.ny bebyggelse påverkar större områden runt omkring, och ökar även belastningen i naturområdet, vilket gör att bebyggelsens avstånd till rekreationsområdet och skogen behöver ha en betydligt större marginal än strandskyddets.
  På norra sidan om Råsta Strandväg, finner jag i dagsläget inga hinder för att bygga, om det går. Staden har själva, senast pekat ut Bagartorp,Bergshamra, Hagalund Huvudsta och Solna City, som Solnas utvecklingsområden med potential att bygga nya bostäder.

  • Staffan! Jag kan i mycket ansluta till vad du skriver på min blogg. Till sist är det alltid en avvägningsfråga. Naturvärdena gör att vi förutom att vi anser att ingen bebyggelse skall inom strandskyddat område även området mellan tennishallen och Betongstationen inte skall bebyggas även om det ligger utanför det strandskyddade området. Anledningen till detta är det ligger väldigt nära sumpmarken som jämte vassön är det viktigaste området för fågellivet(förutom själva sjön). Vi gör även den bedömningen att stänger man av Sjövägen och dessutom tar bort asfalten förstärker vi det gröna stråket mellan Råstasjön och Lötsjön. Mvh Anders

 4. Det kan löna sig att protestera. Tack Anders!
  ”Rödingarna” nästa.

 5. Bind inte fast er för att stänga av Sjövägen redan nu. Mall of Scandinavia (eller Mosen som insiders lär säga) står färdig om 2015 och inte förrän då vet vi hur trafikströmmarna ser ut. Det är fullt möjligt att det blir regelbunden trafikkaos på Råsta strandväg som blir den enda kvarvarande vägen mellan E18 (Järvastaden mm) och Råsunda/Solna Centrum.
  Rimligen måste också naturvärdet av en avstängning vara väldigt begränsad.
  För övrigt välkomnar jag den nedbantade byggplanen, men tycker att det vore bra för området om viss husbebyggelse tilläts utmed hela Råsta Strandväg.

 6. Ping: Nya direktiv för den fortsatt planeringen av området norr om Råstasjön |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s