Etikettarkiv: Minna Thullberg

Vänsterpartiet har ingen trovärdig politik för biblioteken i Solna

I söndags lyssnade jag på en debatt i Solna stadsbibliotek om bibliotekens roll i allmänhet och Solna i synnerhet – Kulturens vardagsrum – vårt bibliotek. Det var de politiska partiernas representanter i framförallt kultur- och fritidsnämnden som utfrågades. Vänsterpartiet lovade guld och gröna skogar om de kommer till makten efter kommunalvalet. Biblioteksfilialer i alla stadsdelar var ett vallöfte.  Men hur trovärdig är då Vänsterpartiets politik? Det viktiga är inte vad ett parti säger i opposition utan vad det förverkligar när det sitter vid makten.

Under mandatperioden 1995-1998 var en vänsterpartist ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Solna. Under dessa fyra år lyckades Vänsterpartiet lägga ner biblioteken i Hagalund och Ulriksdal.  Aldrig har det lagts ner så många bibliotek under så kort tid som under Vänsterpartiets ledarskap över kulturen i Solna.

Dessutom tycker jag att Vänsterpartiet har en inskränkt syn på bibliotek. Det är inte bara frågan om hur många filialer och hur mycket personal som finns på plats. Speciellt inte i Sveriges tredje minsta kommun. Jag ser andra utmaningar för biblioteken. Den traditionella bokutlåningen minskar. Men behovet av talböcker ökar och framförallt av elektroniska böcker som går att läsa på paddan eller i datorn. Det gäller också att utveckla biblioteken som mötesplats. Och inte minst – hur lockar vi de unga männen till biblioteken?

Arrangörer var ABF i samarbete med Solna stadsbibliotek. Diskussionen ingår i serien Wienercafé med samhälleligt innehåll. Med verkade gjorde från kultur-och fritidsnämnden, Marianne Damström-Gereben(FP), ordförande, Niklas Wykman(M), 1:e vice ordförande, Sara Kukka-Salam(S), 2:e vice ordförande, Mia Fällström(V), ledamot samt Minna Thullberg (MP) och Malin Appelgren(KD). Moderator var Hertta Fischer.

Hur går det med den kretsloppsanpassade avfallshanteringen i Solna?

I måndags på fullmäktige besvarade jag en interpellation från Minna Thullberg (MP) om Solnas arbete angående kretsloppsanpassad avfallshantering. Det uppstod en intressant och givande diskussion som engagerade många kommunfullmäktigeledamöter från olika partier.

I Solna händer det mycket inom avfallsområdet. Solna arbetar med utgångspunkt från den så kallade avfallstrappan, där det första steget är just att undvika att avfall uppstår. Genom informationsinsatser till olika intressenter, om bland annat avfallstrappan, bidrar vi till att minska den totala mängden avfall. Specifikt arbete har riktats mot skolorna i detta avseende. Sedan ett par år tillbaka har vi också ökat möjligheterna till insamling av kläder för återvinning, vilket bidrar till att minska att sådant avfall uppstår. Genom att hela tiden förbättra möjligheterna att sortera och lämna till återvinning ökar vi mängden av utsorterat grovavfall, textil, elavfall och farligt avfall.

Våren 2013 har SÖRAB arrangerat en tävling i skolorna, ”Matsalskampen” med en attraktiv prissumma, där man tävlar om vem som kan minska sitt matsvinn mest.

Vi bevakar att yta avsätts för återvinningsstationer vid planering av nya bostadsområden. När den nya återvinningscentralen, som ska ersätta Kvarnkullen tas i bruk, kommer SÖRAB att arrangera återbruksverksamhet för besökare. Det verkar bli en väldigt bra och modern anläggning

Vid insamling av brännbart hushållsavfall skiljer vi inte på det som kommer från verksamheter respektive hushåll. Mängden insamlat hushållsavfall och utsorterat matavfall dividerat med antal invånare blir 264 kg  vilket är högre än riksgenomsnittet men en klar minskning från tidigare år (276 kg år 2011, och 294 kg 2010). 140 ton textilier samlades in i de skåp som nu finns utplacerade på många platser (ca 30) i Solna.

För några år sedan beslutade Solna att införa matavfallsinsamling. Det har varit en snabb utveckling och nya fastighetsägare ansluter sig hela tiden till systemet. Mängden insamlat matavfall 2012 var 1133 ton varav 759 ton kommer från restauranger, verksamheter och storkök. En ökning från föregående år med 27 procent. Matavfallsinsamlingen, som är frivillig i Solna, ökar stadigt. I dagsläget har 26 procent av hushållen möjlighet att samla in matavfall. Vårt matavfall rötas och blir biogas och jordförbättringsmaterial. Inom norrortskommunerna som tillhör vårt gemensamma återvinningsbolag SÖRAB ligger Sundbyberg och Solna i topp när det gäller insamling av matavfall.

Vissa fastighetsägare jobbar inte med matavfall utan med att kompostera. Enligt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen finns från tidigare år ca 70 inkomna anmälningar från villahushåll och 2 från bostadsrättsföreningar. Kompostering är anmälningspliktig men för att sluta kompostera krävs ingen avanmälan. Sedan april 2012 medger vi glesare hämtning (varannan vecka) utan krav på kompostering. I januari 2013 abonnerar 181 villahushåll på matavfallskärlet.

Avfallsområdet är på många sätt ett intressant område. Det är frågan om miljö, återvinning, energi och ekonomi. Och det känns bra att Solna ligger i framkant inom detta område.