Etikettarkiv: Landstinget

Personalbostäder skulle underlätta rekryteringen av personal till sjukvården

Folkpartiet vill se fler personalbostäder i landstinget

Genom att erbjuda fler personalbostäder skulle rekryteringen av ny sjukvårdspersonal underlättas. Landstingets fastighetsbolag bör därför få uppdraget att ordna fler personalbostäder.

För många med vårdutbildning utgör bostadssituationen ett stort hinder mot att kunna flytta till Stockholm och arbeta inom sjukvården. Genom att ta krafttag mot den akuta bostadsbristen kan landstinget bidra till att stärka Stockholms län som arbetsmarknadsregion – och underlätta sjukhusens rekrytering av nya medarbetare.
Jag har i Locums styrelse i våras lagt en skrivelse om att Locum bör jobba med att ta fram personalbostäder inom bolagets omfattande fastighetsbestånd.. En utmärkt plats skulle vara inom de delar av Östra Karolinska som nu är ett sjukhusområde men där stora delar av verksamheten kommer att flytta till NKS, Nya Karolinska Solna.

På bolagets senaste styrelsemöte i september fick jag svar på min skrivelse. Bolaget anser sig inte ha möjlighet inom nuvarande ägardirektiv arbeta med att ta fram personalbostäder. Formellt sätt är detta korrekt. Jag och Folkpartiet föreslår därför att landstingsledningen vidgar ägardirektiven och ger Locum i uppdrag att arbeta med att ta fram fler personalbostäder inom sitt nuvarande fastighetsbestånd.

Redan idag har landstinget ett antal personalbostäder, för att erbjuda nyanställda boende under en begränsad tid medan de ordnar bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Med fler personalbostäder skulle fler våga ta steget att bidra med sin kompetens inom sjukvården i Stockholms län.

Läs även mitt tidigare blogginlägg om personalbostäder och Anna Starbrinks blogginlägg i samma ämne.

Landstingets mark borde utnyttjas för att bygga personalbostäder

Landstingets behov av att rekrytera personal är väldigt stort. Och det är svårt att locka personer utanför Stockholmregionen. En anledning till detta är bristen på bostäder. Landstinget är samtidigt markägare till de sjukhus som finns i länet. Folkpartiet föreslår att Locum som förvaltar landstingets fastigheter får i uppdrag att inventera sjukhusområdena för att se om det är möjligt att komplettera med bostäder.

Ett intressant område är Östra KS, dvs de områden som blir över när Nya Karolinska Solna öppnar. Här finns det möjlighet att bygga bostäder och lokaler för vård, forskning och kommersiella kontor. Uppskattningsvis går det att bygga i alla fall 3000 nya bostäder trots att bl.a. Astrid Lindgrens sjukhus skall vara kvar. Att avsätta några hundra av dessa till personalbostäder skulle underlätta landstingets möjligheter att rekrytera personal och samtidigt ge området bostäder med olika upplåtelseformer.

I morse sände ABC-Nytt ett inslag där Landstingsrådet Anna Starbrink(FP) och jag intervjuvades.

Sveriges största konstsatsning på Nya Karolinska

Världens modernaste universitetssjukhus ska naturligtvis också ha konstnärlig gestaltning i världsklass.

Bygget av det nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna innebär en historiskt stor konstsatsning på 118 miljoner kronor. Det är 2,5 gånger så mycket som när Huddinge sjukhus byggdes. Konstprogrammet med inriktningen för den konstnärliga gestaltningen har beslutats  av landstingets kulturnämnd.

Landstinget gör den största offentliga konstsatsningen i mannaminne, kanske någonsin – och den största konstsatsningen i Sverige i ett sammanhang och i ett byggprojekt.

På Nya Karolinska sluts nu cirkeln för de offentliga konstsatsningarna – det var när dåvarande Karolinska sjukhuset byggdes av staten på 1930-talet som den så kallade enprocentregeln introducerades. Principen att avsätta en liten del av byggkostnaderna till konstnärlig gestaltning har gett upphov till otaliga verk, inneburit uppdrag för en lång rad konstnärer, och medfört otaliga enskilda möten och upplevelser av konst för miljontals patienter, personal och besökare.

Jag är mycket glad och stolt över att landstingets kulturnämnd gör denna rekordstora satsning på konst i det offentliga rummet.  Som alla som  besöker Nya Karolinska har möjlighet att se och uppskatta. Bra jobbat Anna Starbrink (fp) – kulturnämndens ordförande.

Ansvariga landstingsrådet Anna Starbrink (FP), skriver om saken här.

Bilden ovan är en skiss på ett konsverk under namnet Ager Medicinae av konstnären Kristoffer Zetterstrand. Det ska utsmycka fasaden av ett parkeringshus. Mer om det går att läsa här.

FAKTA OCH BAKGRUND

Nya Karolinska är det nya sjukhus som byggs för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Sjukhuset byggs i en s.k. OPS-lösning där färdigställandet, till en viss tid och ett visst pris, och den tekniska driften fram till 2040 ombesörjs av annan aktör på uppdrag av landstinget.

Konstprogrammet för Nya Karolinska anger inriktning och inspiration. Investeringen i konst omfattar 118 miljoner kronor. Som jämförelse omfattade konstinvesteringen när Huddinge sjukhus byggdes ca 48 miljoner kronor i dagens penningvärde.

Sjukhusets olika miljöer – publika, patientnära, administrativa – ger olika förutsättningar för konsten. Samverkan med arkitekturens och verksamhetens funktioner är en viktig del i ett kvalitativt konstnärligt utsmyckningsarbete.