Etikettarkiv: förskola

Omodernt kontorshus blir 70 hyresrätter i Vasalund

I bland går det att bygga bostäder utan ta en kvm grön yta i anspråk. Ja, det skapas tom mer grönyta efter att husen är byggda. Är det möjligt? Ja, i fallet Bellona 5  är det möjligt. Där ombildas ett omodernt kontorshus till 70 hyresrätter och det skapas  en ny stor grön gård. Kontorsfastigheten är belägen mellan Södra Långgatan och Vasavägen. Kontorshuset omvandlas till ett 9 våningars hus, från dagens 5 våningar. Förslaget innehåller sju våningar bostäder, två möjliga våningar garage och ett plan med förskola. Två av våningsplanen med bostäder kommer att vara enkelsidiga och endast ha fönster ut mot Södra Långgatan. Förskolan beräknas kunna bli runt 4-6 avdelningar med en lekgård. Entré till förskolan kommer finnas både från Södra långgatan och Vasavägen. Projektet innehåller många smålägenheter ca 70 %, och fastigheten har ett centralt läge. Det är kollektivtrafiknära med flera alternativ (spårvagn, pendeltåg, buss och kommande tunnelbanestation). Så föreslås ett lite lägre p-tal på 0,5. Parkering kommer att lösas på fastigheten i ett parkeringsgarage under befintlig kontorsbyggnad. Infarten till garaget kommer ske från Södra Långgatan. Garaget ska försörja både tillkommande bostäder och befintliga bostäder på fastigheten. Detta är verkligen ett bra projekt. 70 nya hyreslägenheter skapas på redan ianspråktagen mark. Fem våningar blir 9. Kontor blir bostäder. Nya förskoleavdelningar och grönytor. Byggherre är Wåhlin fastigheter AB Planförslaget är nu ute på samråd tom 1 juni 2015. Läs mer om samrådet här.

Alliansens budget för 2014 satsar offensivt på viktiga områden för Solnaborna.

I dag presenterade Alliansen i Solna budgeten för 2014. Det är en offensiv budget med satsningar inom olika områden; skolupprustningar, förskolan, hemtjänst,  upprustning av parker och grönområden, cykelplanen, sommarjobb, lärarlöner och särskilda satsningar i Bergshamra och Hagalund.

Satsningen på upprustningar av skolor och förskolor fortsätter. I år ökar anslaget med två miljoner till 16 miljoner på driftbudgeten utöver de pengar som normalt ligger på fastighetsförvaltningen. Detta är en viktig fråga för folkpartiet. Stadens skolor och förskolor är i behov av omfattande renoveringar. Under 2014 skall vi särskilt fokusera på toaletter, ommålning och nya golv. Under den här mandatperioden har vi varje år förhandlat med de övriga partierna om hur mycket pengar som skall gå till detta område. Folkpartiets bedömning är att vi under kommande mandatperiod måste lägga anslagen på en hög nivå och att detta belopp skall ligga fast under hela mandatperioden. Då kan långsiktighet skapas och förutsägbarheten när olika åtgärder kan genomföras ökar betydligt.

Vi har från folkpartiets sida lyssnat in de många synpunkter vi fått från föräldrar det senaste året. Det känns därför bra att vi kan höja förskolepengen till 2 % genom ytterligare anslag på 4,5 miljoner kronor och dessutom tillskjuta 2,5 miljoner kronor för att ge förskolorna möjlighet att anlita vikarier fullt ut.

Även hemtjänsten får ytterligare sex miljoner kronor för att säkerställa kvaliteten i verksamheten. Ett viktig fråga för alla pensionär som behöver stöd från kommunen i hemmet.

Även satsningarna på upprustning av parker och grönområden fortsätter. Nästa år satsar Alliansen 5 miljoner extra på detta viktiga område för alla Solnabor. Och att detta ger resultat kommer jag att redovisa i ett kommande blogginlägg.

Solna stad kommer att anta en cykelplan under senvåren 2014. För att redan under 2014 ge möjlighet att påbörja de åtgärder som planen kommer att förslå satsar staden 1 miljon kronor.

För att fördubbla antalet sommarjobb nästa sommar satsar staden ytterligare 0,5 miljoner kronor.

Bra och engagerade lärare är viktigt för att nå målen för skolan. För folkpartiet som är det parti i Sverige som driver skolfrågorna framåt känns det därför väldigt bra att vi kan satsa 2 miljoner kronor ytterligare på att höja lärarlönerna.

Alliansen gör två särskilda satsningar i två av stadens stadsdelar. I Bergshamra ser vi till att biblioteket åter kan ha öppet sex dagar i veckan. Till detta kommer det nyligen införda systemet med meröppet som gör det möjligt för alla med lånekort att besöka biblioteket varje dag mellan 8-22. I Hagalund ser vi till att Villa Odin kommer att ha helgöppet för alla ungdomar. Den totala kostnaden för dessa två åtgärder är 1 miljon kronor.

Folkpartiet vill att Alliansen i Solna skall gå i en tydlig socialliberal riktning där välfärdsfrågorna lyfts upp och kvalitén på stadens tjänster blir viktigare. För oss är de lagstadgade kraven ett minimum i verksamheterna och inte ett tak. Budgetförslaget ligger väl i linje med de förslag som folkpartiet drivit i budgetförhandlingarna.  Detta är en budget i en klar socialliberal riktning. Låt oss fortsätta den kursen.

Läs gärna mer om sommarens upprustningar av skolor och förskolor och Solna fördubblade sommarjobben (2014).

Förskolan är viktig – även för storasyskon. Därför behåller vi 30 timmar för föräldralediga.

Förskolan är en egen skolform med ett pedagogiskt uppdrag. Fler än 9 av 10 barn är inskrivna i förskolan. Det är därmed uppenbart att det är en omistlig del av svensk välfärd.

I Folkpartiet månar vi om att även storasyskon i förskoleålder vars föräldrar är hemma med de nyfödda syskonen ska ha rätt till förskola. Det är viktigt att även dessa barn har en möjlighet att ta del av den kvalitativa och meningsfulla verksamhet som förskolan utgör. Särskilt viktigt är det naturligtvis för de barn som en gång redan börjat i förskolan, att de får fortsätta att gå där, där de har lärt känna både kamrater och lärare.

Det finns all anledning att peka på förskolans förtjänster. Forskning visar till exempel att barn som är i förskolan får bättre språkkunskaper och blir bättre i matematik ju mer tid de är i förskolan. Se bland annat folkhälsoinstitutets rapport från 2009 här: http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Child-day-care-center-or-home-care-for-children-12-40-months-of-age-What-is-best-for-the-child/

Lagen ger storasyskonen rätt till 15 timmar förskola i veckan, d v s 3 timmar per dag. I Solna har vi sagt att man har rätt till 30 timmar i veckan, vi nöjer oss inte med lagens krav utan har högre ambitioner än så. I Stockholms län är trenden tydlig: flera kommuner, bland annat Huddinge och Nacka, går Solnas väg och utökar antalet timmar för föräldralediga.

De flesta föräldrar som är hemma med småsyskon nyttjar det inte fullt ut, men en del väljer att göra det och för dessa familjer är det viktigt.

Vi i Folkpartiet är måna om att Solna kommun ska bibehålla den här nivån. Vi tycker det är rimligt. Det är en god service till en för kommunen relativt låg kostnad. Och det ger – tvärtemot vad våra politiska belackare hävdar – stor valfrihet för familjerna.

I den allmänna debatten om barn, föräldraskap och uppfostran tar ofta de egna erfarenheterna och känslorna överhanden. Jag tycker varken det finns anledning att moralisera över de föräldrar som prioriterar att vara hemma långa perioder med sina barn och inte tar del av förskolan, eller att moralisera över de föräldrar som ser förskolan som ett viktigt komplement till den trygghet, kärlek och omvårdnad som familjen ger.

Det hävdas ofta med tvärsäkerhet att det ena eller andra skulle vara oumbärligt alternativt direkt skadligt för barnen. Jag vill varna för den typen av grova generaliseringar och förenklingar.

Barn behöver trygghet, omsorg, uppmärksamhet och kärlek. Föräldrarna är en omistlig del av varje barns liv och kan svårligen ersättas. Förskolan är en viktig arena för barns lärande och utveckling, och utmärkt som komplement för det stora flertalet barn vars föräldrar måste arbeta för att försörja sig och sin familj. När det dessutom är så att nästan alla barn går i förskolan är det självklart att vi måste hålla en hög och god kvalitet på verksamheten, att barnen där stimuleras till lärande och förbereder sig på det fortsatta livet.

Inför budget 2012 förde barn- och utbildningsförvaltningen fram att tiden för föräldraledigas barn  skulle sänkas från 30 till 15 timmar. Även en sänkning från 30 till 24 timmar med en något annorlunda tidsdisposition  diskuterades också. Folkpartiet var det parti inom Alliansen som  redan från början var kritiska till förslaget. Vilket inte är så konstigt då vi alltid har ansett att förskolan har en viktig pedagogisk uppgift. Och Alliansen har därför beslutat att inte genomföra förslaget. Det blev ett bra beslut till sist.

I dag träffade jag en Solnabo på tunnelbanan och givetvis blev det en diskussion om 30-timmars regeln. Han sa att det är viktigt att behålla möjligheten för föräldrar att ha kvar sina barn på förskolan även när de är föräldralediga. Det har blivit som ett varumärke för Solna. Tänkvärt!

Råsunda fotbollsstadion blir ett intressant bostadsområde med historia

I måndags fattade kommunfullmäktige beslut om att anta detaljplanen för kv Lagern. Dvs Råsunda fotbollsstatdion, som efter fotbollssäsongen 2012 kommer att stängas och  AIKs matcher kommer från säsongen 2013 att spelas  på Swedbank Arena 800 mter därifrån.

Råsunda kommer att  ersättas av 700 bostäder, kontor, affärslokaler och förskolor. Kvar blir Dallashuset och kontorshusen i tegel.  De nya husen kommer att ansluta i höjd med den omgivande bebyggelsen och fotbollsstadion. Den nya bebyggelsen skall vara framåtblickade och ända knyta an till den befintliga stenstadsbebyggelsen  i materialval, färgsättning och utsmyckning. Jag skulle säga att den omgivande bebyggelsen från 1930-40-talet har fått bilda utgångspunkt för bebyggelsen men getts ett modernare intryck. De äldsta delarna av den nuvarande stadion är från 1936-37. Undantaget är de nya kontorshusen mot Frösundaleden som kommer att ges ett betydligt mer modernt intryck och ett av kontorshusen blir 13 våningar.

Stor vikt kommer att läggas vid den konstnärliga utformningen. Det är viktigt att vi precis som i Filmstaden försöker att återknyta till områdets historia. Här kan vi verkligen skapa en ”Storytelling” kring områdets fotbollshistoria. Exakt hur  detta kommer att ske får vi jobba vidare med och jag tar gärna emot förslag och idéer. Även gatorna i området kommer att få namn som anknyter till fotboll. Redan finns Idrottsgatan i den norra delen och på förslag är att en gata skall heta Mittfältsgatan och en annan för Garvis Carlssons gata. De två sistnämnda gatunamnen är inte fastställda.

Jag tror att området har alla förutsättningar att bli ett mycket populärt område. Historien till fotbollen och närheten till Råsundas centrala delar och Solna centrum med ett stort utbud av affärer och restauranter och inte att förglömma närheten till tunnelbana och snabbspårväg gör området attraktivt. Men jag tror även att utformningen av de stora gårdarna och förskolorna i området kommer att locka många barnfamiljer. Även husen i sig själva kommer att intressera många då de har stora förutsättningar att bli stilfulla och ett positivt tillskott till Råsundas skiftande hustyper som har gett stadsdelen dess karaktär av stad. Bilden ovan visar de nya husen på vänster sida av Solnavägen och de befintliga på höger sida.

I detta sammanhang skall även nämnas att vi har försökt att minska antalet parkeringsplatser genom ett system av samutnyttjande av parkeringsplatser mellan bostäder, kontor och handel. Det första i sitt slag i Solna.

Nu är detaljplanen antagen men mycket av arbetet är kvar att göra och skall vara klart innan bygglovsskedet. Det gäller särskilt att anpassa området till den historisk intressanta omgivningen och att ta tillvara områdets stolta idrottshistoria. Den första idrottsplatsen byggdes 1909 och 1912 spelades fotbollsmatcher här under solskensolympiaden 1912. De små villorna intill stadion fungerade dessutom som Olympiaby. Och 2012 kommer Fotbollsstadion att fira 75 år som centrum för Svensk fotboll. Det är en utmaning!

Måndag 7 november skriver DN ett reportage om projektet.