Etikettarkiv: Utvecklingsstrategi för Bergshamra

Nu har arbetet med en utvecklingsstrategi för Bergshamra kommit en bra bit på väg

I höstas, närmare bestämt den 14 oktober 2013, beslutade kommunstyrelsen om att ta fram en strategi  för att utveckla  Bergshamra. Det som utredaren skulle belysa var följande:

 • Förutsättningarna, såväl de tekniska som ekonomiska, för att överdäcka Bergshamravägen.
 • Möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med nya bostäder i Bergshamra.
 • Förutsättningarna för att öka tillgången till kommersiell och kommunal service i stadsdelen.
 • Utvecklingsmöjligheterna förr kollektivtrafiken till Bergshamra.
 • Förutsättningarna för utveckla och rusta stadsmiljön i stadsdelen.

Utredaren Henrik Nerlund har i stora drag presenterat sitt förslag. Slutrapporten kommer i augusti. Under arbetet har ett omfattande dialogarbete genomförts. Henrik Nerlund har träffat föreningar, företagare, förskolor och Bergshamraborna har han samtalat flera gånger på torget och via www.solna.se/Bergshamra har mer än 350 platser pekats ut.

En av de saker Nerlund  särskilt skulle belysa var en överdäckning av Bergshamravägen. Utredaren anser att detta är möjligt. Partiell överdäckning föreslås öster om If-huset med möjlig fortsättning. Den partiella överdäckningen kostar i storleksordningen cirka 500 miljoner och finansieras genom exploateringsintäkter från nya bostäder. Det är inte möjligt att bygga bostäder på själva överdäckningen  genom att det transporteras farligt gods på Bergshamravägen. Därför föreslås en park på överdäckningen som binder samman Norra och Södra Bergshamra med en ny gångförbindelse mellan Bergshamra torg och Kraus torg.

En annan viktig fråga för Bergshamraborna är servicen i stadsdelen. De saker som föreslås är

 • Ny större ICA-butik i södra Bergshamra
 • Nytt café, blomsteraffär, tipsbutik i Bergshamra Centrum
 • Utvecklad och bibehållen skola
 • Fortsatt satsning på biblioteket
 • Nya förskolor
 • Plats för fler arbetsplatser

Även de offentliga rummen – parker, torg, gator, gångstråk behöver förändras. Några av de saker som förelås är

 • Ny park i centrum ”Biblioteksparken”. Dvs mer grönska på Bergshamra torg
 • Förlängt parkstråk från centrum ut i nationalstadsparkens parklandskap. Dvs från den gamla kraftledningsgatan i Norra Bergshamra och söderut mot Kraus torg.
 • Ny lekplats i Södra Bergshamra. Det finns tre kommunala lekparker i den norra delen. Men ingen i den södra visarförslaget till grönplan.  Detta är redan på gång (min anmärkning).

Även möjligheterna att förbättra kollektivtrafiken har studerats. Om det dras en spårvagn från Solna station mot Danderyd eller Universitet förordas att den dras längs med Bergshamravägen i stället för i Björnstigen. Givetvis skulle en förlängning av tunnelbanan från Arenastaden mot Danderyd kunna förbättra kollektivtrafiken för Bergshamraborna.

Möjligheterna för att bygga fler bostäder i stadsdelen  har prövats.  Att Bergshamra ligger i Nationalstadsparken begränsar möjligheterna att göra kompletteringar av bostadsbebyggelsen utanför de redan i dag bebyggda delarna. En grov uppskattning är att det går att bygga ca 1000 nya lägenheter i huvudsak längs Björnstigen, vid Bergshamra Centrum och vid Kraus torg. Det kan vara såväl hyresrätter, bostadsrätter som studentbostäder. Ett trygghetsboende central t i Bergshamra behövs liksom LSS-boenden.

Så här fortsätter arbetet: Utvecklingsstrategins slutrapport kommer att presenteras i Bergshamra i början på augusti och på kommunstyrelsen sammanträde i augusti kommer strategiförslaget att sändas ut på samråd i stadsdelen. Då finns det möjligheter för Bergshamraborna, företagare, föreningslivet och andra intresserade att komma med synpunkter och  egna förslag.

Några kommentarer.  Jag tycker att det är väldigt bra att rapporten redan kommer redan ett halvår efter kommunstyrelsens beslut, att det har tagits många kontakter i stadsdelen och att utredaren har lagt såväl kort- som långsiktiga förslag på förbättringar.

Förslag som vi nu alla i lugn och ro får fundera. Men några reflektioner  vill jag redan göra nu.

 1. En mycket viktig fråga för stadsdelens utveckling är att Signalisten måste lägga ner mycket tid att utveckla Bergshamra centrums butiker och annan service. En bra livsmedelsbutik är ett absolut måste och att komplettera med bla de butiker som utredaren föreslår. Det kan nog finnas ytterligare möjligheter. Vi kan bygga många nya bostäder i Bergshamra men handlar de boende inte i stadsdelens centrum kommer inte situationen att bli bättre.
 1. Fler bostäder behövs i stadsdelen bla för att ge fler kunder till butikerna och fler elever till Bergshamraskolan. Hur många som kan byggas och var får studeras i det fortsatta arbetet. En synpunkt som kommit mig till del under arbetet är att det behövs många fler större lägenheter i stadsdelen då många barnfamiljer har svårt att hitta en tillräckligt stor lägenheter och känner sig tvingade att flytta från Bergshamra.
 1. Utredaren anser att det går att överdäcka Bergshamravägen, och förslår att det inledningsvis görs på en viss sträcka mellan IF-huset och östra bilbron med möjlig fortsättning. Det kommer att kosta stora pengar, uppskattningsvis 500 miljoner kronor och skall bekostas av de byggrätter som kan skapas för bostäder och kontor i stadsdelen. Här måste Bergshamraborna göra en bedömning. Är det viktigaste en överdäckning av Bergshamravägen för att hela stadsdelen eller skall de intäkter som skapas användas till andra områden för att förbättra stadsdelen?
 1. Jag tycker det är bra att utredaren har tittat på att förstärka de gröna stråken och att skapa fler parker. Närmiljön är viktig och det kommer säkert att komma fler synpunkter  under remissarbetet.

Det var några snabba synpunkter.

Läs vad jag tidigare har skrivit om Bergshamrastrategin.

Skall Bergshamravägen överdäckas? – en utvecklingsstrategi tas fram för stadsdelen

 

 

 

 

 

 

 

På kommunstyrelsens sammanträde den 14 oktober kommer vi att ta ställning till en utvecklingsstrategi för Bergshamra. I korthet innebär strategin att Solna stad skall arbeta med följande frågor:

• Förutsättningarna, såväl de tekniska som ekonomiska, för att överdäcka Bergshamravägen.
• Möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med nya bostäder i Bergshamra.
• Förutsättningarna för att öka tillgången till kommersiell och kommunal service i stadsdelen.
• Utvecklingsmöjligheterna för kollektivtrafiken till Bergshamra.
• Förutsättningarna för utveckla och rusta stadsmiljön i stadsdelen.

Det känns angeläget att lyfta fram de här frågorna av fler skäl.

För det första. I mitten av 90-talet förde folkpartiet fram kravet på att Bergshamravägen  skulle överdäckas. En utredning visade att det var tekniskt genomförbart men för att projektet  skulle bli ekonomiskt möjligt krävdes en mycket omfattande bebyggelse och även nya dragningar av interna vägförbindelser i stadsdelen. Det blev helt enkelt för svårt och komplicerat.

Det har dock skett en ekonomisk- och teknisk utveckling som gör att jag känner det angeläget att återigen pröva om det finns förutsättningar att göra en överdäckning av Bergshamravägen. Markpriserna har sedan den senaste utredningen gjordes ökat markant. För stadsdelen skulle en överdäckning innebära många fördelar.  Den kraftiga barriäreffekt som leden innebär skulle försvinna och stadsdelen bli en hel stadsdel. Även miljöeffekter som buller och partiklar skulle minska.

För det andra. Det pågår i dag diskussioner om hur kollektivtrafiken ska byggas ut i regionen. I detta arbete har det kommit olika förslag om spårlösningar mellan centrala Solna och Bergshamra. Det är därför angeläget att staden för egen del analyserar vilka lösningar som är bäst. De olika förslag som finns för spårförbindelser; tvärspårväg eller tunnelbana från Solna station till Bergshamra, bör studeras och sättas i ett sammanhang utifrån ett samlat utvecklingsperspektiv för stadsdelen.

För det tredje. Stadsdelen har en svag befolkningsökning. Antalet invånare i åldern 20-24 år minskar i stadsdelen. Fortsätter utvecklingen kommer den på sikt även att innebära en minskning av antalet barn. Det beror inte enbart på att det numera finns andra alternativ än kommunal verksamhet att välja på. En faktor är att befolkningsunderlaget inte räcker till. Det finns därför anledning att se vilka kompletteringsmöjlighet som finns i stadsdelen. Enligt min uppfattning är det särskilt intressant att bygga trygghetsboende med tanke på att 700 lägenheter saknar hiss i stadsdelen och troligtvis även större lägenheter då många barnfamiljer vill bo kvar i stadsdelen men antalet större lägenheter är begränsat. Lagstiftningen om nationalstadsparken innebär vissa begränsningar men i de delar som redan är bebyggda kan jag knappast se att det föreligger några hinder om man gör det på rätt sätt.

För det fjärde. Det finns all anledning att se över närmiljön i stadsdelen. Enligt den medborgardialog som har skett i stadsdelen med anledning av arbetet med grönplanen visade att Bergshamraborna ville prioritera att området vid Tivoli udde och Bergshamra Centrum rustades upp först.

Läs mer om Utvecklingsstrategi för Bergshamra. Läs även mitt blogginlägg: Solna genomför medborgardialoger inför arbetet med nya grönplanen.

Läs även artikeln om överdäckningar i Dagens Nyheter.