Etikettarkiv: Cykelvägnät

Stadsbyggnadsnämnden beslutade om direktiven för Cykelplanen – Solna skall bli en bra stad att cykla i.

Cykeltur

Stadsbyggnadsnämnden har nu i full politisk enighet beslutat om direktiven för stadens cykelplan. Tanken är att Solna skall flytta fram positionerna och bli en bra cykelstad. Viktiga saker som skall belysas i planen är b l a skyltning, parkeringsplatser, hur trafikolyckorna kan minska, standarden på cykelbanor, snöröjning, sandupptagning, snabbcykelbanor och hur stadens cykelnät kan knytas i hop med grannkommunerna  för att få enhetlig standard.

Att Solna behöver en cykelplan känns mycket angeläget. I dag är det framför allt ÖP, Översiktsplanen som styr cykelfrågorna i Solna men det är inte tillräckligt .

Cyklingen har mer än fördubblats i Stockholms län under den senaste 10 års perioden. Allt fler ser cyklingen som ett naturligt sätt att förflytta sig mellan bostad och arbete. Cykling sker inte bara under den varma delen av året utan det blir fler och fler som cyklar under hela året.  Stockholmsregionen växer också kraftigt befolkningsmässigt.

Solna har ett väl utbyggt cykelnät. Det finns dock brister. Det kan vara frågan om skyltning, underhåll, snöröjning, trafikseparering, samordning med andra kommuner och bristen på snabbcykelbanor. Solna är kompakt, för många är det relativt nära till arbetsplatsen eller fritidsaktiviteten. Solna har en stor potential att bli en bra och intressant cykelstad.

En p-norm för cyklar är också en viktig fråga men den kommer att behandlas i samband med att den nya p-normen för bilar tas.

Stadsbyggnadsnämnden vill att följande skall beaktas och redovisas i den kommande cykelplanen.

Vi anser att skyltningen för cyklister i Solna behöver förbättras. Skyltningen behöver dels visa närbelägna målpunkter men även viktiga målpunkter utanför stadens gränser. Vi anser därför att cykelplanen skall visa hur skyltningen för cyklister kan förbättras.

I dag finns det ett stort behov av offentliga parkeringsplatser vid centrumanläggningar och kollektivtrafikpunkter. Cykelplanen skall därför visa hur de offentliga cykelparkeringarna kan utökas, göras säkrare och skyddas mot väder och vind. I sammanhanget bör man också studera möjligheten att placera pumpstationer på lämpliga platser.

Cyklister är den trafikantgrupp som lever farligast i trafiken. Cykelolyckorna ökar även om mörkertalet är stort. Vi anser det därför angeläget att förbättra trafiksepareringen mellan olika trafikantslag . Detta gäller särkilt mellan cyklister och fotgängare som i dag oftast delar utrymme på gc-vägar.

Att arbetet med att asfaltera gång- och cykelvägar regelbundet och utföra underhåll/rengöring och snöröjning bör likställas med bilvägar. Att vid trimning av trafiksignaler beakta konsekvenserna i form av väntetider och framkomlighet för cykeltrafiken.

I dag färdas många cyklister över kommungränserna. Standarden på cykelbanor, snöröjningen, sandborttagning mm kan därför variera från kommun till kommun. Vi anser att en samordning mellan kommunerna är nödvändig. Därför ser vi det angeläget att Solna samordnar standarden med övriga grannkommuner för att uppnå en så enhetlig standard som möjligt.

Alltfler cyklister använder inte bara cykel för att färdas kortare sträckor utan transporterar sig allt längre sträckor. Kraven ökar därför på att det går att färdas snabbare på vårt cykelnät. Vi vill därför att Solnas cykelplan visar vad det är möjligt att anlägga s k snabbcykelbanor genom Solna som väl ansluter till grannkommunernas cykelnät.

För att planer skall bli verklighet krävs det en åtgärdsplan. Cykelplanen skall visa vilka åtgärder som kan genomföras på såväl kort som lång sikt och vilka större långsiktiga förändringar som krävs.

Tidsplanen är att en remiss skall gå ut samråd vid årsskiftet 2013/2014 och cykelplanen skall godkännas  innan sommaren 2014.

Läs även mitt blogginlägg – Solna tar fram en cykelplan för staden.

Solna tar fram en cykelplan för staden

Cyklist i Solna

Vid stadsbyggnadsnämndens senaste sammanträde informerades nämnden om arbetet med att ta fram en cykelplan för staden. De dokument som finns  när det gäller cykelplanering, bl a cykelkarta och översiktsplan, är i dag inte tillräckliga styrdokument.

Enligt min bedömning är det viktigt att staden tar fram en cykelplan för Solna. Jag ser främst fyra skäl för detta.

1.  Cyklandet har fördubblats de senaste 10 åren.

2.  Staden växer kraftigt och cyklingen kan vara ett sätt att minska bilåkandet       och ett bra komplement till kollektivresandet främst på korta sträckor.

3.  Det är viktigt att vi i regionen får ett så sammanhållet system som möjligt för att underlätta cykelåkandet över kommungränserna.

4.  Cyklandet måste få en tydligare roll i stadsplaneringen.

Den 9 november 2012 beslutade kommunstyrelsen att staden skall ta fram en cykelplan och det interna arbetet påbörjades i januari. Cykelplanen ska fungera som underlag i stadens fysiska planering. Den ska identifiera brister i cykelvägnätet och visa på möjliga förbättringar. Målsättningen är att planen på sikt medverkar till ett ökat cyklande. Fler cyklister innebär dessutom att stadsmiljön blir bättre och trängseln i biltrafiken minskar.

Vad kommer cykelplanen att innehålla. Som det redovisades på nämnden kommer den att innehålla följande:

1. Inledning

1.1 Syfte och mål

2. Cyklingens roll i trafiksystemet

2.1 Miljön

2.2 Attraktiv stad med goda förbindelser

3. Planeringsförutsättningar

3.1 Trafiksäkerhet

3.2 Framkomlighet och tillgänglighet

3.3 Drift och underhåll

3.4 Vägvisning

3.5 Cykelparkering och service

4. Dagens situation

4.1 Regionala cykelstråk och lokalt nät

4.2 Brister och behov

4.3 Saknade länkar

5. Åtgärdsförslag

Handlingsplan för kortsiktiga åtgärder och plan för långsiktiga förändringar.

5.1 Åtgärder i befintligt nät

5.2 Förslag på nya länkar

5.3 Förslag till förändringar av drift och underhåll

6. Prioritering

Eventuellt kommer justeringar att ske av innehållet.

Hur ser då tidsplanen ut?  I grova drag pågår förberedande arbete under sommaren och hösten. I september kommer nämnden att ge direktiv för arbetet. Tanken är att gå ut på remiss vid årsskiftet 2013/2014 och att cykelplanen skall fastställas innan sommaren 2014. Jag har även tankar om ett förberedande möte under hösten med personer som är särskilt intresserad av cykling.

Har du synpunkter på vad cykelplanen skall innehålla? Konkreta ideér? Jag har redan fått en del synpunkter på förbättringar av cykelvägnätet i Solna. Du får gärna göra ett inlägg på min blogg eller maila till mig på anders.ekegren@solna.se.