Etikettarkiv: Förnyelse

Bagartorps centrum förnyas -men fler förslag behövs

På senaste byggnadsnämnden i oktober fanns det ett ärende på dagordning som innebar att nämnden skulle besluta om samråd för en ny detaljplan för Bagartorps centrum (Järva 2:9). Förslaget innebar i korthet att de två centrumbyggnaderna skall rivas och ersättas med ett höghus på 24 våningar samt fyra lamellhus på sex våningar. Sammantaget ger detta 280 lägenheter i blandade upplåtelseformer(hyresrätt och bostadsrätt). I bottenvåningen på höghuset skall det finnas lokaler för affärer, restauranter mm.

Det råder stor enighet om att centrum måste förnyas. När jag flyttade till Solna på 1980-talet fanns det två butiker och flera andra affärer i centrum. I dag är det mesta borta och centrum ger ett trist och övergivet intryck.

Det förslag som kontoret hade skrivit fram för att gå ut på samråd innehåller positiva saker som det höga huset och viss affärsverksamhet. Men från Liberalerna är vi inte helt nöjda med förslaget. Förslaget bygger mycket vidare på den 50-talsarkitektur som finns i området (området stod klart i början av 1960-talet). Vi anser att under samrådet bör det även prövas om det går att samråda om ett förslag som har en tydligare stadskaraktär med en mer sammanhållen bebyggelse och fram för allt ger möjlighet till mer verksamheter att etablera sig i Bagartorps centrum. Ulriksdals station är ett viktigt nav för kollektivtrafiken med pendeltåg och bussar och är en naturlig mötesplats för de boende i stadsdelen samt de närliggande stadsdelarna Ulriksdal och Järvastaden. Det borde göra det möjligt att etablera både affärer av olika slag, läkar- och tandläkarmottagningar, restauranter och andra serviceinrättningar.

Våra åsikter delades av många av nämndens ledamöter så detaljplanen återremitterades för att se om det är möjligt att ta fram ett alternativt förslag med en mer stadslik utformning inför samrådet.

Hur utformar vi framtidens Hagalund?

Ihelgen arrangerade föreningen ett Levande Hagalund en worksshop om Framtidens Hagalund.  Tanken var att spana framåt och se vilka förändringar som behöver göras i stadsdelen för att skapa en attraktiv stadsdel.

Ett 20-tal personer från ett Levande Hagalund, boende, föreningslivet och representanter från folkpartiet, moderaterna, centerpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet jobba några timmar i grupper för att gemensamt diskutera igenom vad som behöver göras.

Visst har stadsdelen en del problem men på lång sikt såg alla positivt på stadsdelens framtid. Den ligger centralt i regionen. Nära till bra kollektivtrafik och framförallt till Solna station med ett stort utbud av kollektivtrafik såsom pendeltåg, nu även till Arlanda och Uppsala, bussar och inom ett år får stadsdelen en snabbspårväg med hållplats nedanför ett av de blå husen. Hagalund kommer säkert att få ett lyft av Arenastaden, Friends Arena och förändringarna av Solna Centrum. Även närheten till Hagaparken är en stor fördel. Stadsdelen har bättre ekonomiska  förutsättningar än vad många tror visar undersökningar som har gjorts av byggbolag inför nybyggnationer i närheten. Det är snarare stadsdelens rykte som är det stora problemet. Ett rykte som många gånger inte stämmer med verkligheten.

Men det behöver göras en hel del både på både kort som lång sikt. På kort sikt behövs det en plats där de äldre ungdomarna kan vara. För många är inte Ungdomskaféet vid Skytteholms IP ett alternativ. Det behövs ett basutbud av service i stadsdelen som en bra livsmedelsbutik, snabbmatsrestaurant, tvätt/skrädderi, frisör, kiosk, postutlämning och  bra mötesplatser.

Det är även viktigt att området känns omhändertaget. Det behövs en bra snöröjning, gemensamma skötselplaner mellan de olika fastighetsägarna i området, de slitna idrottsytorna behöver rustas upp och det bör skapas naturliga gångstråk. Även förslag på stadsodling och solceller på tak kom upp under den gemensamma diskussionen.

På lång sikt såg alla för sig en förtätning av stadsdelen med ytterligare bostäder. Var förtätningen kan äga rum fanns det många förslag. Min egen uppfattning är att man särskilt skall titta på bebyggelsen vid själva Hagalundsgatan. En viktig sak är att förbättra förbindelserna till Solna station och många såg en en ny bebyggelse ner mot Solna station där en inomhusrulltrappa är en viktig del.

Jag tycker att det var en väldigt bra och givande  workshop under ledning av Boel Carlsson från ett Levande Hagalund. Alla försökte titta frammåt och det kom fram många konstruktiva idéer under eftermiddagen. Många av dessa går det  att arbeta vidare med. Det var också intressant at se att företrädarna för Föreningen Ett Levande Hagalund, boende och de politiska partierna, oavsett partifärg,  var rörande överens i de stora dragen om vad som behöver göras inför framtiden.

Min tanke är att vi inte alltför långt bort i tiden kan påbörja ett arbete med en förnyelse av stadsdelen. Ett sådant samarbete bör inledas med en bred dialog med de boende i Hagalund.

På bilden ovan syns bla Marianne Damström-Gereben(FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Magnus Perrson(C), ledamot av stadsbyggnadsnämnden och Torsten Svenonius(M), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden och bakom Iponekameran bloggaren själv.