Etikettarkiv: Samråd Råstasjön

Folkpartiets tankar om Råstasjön efter samrådet

Nu är samrådet om planerna för byggnation vid Råstasjön slut. Här presenterar jag Folkpartiets tankar efter samrådet om hur området kan utvecklas. Inringat (på bilden) är det område inom vilket Folkpartiet vill bilda ett kommunalt naturreservat. Gränserna är ännu inte fastställda. Bokstäverna nedan hänvisar till motsvarande lägen på kartan.råstasjön_liten
R: Råstasjön har mycket stora natur- och rekreationsvärden som måste balanseras mot behovet av att bygga i området. Med ett naturreservat får vi nödvändiga och tydliga riktlinjer för vad som är tillåtet att göra i området och en bra plan för framtida skötsel. Hit men inte längre.
L: Lötsjön i Sundbyberg bör med sitt fågelliv och sina stora rekreationsvärden också ingå i reservatet även om det inte finns några aktuella planer på byggnation som hotar sjön.
G: Golfängarna föreslås också ingå i reservatet. Vi binder då ihop de båda sjöarna på ett effektivt sätt. Ett naturreservat leder troligen också till att den föreslagna förtätningen av bostadsområdet Ör tar större hänsyn till Golfängarna.
SV: Vi vill att man på sikt river upp Sjövägen på en sträcka ungefär mellan de båda röda märkena. Återplanterar man växtlighet här så förstärker det ytterligare sambandet och låter både människor och djur passera mer fritt mellan de båda sjöarna.
B: Den bäck som rinner från Lötsjön till Råstasjön vill vi lyfta upp ur den kulvert den idag bitvis rinner i. Då kan vi få ett vackert och mer naturligt vattendrag som mynnar ut i Råstasjöns sydvästra hörn – där hägrarna brukar hägra.
V: Det fanns en gång en våtmark där Råstasjön har sitt huvudsakliga inlopp. Den ser vi gärna att man återställer så att vi kanske kan locka tillbaka en del av de vadarfåglar som en gång häckade vid sjön.
N: Här vill vi bevara den skog som är så viktig för fågellivet vid sjön. Vattenrallen, näktergalen och många andra arter häckar vid sjön och skulle nästan helt säkert försvinna om man bygger här.
S: Strandskyddet (100 meter) skall respekterars längs Råstasjöns norra och östra stränder.
NV: Nordväst om Råstasjön är det möjligt att bygga hus. Hushöjderna minskar ju närmare sjön man kommer.
NO: Nordost om Råstasjön, där det idag står en tillfällig betongstation, och längs Evenemangsgatan ser vi inte heller några problem med att bygga flera huskroppar.
U: Utloppet rinner idag i ett otillgängligt och spikrakt dike. Detta vill vi rusta upp så att det blir ett trevligt vattendrag att promenera intill.

Några kommentarer från min sida. Det har varit en livlig diskussion under samrådet och det har kommit fram många intressanta synpunkter och medborgarna i Solna har varit väldigt engagerade och det har kommit in osedvanligt många samrådssvar. Särskilt har yttrandena från miljöorganisationerna varit väldigt välskriva och initierade. Även om många politiker, och även jag, var tveksamma till delar av förslaget redan när beslut om samråd togs, såsom en ny väg och  byggnation inom strandskyddet så har jag efter samrådet anledning att revidera min tidigare uppfattning. Samrådet har visat att naturvärdena är väldigt höga på den norra sidan och en byggnation i det sk ”glappet” mellan betongstationen och tennishallen tror jag skulle inverka klart negativt på naturvärdena och därför anser jag och Folkpartiet att ingen bebyggelse skall ske där trots att området ligger utanför det strandskyddade området. Och det finns säkert en hel saker vi redan i år kan göra för att stärka naturvärdena i området.

Nu pågår det en sammanställning av alla inkomna yttranden och en politisk diskussion mellan Allianspartierna om hur området skall utformas. Ännu har inte länsstyrelsen kommit in med med något samrådssvar trots att tiden gick ut den 28 februari. När det kommer att föreligga ett nytt förslag är därför svårt att säga i dag.

Nu har länsstyrelsens yttrande kommit och du kan läsa det här.