Etikettarkiv: interimistiskt skydd

Brunnsviken är ett besöksmål i världsklass – väl värt att värna, vårda och visa

Gustav IIIs paviljong by eSHa

I går arrangerade Haga-Brunnsvikens Vänner seminariet ”Brunnsvikens pånyttfödelse” Ett besöksmål i världsklass. Jag hade den stora förmånen att få tala under rubriken – Hur utvecklar vi norra Brunnsviken?

Jag vill först säga att det är väldigt bra att Föreningen tar initiativ till att lyfta upp Brunnsviken som turistmål. Solna och Stockholm har ett område som utan tvekan är i världsklass. Hagaparken är troligtvis världens främsta exempel på Engelsk park. Och runt Brunnsviken finns det väldigt många attraktioner som är värda ett besök; Hagaparken med b l a Koppartälten, Gustav lll:s paviljong och Haga Slott. Och i övrigt kan nämnas Tivoli, Bergianska, Anderssons växthus för att lyfta fram några intressanta besöksmål.

Jag tror att det viktigaste vi kan göra för parken är att göra den så tillgänglig och intressant som möjligt. Det skall vara lätt att röra sig, lätt att hitta, och med jämna mellanrum skall det finnas en attraktion, kafé eller restaurant att besöka. Det är det bästa långsiktiga skydd som parken kan få. Många gånger bättre än lagstiftning.

Solna jobbar nu med några viktiga saker som kan förbättra Brunnsviken och området runt omking. Staden har nu gått ut med ett planförslag som berör 55 detaljplaner i Solna. Förslaget är att det interimistiska skyddet mot trädfällning som nu finns skall bli permanent. Det är kulturhistoriskt och ekologiskt värdefulla träd i Nationalstadsparken som i första hand skall skyddas. Områden som berörs är främst Bergshamra men även delar av Frösundavik, Ulriksdal och Stallmästaregården. Skyddet utgörs av ett förbud mot att fälla eller skada värdefulla träd över en viss dimension. Marklov kan sökas för trädfällning om det finns särskilda skäl.

Ett annat viktigt uppdrag är att inom Bergshamrastrategin pröva möjligheten att tunnelförlägga Bergshamraleden. Det är en viktig fråga för många Bergshamrabor då vägen skär genom stadsdelen och i praktiken delar upp den i Södra och Norra Bergshamra. En överdäckning skulle ta bort barriären, hela stadsdelen, ge fler bostäder, förbättra servicen och minska bullret och ge bättre luftkvalité.

Vi jobbar också tillsammans med Stockholm för att förbättra tillgängligheten runt Brunnsviken. Övergången vid Ålkistan är då av central betydelse. I dag är det krångligt att gå runt Ålkistan och när det har regnat mycket och snöat är det i bland nästan omöjligt att ta sig runt på vissa ställen. Vi försöker att hitta en bra lösning.

I den norra delen kommer Solna se till att förbättra gångstigen norr om Lings grav som går mot Polska udden. Den är i dag svår att gå på för alla rötter i dagen och är efter mycket regn mycket blöt och kladdig. Detta kommer vi att åtgärda.

Solnas förslag till grönplan är nu ute på remiss. Det är ett omfattande dokument och flera åtgärder föreslås för den norra delen av Brunnsviken. På förslag är b l a en tydlig skötselplan och ett permanent skydd för Tivoli udde, skötselplaner för naturmarken, underlätta för friluftsbad, en ny stadsdelspark och lekpark i Södra Berghamra och ökad tillgänglighet vid Polska udden. Detta är ett urval av de 20 åtgärder som föreslås. Brunnsviken är en klenod som är väl värd att värna, vårda och visa.

Läs mer om trädfällningsförbundet här, Bergshamras nya lekpark här, grönplanen här och Bergshamrastrategin här.

Det är förbjudet att fälla träd i nationalstadsparken

Nationalstadsparken är skyddad med anledning av sina höga natur-, kultur- och rekreationsvärden. För samtliga dessa värden har träden en stor betydelse. Det har i såväl Solna som i Stockholm förekommit att fastighetsägare eller boende har avverkat träd för att få bättre utsikt. Och det problemet har blivit större och större. Störst problem föreligger i områden där det finns många bostäder. Detta har b l a uppmärksammats av de föreningar som arbetar för parken och enskilda privatpersoner.

Behovet av att vidta åtgärder för att skydda värdena, och därmed även träden, i nationalstadsparken har uppmärksammats av länsstyrelsens nationalstadsparksråd och redan i den fördjupade översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2008.

Lagskyddet för nationalstadsparken återfinns i 4 kap. 7 § miljöbalken och innebär förbud mot att skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden men gäller endast vid åtgärder som kräver visa former av tillstånd. Eftersom trädfällning och annan åverkan på träd i normala fall inte kräver tillstånd saknar träden i parken skydd mot sådana åtgärder.

Därför har Solna stad och Stockholms stad beslutat om ett interimistiskt skydd ( 7 kap. 24 § miljöbalken) för träden inom hela nationalstadsparkens område.  Skyddet började gälla från maj 2011 och i tre år i avvaktan på att beslut fattas om ett permanent skydd. Det innebär att det krävs tillstånd från staden för att fälla eller skada träd som är grövre än 60 cm i omkrets samt att gräva upp jord eller köra med tunga fordon under dessa träd. Samtliga fastighetsägare inom parkens område måste söka tillstånd  hos  stadsbyggnadsförvaltningen i Solna eller om det gäller markområden i Stockholm till Stockholms stad.  Alla fastighetsägare inom nationalstadsparkens område har informerats om beslutet.

Interimistiskt beslut enligt 7 kap 24 § miljöbalken innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Solna stad

1. avverka eller skada träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm. Förbudet gäller inte beskärning av träd, om personer med dokumen­terad sakkunskap i trädvård be­dömt att det kan ske utan att skada trädet. Förbudet gäller inte heller fällning av träd som av park­ansva­rig tjänste­man från Solna stad bedömts utgöra en risk för allmänheten eller vara drabbat av almsjuka.

2. gräva upp jord till mer än 20 cm djup under befintlig markyta under kronan på träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm.

3. köra med tungt fordon under kronan på träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm. Förbudet gäller inte körning på befintliga hårdgjorda ytor.

Läs mer om beslutet i tjänsteskrivelsen  och i kommunfullmäktiges protokoll.