Etikettarkiv: Locum

Personalbostäder skulle underlätta rekryteringen av personal till sjukvården

Folkpartiet vill se fler personalbostäder i landstinget

Genom att erbjuda fler personalbostäder skulle rekryteringen av ny sjukvårdspersonal underlättas. Landstingets fastighetsbolag bör därför få uppdraget att ordna fler personalbostäder.

För många med vårdutbildning utgör bostadssituationen ett stort hinder mot att kunna flytta till Stockholm och arbeta inom sjukvården. Genom att ta krafttag mot den akuta bostadsbristen kan landstinget bidra till att stärka Stockholms län som arbetsmarknadsregion – och underlätta sjukhusens rekrytering av nya medarbetare.
Jag har i Locums styrelse i våras lagt en skrivelse om att Locum bör jobba med att ta fram personalbostäder inom bolagets omfattande fastighetsbestånd.. En utmärkt plats skulle vara inom de delar av Östra Karolinska som nu är ett sjukhusområde men där stora delar av verksamheten kommer att flytta till NKS, Nya Karolinska Solna.

På bolagets senaste styrelsemöte i september fick jag svar på min skrivelse. Bolaget anser sig inte ha möjlighet inom nuvarande ägardirektiv arbeta med att ta fram personalbostäder. Formellt sätt är detta korrekt. Jag och Folkpartiet föreslår därför att landstingsledningen vidgar ägardirektiven och ger Locum i uppdrag att arbeta med att ta fram fler personalbostäder inom sitt nuvarande fastighetsbestånd.

Redan idag har landstinget ett antal personalbostäder, för att erbjuda nyanställda boende under en begränsad tid medan de ordnar bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Med fler personalbostäder skulle fler våga ta steget att bidra med sin kompetens inom sjukvården i Stockholms län.

Läs även mitt tidigare blogginlägg om personalbostäder och Anna Starbrinks blogginlägg i samma ämne.

Landstingets mark borde utnyttjas för att bygga personalbostäder

Landstingets behov av att rekrytera personal är väldigt stort. Och det är svårt att locka personer utanför Stockholmregionen. En anledning till detta är bristen på bostäder. Landstinget är samtidigt markägare till de sjukhus som finns i länet. Folkpartiet föreslår att Locum som förvaltar landstingets fastigheter får i uppdrag att inventera sjukhusområdena för att se om det är möjligt att komplettera med bostäder.

Ett intressant område är Östra KS, dvs de områden som blir över när Nya Karolinska Solna öppnar. Här finns det möjlighet att bygga bostäder och lokaler för vård, forskning och kommersiella kontor. Uppskattningsvis går det att bygga i alla fall 3000 nya bostäder trots att bl.a. Astrid Lindgrens sjukhus skall vara kvar. Att avsätta några hundra av dessa till personalbostäder skulle underlätta landstingets möjligheter att rekrytera personal och samtidigt ge området bostäder med olika upplåtelseformer.

I morse sände ABC-Nytt ett inslag där Landstingsrådet Anna Starbrink(FP) och jag intervjuvades.

Det nya tillagningsköket på Södersjukhuset försenas två år

SÖS nya kök stoppat. Svek mot personal och patienter

 

 

 

 

 

I  går (14-03-20) sammanträdde Locums styrelse. Det togs många viktiga beslut om upprustningar av Södersjukhuset, Universitetssjukhuset i Huddinge och inrättandet av en kundtjänst. Den stora frågan blev dock en helt annan – ett nytt tillagningskök på Södersjukhuset.

Landstingets måltidsutredning som är politiskt beslutad fastslår att eget tillagningskök alltid skall utredas. Södersjukhuset har gjort en egen utredning och prövat tre alternativ

1. Tillagningskök i egen regi.

2. Kombination av ett tillagningskök och upphandlad mat

3. Extern, upphandlad, leverantör enligt kallmatskonceptet.

Utredningen visade att det mest fördelaktiga förslaget var alternativ 1 utifrån måltidsutredningens krav med hänsyn till ekonomi och kvalitetsfaktorer. Detta fattade Södersjukhusets styrelse beslut om den 12 december 2011. Därefter pågick ett arbete om att hitta lämpliga lokaler. Olika lokaler prövas och till sist fastnar båda parter för en byggnad 48 inom sjukhusets område. Programavtal skrivs på av Locum och SÖS 2013-02-04. Arbetet fortskrider därefter. För en kort tid sedan beslutade Locums ledning att avbryta arbetet. Trots att bygglovshandlingar är upprättade och upphandlingen av arbetet är ute för anbudsräkning och anbuden skall vara inne den 2 april.

Detta innebär stora problem för Södersjukhuset. Sjukhuset vill använda god mat som en del av varumärket och är även en viktig del av bemötandearbetet som pågår på SÖS. Medarbetarna har involverats i arbetet. Sjukhuset har dragit på sig stora kostnader i samband med arbetet och har även haft stora kostnader för livsmedelsupphandlingen och anpassningen av verksamheten till eget tillagningskök. Och självfallet är detta en viktig frågan för de som är inlagda på sjukhuset. De är oftast hänvisade att äta alla måltider på sjukhuset. Och då är det viktigt att den smakar bra.

Därför blev Locums styrelses beslut i frågan fel enligt folkpartiets uppfattning. Vi, Folkpartiet la ett förslag till beslut som innebar att Locum skulle fullfölja de tidigare överenskomna planerna om ett tillagningskök i byggnad 48 och att frågan om investering avseende tillagningskök på Södersjukhuset snarast skall underställas Locums styrelse för beslut. En majoritet i styrelsen bestående av moderater, socialdemokrater, centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet beslutade att i , korta ordalag, utreda frågan vidare och se om det finns andra placeringar av ett tillagningskök.

Det stora problemet är att mycket av det arbete som har gjorts kommer att vara förgäves och bortkastade pengar men framför allt kommer det inte att vara möjligt att använda tillagningsköket i höst utan kommer att kunna ske först om 1,5-2 år. I dag har dock miljöpartiet fått kalla fötter och i ett pressmeddelande informerar de om att ”Miljöpartiet anser att informationen från Moderaterna och Locum om ytterligare fördröjning kring tillagningsköket varit otillräcklig på gårdagens styrelsemöte, och begär nu att Locum kallar till ett extra möte.”

Läs mer om ärendets hantering på landstingsrådet Anna Starbrinks blogg och Miljöpartiets pressmeddelande.