Etikettarkiv: Folkpartiet

Nu är EU-valet i Solna sluträknat. Stora framgångar för de partier som lockar unga.

Naten mellan torsdag och fredag sluträknades  EU-valet i Solna.  Även i Solna blev  valet en framgång för Miljöpartiet och Feministiskt initiativ som båda ökade starkt till 19,97 % respektive 7,48 %.  Miljöpartiet blev största parti, följt av socialdemokraterna (16,28 %) , moderaterna(16,11 %)  och folkpartiet (13,24 %).  Anmärkningsvärt är även att moderaterna som länge har varit Solna klart största parti nu endast hamnar på en tredje plats inte ens 3 procent större än folkpartiet. Ett stort grattis till miljöpartiet och FI för era valframgångar.

Solna har den högsta andelen unga vuxna upp till 35 år i länet och har en mycket högutbildad befolkning. Det gör att MP, FI och Piratpartiet gör bland sina bästa val i just Solna. PP gör sitt tredje bästa val i hela landet i just Solna och MP och FI sitt åttonde bästa.

För Alliansens partier ser det lite olika ut. KD och Centern ökar och ligger båda över 4.0 i Solna. Folkpartiet backar och framförallt moderaterna backar med hela 8,3 %. Jag trodde att FP i Solna skulle göra någon % bättre resultat men med tanke på den kraftiga vänstervridning i valet och Solnas många  unga vuxna gör vi ändock ett bra resultat. Ett tydligt varnningstecken för Folkpartiet är att vi inte lockar de unga. I Solna finns ett valdistrikt Kungshamra 3 som bara består av studentbostäder. Det distriktet var i många år Folkpartiets bästa distrikt i riksdagsvalet. Nu är det det näst sämsta med bara 7,96 % av rösterna För egen del kan jag glädjas åt att det valdistrikt som jag bor i Filmstaden förbättrade sig några placeringar och blev Folkpartiets bästa valdistrikt med 19,69 procent en procentsats som vi delar med moderaterna och det är i detta valdistrikt som vi blir störtsta parti jämte moderaterna. Kul att lokal närvaro och kampanjarbete lönar sig.

Andra bra valdistrikt för Folkpartiet är Frösunda C 31 (19,52), Bergshamra S 33 (18,50), Frösunda  29  (17,90) och Huvudsta S 8  (17,47)..

Går det att dra några slutsatser inför kommande kommunalval. Det är två helt olika val och det visade ju SCB-mätningen där MP bara fick 8,0 mot nästan det dubbla i EU-valet. Men det finns trender att ta fasta på. Vänstervinden har hoppat över socialdemokraterna. En fullt rimlig  bedömning är att miljöpartiet kommer att växa och det finns en stor möjlighet att FI kommer in i kommunfullmäktige i Solna. Och kommer att ta röster från framförallt Vänsterpartiet. Det som oroar mig mycket är at Sverigedemokaterna med sina 6,20 % av rösterna i Solna har stora chanser att ta sig in i KF. Vi har varit befriade från dessa tidigare men risken är uppenbar att de tar säte och stämma i Solna kommunfullmäktige. I så fall ett mycket dystert resultat. Nu måste alla partier i Solna ta matchen mot Sverigedemokraterna och det de står för.

Gå och rösta i EU-valet!

I dag skall vi välja representanter till Europaparlamentet. EU-valet har blivit viktigare och viktigare då parlamentet får allt mer att säga till honom. Men det är också ett viktigt val på ett annat sätt. I Europa blir den yttersta högern allt starkare. I Grekland och Ungern har rent fascistiska partier blivit så stora att de med all säkerhet kommer in i parlamentet. Och det är endast i ett fåtal länder där extremhögern inte har fått fäste. Ett sådant land är Tyskland som har gjort upp med sitt förflutna.

Det är därför väldigt viktigt alla som tror på en demokratisk utveckling går och röstar i dag. Det finns mycket som oroar i Europa. Extremhögerns framväxt och Putins maktambitioner. Jag träffade i går kväll en finlandssvensk kvinna som sedan ett 20-tal år är bosatt i Sverige som berättade om finländarnas oro för grannen i öster. Storfurstendömet Finland var ju en del av Ryssland 1809-1917. Det finns starka värden som vi måste försvara. Och EU är garanten för detta.

Jag hoppas att det går bra för mitt parti Folkpartiet och att vi gör ett bra val. Men jag kommer att glädjas över om det blir ett högt valdeltagande och att alla partier utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet gör bra ifrån sig.

Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti. Vi tror att Europa behöver mer av samarbete. Inte mindre. De protektionistiska idéer som sprids över Europa är djupt oroande. Det var samma idéer som sprid sig över Europa åren innan första världskriget. Handel mellan länder skapar välstånd.

Även den fria rörligheten är viktig. Under de senaste 1000 åren har Sverige haft en omfattande invandring. Och den har oftast varit som störst när det har gått bra för Sverige som under Stormaktstiden och Efterkrigstiden.

Hur skulle min hemstad Solna sätt ut utan invandring när över hälften av all personal på apoteken, många läkare, 1000-tals forskare på Karolinska institutet och att en stor andel av personalen inom kollektivtrafiken, sjukvården, äldreomsorgen, besöksnäring och flera andra branscher har utländsk bakgrund. Staden hade kraschlandat.

Mycket av brottsligheten, miljöfrågorna och djurskyddet löser vi inte i Sverige – utan vi måste jobba med dessa frågor med Europas övriga stater.

Folkpartiet har varit väldigt tydliga i det här valet. Vi tror på det Europeiska samarbetet och EU och har inte hoppat på de negativa trender som många andra partier har gjort.

I Solna har vi jobbar hårt med EU-valet på många sätt. Vi har tagit EU-valet på allvar och försökt nå ut till Solnaborna på så många sätt som möjligt. Tidningen Solna till alla hushåll, flygblad, sociala medier, mött väljarna i stadsdelarna, affischer, trappstuds och i dag med öppen valstuga och valsedelsutdelare vid vallokalerna.

Dags att trycka på startknappen för en ny skola i Järvastaden

Här ska den nya skolan ligga i Järvastaden

I höst kommer  Ulriksdalsskolan  att stå klar. Den kommer att bli en modern skola med  bibliotek, undervisningssalar, labbsalar, skolmatsal med tillagningskök samt med den tekniska utrustning som behövs. Och inte att förglömma – en mycket fin sporthall.

Och den har redan blivit mycket populär. Den är en byggd som en  tre parallellig  F 0-9 skola med plats för 900 elever. Till hösten har man tagit in 5 paralleller vilket innebär att skolan på några års sikt skulle ha betydligt fler än 1000 elever. Detta är givetvis inte möjligt. Folkpartiet fick igenom inför kommunstyrelsens beslut om lokalförsörjningsplanen för staden att varje halvår skall det göras en bedömning när staden skall trycka på startknappen för en ny skola i Järvastaden.

Folkpartiet Solna har nu gjort vår bedömning. Det är nu dags att trycka på startknappen. Ulriksdalsskolan kommer snabbt att bli full och inflyttningen av barn i Järvastaden och Ulriksdal är stor. Kommunstyrelsen måste nu ge stadsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att bygga en ny F-6 skola i Järvastaden. Tomten finns redan. Vi ger oss inte förrän det finns en skola i Järvastaden.

Läs även vad Marianne Damström-Gereben skriver på Folkpartiet Solnas blogg.

Foto: Marianne Damström-Gereben

 

Sundbyberg säger nej till naturreservat runt Lötsjön. Endast folkpartiet stödjer förslaget.

File:Lötsjön.JPG

Förra vintern föreslog Folkpartiet Liberalerna i Solna och Sundbyberg att ett gemensamt naturreservat skall inrättas runt Lötsjön och Råstasjön. I Solna har vi drivit denna fråga och fick med oss de övriga Allianspartierna när stadsbyggnadsnämnden godkände samrådet för planeringen norr om Råstasjön och beslutade om kommande riktlinjer för den fortsatta planeringen av området. Det gäller Råstasjön. Solna stad kan bara besluta om sin egen del av de två sjöarna.

I Sundbyberg är Folkpartiet i opposition och lämnade därför in en motion till kommunfullmäktige om att det skall inrättas ett naturreservat runt Lötsjön och att detta skall hänga ihop med motsvarande reservat runt Råstasjön i Solna.

I sin motion skrev Folkpartiet att” Vi förslår att därför att ett kommunalt naturreservat inrättas kring Lötsjön och Golfängarna i syfte att säkerställa allmänhetens tillgänglighet och möjlighet till rekreation, motion samt att skydda och utveckla områdets naturvärden. En viktig poäng med att inrätta ett naturreservat är också att skydda området mot framtida exploatering.” ” Genom att inrätta ett naturreservat för ovan angivet område knyts det samman med området kring Råstasjön i Solna som också planeras bli ett naturreservat, och då Sjövägen stängs av blir det ett naturligt sammanhängande område”.

Motionen har behandlats av kommunfullmäktige i Sundbyberg och besvarades med följande. Motionssvaret är väldigt kortfattat och kan därför publiceras i sin helhet.

”Motionären föreslår att ett kommunalt naturreservat ska inrättas kring Lötsjön och Golfängarna för att skydda denna viktiga centrala parkmiljö ifrån framtidaGrönområdena kring Lötsjön och Golfängarna är oerhört viktiga för stadens invånare ur rekreationssynpunkt. Tillsammans med stråket kring Råstasjön i Solna bildar dessa platser ett unikt centralt beläget park- och naturområde.

Området är idag utpekat som ett mycket viktigt rekreationsområde i stadensöversiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Området är även skyddat som allmän plats/park- eller naturmark i flera olika detaljplaner och äldre.

Av stadens översiktsplan framgår att förutsättningarna för att skapa en regional stadspark ska undersökas i samarbete med Solna stad för att gemensamt utveckla parkområdet”.

Något naturreservat bli det inte i Sundbyberg. Staden föreslår att det skall undersökas om det finns förutsättningar att inrätta en regional stadspark. Det är diffust i dubbel bemärkelse ”undersökas” och begreppet regional stadspark är inte lika starkt som att inrätta ett naturreservat. Solna stads naturvärdesinventering visar att det finns ett viktigt grönstråk som går genom de båda städerna och att området runt Lötsjön är viktigt även för Råstasjön även om områdets naturvärden inte är lika starka. Det märkliga var att det endast var folkpartiet som stödde motionen och Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet yrkade på att motionen skulle anses vara besvarad, dvs ansåg att det räcker med en regional stadspark. Vad säger deras partikamrater i Solna om detta?

Oavsett vad de andra partierna i Sundbyberg anser om förslaget så kommer Folkpartiet i Sundbyberg att jobba hårt för att det inrättas ett naturreservat runt Lötsjön och Folkpartiet i Solna kommer att jobba lika hårt för ett naturreservat runt Råstasjön.

Det nya tillagningsköket på Södersjukhuset försenas två år

SÖS nya kök stoppat. Svek mot personal och patienter

 

 

 

 

 

I  går (14-03-20) sammanträdde Locums styrelse. Det togs många viktiga beslut om upprustningar av Södersjukhuset, Universitetssjukhuset i Huddinge och inrättandet av en kundtjänst. Den stora frågan blev dock en helt annan – ett nytt tillagningskök på Södersjukhuset.

Landstingets måltidsutredning som är politiskt beslutad fastslår att eget tillagningskök alltid skall utredas. Södersjukhuset har gjort en egen utredning och prövat tre alternativ

1. Tillagningskök i egen regi.

2. Kombination av ett tillagningskök och upphandlad mat

3. Extern, upphandlad, leverantör enligt kallmatskonceptet.

Utredningen visade att det mest fördelaktiga förslaget var alternativ 1 utifrån måltidsutredningens krav med hänsyn till ekonomi och kvalitetsfaktorer. Detta fattade Södersjukhusets styrelse beslut om den 12 december 2011. Därefter pågick ett arbete om att hitta lämpliga lokaler. Olika lokaler prövas och till sist fastnar båda parter för en byggnad 48 inom sjukhusets område. Programavtal skrivs på av Locum och SÖS 2013-02-04. Arbetet fortskrider därefter. För en kort tid sedan beslutade Locums ledning att avbryta arbetet. Trots att bygglovshandlingar är upprättade och upphandlingen av arbetet är ute för anbudsräkning och anbuden skall vara inne den 2 april.

Detta innebär stora problem för Södersjukhuset. Sjukhuset vill använda god mat som en del av varumärket och är även en viktig del av bemötandearbetet som pågår på SÖS. Medarbetarna har involverats i arbetet. Sjukhuset har dragit på sig stora kostnader i samband med arbetet och har även haft stora kostnader för livsmedelsupphandlingen och anpassningen av verksamheten till eget tillagningskök. Och självfallet är detta en viktig frågan för de som är inlagda på sjukhuset. De är oftast hänvisade att äta alla måltider på sjukhuset. Och då är det viktigt att den smakar bra.

Därför blev Locums styrelses beslut i frågan fel enligt folkpartiets uppfattning. Vi, Folkpartiet la ett förslag till beslut som innebar att Locum skulle fullfölja de tidigare överenskomna planerna om ett tillagningskök i byggnad 48 och att frågan om investering avseende tillagningskök på Södersjukhuset snarast skall underställas Locums styrelse för beslut. En majoritet i styrelsen bestående av moderater, socialdemokrater, centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet beslutade att i , korta ordalag, utreda frågan vidare och se om det finns andra placeringar av ett tillagningskök.

Det stora problemet är att mycket av det arbete som har gjorts kommer att vara förgäves och bortkastade pengar men framför allt kommer det inte att vara möjligt att använda tillagningsköket i höst utan kommer att kunna ske först om 1,5-2 år. I dag har dock miljöpartiet fått kalla fötter och i ett pressmeddelande informerar de om att ”Miljöpartiet anser att informationen från Moderaterna och Locum om ytterligare fördröjning kring tillagningsköket varit otillräcklig på gårdagens styrelsemöte, och begär nu att Locum kallar till ett extra möte.”

Läs mer om ärendets hantering på landstingsrådet Anna Starbrinks blogg och Miljöpartiets pressmeddelande.

Nu får Solna strand och Huvudsta kollektivtrafik till sjöss. Två nya båtlinjer införs.

Efter tjugo års enträget arbete är det äntligen dags att från och med 2015 sjösätta två nya pendelbåtslinjer. Redan inför valet 1994 drev Folkpartiet i Solna kravet på en båtlinje som bla skulle trafikera Huvudsta skulle inrättas. Nu blir det verklighet genom landstingets trafiknämnd som i dag har fattat beslut om att införa trafikplikt för de två linjerna enligt den nya kollektivtrafiklagen . En av dem kommer att gå mellan Ulvsunda och Södersjukhuset och det är alltså den som kommer att stanna till vid Solna Strand och Huvudsta. Den andra linjen kommer att trafikera Södermalm, City och Kungsholmen. Vi talar om sammanlagt åtta båtar som nu kommer att trafikera Stockholm och Solnas vatten.

Tanken är att båtarna framför allt ska erbjuda ett snabbt sätt att kunna resa mellan södra och norra delen av centrala Stockholm samt  Huvudsta . I och med att det blir allt mer populärt att cykelpendla är det också en självklarhet att man kommer att kunna ta med sig cykeln på båten. Att binda ihop olika trafikslag känns modernt och allt mer självklart när man planerar hur trafiken ska utvecklas. Att nu också börja erbjuda kollektivtrafik i större utsträckning på vattnet är ett resurseffektivt och intelligent sätt då  man slipper trängsel och det är förhållandevis små investeringar vi talar om.

Detta är ett tydligt exempel på att det gäller att vara uthållig i politiken, det är lätt att jämföra med ett maraton och vi folkpartister är av segt virke. En stor eloge till Stella Fare (FP), vice ordförande i trafiknämnden som länge har drivit frågan om kollektivtrafik till sjöss.

Inslag från ABC, läs även ett  reportage  i Mitt i Solna där jag intervjuvas.

Bilden är tagen från Mitt i Solna. Siffran nr 2 på bilden avser Solna Strand och nr 3 Huvudsta.

Oppositionen har inga trovärdiga budgetar för Solna 2014

I måndags behandlade kommunfullmäktige budgeten för 2014. Jag har tidigare på bloggen redovisat Alliansens förslag till budget för nästa år.

Hur ser då oppositionens budgetar ut? Ja, det finns inget gemensamt budgetalternativ utan de tre oppositionspartierna socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet lägger helt olika budgetar med stora skillnader när det gäller utgifter och skattesats.

Om föräldranätverket hade förhoppningar om att oppositionen skulle göra betydligt större satsningar på förskolan än Alliansen så grusades deras förhoppningar rejält när oppositionens budgetar presenterades. Det går inte att utläsa hur vänsterpartiet satsar men socialdemokraterna respektive miljöpartiet lägger 10 respektive 7 miljoner kronor mer än Alliansen. 1o miljoner kronor motsvarar 20 personal som skall fördelas ut på 240 avdelningar. D v s var 10 avdelning får en person extra. De är inte ens på väg mot 15 barn på 3 anställda.

Socialdemokraternas devis i valet var att de skulle rusta det slitna Solna. Av detta syns  inget i budgeten. Folkpartiet anser att vi skulle behöva ytterligare pengar till upprustning än vad Alliansen har i budgeten. Men även inom Alliansen måste vi kompromissa. Det är därför förvånande att socialdemokraterna och miljöpartiet minskar anslagen med 2 respektive 1 miljon kronor till skolupprustningar. Hål i huvudet är min bedömning.

Socialdemokraterna vill i sin budget minska hyreskostnaderna för outhyrda lokaler i stadshuset med 10 miljoner kronor. Det innebär att sju tiondelar av stadshuset skulle stå outhyrt. Det är bara att göra ett besök i stadshuset för att  se hur orealistiskt detta är. Men denna post skall finansiera socialdemokraternas kostnadsökningar. Allt för att offentligt slippa visa en skattehöjning.

Miljöpartiet vill höja skatten med 18 öre och får då 30 miljoner mer att spendera på olika saker. Enligt min uppfattning plottras pengarna bort på olika projekt och tjänster som knappast förändrar Solnabornas vardag. På vissa områden är deras budget riktigt Crazy. De vill inför en dubbdäcksavgift utan att det finns lagstöd för detta och även om regeringen skulle införa detta vet vi inte om pengarna tillfallet kommunerna. De vill dessutom ta ut ytterligare avgifter för att bränna sopor. Avfallstaxan berör ju inte stadens driftbudget utan regleras av en särskild taxa som skall vara självfinansierad. Intäkterna för dubbdäcksavgift och avfallstaxan tillgodogör de i sin budget. Att införa en dubbdäcksavgift har jag i princip inget emot då det är betydligt bättre än dubbdäcksavgift. Men vi måste ha en lagstiftning som tillåter detta.

Något bör nämnas om vänsterpartiets budget. De slår till med en skattehöjning på 75 öre som drar in 125 miljoner från Solnaborna till staden. När vänsterpartiet gör sina budgetar verkar alla medlemmar få 10 post-it lappar att sätta upp en vägg. I alla andra organisationer tvingas man sen  prioritera. Men icke i Vänsterpartiet. Där får alla önska vad man vill och det blir i slutändan nästan 100 saker som skall få ytterligare pengar. De säger ingenting om hur pengarna skall fördelas. Allt för att kunna säga att partiet har pengar om något händer eller en opinion uppstår. Det är ingen trovärdig budget.

Sammanfattningsvis kan man säga om man jämför oppositionens budget och Alliansens att  oppositionen orerar och Alliansen levererar.

Läs mer om Alliansens budgetförslag för 2014.

Nu är folkpartiet för gemensam valdag till riksdagen och de kommunala valen

I går tog folkpartiet ett överraskande beslut. Partiet har sedan lång tid tillbaka varit för skilda valdagar till riksdagen repektive kommun- och landstinget. Bakgrunden var en motion som ville att det i partiprogrammet skulle stå att vi är för skilda valdagar. Nu blev beslutet det motsatta. Med röstsiffrorna 83-80 beslutade landsmötet att folkpartiet är för gemensamma valdagar.

Det är ett bra beslut. Skilda valdagar leder inte till ökat fokus på de lokala frågorna. Det visar erfarenheterna från andra länder. Fyllnadsval i Storbritannien och delstatsval i Tyskland innebär oftast proteströstning mot sittande regering på nationell nivå. I 1991 års kommunalval i Norge ökade centerpartiet från 7.1 procent till 11.5 procent pga att kommunalvalet blev ett Nej till EU val. Centerpartiet var emot ett inträde i EU.

Och det är inget som antyder att det skulle bli annorlunda i Sverige. Det visar b l a partiledarnas stora intresse för omvalen i Örebro och Västra Götaland.Risken är stor att välskötta kommuner som styrs av Alliansen kan gå tillbaka och t o m förlora majoriteten i kommunen. Inte pga av att Alliansen är dåliga lokalt utan som en protest mot den sittande Alliansregeringen.

Alliansens budget för 2014 satsar offensivt på viktiga områden för Solnaborna.

I dag presenterade Alliansen i Solna budgeten för 2014. Det är en offensiv budget med satsningar inom olika områden; skolupprustningar, förskolan, hemtjänst,  upprustning av parker och grönområden, cykelplanen, sommarjobb, lärarlöner och särskilda satsningar i Bergshamra och Hagalund.

Satsningen på upprustningar av skolor och förskolor fortsätter. I år ökar anslaget med två miljoner till 16 miljoner på driftbudgeten utöver de pengar som normalt ligger på fastighetsförvaltningen. Detta är en viktig fråga för folkpartiet. Stadens skolor och förskolor är i behov av omfattande renoveringar. Under 2014 skall vi särskilt fokusera på toaletter, ommålning och nya golv. Under den här mandatperioden har vi varje år förhandlat med de övriga partierna om hur mycket pengar som skall gå till detta område. Folkpartiets bedömning är att vi under kommande mandatperiod måste lägga anslagen på en hög nivå och att detta belopp skall ligga fast under hela mandatperioden. Då kan långsiktighet skapas och förutsägbarheten när olika åtgärder kan genomföras ökar betydligt.

Vi har från folkpartiets sida lyssnat in de många synpunkter vi fått från föräldrar det senaste året. Det känns därför bra att vi kan höja förskolepengen till 2 % genom ytterligare anslag på 4,5 miljoner kronor och dessutom tillskjuta 2,5 miljoner kronor för att ge förskolorna möjlighet att anlita vikarier fullt ut.

Även hemtjänsten får ytterligare sex miljoner kronor för att säkerställa kvaliteten i verksamheten. Ett viktig fråga för alla pensionär som behöver stöd från kommunen i hemmet.

Även satsningarna på upprustning av parker och grönområden fortsätter. Nästa år satsar Alliansen 5 miljoner extra på detta viktiga område för alla Solnabor. Och att detta ger resultat kommer jag att redovisa i ett kommande blogginlägg.

Solna stad kommer att anta en cykelplan under senvåren 2014. För att redan under 2014 ge möjlighet att påbörja de åtgärder som planen kommer att förslå satsar staden 1 miljon kronor.

För att fördubbla antalet sommarjobb nästa sommar satsar staden ytterligare 0,5 miljoner kronor.

Bra och engagerade lärare är viktigt för att nå målen för skolan. För folkpartiet som är det parti i Sverige som driver skolfrågorna framåt känns det därför väldigt bra att vi kan satsa 2 miljoner kronor ytterligare på att höja lärarlönerna.

Alliansen gör två särskilda satsningar i två av stadens stadsdelar. I Bergshamra ser vi till att biblioteket åter kan ha öppet sex dagar i veckan. Till detta kommer det nyligen införda systemet med meröppet som gör det möjligt för alla med lånekort att besöka biblioteket varje dag mellan 8-22. I Hagalund ser vi till att Villa Odin kommer att ha helgöppet för alla ungdomar. Den totala kostnaden för dessa två åtgärder är 1 miljon kronor.

Folkpartiet vill att Alliansen i Solna skall gå i en tydlig socialliberal riktning där välfärdsfrågorna lyfts upp och kvalitén på stadens tjänster blir viktigare. För oss är de lagstadgade kraven ett minimum i verksamheterna och inte ett tak. Budgetförslaget ligger väl i linje med de förslag som folkpartiet drivit i budgetförhandlingarna.  Detta är en budget i en klar socialliberal riktning. Låt oss fortsätta den kursen.

Läs gärna mer om sommarens upprustningar av skolor och förskolor och Solna fördubblade sommarjobben (2014).

Folkpartiet har ett stort engagemang för Hagalund

I senaste numret av lokaltidningen nr 39/2013 anser en boende att ”Folkpartiet sviker oss som bor i Hagalund”. Jag tänkte i det här blogginlägget berätta om vad folkpartiet har gjort för  Hagalund det senaste året.

Vi i Folkpartiet har stor förståelse och respekt för att det varit besvärligt en längre tid för de boende i Hagalund med anledning av byggnationerna runt tvärbanan och branden i våras i Hagalunds centrum, men vi har tvärtemot vad insändarskribenten skriver lyssnat på medborgarna!
Vi varit pådrivande för att se till att Villa Odin redan i somras öppnade för ungdomar tre kvällar i veckan och fortsätter att var öppet fredag och lördagskvällar. Utan Marianne Damström-Gereben, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, stora engagemang för att skapa meningsfulla aktiviteter i Hagalund för våra barn och ungdomar hade aldrig Villa Odin öppnats. Hagalundsparkens utemiljö har totalrenoverats till många barns förtjusning, de kommer också att kunna plaska i en upprustad plaskdamm nästa sommar! Även  när det gäller Hagalundsparken och  plaskis  har Marianne varit pådrivande.

Buss 513 var hela tiden tänkt att trafikera Hagalundsgatan, den drogs aldrig in, Arriva som kör på SL:s uppdrag gjorde däremot på felaktiga grunder ett uppehåll under julhelgen. Jag åkte själv upp och tittade på Hagalundsgatan två gånger under mellandagarna och kunde då konstatera att inga av de skäl som Arriva uppgett, snö och parkerade bilar, stämde.

Jag har full förståelse för att många Hagalundsbor känner sig innestängda när Hagalundsgatan är avstängd. Det var synpunkter som framfördes till oss: Marianne Damström Gereben, Sukri Demir , undertecknad och andra folkpartister när vi nattvandrade i våras i Hagalund. Sukri var för övrigt initiativtagare till vårens nattvandringar. Men något annat bra alternativ fanns inte. Att öppna Viktoriagatan och Furugatan som fanns på förslag skulle skapat stora buller- och avgasproblem för många boende och förskolor.

Tidigare i år beslutade också en enig Stadsbyggnadsnämnd att trappan ned till Solna station ska byggas om helt! Arbetet kan dock inte påbörjas förrän Hagalundsgatan åter öppnas i slutet av november, annars skulle de gående i stadsdelen bli helt isolerade.

Folkpartiet har och har alltid haft ett stort engagemang för Hagalund, och det tänker vi fortsätta med.

Läs även mer om vårens nattvandringar i inlägget Nattvandrare i Hagalund och mer om Hagalund kan du läsa i –Hur utformar vi framtidens Hagalund och –Buss 513 och 952 kommer att trafikeras av mindre bussar när Hagalundsgatan stängs.