Etikettarkiv: länsstyrelsens nationalstadsparksråd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med att bygga en gång-och cykelbro över Ålkistan

[2444Alkistan.jpg]

Under lång tid har det funnits önskemål från privatpersoner, föreningar och partier om att få en smidig övergång över Ålkistan mellan Bergshamra och Norra Djurgården, Stockholm. Det går i och för sig att ta sig över Ålkistan men det innebär en lång omväg, bland annat upp på Roslagsvägen för att komma över från den ena sidan till den andra. Den vägen känns otrygg och på vintertid med mycket snö kan det var halt och svårt att ta sig fram och under vår och höst kan det var väldigt blött och geggigt framför allt på Stockholmssidan. Att vandra runt de 12 km runt Brunnsviken är populärt och är också en sk Hälsans stig.

Länsstyrelsen, har inom ramen för arbetet med nationalstadsparken och nationalstadsparksrådet nu  åtagit sig att samordna arbetet mellan de berörda parterna Stockholms stad, Solna stad och Trafikverket för att hitta en bra lösning för en gång- och cykelbro över Ålkistan som innebär att man inte skall behöva gå upp på Roslagsvägen för att komma över Ålkistan.

Nationalstadsparksrådet  ligger under länsstyrelsen,  samordnar arbetet tillsammans med övriga representanter i rådet som Solna och Stockholms stad, övriga markägare, institutioner och föreningar. Rådet jobbar bla med att öka tillgängligheten i Nationalstadsparken och just nu med tillgängligheten runt Brunnsviken.

Länsstyrelsen skall tillsammans med berörda parter utreda hur detta kan ske med hänsyn till den under vissa tider på året omfattande båttrafiken i Ålkistan, tillgänglighetsfrågor och de ekonomiska förutsättningarna.

Läs även mina blogginlägg Kungliga nationalstadsparken – möjlighet eller hinder och Brunnsviken är ett besöksmål i världsklass – väl värt att värna, vårda och visa.

Foto: Hannele på Hisingen

Det är förbjudet att fälla träd i nationalstadsparken

Nationalstadsparken är skyddad med anledning av sina höga natur-, kultur- och rekreationsvärden. För samtliga dessa värden har träden en stor betydelse. Det har i såväl Solna som i Stockholm förekommit att fastighetsägare eller boende har avverkat träd för att få bättre utsikt. Och det problemet har blivit större och större. Störst problem föreligger i områden där det finns många bostäder. Detta har b l a uppmärksammats av de föreningar som arbetar för parken och enskilda privatpersoner.

Behovet av att vidta åtgärder för att skydda värdena, och därmed även träden, i nationalstadsparken har uppmärksammats av länsstyrelsens nationalstadsparksråd och redan i den fördjupade översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2008.

Lagskyddet för nationalstadsparken återfinns i 4 kap. 7 § miljöbalken och innebär förbud mot att skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden men gäller endast vid åtgärder som kräver visa former av tillstånd. Eftersom trädfällning och annan åverkan på träd i normala fall inte kräver tillstånd saknar träden i parken skydd mot sådana åtgärder.

Därför har Solna stad och Stockholms stad beslutat om ett interimistiskt skydd ( 7 kap. 24 § miljöbalken) för träden inom hela nationalstadsparkens område.  Skyddet började gälla från maj 2011 och i tre år i avvaktan på att beslut fattas om ett permanent skydd. Det innebär att det krävs tillstånd från staden för att fälla eller skada träd som är grövre än 60 cm i omkrets samt att gräva upp jord eller köra med tunga fordon under dessa träd. Samtliga fastighetsägare inom parkens område måste söka tillstånd  hos  stadsbyggnadsförvaltningen i Solna eller om det gäller markområden i Stockholm till Stockholms stad.  Alla fastighetsägare inom nationalstadsparkens område har informerats om beslutet.

Interimistiskt beslut enligt 7 kap 24 § miljöbalken innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Solna stad

1. avverka eller skada träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm. Förbudet gäller inte beskärning av träd, om personer med dokumen­terad sakkunskap i trädvård be­dömt att det kan ske utan att skada trädet. Förbudet gäller inte heller fällning av träd som av park­ansva­rig tjänste­man från Solna stad bedömts utgöra en risk för allmänheten eller vara drabbat av almsjuka.

2. gräva upp jord till mer än 20 cm djup under befintlig markyta under kronan på träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm.

3. köra med tungt fordon under kronan på träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm. Förbudet gäller inte körning på befintliga hårdgjorda ytor.

Läs mer om beslutet i tjänsteskrivelsen  och i kommunfullmäktiges protokoll.