Etikettarkiv: Medborgardialoger

Ny grönplan för Solna parker och naturområden

Stig

En tredjedel av Solnas yta utgörs av tillgängliga park- och naturområden. Här finns allt från den anlagda parken till det som uppfattas som vild natur. En ny grönplan har tagits fram i syfte att visa hur Solnas grönområden kan utvecklas för att på bästa sätt möta solnabornas behov. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 oktober 2014 att lämna planen vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Solnas Grönplan är från 1991. Det är på många sätt ett gediget dokument men mycket har förändrats i Solna sedan dess. Lagen om nationalstadsparken antogs 1995, Igelbäckens naturreservat bildades 2005 och grönstrukturen har förändrats då nya områden byggts. Parker och naturområden har både försvunnit, nyskapats och ändrat karaktär. Landskapskonventionen
trädde i kraft 2011 i Sverige. Staden skall inrätta ett naturreservat runt Råstasjön. 1991-års grönplan är väldigt detaljerad i sin utformning och innehåll och blev därmed i vissa delar snabbt inaktuell.

Grönplanen är ett viktigt styrdokument

Grönplanen är ett viktigt styrdokument för att göra Solna grönare. Planen är viktig vid planeringen av nya stadsdelar och befintliga områden. Den anger hur vi tar hand om våra offentliga miljöer, som parker och grönområden och förbättrar dessa områden för solnaborna.

Syftet med grönplanen är att ange hur Solnas gröna offentliga miljöer, parker, natur och gatumiljöer kan utvecklas med utgångspunkt i stadens vision. Grönplanen tar upp att antal strategier som staden ska arbeta med för att närma sig stadens vision. En grönplan används som vägvisare vid planering och utveckling av Solnas befintliga och nya stadsdelar.

Grönplanen är ett strategidokumentet som antas av  kommunfullmäktige. Utifrån de inkomna synpunkterna har Grönplanen delats upp i två dokument: ett
strategidokument som benämns grönplan (KF beslut) och en handlingsplan med mer konkreta åtgärder i de olika stadsdelarna (SBN beslut).Efter beslut i KF kommer stadsbyggnadsnämnden att jobba vidare med del 2.  Majoriteten av synpunkterna berör drift och underhållsfrågor och kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.

Övergripande strategier

Grönplanen har fem övergripande strategier för stadens parker och natur:
• en självklar del av stadens struktur
• för rörelse och vila
• för ekosystemtjänster
• för biologisk mångfald
• för skönhetsupplevelser
I grönplanen anges också ett antal utredningar som ska tas fram.

Medborgardialoger

För att ta reda på hur solnaborna använder park och natur i staden genomfördes under våren 2013 medborgardialoger i de olika stadsdelarna. Ambitionen var att få en övergripande bild av solnabornas aktiviteter och upplevelser i utomhusmiljön. Men också att kartlägga vad som är bra och vad som kan förbättras kring stadens grönområden. Värdefulla platser och stråk identifierades också.

Resultatet från dialogerna har använts som underlag för det förslag till grönplan som har varit på remiss under våren 2014. Synpunkter har sedan tagits in via stadens webbplats, Facebook och på Öppna hus. Efter remisstiden har grönplanen justerats. Den viktigaste ändringen är att planen har delats upp i två separata dokument. Det första är ett strategiskt dokument som benämns grönplan. Det andra dokumentet innehåller åtgärdsplaner som staden arbetar vidare med. Efter stadsbyggnadsnämndens godkännande lämnas grönplanen nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Du hittar mer information på www.solna.se/grönplan

Läs även mina tidigare blogginlägg:

Hur använder Solnaborna parker och grönområden

Solna är grönare än vad de flesta tror

Solna genomför medborgardialoger inför arbete med den nya grönplanen.

Bilden ovan visar Solparken som rustades upp i början av 200-talet och fick Solna stads stadsmiljöpris 2005, Förutom en upprustning av parken så tog man samtidigt hand om dagvattnet från Råsundavägen.

Solnas nya grönplan går ut på remiss

Hitta din nya bostad i Bergshamra

Ungefär en tredjedel av Solna består av natur och parker. För att förvalta och utveckla de olika grönområdena, samtidigt som Solna växer, har staden tagit fram ett förslag till ny grönplan. Idag skickas planen ut på remiss

Solnas senaste grönplan är i dag 20 år gammal. Sedan dess har mycket hänt. Kungliga nationalstadsparken och Igelbäckens naturreservat har inrättats, grönytor har tillkommit, försvunnit och ändrat karaktär. Och även synen på parker och grönområden har ändrats och ses i dag som en viktig del när nya stadsdelar planeras. Därför behövs en ny grönplan som kommer att bli ett viktigt arbetsredskap när vi planerar för nya stadsdelar.

Solna är Sveriges till ytan tredje minsta kommun men är efter Sundbyberg och Stockholm den kommun som har flest invånare per kvadratkilomter. Trots detta är en tredjedel av Solna grönt. Solna är rikt på naturområden och parker. I öster ligger Kungliga nationalstadsparken. I norr ligger Igelbäckens naturreservat, med Överjärva gård, Igelbäcken  som är ett stort rekreationsområde. Intill den framväxande Arenastaden ligger Råstasjön, ett välbesökt rekreationsområde med strandpromenader och ett rikt fågelliv. Utmed Ulvsundasjön och Bällstaviken löper ett annat natur- och parkstråk. I nationalstadsparken ligger  Ulriksdals slottspark, Tivoli och Hagaparken.

De gröna frågorna är viktiga för Solnaborna. Många människor har åsikter och idéer. Närheten till grönområden är en viktig boende kvalité.

Medborgardialog

Utöver remissarbetet genomför Solna stad tre öppna diskussionsmöten med intresserade solnabor:

Tisdag den 22 april, kl 18-20              Bergshamra bibliotek

Torsdag den 25 april, kl 18-20           Stadsbiblioteket

Måndag den 28 april, kl 18-20           Bagartorpsskolan

 Diskussionerna vid dessa möten kommer att sammanfattas och arbetas in i det slutliga förslaget till ny grönplan.

Efter remisstidens slut den 5 maj kommer ett slutligt förslag till ny grönplan att tas fram. Målet är att stadsbyggnadsnämnden ska besluta om den slutliga grönplanen efter sommaren.

Läs mer om grönplanen på Solna stads hemsida.

Läs även mina tidigare blogginlägg – Solna är grönare än vad de flesta tror, Hur använder Solnaborna parker och grönområden,  Solna genomför medborgardialogen inför arbetet med den nya grönplanen, Människor vill bo nära naturen.

Hur använder Solnaborna parker och grönområden?

Vid senaste sammanträdet med stadsbyggnadsnämnden informerade stadsträdgårdsmästare Lars Johansson om arbetet med Grönplanen och de medborgardialoger som har genomförts i Solnas olika stadsdelar.

Under våren genomfördes sex medborgardialoger i följande stadsdelar: Bergshamra, Hagalund/Haga, Huvudsta, Råsunda, Skytteholm och i Järva/Frösunda/ Ulriksdal samt för barngrupper i samband med utställningen Barnens botaniska på stadsbiblioteket.

Medborgardialogerna visade att Solnaborna använder parker och grönområden på olika sätt. Bergshamraborna håller sig till största delen i sin närmiljö och inte väster om E4:an och omgivande vatten. Den mest använda delen av Bergshamra är Tivoliområdet men även norrut mot Svalkan och Ulriksdal var vanligt förekommande områden.

Hagalundsborna vistas gärna utomhus men använder hela stadens grönområden. Huvudstaborna rör sig i hela Solna men framföralt i sin närmiljö och då mycket längs med Huvudsta strand.

Råsundaborna rör sig i hela Solna men framförallt i sin närmiljö och då mycket kring Råstasjön.

De boende i Skytteholm använder sin egen stadsdel i mindre utsträckning än de övriga stadsdelarna och rör sig gärna kring Råstasjön och Huvudsta strand.

De boende i Järva/Ulriksdal/Frösunda använder mycket sitt närområde men vistas även i Ulriksdals slottsområde, Bergshamra och Hagaparken. Men övriga Solna besöker de sällan.

Skolbarnen använder utemiljön för utbildning och lek. Det är närområdets parker som utnyttjas.

Vad gör då Solnaborna i våra parker och grönområden. Ja, den klart mest frekventa aktiviteten var promenader följt av cykling, motion, fika/lunch och lek men i praktiken används områden för alla möjliga aktiviteter som boule, paddla, fågelskådning, bad, långfärdsskridskor och alla möjliga andra aktiviteter.

Resultatet av medborgardialogerna kommer att användas i det fortsatta arbetet med Grönplanen.

Vad skall grönplanen användas till?

Grönplanen är en tematisk fördjupning av kommunens översiktsplan och ett parkpolitiskt program för den yttre miljön. Grönplanen skall även vare ett viktigt underlag vid den fysiska planeringen och ett underlag för drift och utveckling av stadens parker och grönområden.

Läs även mina blogginlägg Solna genomför medborgardialoger inför arbetet med nya grönplanen och Solna är grönare än vad de flesta tror.

Solna är grönare än vad de flesta tror!

Näckrosparken

I förra  veckan lyssnade jag på vår nye stadsträdgårdsmästare i Solna, Lars Johansson, som i stadsbiblioteket talade om parker och natur i Solna.  Parkerna har många viktiga funktioner i en stad. De förbättrar hälsan, minskar stressen, stimulerar sinnena och höjer koncentrationsförmågan. Parkerna bidrar också till den biologiska mångfalden om de utformas rätt, omvandlar koldioxid till syre, renar stadsluften och har en temperaturreglerande roll. Detta är speciellt viktigt i städerna där trafik, asfalt och byggnaderna höjer temperaturerna. Men även socialt och ekonomiskt har parker och grönområden en stor betydelse. De fungerar som mötesplatser och ger alla en möjlighet att vara i naturen, ökar stadens attraktivitet och höjer värdet på intilliggande fastigheter. Det sistnämnde okänt för många.

Lars har gått igenom hur mycket parker och natur det finns i Solna. Totalt omfattar Solna 790 hektar park och natur. Det ger 110 kvm park och natur per person. Ser man bara till vad Solna stad förvaltar är det 335 hektar och det ger 48 kvm park och natur per Solnabo, vilket är högt i ett internationellt perspektiv. Köpenhamn har som mål 25 kvm per person och New York har 10.  I Solnas siffror är inte mark som tillhör privata fastighetsägare med. Även med den  bebyggelse som planeras  i Solna kommer över en tredjedel av Solna att vara grönt även i framtiden

När vi bygger nytt är parker och grönområden en viktig del. Förra året invigde vi två nya stadsdelsparker Fröfjärdsparken i Frösunda/Ritorp och Spegeldammsparken i Järvastaden. Vi har återinrättat stadsträdgårdsmästarbefattningen och gör även i år en rejäl satsning på upprustning av stadens parker och grönområden. En upprustning som så väl behövs. Och stadsträdgårdsmästaren har påbörjat att revidera grönplanen som antogs 1991 genom sk medborgardialoger.

Läs även mitt blogginlägg Människor vill bo nära naturen.

Bilden högst upp visar Näckrosparken i Råsunda.

På bilden nedan inviger JMs VD Johan Skoglund och jag Fröfjärdsparken förra hösten inför 500 personer.