Etikettarkiv: länsstyrelsen

Solna ökar kraftigt mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

I kväll skulle kommunfullmäktige ta ställning till en överenskommelse med länsstyrelsen om att öka antalet ensamkommande flyktingbarn som kommunen tar emot.

Solna har under lång tid varit en av fyra kommuner i landet som varit ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn. Det innebär att många flyktingbarn som kommer till Sverige under sin första tid bor i Solna. Detta har Migrationsverket tagit hänsyn till.

Solna har i dag ett avtal som innebär att kommunen skall ta emot 33 flyktingbarn. I praktiken har dock mottagandet varit större, 73 barn.

Den nya överenskommelsen innebär att Solna skall ta emot 295 ensamkommande flyktingbarn under 2016. Anledningen till detta är det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Det är inte bara Solna i länet som kommer att ta emot betydligt fler barn. I dag tar kommunerna i länet emot 884 barn och det kommer att öka till 7355 personer, dvs en ökning med 6471 barn under 2016.

Det är fullt rimligt att Solna och de övriga kommunerna i länet kraftigt ökar sitt mottagande. Det fanns en bred uppslutning i fullmäktige bakom överenskommelsen. Det var endast Sverigedemokraterna som yrkade avslag på överenskommelsen. Någon argumentering för varför de yrkade avslag redogjordes inte för på fullmäktige. De inlämnade en skriftlig reservation med ett innehåll som kändes hämtad från Flashback som en fullmäktigeledamot uttryckte sig.

 

Så kan bostadsbyggandet öka

 

Svd debattartikel

I dag har jag tillsammans med mina kolleger i SKL:s programgrupp för ökat bostadsbyggande en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet om hur bostadsbyggandet kan öka. I artikeln lyfter vi fram framförallt fyra frågor:

  1. Gör en grundlig översyn av bostadsbyggandets finansiella förutsättningar
  2. Låt bara länsstyrelsen yttra sig över en detaljplan vid ett tillfälle under processen
  3. Tillsätt en utredning som analyserar de stora kostnadsökningarna i byggbranschen
  4. Gör avtal mellan stat, kommunerna och byggbolagen om infrastruktur och bostadsbyggande.

Redan tidigt på morgonen fick jag ett antal positiva reaktioner på vår debattartikel. Många har noterat byggsektorns ineffektivitet. De 10 senaste åren har byggkostnaderna ökat med 25 procent och byggmaterialkostnaderna med hela 45 procent. Hade Volvo haft samma kostnadsutveckling hade en Volvo kostat drygt 700.000 kronor i dag. Byggindustrin kan inte skylla på vare sig långa handläggningstider eller kommunala särkrav när det gäller byggmaterialkostnaderna. Det beror snarare på en dålig konkurrens där vissa byggbolag uppträder som exploatör, byggare och tillverkare av byggmaterial. Det finns inga ekonomiska incitament att pressa kostnaderna. Och varför är svenska produkter mycket billigare utomlands.

Vi tar även upp problemet med länsstyrelserna som kan ha olika uppfattningar under planläggningen. I Solna har vi exempelvis drabbats av att länsstyrelsen har tyckt en sak under arbetet med den fördjupade översiktsplanen och sedan intagit en annan uppfattning under detaljplanearbetet.

Även finansieringen är ett problem. Bankerna har strikta regler för utlåning även i orter med en stark bostadsefterfrågan, flyttskatten hämmar rörligheten på bostadsmarknaden och det är överhuvudtaget svårt att få låna till byggandet av nya bostäder utanför tillväxtregionerna även om det finns en bostadsefterfrågan.

Avtal mellan stat, kommuner och byggbolag har jag tidigare skrivit om i några blogginlägg om intentionsavtal. Det har fungerat väldigt väl i Finland och tunnelbaneöverenskommelsen i Stockholm är ett embryo till detta.

Vår debattartikel i Svenska Dagbladet om så kan bostadsbyggandet öka kan du läsa om här.

Vi som skrivit under debattartikeln är ledamöterna i SKLs (Sveriges kommuner och landsting)programberedning för ökat bostadsbyggande d v s Eva Nypelius(C), Erik Pelling (S), Inger Källgren Sawala (M), Karolina Skog (MP), Erik Slottner(KD, Linda Snecker (V) och undertecknad.

Länsstyrelsen avslår byggnadsminnesförklaring av Rödingarna. De flyttas 160 meter norrut.

Länsstyrelsen har i dag (2014-02-10) avslagit Martin Eliassons(S) ansökan om byggnadsminnesförklaringen av järnvägsarbetarbostäderna, de sk Rödingarna belägna vid Kolonnvägen i Norra Solna. Rödingarna är unika ur ett såväl regionalt som nationellt perspektiv. Liknande byggnader finns troligtvis bara i Hallsberg och Ånge. En detaljplan från 1985 medger dock en byggrätt för trafikplatsen(vägramp). Solna stad har motsatt sig en byggnadsminnes- förklaring med anledning av att staden vill flytta de två byggnaderna ca 160 meter norrut och de kommer då att även framgent att placeras i anslutning till övriga järnvägsbostäder. Länsstyrelsen skriver att ”På grundval av de uppgifter av ekonomisk och planeringsmässig karaktär Solna kommun lämnat under hösten 2013 avslås byggnadsminnesförklaringen.”

I den debatt som har förts om Rödingarna har en del påstått att de skall rivas. Detta är fel. Det har i och för sig tidigare inkommit en ansökan om rivningslov men staden har varit mycket tydlig med att detta inte kommer att beviljas. Utan staden vill primärt flytta dem till en plats i närheten. Och så kommer det att bli. Stadsbyggnadsnämnden kommer på sitt sammanträde den 19 februari att ta ställning till att flytta de två byggnaderna ca 160 meter. En byggnad kommer att bli bostäder och en användas för föreningsverksamhet.

I debatten har det framkommit förslag på andra trafiklösningar som skulle innebära att de inte behöver flyttas. Men de blir ändå en del av en trafikapparat. Både en trevägskorsning enligt gällande plan från 1985 (då staden dessutom styrdes av socialdemokraterna) och en fyrvägskorsning har studerats. I det fortsatta arbetet förkastades alternativet med en fyrvägskorsning. Anledningen är att en fyrvägskorsning gör intrång på järnvägsfastigheten, är tekniskt mer komplicerad och avsevärt dyrare att bygga. Den medför också betydande störningar för omkringliggande bostadsbebyggelse (Regementsgatan).

En plan skulle med en stor risk för överklagande ta flera år att ta fram. Trafikverket motsatte sig redan under samrådet för den fördjupade översiktsplanen för Arenastaden en fyrvägskorsning. Om frågan skulle prövas väger järnvägsintresset tungt då Ostkustbanan är ett riksintresse. Det avgörande är att såväl stödmurar som broar, kommer att hamna innanför gränsen till nytt spårområde för Ostkustbanan vilket Trafikverket med stor sannolikhet kommer att avstyrka och även överklaga om staden tog fram en sådan detaljplan. En trevägskorsning kostar ca 40 miljoner kronor och en fyrvägskorsning 200-250 miljoner kronor.

De två rödingarna har ett stort kulturhistoriskt värde enligt stadens eget kulturminnesvårdsprogram. Det känns därför mycket bra att stadsbyggnadsnämnden den 19 februari har möjlighet att fatta beslut att flytta dessa till ett område i närheten. Historiskt är detta inte ovanligt. Förr i tiden flyttades även stora byggnader som kyrkor och herrgårdar av olika anledningar till nya platser. Och i vissa fall ganska långa sträckor. Solna stad flyttade bla Hästskostallet från Södra Ritorp till Överjärva i början av 90-talet. En flytt som alla uppskattade.

Onsdagen den 12 februari, sen eftermiddag, har du möjlighet att läsa handlingarna till nämnden på stadens hemsida.

Tillägg 2014-02-19. I kväll har stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om att flytta de två Rödingarna enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Du har även möjlighet att läsa mer om Rödingarna på Solna stads hemsida och mitt tidigare inlägg om Rödingarna på bloggen.

Länsstyrelsen föreslår tunnelbana till Hagastaden

Länsstyrelsens förslag till ny länsplan för regional infrastruktur för perioden 2014-2025 är nu klar och kommer att gå ut på remiss. Prioritet ges åt att bygga ut kollektivtrafiken och de regionala cykelstråken. Infrastruktursystemet är underdimensionerat i Stockholms län och viktiga utgångspunkter har varit att öka framkomligheten och skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och särskilt där det byggs studentbostäder.

Ett viktigt projekt som finns med i länsplanen är att länsstyrelsen vill avsätta 825 miljoner av beräknade kostnaden på 1655 miljoner kronor för att bygga tunnelbana till Hagastaden. I remissen står det att Hagastaden ställer krav på hög kapacitet i kollektivtrafiksystemet. Förslaget innebär utbyggnad av tunnelbana mellan Odenplan och Hagastaden som en första etapp. Detta är en viktig markering från länsstyrelsen. Det innebär att de anser att tunnelbanan skall förlängas vidare, i vartfall  mot Solna station/Arenastaden.

Remissen skickas ut den 3 juni och svar på remissen skall lämnas senast den 4 oktober och beslut om länsplanen tas den 16 december av landshövdingen.

Läs mer om remissen på länsstyrelsens hemsida.