Etikettarkiv: Grönplan

Ny grönplan för Solna parker och naturområden

Stig

En tredjedel av Solnas yta utgörs av tillgängliga park- och naturområden. Här finns allt från den anlagda parken till det som uppfattas som vild natur. En ny grönplan har tagits fram i syfte att visa hur Solnas grönområden kan utvecklas för att på bästa sätt möta solnabornas behov. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 oktober 2014 att lämna planen vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Solnas Grönplan är från 1991. Det är på många sätt ett gediget dokument men mycket har förändrats i Solna sedan dess. Lagen om nationalstadsparken antogs 1995, Igelbäckens naturreservat bildades 2005 och grönstrukturen har förändrats då nya områden byggts. Parker och naturområden har både försvunnit, nyskapats och ändrat karaktär. Landskapskonventionen
trädde i kraft 2011 i Sverige. Staden skall inrätta ett naturreservat runt Råstasjön. 1991-års grönplan är väldigt detaljerad i sin utformning och innehåll och blev därmed i vissa delar snabbt inaktuell.

Grönplanen är ett viktigt styrdokument

Grönplanen är ett viktigt styrdokument för att göra Solna grönare. Planen är viktig vid planeringen av nya stadsdelar och befintliga områden. Den anger hur vi tar hand om våra offentliga miljöer, som parker och grönområden och förbättrar dessa områden för solnaborna.

Syftet med grönplanen är att ange hur Solnas gröna offentliga miljöer, parker, natur och gatumiljöer kan utvecklas med utgångspunkt i stadens vision. Grönplanen tar upp att antal strategier som staden ska arbeta med för att närma sig stadens vision. En grönplan används som vägvisare vid planering och utveckling av Solnas befintliga och nya stadsdelar.

Grönplanen är ett strategidokumentet som antas av  kommunfullmäktige. Utifrån de inkomna synpunkterna har Grönplanen delats upp i två dokument: ett
strategidokument som benämns grönplan (KF beslut) och en handlingsplan med mer konkreta åtgärder i de olika stadsdelarna (SBN beslut).Efter beslut i KF kommer stadsbyggnadsnämnden att jobba vidare med del 2.  Majoriteten av synpunkterna berör drift och underhållsfrågor och kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.

Övergripande strategier

Grönplanen har fem övergripande strategier för stadens parker och natur:
• en självklar del av stadens struktur
• för rörelse och vila
• för ekosystemtjänster
• för biologisk mångfald
• för skönhetsupplevelser
I grönplanen anges också ett antal utredningar som ska tas fram.

Medborgardialoger

För att ta reda på hur solnaborna använder park och natur i staden genomfördes under våren 2013 medborgardialoger i de olika stadsdelarna. Ambitionen var att få en övergripande bild av solnabornas aktiviteter och upplevelser i utomhusmiljön. Men också att kartlägga vad som är bra och vad som kan förbättras kring stadens grönområden. Värdefulla platser och stråk identifierades också.

Resultatet från dialogerna har använts som underlag för det förslag till grönplan som har varit på remiss under våren 2014. Synpunkter har sedan tagits in via stadens webbplats, Facebook och på Öppna hus. Efter remisstiden har grönplanen justerats. Den viktigaste ändringen är att planen har delats upp i två separata dokument. Det första är ett strategiskt dokument som benämns grönplan. Det andra dokumentet innehåller åtgärdsplaner som staden arbetar vidare med. Efter stadsbyggnadsnämndens godkännande lämnas grönplanen nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Du hittar mer information på www.solna.se/grönplan

Läs även mina tidigare blogginlägg:

Hur använder Solnaborna parker och grönområden

Solna är grönare än vad de flesta tror

Solna genomför medborgardialoger inför arbete med den nya grönplanen.

Bilden ovan visar Solparken som rustades upp i början av 200-talet och fick Solna stads stadsmiljöpris 2005, Förutom en upprustning av parken så tog man samtidigt hand om dagvattnet från Råsundavägen.

Brunnsviken är ett besöksmål i världsklass – väl värt att värna, vårda och visa

Gustav IIIs paviljong by eSHa

I går arrangerade Haga-Brunnsvikens Vänner seminariet ”Brunnsvikens pånyttfödelse” Ett besöksmål i världsklass. Jag hade den stora förmånen att få tala under rubriken – Hur utvecklar vi norra Brunnsviken?

Jag vill först säga att det är väldigt bra att Föreningen tar initiativ till att lyfta upp Brunnsviken som turistmål. Solna och Stockholm har ett område som utan tvekan är i världsklass. Hagaparken är troligtvis världens främsta exempel på Engelsk park. Och runt Brunnsviken finns det väldigt många attraktioner som är värda ett besök; Hagaparken med b l a Koppartälten, Gustav lll:s paviljong och Haga Slott. Och i övrigt kan nämnas Tivoli, Bergianska, Anderssons växthus för att lyfta fram några intressanta besöksmål.

Jag tror att det viktigaste vi kan göra för parken är att göra den så tillgänglig och intressant som möjligt. Det skall vara lätt att röra sig, lätt att hitta, och med jämna mellanrum skall det finnas en attraktion, kafé eller restaurant att besöka. Det är det bästa långsiktiga skydd som parken kan få. Många gånger bättre än lagstiftning.

Solna jobbar nu med några viktiga saker som kan förbättra Brunnsviken och området runt omking. Staden har nu gått ut med ett planförslag som berör 55 detaljplaner i Solna. Förslaget är att det interimistiska skyddet mot trädfällning som nu finns skall bli permanent. Det är kulturhistoriskt och ekologiskt värdefulla träd i Nationalstadsparken som i första hand skall skyddas. Områden som berörs är främst Bergshamra men även delar av Frösundavik, Ulriksdal och Stallmästaregården. Skyddet utgörs av ett förbud mot att fälla eller skada värdefulla träd över en viss dimension. Marklov kan sökas för trädfällning om det finns särskilda skäl.

Ett annat viktigt uppdrag är att inom Bergshamrastrategin pröva möjligheten att tunnelförlägga Bergshamraleden. Det är en viktig fråga för många Bergshamrabor då vägen skär genom stadsdelen och i praktiken delar upp den i Södra och Norra Bergshamra. En överdäckning skulle ta bort barriären, hela stadsdelen, ge fler bostäder, förbättra servicen och minska bullret och ge bättre luftkvalité.

Vi jobbar också tillsammans med Stockholm för att förbättra tillgängligheten runt Brunnsviken. Övergången vid Ålkistan är då av central betydelse. I dag är det krångligt att gå runt Ålkistan och när det har regnat mycket och snöat är det i bland nästan omöjligt att ta sig runt på vissa ställen. Vi försöker att hitta en bra lösning.

I den norra delen kommer Solna se till att förbättra gångstigen norr om Lings grav som går mot Polska udden. Den är i dag svår att gå på för alla rötter i dagen och är efter mycket regn mycket blöt och kladdig. Detta kommer vi att åtgärda.

Solnas förslag till grönplan är nu ute på remiss. Det är ett omfattande dokument och flera åtgärder föreslås för den norra delen av Brunnsviken. På förslag är b l a en tydlig skötselplan och ett permanent skydd för Tivoli udde, skötselplaner för naturmarken, underlätta för friluftsbad, en ny stadsdelspark och lekpark i Södra Berghamra och ökad tillgänglighet vid Polska udden. Detta är ett urval av de 20 åtgärder som föreslås. Brunnsviken är en klenod som är väl värd att värna, vårda och visa.

Läs mer om trädfällningsförbundet här, Bergshamras nya lekpark här, grönplanen här och Bergshamrastrategin här.