Etikettarkiv: Cykelplan innehåll

Solna tar fram en cykelplan för staden

Cyklist i Solna

Vid stadsbyggnadsnämndens senaste sammanträde informerades nämnden om arbetet med att ta fram en cykelplan för staden. De dokument som finns  när det gäller cykelplanering, bl a cykelkarta och översiktsplan, är i dag inte tillräckliga styrdokument.

Enligt min bedömning är det viktigt att staden tar fram en cykelplan för Solna. Jag ser främst fyra skäl för detta.

1.  Cyklandet har fördubblats de senaste 10 åren.

2.  Staden växer kraftigt och cyklingen kan vara ett sätt att minska bilåkandet       och ett bra komplement till kollektivresandet främst på korta sträckor.

3.  Det är viktigt att vi i regionen får ett så sammanhållet system som möjligt för att underlätta cykelåkandet över kommungränserna.

4.  Cyklandet måste få en tydligare roll i stadsplaneringen.

Den 9 november 2012 beslutade kommunstyrelsen att staden skall ta fram en cykelplan och det interna arbetet påbörjades i januari. Cykelplanen ska fungera som underlag i stadens fysiska planering. Den ska identifiera brister i cykelvägnätet och visa på möjliga förbättringar. Målsättningen är att planen på sikt medverkar till ett ökat cyklande. Fler cyklister innebär dessutom att stadsmiljön blir bättre och trängseln i biltrafiken minskar.

Vad kommer cykelplanen att innehålla. Som det redovisades på nämnden kommer den att innehålla följande:

1. Inledning

1.1 Syfte och mål

2. Cyklingens roll i trafiksystemet

2.1 Miljön

2.2 Attraktiv stad med goda förbindelser

3. Planeringsförutsättningar

3.1 Trafiksäkerhet

3.2 Framkomlighet och tillgänglighet

3.3 Drift och underhåll

3.4 Vägvisning

3.5 Cykelparkering och service

4. Dagens situation

4.1 Regionala cykelstråk och lokalt nät

4.2 Brister och behov

4.3 Saknade länkar

5. Åtgärdsförslag

Handlingsplan för kortsiktiga åtgärder och plan för långsiktiga förändringar.

5.1 Åtgärder i befintligt nät

5.2 Förslag på nya länkar

5.3 Förslag till förändringar av drift och underhåll

6. Prioritering

Eventuellt kommer justeringar att ske av innehållet.

Hur ser då tidsplanen ut?  I grova drag pågår förberedande arbete under sommaren och hösten. I september kommer nämnden att ge direktiv för arbetet. Tanken är att gå ut på remiss vid årsskiftet 2013/2014 och att cykelplanen skall fastställas innan sommaren 2014. Jag har även tankar om ett förberedande möte under hösten med personer som är särskilt intresserad av cykling.

Har du synpunkter på vad cykelplanen skall innehålla? Konkreta ideér? Jag har redan fått en del synpunkter på förbättringar av cykelvägnätet i Solna. Du får gärna göra ett inlägg på min blogg eller maila till mig på anders.ekegren@solna.se.