Etikettarkiv: Kolonnvägen

Länsstyrelsen avslår byggnadsminnesförklaring av Rödingarna. De flyttas 160 meter norrut.

Länsstyrelsen har i dag (2014-02-10) avslagit Martin Eliassons(S) ansökan om byggnadsminnesförklaringen av järnvägsarbetarbostäderna, de sk Rödingarna belägna vid Kolonnvägen i Norra Solna. Rödingarna är unika ur ett såväl regionalt som nationellt perspektiv. Liknande byggnader finns troligtvis bara i Hallsberg och Ånge. En detaljplan från 1985 medger dock en byggrätt för trafikplatsen(vägramp). Solna stad har motsatt sig en byggnadsminnes- förklaring med anledning av att staden vill flytta de två byggnaderna ca 160 meter norrut och de kommer då att även framgent att placeras i anslutning till övriga järnvägsbostäder. Länsstyrelsen skriver att ”På grundval av de uppgifter av ekonomisk och planeringsmässig karaktär Solna kommun lämnat under hösten 2013 avslås byggnadsminnesförklaringen.”

I den debatt som har förts om Rödingarna har en del påstått att de skall rivas. Detta är fel. Det har i och för sig tidigare inkommit en ansökan om rivningslov men staden har varit mycket tydlig med att detta inte kommer att beviljas. Utan staden vill primärt flytta dem till en plats i närheten. Och så kommer det att bli. Stadsbyggnadsnämnden kommer på sitt sammanträde den 19 februari att ta ställning till att flytta de två byggnaderna ca 160 meter. En byggnad kommer att bli bostäder och en användas för föreningsverksamhet.

I debatten har det framkommit förslag på andra trafiklösningar som skulle innebära att de inte behöver flyttas. Men de blir ändå en del av en trafikapparat. Både en trevägskorsning enligt gällande plan från 1985 (då staden dessutom styrdes av socialdemokraterna) och en fyrvägskorsning har studerats. I det fortsatta arbetet förkastades alternativet med en fyrvägskorsning. Anledningen är att en fyrvägskorsning gör intrång på järnvägsfastigheten, är tekniskt mer komplicerad och avsevärt dyrare att bygga. Den medför också betydande störningar för omkringliggande bostadsbebyggelse (Regementsgatan).

En plan skulle med en stor risk för överklagande ta flera år att ta fram. Trafikverket motsatte sig redan under samrådet för den fördjupade översiktsplanen för Arenastaden en fyrvägskorsning. Om frågan skulle prövas väger järnvägsintresset tungt då Ostkustbanan är ett riksintresse. Det avgörande är att såväl stödmurar som broar, kommer att hamna innanför gränsen till nytt spårområde för Ostkustbanan vilket Trafikverket med stor sannolikhet kommer att avstyrka och även överklaga om staden tog fram en sådan detaljplan. En trevägskorsning kostar ca 40 miljoner kronor och en fyrvägskorsning 200-250 miljoner kronor.

De två rödingarna har ett stort kulturhistoriskt värde enligt stadens eget kulturminnesvårdsprogram. Det känns därför mycket bra att stadsbyggnadsnämnden den 19 februari har möjlighet att fatta beslut att flytta dessa till ett område i närheten. Historiskt är detta inte ovanligt. Förr i tiden flyttades även stora byggnader som kyrkor och herrgårdar av olika anledningar till nya platser. Och i vissa fall ganska långa sträckor. Solna stad flyttade bla Hästskostallet från Södra Ritorp till Överjärva i början av 90-talet. En flytt som alla uppskattade.

Onsdagen den 12 februari, sen eftermiddag, har du möjlighet att läsa handlingarna till nämnden på stadens hemsida.

Tillägg 2014-02-19. I kväll har stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om att flytta de två Rödingarna enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Du har även möjlighet att läsa mer om Rödingarna på Solna stads hemsida och mitt tidigare inlägg om Rödingarna på bloggen.