Etikettarkiv: Käppalaförbundet

Käppalaverket renar inte bara avloppsvatten utan levererar även energi

To start page

Käppalaverket renar 11 kommuners avloppsvatten. 2013 var första året som Käppalaverket levererade mer energi än vad verket förbrukade.

Käppalaförbundet utvinner biogas ur det slam som bildas i reningsprocessen sedan ca 4 år tillbaka. Biogasen förädlas till fordonsgas som används som bränsle i SLs bussar. Totalt levererades 3,9 miljoner kubikmeter gas (38,5 GWh) vilket  är en ökning sedan 2012 då 3,6 miljoner kubikmeter gas producerades. Dessutom levererade Käppalaverket 0,4 GWh fjärrvärme från gas och 3,6 GWh fjärrvärme från avloppsvatten. Energiförbrukning var 457 kubikmeter olja motsvarande 4,5 GWh och elenergi 35,1 GWh. Det innebär att produktionen översteg energiförbrukningen med 3 GWh energi.

Och det finns möjligheter att bli en större nettoproducent av energi om oljan avvecklas och avloppsvattnets värme tas om hand.

Gasen används inte för uppvärmning av den egna verksamheten(uppvärmning av varmvatten och värme i lokaler ovan mark) utan till det används eldningsolja. Under 2013 skulle en värmepump tagits i bruk men har av olika anledningar försenats. Projektet är nu på gång och när det är klart kan eldningsoljan fasas ut. Projektet är viktigt då användandet av eldningsolja inte ligger i linje med Käppalaförbundets miljöpolicy.

Det finns fler möjligheter för förbundet att ytterligare leverera mer energi. Det renade avloppsvattnet håller en genomsnittstemperatur på 14 grader Celsius. Med värmepumpteknik skulle det vara möjligt att ta tillvara denna värmeenergi, vilket hitintills bara gjorts i begränsad utsträckning. En förstudie genomfördes 2013 i samarbete med Fortum för att undersöka lönsamheten i att utvinna värme från det renade avloppsvattnet. Beslut om projektets fortsättning tas under 2014.

Det här är en intressant utveckling anser jag. Käppalaförbundets huvudverksamhet är att rena avloppsvatten men genom smarta lösningar utvinns även biogas ur slammet och fjärrvärme från avloppsvattnet. Såväl miljön som ekonomin tjänar på detta. Reningsverken i regionen har fått en viktig uppgift att producera biogas som omvandlas till fordonsgas. Utan reningsverken hade det inte varit möjligt för SL att köra sina bussar på fordonsgas. Det går hela tiden att hitta smarta lösningar för att göra miljön bättre och Käppalaförbundet är ett lysande exempel på detta.

Läs mer om Käppalaverkets satsning i mitt blogginlägg – Avloppsvatten blir fordonsgas – en tredubbel miljöåtgärd och om biogasens utveckling i Stockholmsregionen – Kraftsamling för biogasens utveckling i Stockholmsregionen.

Läs mer om Käppalaverkets biogasprojekt.

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. Vi tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhällets kretslopp.

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner. Käppalaförbundet har som uppgift att ta hand om och rena medlemskommunernas avloppsvatten.

Följande kommuner är medlemmar i Käppalaförbundet: Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. Solna är den största ”delägaren”.