Detaljplanen för området norr om Råstasjön ute på samråd

Vid stadsbyggnadsnämnden sammanträde i december beslutades att gå ut på samråd om ett område som ligger norr om Råstasjön men söder om Råsta strandväg (Detaljplan för del av Arenastaden (Råsta). Tanken är att området dels skall vara ett grönområde, dels kompletteras med bostäder.

Området är viktigt för många Solnabor och Sundbybergare. Det är ett grönområde för uppskattningsvis 30.000 personer.

Min och folkpartiets utgångspunkt är att ny bebyggelse måste ta stor hänsyn till de natur- och rekreationsvärden som finns i området. Sjön med omgivningar är väldigt viktiga för många fågelarter med höga kvaliteter som fågellokal och ett uppskattat rekreationsområde som lockar många människor till området under veckans alla dagar. Området har allt ifrån Råstahällen, med spår av korsande isräfflor som är av nationellt intresse och andra delar som är av regionalt, kommunalt eller lokalt värdefullt.

Trots att den nya bebyggelsen inte är lika omfattande som de första skisser jag sett från Råstabolaget är det ändå en ganska omfattande bebyggelse.  Det finns dessutom en del viktiga principiella frågor att diskutera under samrådet.

Jag tog därför initiativ till att skriva ett särskilt yttrande i stadsbyggnadsnämnden om att det finns många frågor som under samrådet måste belysas innan folkpartiet kan ta ställning till innehållet i en kommande detaljplan för området. Centerpartiet kompletterade mitt yttrande med att de ville minska omfattningen av kulverteringen  av Råstaån. Inför nämnden anslöt sig samtliga Allianspartier till yttrandet. Yttrandet fick följande innehåll:

Vid dagens sammanträde med stadsbyggnadsnämndens skall beslut fattas om att gå ut på samråd om en ny detaljplan för området norr om Råstasjön.

Enligt den fördjupade översiktsplanen som antogs 2008 skall delar av området norr om Råstasjön bebyggas och delar ingå i ett grönstråk. Planområdet innehåller allt från orörd natur till områden som under lång tid har tagits i anspråk för olika ändamål, b l a järnvägsändamål.

Det sammanhängande grönområdet Lötsjön-Råstasjön är ett viktigt rekreationsområde för uppskattningsvis 30.000 personer under årets alla årstider. Området är speciellt viktigt för fågellivet. Området har allt ifrån Råstahällen, med spår av korsande isräfflor som är av nationellt intresse och andra delar som är av regionalt, kommunalt eller lokalt värdefullt.

Vår utgångspunkt är att det är viktigt att bevara Råstasjön ur såväl rekreationssynpunkt som för dess naturvärden. Detta anser vi är möjligt att kombinera med ny bebyggelse utan att dessa vitala värden försvinner. Däremot måste under samrådet ett antal frågeställningar belysas innan vi definitivt kan ta ställning i frågan. Exempel på sådana är:

Bebyggelsens förhållande till Råstasjön och viktiga områden för djur-, fågel- och växtlivet.

Kan bebyggelse omplaceras inom området för att öka naturområdet runt sjön.

Om bebyggelse bör ske inom strandskyddsgränsen där marken inte redan är ianspråktagen .

Hur det går att göra en tydlig gräns för vad som är offentligt och privat.

Behovet av en förnyad skötselplan och införande av skyddsföreskrifter.

Möjligheten att minska omfattningen av kulverteringen av Råstasjöns utlopp.

Möjligheten att planlägga området så att biltrafik som vetter direkt mot Råstasjön minimeras och det endast blir gång- och cykeltrafik. M

Möjligheten att minimera transporterna genom att planera för en sopsug i området.

Anders Ekegren(fp)                                                        Torsten Svenonius (m)

Kent-Rune Sjöholm(kd)                                                 Magnus Persson (c)

Jag har tidigare skrivit om projektet i mitt inlägg Överlever Råstasjön Arenastaden? och även min kommunfullmäktigekollega Peter Edholm har skrivit om Råstasjön i inlägget Råstasjön är viktig att värna och i Samråd om bostadsbyggnationerna vid Råstasjön.

Du kan läsa om förslaget till ny detaljplan på Solna stads hemsida.

I dag (7 januari) publicerar DN Stockholm en stor artikel om byggnationen norr om Råstasjön. Bilden och bildtexten kan få läsaren att tro att bebyggelse kommer att ske vid själva sjön. Så är dock inte fallet utan bebyggelse kan komma att placeras bakom trädridån. Digitalt finns bara artikeln på DN plus.

Samrådet kommer att pågå mellan 19 december t o m  28 februari.

39 svar till “Detaljplanen för området norr om Råstasjön ute på samråd

 1. Hej Anders. Hittar inte planerna på Solnas hemsida. Finns det inga dokument utlagda?

 2. Låter bra, jag vill bara påpeka något som du säkert redan vet, dvs att en liten högröstad minoritet Solnabor kommer att motarbeta all form av bebyggelse, men de representerar inte alla eller ens en majoritet av Solnaborna. Solna måste få växa och området norr/nordöst om Råstasjön är verkligen inget att jubla över idag. Det är en utmärkt plats för nya bostäder.

  Eller för att uttrycka det mer direkt: Våga ignorera de som vill bevara allt som det alltid varit och som motarbetar framväxten av en storstad.

  • Du säger att vi ska ”våga ignorera de som vill bevara allt som det alltid varit”.

   Jovisst – det dyker ibland upp otroligt konservativa krafter när man vill göra förändringar. Men för FP:s del handlar det lika mycket om att våga bromsa de krafter som hade velat se väldigt långtgående exploatering.

   Byggherrarna vill nog helst bygga så strandnära som möjligt och ordna så att bostäderna har fri sjöutsikt. Det är naturligt att de har det som utgångspunkt. Att det då finns en motkraft i DEN änden är minst lika viktigt som att hantera de bakåtsträvare som inte vill att man bygger alls.

   Läs mer om bebyggelsen vid Råstasjön i två inlägg på min blogg:

   http://frosundaliberalen.wordpress.com

   • Min erfarenhet är att bakåtsträvarna skriker högst och mest och har en förmåga att vilseleda den allmänna opinionen på ett sätt som inte ens byggherrarna kan matcha. Se t.ex. Benny Anderssons verklighetsfrånvända och direkt felaktiga kritik av nya Slussen. Ni kommer att få möta en orkan av kritik för de här planerna, tror jag, samtidigt som den tysta majoriteten förblir just tyst. Grönområden har en tendens att locka fram de mest hätska känslostämningar hos somliga individer (man kan undra varför de valt att bosätta sig i Stockholmsområdet). Risken är också att oppositionen hoppar på tåget om de märker att det finns röster att hämta, även om S nya ledare verkar vara en sansad och balanserad person.

    Ur ett strategiskt perspektiv kanske det hade varit bättre att lägga fram ett förslag som är extremt åt stadsbyggnadshållet med höghus alldeles intill strandkanten för att sedan backa och lägga fram det aktuella förslaget som en kompromiss.

    Personligen tycker jag att det här förslaget är utmärkt, men också Peter Edholms förslag om högre hus och mer grönområde är bra. Jag ser bara en risk för att det slutar med ingenting alls, ger man bakåtsträvarna en tumme så tar de hela handen…

 3. Ping: Samråd om bostadsbyggnationerna vid Råstasjön | Frösundaliberalen

 4. Ursäkta att jag tjatar men vad hände med projekt Karlbergs strand? http://arkiv.mitti.se:4711/2011/40/solna/MISO-20111004-A-005-A.pdf
  Jag hittar ingen information på Solnas hemsida.

  Mitt i Solna skriver i senaste numret att kolonistugorna har rivits, är det för att bereda mark för nybyggen?

  • Solnabo! Området på gamla Arbetsmiljöverkets tomt arbetar stadsbyggnadsförvsltning och fastighetsägaren med. Det finns ett planuppdrag men arbetet har inte kommit så långt att det finns något förslag att gå ut på samråd med. Jag har i dag ingen klar uppfattning när det kan ske. Mvh Anders

 5. Hej!
  Jag vill påpeka för dem som vill framställa sig som ”framåtsträvare” genom att påstå att det skulle vara bra att bebygga så mycket som möjligt har missat viktig kunskap. Det finns i dag mycket forskning som tydligt visar att grön- och rekreationsområden är helt väsentliga för människors hälsa och välbefinnande. Dessa områden i städerna är också en förutsättning för djurlivet och den biologiska mångfalden. Vidare uppkommer en mängd negativa miljöeffekter av att städerna alltmer utgörs av hårdgjorda ytor (vilket är en direkt konsekvens av bebyggelse). Stora ytor av asfalts- och stenbeläggningar innebär en stor belastning på bl.a. dagvattenhanteringen. Detta är fakta och handlar varken om partipolitik, höger- eller vänstersympatier eller om att se sig som konservativ eller progressiv.

  Det är alltså stor okunskap som präglar inläggen om att våra få kvarvarande natur- och grönområden till varje pris ska bebyggas. Men politiker måste ta till sig kunskap för att kunna fatta informerade beslut. Jag hoppas därför att Folkpartiet liksom övriga allianspartier vet bättre!

  • Stockholmsregionen är en av de glestaste storstadsregionerna i världen, det finns gott om natur överallt.

   Om människor ogillade asfalt skulle knappast priserna på Östermalm vara de högsta i riket.

   Sen är det vissa som vill ha mer natur än andra, då finns det förorter att flytta till, eller varför inte till en mindre stad eller ut på landet? Stockholm är den enda storstaden i Sverige – någonstans kan väl storstadsälskarna få sina drömmar om mer stad uppfyllda?

   • Trodde Solna var en förort. Tar man bort kungens mark så är det kanske inte så mycket gröna ytor kvar.

 6. Är det Peab som ska bygga här också? Cyklade runt i Solna igår och upptäckte att det står Peab överallt. Fotbollsarenan, snöröjningen, shoppingcentret, bygget i Järva krog, Ulriksdalsskolan. Är det bara jag som missat andra aktörer eller dominerar Peab totalt?

  • Tobias! Det är korrekt att PEAB har många byggprojekt i Solna idag även om de på intet sätt är ensamma om att bygga i Solna. I Järvastaden är bla Skanska och JM verksamma. Och i andra delar är det Skanska, JM, HSB, SSCO, Wåhlins, SSCO, Akademiska hus och landstinget för att nämna några av de andra byggherrarna. Mvh Anders

 7. Ping: Överlever Råstasjön Arenastaden? |

 8. Torsten Gyhlenius

  Detta är väl ett för tidigt aprilskämt – eller?

 9. Hej Anders! Allt låter så perfekt! Hur ska vi förklara till våra barn att herrarna som styr Solna kommun har prioriterat att bygga hus och parkeringsplatser på det ställe som barnen såg fågelungar varje vår? Är det ett sätt att de ska lära sig att tänka på miljön och hur man skyddar naturen? Kanske strunta i att lära barnen biologi också? Det räcker ju med att bara kunna ekonomi? eller?
  Ksenia

  • Ksenia! Om du läser mitt inlägg rätt så innehåller den en hel del funderingar kring förslaget. Det är en omfattande bebyggelse och det kommer säkert att bli en hel del förändringar av förslaget efter samrådet. Mvh Anders

 10. Varför envisas med att ha en sjö? Räcker det inte med en vattenpöl? Töm och asfaltera Råstasjön och gör parkeringsplatser av den! Det kallar jag trivselförmån för Solnaborna.

 11. Det är bra att det byggs ett vackert bostadsområde nära sjön, eftersom det ger Arenastaden en välbehövlig dos av bostäder och dessutom knyter ihop den nya stadsdelen med Ör och Råstahem. Men jag har två synpunkter. För det första är de planerade husen för höga. 4-6 våningar, med dessutom en förhöjd grund för att möjliggöra garage, är alldeles för mycket. Det är samma exploatering som Frösunda, som inte ligger 45 meter från strandkanten. Det blir en ren stadssilhuett från andra sidan sjön. 3-4 våningar vore mer rimligt på en sådan känslig plats. För det andra bör gårdarna vara öppna mot söder och strandkanten. De planerade husen närmast stranden som placerat i sjöns längdriktning bör tas bort. Då skulle också mängden fasader ligger närmast strandpromenaden minska. Med de två förändringarna skulle förslaget vinna mitt bifall i alla fall.

 12. Ping: Riksdagsman Hanif Bali (M) kallar Råstasjön för ”likvattnet nära arenan” | Frösundaliberalen

 13. Om man läser inlägget kan man tro att det kommer från någon som vill stoppa förslaget för att det skadar naturen. Men istället kommer det ju från en politiker som tar beslut om att faktiskt bygga.
  Om alla dessa invändningar nu finns, varför bygga just där?

  • Henrik! Du missförstår mig. Vid nämndens sammanträde i december tog jag initiativ till ett särskilt yttrande där jag ville att ett antal frågor skulle belysas under samrådet. Detta är i sig en unik åtgärd. Anledningen till detta är att jag själv inte alls gillar eller är tveksam till delar av förslaget. Däremot är jag inte negativ till alla delar av förslaget. Jag har lite svårt att förstå varför det inte skulle gå att bygga på den fd Uno-X mackens tomt eller där betongsstation i dag ligger. Visst hade det varit kul att säga nej till att bygga på fd Uno-X macken då området ägs av Råsta folketshusförening med en styrelse av bara aktiva socialdemokrater men så kan inte en kommunal nämnd hantera frågor. Med vänlig hälsning Anders

   • Jag tycker att skälet att ”öka tillgängligheten” till naturvärden som framförs som ett argument för att bygga (i det här fallet, men också då de ska bygga uppe vid Ingentingskogen vid Armégatan) är desinformation. Det är inte därför man bygger hus, för att öka tillgängligheten till naturen. I fallet med Ingentingskogen står det i planen att projektet möjliggör att tillgängligheten till ett kärr ökas mha spång. Förutom att jag inte fattar varför nån skulle vilja komma ut i ett kärr, så har det ju absolut inget med bostadsbyggandet att göra. Man kan ju lägga ut en spång utan att bygga ett hus först.
    Det är samma sak med Råstasjön – man bygger för att bereda plats för fler att bo, inte för att ”rädda naturen”. Var öppna med det. Annars blir alla sådana här processer inte trovärdiga, när argumenten mest blir till vackra ord.
    Det kan ju vara så att naturvärden och bostadsbyggandet står emot varandra. Men läser man Solnas byggplaner verkar det alltid som att det bara är genom att bygga bostäder som vi kan bevara naturen.

 14. Ping: Är Solna färdigbyggt? | I Folkpartiets Solna

 15. Hela exploateringen enligt planförslaget handlar i grunden om pengar och svågerpolitik.
  Vad har det strandskyddade markområdet för ekonomsik värde idag?? Noll.
  I den stund detaljplanen fastställes sätter sig stadens politiker ner, tillsammans med exploatören, och förhandlar fram ett värde på de byggrätter som detaljplanen inrymmer.
  Därefter sker en formell försäljning av dessa byggrätter till exploatören/byggherren, och vips, av marken som från början var ekonomiskt värdelös, har staden fått ett rejält tillskott i sin kassakista på många många miljoner kronor och byggherren har säkrat intäkter under många år framöver genom försäljning av bostadsrätter. Exploateringen och byggnationen kommer sannolikt att på mellan 5-15 år från byggstart.
  Sammanfattning:
  Solna stad har i ett nafs fått ett rejält tillskott i sin kassa.
  Några av våra politiker har nu stärkt kamratbanden med byggherren.
  Området mellan Råstasjön och rangerbangården kommer att vara en byggarbetsplats under många många år framöver, med störande spontnings- och pålningsarbetenen.

  • Tomas! Jag tycker du gör det mycket enkelt för dig. Det är inte bara frågan om Solna stad. Det finns flera markägare i området, blanda annat Råstahems folketshusförening som är så nära der socialdemokratiska partiet man kan komma och som i flera år har varit på kommunen för att få bygga. Intäkterna från de byggrätterna lär knappast hamna hos kommunen. Enligt min uppfattning, som jag har skrivit på flera inlägg och svar finns det delar av förslaget som jag inte anser är problematiska medans det finns delar till som jag är kritisk eller tveksam till. Mvh Anders

 16. En anledning till att jag flyttade till Råsunda och Solna för fem år sedan är att det här finns både närhet till natur och snabba kommunikationer till centrala Stockholm. Dessa värden är nu på väg att förstöras.

  Råstasjön är idag en oas för promenader, löpning och naturupplevelser. Här finns bl a ett mycket rikt fågelliv. Genomförs den aktuella detaljplanen kommer unika naturmiljöer att hotas och området kommer att få mer av en parkkaraktär. Därför vädjar jag till politikerna i Solna att stoppa detta förslag. I stället borde området göras till ett naturreservat så att även kommande generationer kan få njuta denna fina naturmiljö.

  • Jan! Det är en ganska unik åtgärd att representanter från en politisk majoritet lägger ett särskilt yttrande när ett förslag går ut på samråd. Det beror på, att framförallt jag och folkpartiet är kritiska eller tveksamma till delar av förslaget och de gäller de områden som ligger nära vattnet framför allt i det nordöstra hörnet. Men det finns delar av förslaget som jag inte ser några problem med. Det är lite svårt att säga att området där betongstation i dag ligger och som har använts för järnvägsändamål i årtionden skulle vara ett hot mot miljön. Med vänlig hälsning Anders

   • Tack för ditt svar Anders!
    Det är bra att du är tveksam till vissa delar av detaljplanen, Jag tycker dock att du verkar lite väl svävande när det gäller vilka delar i planen du är för. Själv skulle jag kunna acceptera byggnation på vissa mycket begränsade delar av området, t ex området där betongstationen idag ligger samt längst uppe i nordvästra hörnet Problemet är att man i detaljplanen föreslår att i stort sett hela norra sidan av sjön ska bebyggas. Denna bebyggelse kommer mycket när känsliga miljöer med stora naturvärden. Tillåts denna bebyggelse kommer hela karaktären på området att förändras från naturmiljö till parkmiljö. Jag tycker i princip att det är fel att upphäva strandskyddet i tätbebyggda områden som Solna och en stor del av den föreslagna bebyggelsen ligger innanför strandskyddslinjen. Det är svårt att förstå varför man till varje pris verkar vilja bebygga det här området som har så stort rekreations- och naturvärde vilket även framgår av miljökonsekvensbeskrivningen, För att värna området borde man istället göra det till naturreservat.
    Med vänlig hälsning
    Jan Persson

 17. Ping: En titt på den nordvästra delen av den planerade bebyggelsen vid Råstasjön | Frösundaliberalen

 18. Ping: Lärorikt möte med nätverket ”Rädda Råstasjön” | Frösundaliberalen

 19. Ping: Inrätta ett sammanhängande naturreservat vid Råstasjön och Lötsjön! | Frösundaliberalen

 20. Ping: Som ”stolt hycklare” är jag glad över den guidade fågelvandringen vid Råstasjön | Frösundaliberalen

 21. Ping: Skriv ett mejl – rädda Råstasjön! | Calandrellas blogg

 22. Ping: WOW – 250 demonstrerade för Råstasjön! | Calandrellas blogg

 23. Ping: Råstasjöns dilemman! | Christoffers Jönsson

 24. Ping: Välbesökt samrådsmöte om planerna kring Råstasjön! | Christoffers Jönsson

 25. Ping: Som ”stolt hycklare” är jag glad över den guidade fågelvandringen vid Råstasjön | Frösundaliberalen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s