Etikettarkiv: infrastruktur

Jag ställer upp i Liberalernas provval till riksdagen

Efter en del funderingar har jag bestämt mig för att ställa upp i Liberalernas provval i Stockholms län till riksdagen. Min stora politiska erfarenhet från framförallt kommunalpolitikens olika områden och min erfarenhet och kunskap om svensk arbetsmarknad och trygghetssystemen gör jag den bedömningen att jag skulle kunna stärka Liberalernas profil inom många områden.

De frågor jag främst skulle vilja arbeta med ligger framför allt inom fyra viktiga politikområden som kommer att få stor betydelse de kommande åren. De är inte rangordnade:

  • Socialförsäkringar inklusive pensioner.  Inkomstbortfallsprincipen måste även i framtiden vara grunden för socialförsäkringssystemet. Den ger individen trygghet och ger systemet en bred förankring. Även pensionssystemet måste ge den enskilde en rimlig pension.
  • Arbetsmarknaden. Stora förändringar sker inom arbetsmarknaden och Sverige måste då ha ett utbildningssystem som ger den enskilde möjligheter att kompetensutvecklas. Ett bra skolsystem och en kvalitativ högstående högskola och forskning är nödvändigt för att Sverige skall hänga med i konkurrensen. Grundprincipen för arbetsmarknaden måste vara att arbetsmarknadens parter blir de överens om de förändringar som behöver göras. Arbetsförmedlingen har spelat ut sin roll och kan ersättas av andra aktörer.
  • Bostäder och byggande. De kommande åren måste det byggas mycket bostäder och det behövs byggas bostäder i princip i hela landet. Regelsystemet behöver förändras och förenklas. Det behövs  byggas en mix av olika bostäder med olika upplåtelseformer och storlekar. Sverige är i behov av ett system som gynnar enskildas bostadssparande. En viktig bostadsfråga som ofta glöms bort i Sverige är de äldres behov av olika typer av trygghetsboenden.
  • Infrastruktur. Sverige är stort och glest befolkat. Det ställer stora krav på en infrastruktur som minskar avstånden. Det kan ske genom en IT-utveckling i hela landet och satsning på  utbyggnad av vägar, järnvägar och annan spårbunden trafik i vårt land. Avstånden måste minska. En utbyggnad av höghastighetståg är oerhört kostsamt och riskerar att bli en gökunge som tränger ut andra viktiga investeringar.

Lite kort bakgrund om mig

Jag är född och uppväxt i Tumba, Ljungskile och Göteborg. Jag flyttade till Stockholm 1980 för att studera juridik och bor sedan 1983 i Solna. Jag har jobbat som lärare i juridik, jurist inom fastighetsfinansiering och haft olika roller inom Saco och Jusek och var kommunalråd i Solna under många år med framförallt ansvar för stadsbyggnadsfrågor i  vid bemärkelse och övergripande kommunledningsfrågor men även jobbat politiskt med kultur och jämställdhet.

Läs även mer om mig på min blogg under rubriken – Om mig.

Kan intentionsavtal enligt finsk modell få fart på bostadsbyggandet

Bostadsforum bjuder in: Bengt Westman, SKL; Fredrik Arpe, ByggVesta; Anette Scheibe Lorentzi, Länsstyrelsen Stockholms län; Erik Langby, KSL. Foto: Sofia Jonsson

 

 

 

 

 

 

Det var temat för Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) och Stockholms Byggmästarförening senaste frukostmöte.

I Finland byggs det mer än dubbelt så mycket bostäder per innevånare än i Sverige. Det finns ingen Qvick fix i Finland men på ett område har de kommit betydligt längre än i Sverige. Och det är att i Finland krokar staten och kommunerna arm. För att råda bot på bostadsbristen så har staten i Finlands fyra tillväxtregioner initierat en gemensam överenskommelse med kommunerna. I korthet innebär det att staten är med att finansierar infrastruktur under förutsättning att kommunerna ser till att bostadsbyggandet ökar.

Ser man till avtalet för Helsingforsavtalet så reglerar det följande:

 Produktion av 12 000 – 13 000 lägenheter per år

 Minst 20 % ARA-hyresbostäder (subventionerade)

 Målproduktionen delas upp solidariskt mellan kommunerna

 Befintliga planer ska genomföras

 Sammanhållen planering av markanvändningen

 Utbyggnad av trafikanläggningar och kollektivtrafik

 Gemensam uppföljning och Utvärdering

Bengt Westman från SKL besökte Helsingfors i våras och han redogjorde för några av de fördelar som han såg med den finska modellen, till exempel:

  • Det förtydligar det gemensamma ansvaret för bostadsbyggandet och infrastrukturutveckling.
  • Det blir tydligt vem som ansvarar för vad. Alla parter ges också ansvar och förväntas genomföra sin del av intentionsavtalet.
  • Det blir en samplanering och en samtidig utbyggnad av infrastruktur och bostäder.
  • De gemensamma åtagandena trimmar regelverk och ökar kommunernas kompetens.
  • Även bland de övriga deltagarna i panelen Fredrik Arpe, ByggVesta; Anette Scheibe Lorentzi, Länsstyrelsen Stockholms län; Erik Langby, KSL fanns det ett positivt intresse för den finska modellen. 

Jag tror att det finns många fördelar med den finska modellen. Den ger klara spelregler där alla inblandade parter, stat och kommun, förpliktigare sig till vissa åtaganden och dessa åtaganden följs dessutom upp på ett systematiskt sätt. Men även byggherrarna till stora utvecklingsområden måste vara med för det är ändå de som till syvende och sist beslutar om när, vilka och i vilken takt byggprojekten sätter i gång.

Läs mer om frukostmötet på Stockholms byggmästarförenings hemsida där du också hittar Bengt Westmans pedagogiska och beskrivande powerpointbilder om det finska systemet.

Du kan även läsa mitt tidigare blogginlägg – Intentionsavtal mellan stat, kommuner och byggare i tillväxtområden kan få fart på bostadsbyggandet. I inlägget finns dessutom hänvisning till ytterligare information om Intentionsavtalen.

På bilden ovan syns från vänster Bengt Westman, expert på SKL, Fredrik Arpe, VD på Bygg-Vest, länsöverdirketör  Anette Scheibe Lorentzi, länsstyrelsen Stockholms län samt ordförande för KSL, Erik Langby. Moderator för frukostmötet var undertecknad.

Foto: Sofia Jonsson, Stockholms byggmästarförening.