Nya direktiv för den fortsatta planeringen av området norr om Råstasjön

Råstasjön

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde på onsdagskvällen (28/8 ) beslutades förutom att godkänna samrådsredogörelsen för detaljplanen för del av Arenastaden (Bebyggelsen norr om Råstasjön) att godkänna Alliansens yrkande om att revidera planförslaget på flera punkter. Det innebär att planförslaget kommer att omarbetas på flera punkter innan det går vidare till nästa steg i planprocessen – granskning.

Alliansens förslag innebär i korthet att bebyggelsen runt sjön kommer att minska kraftigt och att all ny bebyggelse i princip skall ske utanför strandskyddet. Vidare anser vi att bebyggelsen i den sk midjan mellan tennishallen och betongstationen inte skall bebyggas då det skulle skada naturvärdena och då framförallt för fågellivet.

Vi anser att för att förbättra för djur- och växtlivet skall Råstasjöns två inlopp och utloppet skall läggas i öppen dager och en våtmark anläggs.

Vi gav även stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda när Sjövägen kan stängas av för trafik och under vilka förutsättning det ska samt utreda möjligheterna att inrätta ett gemensamt naturreservat för Råstasjön och Lötsjön.

Dessa beslut och uppdrag ligger väl i linje med de tankar som folkpartiet presenterade efter samrådet. Det innebär att de gröna områdena runt om sjön bevaras men kan även förstärkas om Sjövägen stängs av och kan rivas upp helt hållet. Då ökar grönytan i området och det gröna sambandet stärks mellan Råstasjön och Lötsjön.

Redan den första miljökonsekvensanalysen visade på stora naturvärden i området. De undersökningar som b l a flera miljöorganisationer, privatpersoner och de ytterligare studier som har skett på uppdrag av staden visar på att naturvärdena förutom för fåglar även är stora för  andra arter. Detta kan påverka det fortsatta planarbetet och den slutliga utformningen av planen.

Här nedan redovisas Alliansens yrkande i sin helhet som också blev stadsbyggnadsnämndens beslut om fortsatt inriktning av arbetet. S, Mp och V yrkade på sina egna förslag.

Stadsbyggnadsnämnden i Solna 2013-08-28, ärende 8 Detaljplan för del av Arenastaden

Yrkande

Detaljplanen för del av Arenastaden har varit ute på samråd och vid dagens sammanträde med stadsbyggnadsnämnden ska nämnden godkänna samrådsredogörelsen.

Förslaget till detaljplan har väckt stort intresse och engagemang hos Solnaborna. Detta engagemang i stadsplaneringen är något vi som ansvariga politiker välkomnar. Det är bra att framlagda planer granskas av många ögon. Kritiska synpunkter har inkommit från såväl organisationer som privatpersoner. Ett stort antal av dessa har varit väl underbyggda och ger goda förutsättningar för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

Med anledning av de synpunkter som har kommit in under samrådet och vår bedömning av dessa anser vi att stadsbyggnadsförvaltningen i det fortsatta arbetet ska beakta nedanstående.

I sitt yttrande har Länsstyrelsen konstaterat att detaljplaneförslaget är en fortsättning på utbyggnaden av Arenastaden, som ger ett positivt tillskott av nya bostäder till Stockholmsregion. Länsstyrelsen har dock ej godkänt att bebyggelse sker innanför strandskyddat område förutom där marken redan är ianspråktagen. Vi instämmer i detta och anser att bebyggelse i princip ska undvikas inom strandskyddat område. Vi är dock beredda att göra ett undantag vid Evenemangsgatan där vi anser att det finns skäl att på en kort sträcka gå in på strandskyddat område. Anledningen är att vi anser att det är viktigt att Råstasjön får en tydlig avgränsning mot Friends Arena och de gångstråk som finns till arenan. Därför är det bra med en husrad som avskärmning mellan sjön och Arenan. Detta innebär att vi tycker det är önskvärt med ett förslag som närmare ansluter till intentionerna i den tidigare antagna FÖP:en.

Vi anser också att den s k ”Midjan” (ungefärligen definierad som ett område söder om Råsta strandväg mellan tennishallen och betongstationen) i princip ska hållas fri från bebyggelse, då detta område är viktigt för att bevara Råstasjöns naturvärden och då särskilt fågellivet. Detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning visar att det nuvarande förslaget till bebyggelse riskerar att signifikant minska naturvärdena.

Vårt förslag minskar kraftigt den föreslagna ytan för bebyggelse i området. Vi anser därför att stadsbyggnadsförvaltningen ska se över våningshöjderna och kvartersutformningen i området framförallt vid Råstahems folkets hus och vid Betongstationen för att se om det är möjligt att höja och/eller förtäta bebyggelsen. Vidare ser vi även en möjlighet att bebygga området vid Råstaparkshallen och containerparkeringen vid Råsta Strandväg/Sjövägen. Det senare får i så fall prövas i ett separat planarbete.

Med anledning av ovanstående bedömer vi också att den föreslagna servicevägen kan ersättas med en gång- och cykelväg, då servicevägen inte kommer att behövas med de förändringar vi föreslår.

Vi anser också att trafik- och parkeringsförhållandena i hela området bör ägnas särskild uppmärksamhet i det fortsatta planarbetet.

Utöver det som berör bebyggelsen i området vill vi också föra fram följande för helheten viktiga aspekter även om delar av dem inte formellt innefattas i det pågående planarbetet:

Råstasjöns två inlopp och utloppet i nordöstra hörnet bör läggas i öppen dager för att stärka sambanden mot Lötsjön och förbättra för djur- och fågellivet. Vi ställer oss också bakom att det anläggs en våtmark i sjöns nordvästra hörn.

Vi anser att stadsbyggnadsförvaltningen ska utreda när Sjövägen kan stängas av för trafik och under vilka förutsättningar detta kan ske. Genom denna åtgärd tas den barriäreffekt som Sjövägen är bort. Barriäreffektens negativa påverkan beskrivs bl a i miljökonsekvensbeskrivningen. En avstängning skapar förutsättningar för att göra Råstasjön/Lötsjön till ett sammanhängande grönområde.

Vi anser också att trafik- och parkeringsförhållandena i hela området bör ägnas särskild uppmärksamhet i det fortsatta planarbetet.

För att ge området ett trovärdigt och långsiktigt skydd anser vi att ett utredningsarbete ska påbörjas i syfte att inrätta ett gemensamt naturreservat för Råstajön och Lötsjön. Sjöarna är ett viktigt rekreationsområde för tiotusentals boende i de centrala delarna av Solna och Sundbyberg och framförallt Råstasjön har ett på många sätt unikt fågelliv som är väl värt att ge ett långsiktigt skydd.

Undertecknade yrkar att

1        Stadsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och ger förvaltningen i uppdrag att revidera planförslaget enligt de riktlinjer som föreslås i tjänsteskrivelsen och i detta yrkande och att därefter återkomma till nämnden för beslut om granskning av ett reviderat planförslag.

2        Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda när Sjövägen kan stängas av för trafik och under vilka förutsättningar det kan ske.

3        Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda om området norr om Råsta strandväg vid Råstaparkshallen och containerparkeringen kan bebyggas.

4        Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett gemensamt naturreservat för Råstasjön och Lötsjön.

Anders Ekegren (fp)                                 Torsten Svenonius (m)

Kent-Rune Sjöholm (kd)                          Magnus Persson (c)

Läs även Folkpartiets tankar om Råstasjön efter samrådet och kommunfullmäktigeledamoten Peter Edholms (FP) inlägg om Råstasjön. Peter har även skrivit ett inlägg om Solnas byggtakt och Råstasjön efter kritik mot att staden inte fullföljer det förslag som var på samråd.

45 svar till “Nya direktiv för den fortsatta planeringen av området norr om Råstasjön

 1. Ping: I fråga om Råstasjön – Alliansens övriga partier har tagit intryck av (FP) | Frösundaliberalen

 2. ”princip” ?
  Bra ord det där lovar allt och ingenting . . . 😉

 3. p.s. Sjövägen har varit en ”provisorisk” lösning sedan VM – 58 d.s.

 4. Hej Anders?
  Vid bildvisningen 27/8, som vi båda närvarade vid, framkom tydligt vilka stora naturvärden som är unika för hela Sverige, som finns i och omkring Råstasjön. De båda experterna , med djupa kunskaper om djur och natur vid Råstasjön, Professor Magnus Enqvist och Docent Magnus Lind, båda i etologi, visade tydligt att det är omöjligt att både göra ett naturreservat och bygga i området. Hela området hänger ihop i fyra olika biotoper, där påverkan på en liten del även starkt övriga delar och bebyggelse, enligt den nya inriktningen skulle förstöra miljön och de unika naturvärderna även i naturreservatet. När vi nu vet att Råstasjöns naturvärden är så mycket större och mer unika, än vad vi tidigare visste, och att ny bebyggelse, enligt den nya inriktningen, inte bevarar naturvärderna utan förstör, i alla fall det mesta av dem, måste väl byggplanerna omprövas?

  • Docent Johan Lind, ska det stå som även är naturfotograf och fotograferat bilden överst på bloggen. Det är också för att området är så litet, men artrikt, som det inte är möjligt att kombinera ett naturreservat med bebyggelse söder om Råsta strandväg. Att bygga norr om vägen går däremot att kombinera med ett naturreservat och bevara området intakt.

  • ”vilka stora naturvärden som är unika för hela Sverige, som finns i och omkring Råstasjön” Så du menar att det finns ”unika naturvärden” kring Råstasjön som inte finns i de 90%+ av Sveriges landyta som är ren obebyggd naturmark? Låter väldigt otroligt. Låt stad vara stad och natur vara natur.

   • Staffan Halldin

    Det unika för Sverige är att de finns 4 olika biotoper som skapat en unik artrikedomen på en sådan begränsad yta i en urban miljö.

 5. Råstasjön utsedd till Svenska pärlan i Stockholms län, Nu måste Solna skrota alla byggplaner i området bara. Förresten skulle ni som vill bygga veta hur lummigt, grönt, ängsmark, höga träd och massor av fåglar, speciellt hackspettar, det är vid Tennishallen och utegymmet bredvid Råstahems folkets hus, där ni planerar att bygga en massa hus, förstår man hur lite bebyggelseivrarna förstått av områdets unika natur –och rekreationsvärden. Mängder av motionerande folk njuter av träning både på utegymmet och ängen framför tennishallen och all grönska däromkring. Jag röstade förresten själv och pekade ut och beskrev Råstasjön som en svensk Pärla i WWF:s tävling, så lite stolt är man.
  http://www.wwf.se/svenskaparlor/svenska-prlor/1528625-svenska-prlor#.UiB2Q5LWNCh

 6. Jo, men det skulle ju baseras på ”tävlingen” – att det finns många i juryn som är partiska i just Råstasjön, det gör ju inte saken bättre. Tråkigt nog vågade inte WWF göra ett enkel och lättfattligt diagram som visade antal röstningar på respektive.

  Här är något som är UNIKT, första gången som Sverige får utmärkelsen och det var Hagaparken som vann, det är stort!!!!

  http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/nyheter-stadsbyggnad-trafik/hagaparken-har-vunnit-utmarkelsen-nordic-green-space-award/

 7. Ett utmärkt kompromissförslag. Det finns absolut noll anledningar att inte bygga på en gammal cementfabrik och ett grustag. Det blir ett lyft för Råsta strandväg som idag är en öken. Håll rent mot fundamentalisterna på båda kanterna. Fundamentalisterna på bevarandesidan är till större delen utomstående (folk i bevarandeorganisationer utanför Solna) och det vore oansvarigt att gå deras radikala krav som representerar en minoritet till mötes. Vilket nlir nästa krav i så fall? Riva arenan?

  Politik handlar om kompromisser, så enkelt är det. Det är bara att titta på Mellanöstern om man undrar vad alternativet till kompromisser är.

 8. Något är antingen unik (det enda av sitt slag) eller inte unik. Alltså något som är unik kan inte bli mer unik. Logiken säger att det ”unika” aldrig var unik. När man håller på leker så här med språket och logiken tappar man trovärdighet.

  • Det handlar om att området är litet, och känsligt för även små störningar, som får stora konsekvenser för hela området. Det finns flera olika naturtyper på en liten yta som är starkt beroende av varandra där påverkar bebyggelse på en liten del, eller aldelles intill, stora områden runt omkring, både natur- och -rekreationsvärden. Expertisen är enig, det går inte skydda området i ett begränsat naturreservat och samtidigt bygga mycket och tät i delar av området och alldeles intill.

 9. Det är synd att man minskar ner bebyggelsen så att det blir färre bostäder. Finns det en möjlighet att kompensera detta genom att bygga högt? Djuren bryr sig knappast om ifall husen har fem eller femton våningar.

  Sedan vore det intressant att veta om detta bakslag kan innebära att man blir lite snabbare att få igång planerna med Solna city och kraftigt förtäta vid Solna C samt längs med Solnavägen och göra om Solnavägen och Frösundaleden till stadsgator kantade med trottoarer och kvarter.

 10. Jag tycker det är jättebra att man spar mer naturmark. Men samtidigt tycker jag man ska bygga och hoppas att detta leder till att de delar man bebygger får radikalt mycket högre täthet så det finns underlag för insprängd service och folkliv. Dessutom måste man säkra området för framtida försök att exploatera in i naturmarken lite i taget. Bästa sättet att göra det är att skapa en tydlig gräns mellan naturparken och bebyggelsen. En sådan gräns bör se ut som en stadsgata med hus på ena sidan och park på andra sidan. Ungefär som Odengatan längs kanten av Vasaparken i Stockholm. Då får man en mycket tydlig gräns och samtidigt gör man parken tillgänglig. Notera att detta inte innebär att det ska vara en bilväg utan man låter helt enkelt den önskade gång och cykelvägen få en utformning som ser ut som en stadsgata. Vägbanan blir då primärt för cyklisterna och gående får trottoarer där de kan gå utan att bli påkörda av cyklister i hög fart.
  En annan fördel med en sådan utformning är att bebyggelsen kan göras i slutna kvarter vilket ger ett mycket bra skydd för buller från järnvägsanläggningen och dessutom ger de boende privata innergårdar med större avskildhet än de får om deras gårdar är öppna direkt mot en mycket populär park.

  • Rasmus,

   Lite svårt ta dina kommentarer på allvar. Du vill ju bygga överallt, och förlöjligar Solna på twitter.

   Har du någon koppling till Råsunda?

 11. Eller så gör man som Vänsterpartiet vill – gör Råstasjön till naturreservat och bygger istället en ny stadsdel i Karolinastaden.

  • Sophie! Det är inte frågan om något byte. Det Vänsterpartiet kallar för Karolinastaden är i praktiken inget annat än den planerade Hagastaden förutom på en punkt. Vänsterpartiet, som aldrig behöver ta ansvar för sin politik tror att det går att bara bygga hyresrätter i en stadsdel och ändå fåkalkylen att gå ihop. Mvh Anders

   • Men Anders,

    Du säger ju att du ska bygga för att ungdomar ska kunna bo i Solna. Hur många av dem kan köpa dina lyxlägenhetet runt råstasjön?

 12. Bodde i Solna mellan 1966 till 1972, återflyttad i år till Bygatan i Huvudsta. Följer nu den lokala politiken så gott det går. Reflekterar över hur Solna-allliansen tycks ha drabbats av elefantias. Utbyggnad på alla håll och kanter. Verkar vara så att politikerna vill bygga monument över sig själva utan eftertanke på att förädla det som byggts upp. Tillväxt är nog väl så bra, men om det är ett mål i sig istället för ett mede blir det sällan bra.l. Att politikerna i Solnas ledning bara kan komma på tanken med Råstas förvandling till höghusgetto vittnar om bristande sans och eftertanke. Att man backar vittnar emellertid på att det ändå finns lite sans kvar.

 13. Det är tragiskt att vi protesterar så mycket mot byggande i Stockholm. Det känns som ett slags smygrasismen. Vi har hundratusentals invandrare på väg hit och en expanderande befolkning som innebär att Staden kommer fördubblas i folkmängd inom vår livstid. Istället för att stoppa byggprojekt borde vi uppmuntra dem. Dessutom måste vi bli av med detta gröna bälte som fungerar som en vallgrav mellan de rika vita innerstadsmänniskorna och de marginaliserade invandrarna i förorterna. Skapa en integrerad pulserande stad där alla har någonstans att bo.

  • Bo, vi har ett ansvar att ta vara på naturen. Det innebär bland annat att vi måste skydda rödlistade arter.

   Och eftersom det är så dyrt att bygga i Stockholm, vilket ju bland annat Anders själv sagt i och med att man måste bygga bostadsrätter så är det väl bättre att bygga boende för de invandrare som kommer hit på ställen de har råd att bo.

   • Det är naturligt att arter dör ut och nya tillkommer. Så har det alltid varit långt innan människa kom till jorden. Att försöka ändra på det är att spela gud. Det kommer komma över 100.000 nya invandrare per år till Sverige och de kommer att bidra till Sveriges utveckling i större grad än en rovfluga gör. Vi måste bygga och fortsätta bygga tills dess att alla har bostad. Det tycker jag att lyckosamma övre medelklassare som du och jag kan bjuda på. Eller?

   • Bo,

    at med vilja döda rödlistade djur är väl verkligen att spela gud. Är vi mer värda än dem?

    Och att dra in flyktingarna i denna diskussion är väl pinsam. Hur många av de hundratusental som du menar ska komma kommer ha råd bo i bostadsrätter i Solna.

    Det är dags att spara det som finns i Solna. Bygg billiga bostäder längre ut från stan, se till att SL funkar bra. Då kommer förhoppningsvis alla bli nöjda.

   • ”Och eftersom det är så dyrt att bygga i Stockholm, vilket ju bland annat Anders själv sagt i och med att man måste bygga bostadsrätter så är det väl bättre att bygga boende för de invandrare som kommer hit på ställen de har råd att bo.”
    Så du menar att invandrarna ska förvisas till andra ställen? Vilka belägg har du för att det skulle vara billigare att bygga för invandrare på andra ställen?
    Nimby och smygrasismen står tyvärr varandra nära.

 14. det låter som en bra avvägning mellan olika värden, ska bli intressant hur projektet fortskrider

 15. För mig kan man gärna ha begränsad bebyggelse vid Råstasjön. Jag ser det som ett större problem att man ska stänga Sjövägen! Jag bor i Råstahem sedan många år. Vår naturliga väg till ”centrala” Solna (dvs nuvarande centrum, tandläkare, närakut, träningsarenor, stormarknader som ICA Maxi etc) är att åka Sjövägen för att nå dit. Min fråga är då hur vi ska ta oss fram till ”centrala” Solna? Antagligen vill man hänvisa trafiken in i Arenastaden vilket är en urusel idé. Dels för att det är en riktig trafikpropp i Arenastaden (Dalvägen) och upp på Frösundaleden, Frösundaleden är delvist avstängd en lång tid till med allt det innebär, samt att hela Arenastaden är helt avstängd för biltrafik vid evenemang! Hur tänker man här undrar jag? Solna Stad kan inte stänga av fler vägar i Solna nu, det är så illa nog som det är med bl a Frösundaleden och Solnavägen vid Råsunda stadion. Min son har missat ett antal träningar i Huvudsta och Skytteholm för att vi har suttit stilla i köer trots att vi har varit ute i väldigt god tid. Ska vi behöva åka runt in i Sundbyberg för att komma till våra serviceinrättningar? Vad är det för logik? Miljötänk??

  • Monica! Solnavägen vid Frösundaleden kommer att öppnas i slutet av oktober och Hagalundsgatan ca en månad senare. Det kommer att finnas olika möjligheter att ta sig från Råstahem till de centrala delarna av Solna. Den bästa vägen för din del är att köra Råsta Strandväg-Evenemangsgatan-Vintervägen-Östervägen-Bollgatan-Solnavägen. En alternativ väg är att om några år köra Kolonnvägen-Frösundaleden. Något formellt beslut om att stänga av Sjövägen har ännu inte tagits. Det är ett utredningsuppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen som innebär att förvaltningen skall ta fram ett förslag om när och på vilket sätt Sjövägen kan stängas av. Mvh Anders

 16. Strandskydd och naturreservat spelar ingen roll, det ska ju ändå byggas runt sjön.

  • Micke! På den punkten delar jag inte din uppfattning. Genom att ingen bebyggelse, utom på en kort sträcka, går innanför det strandskyddade området och att den sk midjan inte bebyggs blir det ingen bebyggelse på de viktiga områdena för fågellivet. Kan vi dessutom stänga av Sjövägen för gott kommer tom de gröna ytorna att öka runt Råstasjön. Mvh Anders

   • Men vänta nu… Ni vill bygga på den del som är mest känslig och där djuren bor, medan ni vill ta bort trafiken där de fina husen ligger…. Kom igen Anders. När kommer ni ta hänsyn till opinionen, och när kommer Solna erkänna att ett unikt område blivit utsedd av WWF till något som måste skyddas? Har bara sett att Solna tagit åt sig äran av att Kungliga Hovstaternas Hagaparken, som råkar ligga i Solna, fått ett pris av trädgårdsmästare.

   • Monica Martinsson

    jag skulle gärna vilja ha ett svar från dig hur du tänker dig att man löser det problem jag belyser i mitt inlägg ang stängning av Sjövägen!

 17. Staffan har kommenterat en av dina partikollegors blogg på följande sätt. Kan du förklara för mig hur en stängning av Sjövägen skulle råda bot på detta röveri av naturen.

  Nordväst om Råstasjön vid tennishallen och folkets hus, är en mycket viktig plats för bl.a. den rödlistade mindre hackspetten, näktergal, korridor för rådjur mm från Ursvik viktig, ängsbiotop vid tennishallen, liksom täta vegetation ner mot matplatsen för rådjur och fåglar. Bygga tätt och mycket på detta område och alldeles intill, ger irreversibla skador på Råstasjöns mycket känsliga och sammanhängande ekologiska system och natur och rekreationsvärden. Den lilla yta man vill bygga på kan ske på andra platser men har bestämt att bygga ut Arenastaden mot Ör och öka trafiken, trycket och flödet av folk vid Råstasjöns Norra sida av ekonomiska skäl. För att vinna så lite i form av bostäder, är man beredd att förstöra så mycket. Idag vet vi hur viktigt området är både ur natur – och rekreationssynpunkt, så att fortsätta att planera för en omfattande bebyggelse i området känns respektlöst mot både människor, djur och natur.

 18. I början höll jag med motståndarna i att jag inte heller ville ha bebyggelse inom strandskyddet. Inte nu längre då det är uppenbart att de bara lever för att protestera mot utvecklingen. Nu har vi fått ett bra och acceptabelt förslag, men det duger inte. För dessa miljöpartister, vänsterpartister, fältbiologer är detta bara en politisk muskelmätning som de vill vinna. Kan ni inte hitta en unik myrstack vi måste skydda också?

  Jag har sett er i både politiken på 1970-talet, i kärnkraftdebatten och vid trädkramar! Alltid samma guilt-by-association om motståndarna och alltid samma försök att höja statusen på sina egna experter.

  • Kära M, för jag tror inte du är professor. Jag platsar inte i några av de grupperingar som du listar. Jag är en människa som bott i Solna hela mitt liv, och som bryr mig om vår natur och inte kan se att vi ska tumma på detta på något sätt. Om kommunen gjort avtal med PEAB om utbyggnad, så får kommunen se till att PEAB erbjuds mark på annat håll.

   Att du kommer med detta anklagande visar på desperationen av de som vill bygga… Men en sak har du rätt i …. jag var med och kramade almarna i Kungsträdgården, och de står kvar. På samma sätt kommer Råstasjön bli kvar, utan att bli våldtagen av byggande.

   • Råstasjön kommer säkerligen bli kvar. Det är nämligen inte helt lätt att bygga *på* en sjö. Däremot får det gärna byggas runt om.

  • Det är inte bara mp:are och vänsterpartister utan även en drös med bostadsrättsägare som inte ser någon poäng med att bygga bort bostadsbristen eftersom de tror att detta minskar värdet på deras bostäder.

 19. Nu när anslutningen till Frösundaleden från Råsunda åter är öppen kan man ju bidra till att påbörja ”barriär”-borttaget genom att återinföra förbudsskyltningen under rusningstrafik, vilket man lovat göra från politikerhåll! En månad senare har inget hänt!

  • Peter! När det gäller förbundsskyltar har politiken inte lovat något alls. Däremot har vi gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda när och på vilket sätt Sjövägen kan stängas av. Men du och några andra medborgare har tagit upp frågan om förbundsskyltar och därför får vi pröva om vi skall återinföra genomfartsförbudet. Jag kom just in i stadshuset efter att ha träffat en medborgare och vi studerade gemensamt trafiken på Sjövägen, Råstavägen och Uppfartsvägen. Mvh Anders

   • Tack för snabb respons! Det är möjligt att hörsägen lett till missförstånd, men det är jättebra att ni tar upp frågan igen!
    Vi förstår att besluten kring sjövägens stängning har sin gilla gång. Men under tiden borde trafiken i möjligaste mån styras till den nybyggda Råsta strandväg som är mer lämpad för både mängden trafik och den tunga trafiken som trotsar förbudsskyltning!
    Med vänlig hälsning,//Peter

   • Beslutet att tillfälligt ta bort genomfartsförbudet vid Sjövägen togs på delegation av förvaltningens tjänstemän. Åtgärden annonserades på Solnas webbplats den 20 mars 2012 då man tydligt skrev att man med anledning av Solnavägens avstängning öppnar Sjövägen (och Ankdammsgatan) för genomfart under rusningstid. Så frågorna nu är: kommer genomfartsförbudet att återinföras omgående, har man av något skäl nu ändrat sig eller hade man (hemska tanke) för avsikt att vilseleda sina medborgare när man författade sin text?

    Även om de allra flesta i Solna helst ser att Sjövägens sträckning mellan Råsta- och Lötsjön helt tas bort och att det inrättas ett naturskyddsområde som binder samman sjöarna med omnejd, är förhoppningen att alla ansvariga gör sitt yttersta för att skapa en så dräglig situation som möjligt tills det målet nås.

   • Anders, skulle ytterligare kontra med följande länk där ni från Solna stad kommenterat öppningen av Sjövägen i samband med Tvärbanebyggandet som högst temporär:
    https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/nyheter-stadsbyggnad-trafik/solnavagen-stangs-av/

    I logikens namn måste man ju även gå andra hållet mot bakgrund av motiveringen i denna allmänna information!

    Med vänlig hälsning,
    Peter

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s