Etikettarkiv: hotell och restaurant

Stallmästargården får nya hotellrum och konferensmöjligheter

Stallis - Vy från E4 Vid senaste kommunfullmäktige antogs den nya planen för Stallmästaregården. Den innebär att det är möjligt att bygga en ny byggnad för  hotellrum och konferens samtidigt som förändringarna även  innebär en förbättring av varu- och avfallshanteringen samt att säkerställa allmänhetens tillgång till området. Stallmästargården är Stockholmsområdets äldsta sk utgårdsvärdshus – ett värdshus utanför tullarna och har en obruten tradition av värdshus- och restaurantverksamhet sedan 1630-talet. Gården har fortfarande en 1700-talskaraktär och många hus har tillkommit eller tagits bort under århundraden.

Tanken med utbyggnaden är att ge verksamheten större möjligheter att anpassas till dagens förutsättningar. På 1990-talet tillkom en hotellbyggnad på ett område där de befintliga byggnaderna hade brunnit ner. De nuvarande rummen är för få för att få en ekonomiskt bärkraftig enhet för hotellverksamheten. Fler rum  stödjer också den befintliga  restaurantverksamheten. Stallmästargården har byggnadsminnesförklarats och byggnadsminnesmärkningen trädde i kraft 1985. Där framhölls att Stallmästargården också i fortsättningen måste ge möjlighet att genomföra förändringar som gör det möjligt att  behålla restaurantrörelsen.

Ett förslag till detaljplan togs fram av Solna stad 2013 och var ute på samråd. På grund av ägarbyte av byggnaderna och fortsatta diskussioner om utformningen har arbetet med detaljplanen dragit ut på tiden. Med anledning av de synpunkter som kom in under samrådet, framför allt från länsstyrelsen, har de två tidigare förslagen omarbetats till ett nytt förslag som nu antagits av kommunfullmäktige. Den nya byggnaden ansluter till Koppartältens formspråk inne i Hagaparken till form och färg även om färgsättningen definitivt låses i samband med bygglovet. I miljöprogrammet som är en bilaga till exploateringsavtalet, bestäms att koppar och zink inte för användas som fasadmaterial pga av stark reflexverkan.

Den nya byggnaden ligger till höger på bilden ovan