Etikettarkiv: Cykelplan

Spännande debatt om stadsutveckling på Solnas budgetfullmäktige

I kväll genomfördes budgetfullmäktige om 2015 års  budget för Solna. Ett spännande debattblock blev stadsutvecklingsfrågorna som diskuterades med liv och lust under 1,5 timmar. Det är kanske inte så konstigt då frågorna är väldigt viktigt och berör i praktiken alla solnabor.

Och det kommer att hända mycket de kommande fyra åren med många intressanta utvecklingsområden inom bostadsbyggande,  utbyggnad av kollektivtrafiken, fortsatt upprustning av skolor och förskolor samt genomförande av den nya grönplanen och cykelplanen.

Arenastaden börja nu byggas klart. Hagastaden går in i ett viktigt planeringsskede liksom tunnelbanan till Arenastaden. Viktiga utvecklingsprojekt är att lyfta Hagalund, Bergshamra och områdena vid Ulriksdals station. Solna kommer även framgent att bygga fler bostäder för att Storstockholm skall kunna utvecklas. Men det måste ske på ett acceptabelt  sätt för solnaborna. Solna skall expandera men inte explodera.

De kommande åren kommer det att byggas många mindre lägenheter,  ettor och tvåor. Många kommer att vara hyresrätter och vi tror att det är bra om vi bygger såväl hyres- som bostadsrätter. Signalisten kommer att ha en viktig roll när det skall byggas fler hyresrätter med flera projekt i olika delar av staden.

De senaste åren har många bostäder och kontor  byggts med miljövänlig teknik. Det gäller framför allt på kontorssidan där  ÅFs och Vattenfalls nya kontor ligger i Sverigetopp. Den utvecklingen kommer att fortsätta och Solna kommer att bli ännu bättre.

En viktig fråga för stadsbyggnadsnämnden under den gångna mandatperioden har varit upprustning av skolor och förskolor. Staden har satsat 260 miljoner under perioden 2010-2014.  Dessutom har vi byggt nya Ulriksdalsskolan som innebär en total upprustning för 500 barn på Bagartorpsskolan och byggt upp Näckrosens förskola som brann ner i maj 2013.

Upprustningen måste fortsätta. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt det långsiktiga behovet fram till 2022 – dvs  8 år framåt. Utredningen visar att staden även de kommande åren måste satsa 14-16 miljoner kronor utöver de 9 som redan finns för planerat underhåll varje år för att vi skall komma i kapp det eftersatta underhåll som finns.

Även grön- och cykelplanen behöver betydande resurser för att de skall kunna genomföras enligt intentionerna. Det är bra att vi även 2015 kan satsa på dessa områden.

Stadsbyggnadsnämnden har även upphandlat en ny snöröjningsentreprenad vilket kommer att ge en högre standard för bl a fotgängare och cyklister med tydliga viten om arbetet inte utförs enligt avtal.

Ett viktigt projekt är det gemensamma naturreservatet för Lötsjön och Råstasjön som nu kan bli av tack vare att folkpartiet i Sundbybergs opinionsarbete som gjort att de styrande i Sundbyberg nu har ändrat uppfattning och nu är för ett gemensamt naturreservat.

Jag hade inför debatten noga läst igenom oppositionens budgetförslag. Trist nog hade inte Sverigedemokraterna  och Bergshamrapartiet lagt några egna budgetförslag. Men de rödgröna hade lagt var sitt förslag.

Vänsterpartiet vill lägga ett totalstopp för byggandet av bostadsrätter i Solna och vill bygga en helt ny stadsdel med bara  hyresrätter – Karolinastaden – ett annat namn för Hagastaden, den gemensamma stadsdelen mellan Solna och Stockholm. Solna är en stad som har över 40 procent hyresrätter vilket är mycket i Stockholms län. Mycket få kommuner i länet har en högre andel. Solna behöver fler hyresrätter och fler bostadsrätter. Men det är fel att bygga bara hyresrätter i en helt ny stadsdel med 5000 bostäder.  Det är bra att bygga blandat och det är därför folkpartiet har drivit att i alla större projekt skall det byggas både bostadsrätter och hyresrätter.

Socialdemokraternas budgetförslag inom stadsbyggnadsnämnden är också märkligt. Samtidigt som de anser att nämnden har för lite pengar till underhåll vill partiet plocka bort 5,5 miljoner från nämnden.

Miljöpartiet vill göra stora satsningar inom nämndens område. Men kanske inte helt genomtänkt. De vill investera 50 miljoner kronor på energieffektivisering. Rätt tänkt. Men beloppet är så stort så att det är svårt att genomföra på ett år. De vill dessutom satsa 50 miljoner i investeringsmedel på att rusta stadens idrottsanläggningar. Att de vill satsa pengar på upprustning är bra. Men i kommunala sammanhang skiljer man på på investeringar och underhåll och att satsa ospecificerat 50 miljoner på investeringar är formellt sätt inte möjligt. Då investeringar förutsätter att man gör saker som innebär   att värdet ökar. Det är bättre planerat underhåll som behövs och det är därför vi satsar 14-16 miljoner ytterligare även i år.

Men den stora märkligheten är att Miljöpartiet vill lägga 150 miljoner på en ny simhall 2015. Att staden behöver en ny modern simhall för en stad som kommer att ha över 80.000 invånare om några år är helt klart. Men vad menar de egentligen. Även om vi tog ett beslut på kommunfullmäktige i morgon om en ny simhall kräver det kanske ett år i planering och upphandling innan ett bygge kommer att kunna starta. Eller menar de att det var en delbetalning för 2015 eller tror de att en ny simhall kommer att kosta 150 miljoner. Något svar fick jag inte på min fråga. Men erfarenheterna från andra kommuner visar att en ny simhall kostar betydligt mer.

Men en sak är står klar efter kvällens debatt. Det finns ideologiska skillnader och frågorna intresserar inte bara fullmäktige utan även medborgarna.

Solna stads cykelplan går ut på remiss

Solna växer så det knakar. Nya Solnabor, fler pendlare och besökare ställer krav på resmöjligheterna. Och framför allt – fler väljer cykeln för att ta sig till jobbet, skolan, handla eller för att besöka vänner.  Därför har stadsbyggnadsnämnden tagit fram en cykelplan, med förbättringsförslag för cyklingen i Solna. Inom kort går cykelplanen ut på remiss.

Solna vill bli en bra cykelstad. Solna har redan ett omfattande cykelvägnät som i stort sett täcker hela staden. Men flera saker kan förbättras. Det handlar om snöröjning, underhåll, vägvisning och separering mellan cyklister och fotgängare. Vi vill också ha ett större samarbete med grannkommunerna om cyklingen.  Alliansen i Solna vill lyfta upp cykelfrågorna och redan i år avsätts en miljon kronor extra

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde i veckan beslutades  att skicka ut förslaget till cykelplan på remiss. Efter att synpunkter har tagits in kommer det att ske revideringar av förslaget innan det kommer att fastställas. Därefter kommer ett åtgärdsprogram med konkreta förbättringar att utrabetas.

Bland förslagen i cykelplanen:

 • Utpekade regionala cykelstråk och huvudstråk för cykel
 • Förbättrad snöröjning
 • barmarksunderhåll
 • Inventering av gamla och bristfälliga beläggningar på cykelstråken
 • Nya skyltar och målning av linjer och symboler på de sträckor som idag saknar det
 • Förslag till cykelparkeringar och cykelservice ska tas fram
 • utökning av antalet lånecykelstationer
 • Höjda krav på omledningar av cykeltrafiken vid byggen
 • En ny cykelkarta tas – både digital och som papperskarta
 • Ökat samarbete med angränsande kommuner om standarder för gemensamma stråk
 • Regelbundna mätningar av cykeltrafiken

Länk:

Förslaget till cykelplan – handlingar till stadsbyggnadsnämndens möte den 19 mars https://www.solna.se/sv/politik-och-beslut/arenden-beslut/sok-i-diariet/?type=meeting&lexid=FCFC-A3A8-00BC-F328-614E-A0FE&action=get-file&docid=FCFE-B20D-00BC-5810-614E-A108

Jag har tidigare skrivit om cykelplanen i följande inlägg – Stadsbyggnadsnämnden beslutade om direktiven för cykelplanen och Solna tar fram en cykelplan.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade om direktiven för Cykelplanen – Solna skall bli en bra stad att cykla i.

Cykeltur

Stadsbyggnadsnämnden har nu i full politisk enighet beslutat om direktiven för stadens cykelplan. Tanken är att Solna skall flytta fram positionerna och bli en bra cykelstad. Viktiga saker som skall belysas i planen är b l a skyltning, parkeringsplatser, hur trafikolyckorna kan minska, standarden på cykelbanor, snöröjning, sandupptagning, snabbcykelbanor och hur stadens cykelnät kan knytas i hop med grannkommunerna  för att få enhetlig standard.

Att Solna behöver en cykelplan känns mycket angeläget. I dag är det framför allt ÖP, Översiktsplanen som styr cykelfrågorna i Solna men det är inte tillräckligt .

Cyklingen har mer än fördubblats i Stockholms län under den senaste 10 års perioden. Allt fler ser cyklingen som ett naturligt sätt att förflytta sig mellan bostad och arbete. Cykling sker inte bara under den varma delen av året utan det blir fler och fler som cyklar under hela året.  Stockholmsregionen växer också kraftigt befolkningsmässigt.

Solna har ett väl utbyggt cykelnät. Det finns dock brister. Det kan vara frågan om skyltning, underhåll, snöröjning, trafikseparering, samordning med andra kommuner och bristen på snabbcykelbanor. Solna är kompakt, för många är det relativt nära till arbetsplatsen eller fritidsaktiviteten. Solna har en stor potential att bli en bra och intressant cykelstad.

En p-norm för cyklar är också en viktig fråga men den kommer att behandlas i samband med att den nya p-normen för bilar tas.

Stadsbyggnadsnämnden vill att följande skall beaktas och redovisas i den kommande cykelplanen.

Vi anser att skyltningen för cyklister i Solna behöver förbättras. Skyltningen behöver dels visa närbelägna målpunkter men även viktiga målpunkter utanför stadens gränser. Vi anser därför att cykelplanen skall visa hur skyltningen för cyklister kan förbättras.

I dag finns det ett stort behov av offentliga parkeringsplatser vid centrumanläggningar och kollektivtrafikpunkter. Cykelplanen skall därför visa hur de offentliga cykelparkeringarna kan utökas, göras säkrare och skyddas mot väder och vind. I sammanhanget bör man också studera möjligheten att placera pumpstationer på lämpliga platser.

Cyklister är den trafikantgrupp som lever farligast i trafiken. Cykelolyckorna ökar även om mörkertalet är stort. Vi anser det därför angeläget att förbättra trafiksepareringen mellan olika trafikantslag . Detta gäller särkilt mellan cyklister och fotgängare som i dag oftast delar utrymme på gc-vägar.

Att arbetet med att asfaltera gång- och cykelvägar regelbundet och utföra underhåll/rengöring och snöröjning bör likställas med bilvägar. Att vid trimning av trafiksignaler beakta konsekvenserna i form av väntetider och framkomlighet för cykeltrafiken.

I dag färdas många cyklister över kommungränserna. Standarden på cykelbanor, snöröjningen, sandborttagning mm kan därför variera från kommun till kommun. Vi anser att en samordning mellan kommunerna är nödvändig. Därför ser vi det angeläget att Solna samordnar standarden med övriga grannkommuner för att uppnå en så enhetlig standard som möjligt.

Alltfler cyklister använder inte bara cykel för att färdas kortare sträckor utan transporterar sig allt längre sträckor. Kraven ökar därför på att det går att färdas snabbare på vårt cykelnät. Vi vill därför att Solnas cykelplan visar vad det är möjligt att anlägga s k snabbcykelbanor genom Solna som väl ansluter till grannkommunernas cykelnät.

För att planer skall bli verklighet krävs det en åtgärdsplan. Cykelplanen skall visa vilka åtgärder som kan genomföras på såväl kort som lång sikt och vilka större långsiktiga förändringar som krävs.

Tidsplanen är att en remiss skall gå ut samråd vid årsskiftet 2013/2014 och cykelplanen skall godkännas  innan sommaren 2014.

Läs även mitt blogginlägg – Solna tar fram en cykelplan för staden.

Solna tar fram en cykelplan för staden

Cyklist i Solna

Vid stadsbyggnadsnämndens senaste sammanträde informerades nämnden om arbetet med att ta fram en cykelplan för staden. De dokument som finns  när det gäller cykelplanering, bl a cykelkarta och översiktsplan, är i dag inte tillräckliga styrdokument.

Enligt min bedömning är det viktigt att staden tar fram en cykelplan för Solna. Jag ser främst fyra skäl för detta.

1.  Cyklandet har fördubblats de senaste 10 åren.

2.  Staden växer kraftigt och cyklingen kan vara ett sätt att minska bilåkandet       och ett bra komplement till kollektivresandet främst på korta sträckor.

3.  Det är viktigt att vi i regionen får ett så sammanhållet system som möjligt för att underlätta cykelåkandet över kommungränserna.

4.  Cyklandet måste få en tydligare roll i stadsplaneringen.

Den 9 november 2012 beslutade kommunstyrelsen att staden skall ta fram en cykelplan och det interna arbetet påbörjades i januari. Cykelplanen ska fungera som underlag i stadens fysiska planering. Den ska identifiera brister i cykelvägnätet och visa på möjliga förbättringar. Målsättningen är att planen på sikt medverkar till ett ökat cyklande. Fler cyklister innebär dessutom att stadsmiljön blir bättre och trängseln i biltrafiken minskar.

Vad kommer cykelplanen att innehålla. Som det redovisades på nämnden kommer den att innehålla följande:

1. Inledning

1.1 Syfte och mål

2. Cyklingens roll i trafiksystemet

2.1 Miljön

2.2 Attraktiv stad med goda förbindelser

3. Planeringsförutsättningar

3.1 Trafiksäkerhet

3.2 Framkomlighet och tillgänglighet

3.3 Drift och underhåll

3.4 Vägvisning

3.5 Cykelparkering och service

4. Dagens situation

4.1 Regionala cykelstråk och lokalt nät

4.2 Brister och behov

4.3 Saknade länkar

5. Åtgärdsförslag

Handlingsplan för kortsiktiga åtgärder och plan för långsiktiga förändringar.

5.1 Åtgärder i befintligt nät

5.2 Förslag på nya länkar

5.3 Förslag till förändringar av drift och underhåll

6. Prioritering

Eventuellt kommer justeringar att ske av innehållet.

Hur ser då tidsplanen ut?  I grova drag pågår förberedande arbete under sommaren och hösten. I september kommer nämnden att ge direktiv för arbetet. Tanken är att gå ut på remiss vid årsskiftet 2013/2014 och att cykelplanen skall fastställas innan sommaren 2014. Jag har även tankar om ett förberedande möte under hösten med personer som är särskilt intresserad av cykling.

Har du synpunkter på vad cykelplanen skall innehålla? Konkreta ideér? Jag har redan fått en del synpunkter på förbättringar av cykelvägnätet i Solna. Du får gärna göra ett inlägg på min blogg eller maila till mig på anders.ekegren@solna.se.