Etikettarkiv: kommunfullmäktige

Arbetsgrupp föreslår att alla personnamn skall bort på KI:s område

Genagon Therapeutics | LinkedIn

På KI (Karolinska institutet) rasar en häftig diskussion om alla personnamn skall tas bort på vägar, salar, en aula, föreläsningssalar,  laboratorium eller vad det nu må vara. Mycket är det en intern diskussion på KI men när det gäller gator är det också en fråga för Solna stad.

Jag var ordförande i stadsbyggnadsnämnden när detta var ett ärende för stadens namnberedning och vid den tiden fastställdes namn på gator, torg etc i kommunfullmäktige. Numera är det byggnadsnämnden som beslutar i dessa frågor.

KI tog i början av 2000-talet kontakt med Solna stad då de insåg att de inte själva kan besluta om att namnge gatorna inom KI:s område. För KI var det inte frågan om en diskussion med staden utan för dem var det bara för staden att expediera KI:s beslut. De visste ju bäst om vilka som borde få gator uppkallade efter sig. De som skulle få en gata uppkallad efter sig var ett antal professorer som Granit, von Euler, Retzius, Berzelius och Scheele samt Nobel.

I fullmäktige ledda detta till en häftig och lång diskussion. Ingen av de föreslagna gatorna skulle uppkallas efter en kvinna och detta upprörde många, framför allt kvinnor i fullmäktige. Efter en lång diskussion återremitterades ärendet. Efter några månader återkom ärendet. Då hade KI kommit fram till att även Nanna Svarts skulle få en väg uppkallad efter sig.

Det finns säkert en och annan väg eller gata som blivit uppkallad efter en person som vi i dag anser olämpligt. Men som en arbetsgrupp inom KI förslår att alla personnamn skall tas bort och ersättas med namn som Genvägen och Artären är drastiskt och skulle göra KI historielöst. För att få bort namn som Retzius och von Euler skall alla namn bort även om de inte hade något med rasforskning eller nazism att göra. Som tur är det många remissinstanser inom KI som rasar mot förslaget. Annars ligger namn som Astrid Lindgrens sjukhus illa till liksom Eva och Georg Kleins aula.

Och inte minst Karolinska institutet självt, grundat av Carl Xlll. Undrar vilket förslag arbetsgruppen skulle komma med – Solnas medicinska universitet.

DN har skrivit om detta 2021-10-21

Kommer demokratiutredningens förslag att fördjupa demokratin i Sverige?

IMG_8540 - version 2

För någon vecka sedan arrangerade Juseks kommunala sektion ett möte med ordförande för demokratiutredningen , Olle Wästberg, under temat – fördjupad demokrati i ett polariserat klimat. Det blev ett spännande seminarium.

Utredningen har blivit mest känd för sitt förslag om att 16-åringar skall få rösträtt men de förslår ett antal andra förslag för att stärka demokratin i  Sverige.

2014-års  demokratiutredning konstaterar att demokratin i dag är djupt förankrad. Däremot är det politiska inflytandet inte jämt fördelat. De som är engagerade i de politiska partierna är i huvudsak välutbildade och resursstarka oavsett parti. Valdeltagande skiljer sig åt mellan hög- och lågutbildade. I riksdagsvalet 15 % och i Stockholms stad röstade 94 % av väljarna i ett valdistrikt i Alvik och i Tensta röstade 40 %, en skillnad på 54 %. De som inte är engagerade blir heller inte lyssnade på. De politiska partierna är i dag alldeles för frånvarande i utanförskapsområdena och de ser väldigt lika ut. Partierna har i dag en svag lokal förankring. Det finns knappast i dag något parti som har många arbetare engagerade i de egna leden.

Utredningen kommer med ett antal förslag för att fördjupa demokratin.  Ett av förslagen är att det införs en folkmotion till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Om ett förslag från en enskild får stöd av 1 % av medborgarna skall den behandlas i riksdagen, kommunfullmäktige etc. För att göra detta möjligt skall det inrättas en nationell demokratiportal på nätet där det skall vara möjligt att lämna och stödja folkinitiativ.

Vidare förslår utredningen flera förslag som skall underlätta möjligheterna att verka som politiker. Förtroendevalda skall kunna vara sjukskrivna- och föräldralediga utan att behöva avsäga sina uppdrag. Fullmäktigeledamöter skall kunna sitta kvar i fullmäktige mandatperioden ut trots att de flyttar från kommunen. Detta är åtgärder som skall underlätta för framför allt yngre personer att kunna fullfölja sina uppdrag trots att de under längre eller kortare tider inte bor i kommunen. För att trygga de förtroendevaldas säkerhet skall kommunerna se till att de förtroendevalda skall kunna fullfölja sina uppdrag under trygga och säkra former. I dag hotas och trakasseras alltfler politiker.

I många länder måste lobbyister registrera sig. Det förslår inte utredningen, mycket beroende på att de verkligt stora lobbyisterna i Sverige jobbar inte på PR-byråer utan företräder viktiga organisationer som LO och Svenskt Näringsliv.

Utredningen föreslår inte heller att det införs val till positionen som borgmästare som finns i flera länder. Anledningen till detta är b l a att  det skulle kunna bli som så att borgmästaren inte tillhör samma majoritet som majoriteten i kommunfullmäktige. Det skulle leda till oklarheter vem som faktiskt bestämmer och göra det mycket svårt för en borgmästare att få igenom sina förslag. I USA finns redan den problematiken som har inneburit att Barack Obama inte fått igenom sina förslag i kongressen och representanthuset där Republikanerna har en betryggande majoritet.

Det som förvånar mig är att utredningen inte har fört en diskussion kring tjänstemännens allt starkare ställning. Många uppdrag som tidigare utfördes av politiker utförs i dag av tjänstemän som på heltid jobbar med att förbereda och verkställa beslut och därför får ett stort informationsmässigt övertag gentemot politikerna där flesta är fritidspolitiker.Bara några procent av de förtroendevalda är hel- eller deltidspolitiker.  Trots detta behandlas inte detta i utredningen eller för den delen i kommunallagen där tjänstemännens roll knappast behandlas.

Till utredningens hemsida

Om demokratiutredningen

Utredningens två övergripande syften är att vilka åtgärder som behövs för att öka och bredda engagemanget inom  den representativa demokrati och stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Utredningen skall även se över de verktyg som finns på lokal nivå, däribland medborgardialog, medborgarförslag och folkinitiativ

Om Olle Wästberg

Olle har ett långt förflutet inom det offentliga livet. Han har varit chef för Svenska Institutet, Generalkonsul i New York, chefredaktör för Expressen, statssekreterare och riksdagsledamot. Vid sidan av sitt uppdrag som som utredare är han ordförande för STINT, stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.
 

 

Sverigedemokraterna och Bergshamrapartiet föreslog socialdemokrater till ordförande för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Solna

I går hade Solna sitt första kommunfullmäktigesammanträde  efter valet då många viktiga val skulle förrättas, b l a val av kommunfullmäktiges presidium och ny kommunstyrelse. För mig var det lite extra spännande då jag tjänstgjorde som ålderspresident i fullmäktige och satt ordförande vid de första punkterna på dagordningen, b l a val av fullmäktiges presidium.

De rödgröna partierna och de fyra Allianspartierna hade inför fullmäktige undertecknat en partiöverenskommelse som regler vilka partier som skall ha olika poster. Det skulle bli intressant och se hur de två nya partierna Bergshamrapartiet och Sverigedemokraterna skulle ställa sig till detta.

Och visst hände det saker. Vid valet av kommunfullmäktiges presidium föreslog Nils Jungenäs, Sverigedemokraterna  att socialdemokraten Georgios Kontorinis skulle väljas i stället för moderaten Sven Kinnander. Georgios Kontorinis gick snabbt upp i talarstolen och tackade för förtroendet men avsade sig kandidaturen med hänvisning till partiöverenskommelsen. Därmed valdes Sven Kinnander (M) till fullmäktiges ordförande.

Vid valet av kommunstyrelse föreslog Göran Thingwall, Bergshamrapartiet  att socialdemokraternas ledare Arne Öberg skulle väljas till kommunstyrelsens ordförande i stället för Pehr Granfalk(M).  Även i det här fallet gick den föreslagna socialdemokraten upp och sa att han inte  står till förfogande med hänvisning till partiöverenskommelsen och att det inte fanns förutsättningar för ett rödgrönt styre av Solna.

Frågan som måste  ställas är vad Bergshamrapartiet och Sverigedemokraterna har att vinna på att föreslå personer som inte står till förfogande. Kanske framgår detta av följande  inlägg  av Nils Jungenäs (SD) på Hanif Balis Facebooksida med anledning av gårdagens fullmäktige.” Tungan på vågen; Sverigedemokraterna och Bergshamrapartiet visar, genom att nominera sossar till ordförandeposterna i KF och KS, sossarna sitt stöd. De tackar båda nej och röstar istället fram moderaterna till makten.”

En slutsats som man kan dra är att Alliansen och de rödgröna kommer att vårda den gemensamma partiöverenskommelsen.

En sak är säker. Det kommer att bli ett mycket intressant kommunfullmäktige under den här mandatperioden.

Jag vill även passa på att gratulera de kommunalråd som valdes i går. Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (FP), Arne Öberg(S), Susanne Nordling (MP), Samuel Klippfalk(Kd), Magnus Persson(C) och Thomas Magnusson(V). Fler kommunalråd kommer att väljas i november.

Läs mer om valen på Solna stads hemsida