Etikettarkiv: Brunnsviken

Stallmästargården får nya hotellrum och konferensmöjligheter

Stallis - Vy från E4 Vid senaste kommunfullmäktige antogs den nya planen för Stallmästaregården. Den innebär att det är möjligt att bygga en ny byggnad för  hotellrum och konferens samtidigt som förändringarna även  innebär en förbättring av varu- och avfallshanteringen samt att säkerställa allmänhetens tillgång till området. Stallmästargården är Stockholmsområdets äldsta sk utgårdsvärdshus – ett värdshus utanför tullarna och har en obruten tradition av värdshus- och restaurantverksamhet sedan 1630-talet. Gården har fortfarande en 1700-talskaraktär och många hus har tillkommit eller tagits bort under århundraden.

Tanken med utbyggnaden är att ge verksamheten större möjligheter att anpassas till dagens förutsättningar. På 1990-talet tillkom en hotellbyggnad på ett område där de befintliga byggnaderna hade brunnit ner. De nuvarande rummen är för få för att få en ekonomiskt bärkraftig enhet för hotellverksamheten. Fler rum  stödjer också den befintliga  restaurantverksamheten. Stallmästargården har byggnadsminnesförklarats och byggnadsminnesmärkningen trädde i kraft 1985. Där framhölls att Stallmästargården också i fortsättningen måste ge möjlighet att genomföra förändringar som gör det möjligt att  behålla restaurantrörelsen.

Ett förslag till detaljplan togs fram av Solna stad 2013 och var ute på samråd. På grund av ägarbyte av byggnaderna och fortsatta diskussioner om utformningen har arbetet med detaljplanen dragit ut på tiden. Med anledning av de synpunkter som kom in under samrådet, framför allt från länsstyrelsen, har de två tidigare förslagen omarbetats till ett nytt förslag som nu antagits av kommunfullmäktige. Den nya byggnaden ansluter till Koppartältens formspråk inne i Hagaparken till form och färg även om färgsättningen definitivt låses i samband med bygglovet. I miljöprogrammet som är en bilaga till exploateringsavtalet, bestäms att koppar och zink inte för användas som fasadmaterial pga av stark reflexverkan.

Den nya byggnaden ligger till höger på bilden ovan

Länsstyrelsen samordnar arbetet med att bygga en gång-och cykelbro över Ålkistan

[2444Alkistan.jpg]

Under lång tid har det funnits önskemål från privatpersoner, föreningar och partier om att få en smidig övergång över Ålkistan mellan Bergshamra och Norra Djurgården, Stockholm. Det går i och för sig att ta sig över Ålkistan men det innebär en lång omväg, bland annat upp på Roslagsvägen för att komma över från den ena sidan till den andra. Den vägen känns otrygg och på vintertid med mycket snö kan det var halt och svårt att ta sig fram och under vår och höst kan det var väldigt blött och geggigt framför allt på Stockholmssidan. Att vandra runt de 12 km runt Brunnsviken är populärt och är också en sk Hälsans stig.

Länsstyrelsen, har inom ramen för arbetet med nationalstadsparken och nationalstadsparksrådet nu  åtagit sig att samordna arbetet mellan de berörda parterna Stockholms stad, Solna stad och Trafikverket för att hitta en bra lösning för en gång- och cykelbro över Ålkistan som innebär att man inte skall behöva gå upp på Roslagsvägen för att komma över Ålkistan.

Nationalstadsparksrådet  ligger under länsstyrelsen,  samordnar arbetet tillsammans med övriga representanter i rådet som Solna och Stockholms stad, övriga markägare, institutioner och föreningar. Rådet jobbar bla med att öka tillgängligheten i Nationalstadsparken och just nu med tillgängligheten runt Brunnsviken.

Länsstyrelsen skall tillsammans med berörda parter utreda hur detta kan ske med hänsyn till den under vissa tider på året omfattande båttrafiken i Ålkistan, tillgänglighetsfrågor och de ekonomiska förutsättningarna.

Läs även mina blogginlägg Kungliga nationalstadsparken – möjlighet eller hinder och Brunnsviken är ett besöksmål i världsklass – väl värt att värna, vårda och visa.

Foto: Hannele på Hisingen

Brunnsviken är ett besöksmål i världsklass – väl värt att värna, vårda och visa

Gustav IIIs paviljong by eSHa

I går arrangerade Haga-Brunnsvikens Vänner seminariet ”Brunnsvikens pånyttfödelse” Ett besöksmål i världsklass. Jag hade den stora förmånen att få tala under rubriken – Hur utvecklar vi norra Brunnsviken?

Jag vill först säga att det är väldigt bra att Föreningen tar initiativ till att lyfta upp Brunnsviken som turistmål. Solna och Stockholm har ett område som utan tvekan är i världsklass. Hagaparken är troligtvis världens främsta exempel på Engelsk park. Och runt Brunnsviken finns det väldigt många attraktioner som är värda ett besök; Hagaparken med b l a Koppartälten, Gustav lll:s paviljong och Haga Slott. Och i övrigt kan nämnas Tivoli, Bergianska, Anderssons växthus för att lyfta fram några intressanta besöksmål.

Jag tror att det viktigaste vi kan göra för parken är att göra den så tillgänglig och intressant som möjligt. Det skall vara lätt att röra sig, lätt att hitta, och med jämna mellanrum skall det finnas en attraktion, kafé eller restaurant att besöka. Det är det bästa långsiktiga skydd som parken kan få. Många gånger bättre än lagstiftning.

Solna jobbar nu med några viktiga saker som kan förbättra Brunnsviken och området runt omking. Staden har nu gått ut med ett planförslag som berör 55 detaljplaner i Solna. Förslaget är att det interimistiska skyddet mot trädfällning som nu finns skall bli permanent. Det är kulturhistoriskt och ekologiskt värdefulla träd i Nationalstadsparken som i första hand skall skyddas. Områden som berörs är främst Bergshamra men även delar av Frösundavik, Ulriksdal och Stallmästaregården. Skyddet utgörs av ett förbud mot att fälla eller skada värdefulla träd över en viss dimension. Marklov kan sökas för trädfällning om det finns särskilda skäl.

Ett annat viktigt uppdrag är att inom Bergshamrastrategin pröva möjligheten att tunnelförlägga Bergshamraleden. Det är en viktig fråga för många Bergshamrabor då vägen skär genom stadsdelen och i praktiken delar upp den i Södra och Norra Bergshamra. En överdäckning skulle ta bort barriären, hela stadsdelen, ge fler bostäder, förbättra servicen och minska bullret och ge bättre luftkvalité.

Vi jobbar också tillsammans med Stockholm för att förbättra tillgängligheten runt Brunnsviken. Övergången vid Ålkistan är då av central betydelse. I dag är det krångligt att gå runt Ålkistan och när det har regnat mycket och snöat är det i bland nästan omöjligt att ta sig runt på vissa ställen. Vi försöker att hitta en bra lösning.

I den norra delen kommer Solna se till att förbättra gångstigen norr om Lings grav som går mot Polska udden. Den är i dag svår att gå på för alla rötter i dagen och är efter mycket regn mycket blöt och kladdig. Detta kommer vi att åtgärda.

Solnas förslag till grönplan är nu ute på remiss. Det är ett omfattande dokument och flera åtgärder föreslås för den norra delen av Brunnsviken. På förslag är b l a en tydlig skötselplan och ett permanent skydd för Tivoli udde, skötselplaner för naturmarken, underlätta för friluftsbad, en ny stadsdelspark och lekpark i Södra Berghamra och ökad tillgänglighet vid Polska udden. Detta är ett urval av de 20 åtgärder som föreslås. Brunnsviken är en klenod som är väl värd att värna, vårda och visa.

Läs mer om trädfällningsförbundet här, Bergshamras nya lekpark här, grönplanen här och Bergshamrastrategin här.

Solnas nya grönplan går ut på remiss

Hitta din nya bostad i Bergshamra

Ungefär en tredjedel av Solna består av natur och parker. För att förvalta och utveckla de olika grönområdena, samtidigt som Solna växer, har staden tagit fram ett förslag till ny grönplan. Idag skickas planen ut på remiss

Solnas senaste grönplan är i dag 20 år gammal. Sedan dess har mycket hänt. Kungliga nationalstadsparken och Igelbäckens naturreservat har inrättats, grönytor har tillkommit, försvunnit och ändrat karaktär. Och även synen på parker och grönområden har ändrats och ses i dag som en viktig del när nya stadsdelar planeras. Därför behövs en ny grönplan som kommer att bli ett viktigt arbetsredskap när vi planerar för nya stadsdelar.

Solna är Sveriges till ytan tredje minsta kommun men är efter Sundbyberg och Stockholm den kommun som har flest invånare per kvadratkilomter. Trots detta är en tredjedel av Solna grönt. Solna är rikt på naturområden och parker. I öster ligger Kungliga nationalstadsparken. I norr ligger Igelbäckens naturreservat, med Överjärva gård, Igelbäcken  som är ett stort rekreationsområde. Intill den framväxande Arenastaden ligger Råstasjön, ett välbesökt rekreationsområde med strandpromenader och ett rikt fågelliv. Utmed Ulvsundasjön och Bällstaviken löper ett annat natur- och parkstråk. I nationalstadsparken ligger  Ulriksdals slottspark, Tivoli och Hagaparken.

De gröna frågorna är viktiga för Solnaborna. Många människor har åsikter och idéer. Närheten till grönområden är en viktig boende kvalité.

Medborgardialog

Utöver remissarbetet genomför Solna stad tre öppna diskussionsmöten med intresserade solnabor:

Tisdag den 22 april, kl 18-20              Bergshamra bibliotek

Torsdag den 25 april, kl 18-20           Stadsbiblioteket

Måndag den 28 april, kl 18-20           Bagartorpsskolan

 Diskussionerna vid dessa möten kommer att sammanfattas och arbetas in i det slutliga förslaget till ny grönplan.

Efter remisstidens slut den 5 maj kommer ett slutligt förslag till ny grönplan att tas fram. Målet är att stadsbyggnadsnämnden ska besluta om den slutliga grönplanen efter sommaren.

Läs mer om grönplanen på Solna stads hemsida.

Läs även mina tidigare blogginlägg – Solna är grönare än vad de flesta tror, Hur använder Solnaborna parker och grönområden,  Solna genomför medborgardialogen inför arbetet med den nya grönplanen, Människor vill bo nära naturen.

Ljusfesten lyste upp Brunnsviken i novembermörket

Hundratalet fackelbärare är på väg att ge sig i väg från Kafé Sjöstugan till Tivoli.

Det blev en helt fantastisk dag i ljusets tecken. November är enligt min uppfattning den tråkigaste och ruggigaste månaden på hela året. Kallt, mörkt och blött. Men det finns en dag i november som sedan fem år tillbaka blir till en av årets bästa dagar. Ljusfesten har utvecklats till en härlig upplevelse runt Brunnsviken som lockar tusentals personer  till sjön som vill uppleva ljuset från 1000-tals marschaller, facklor, eldar och lampor och njuta av sång, skådespel och uppträdanden.

Det är Haga-Brunnsvikens Vänner som i samarbete med föreningar, fastighetsägare, Solna och Stockholms stad och övriga sponsorer arrangerar dagen. Jag tillbringade eftermiddagen på Kafé Sjöstugan vid Norra Brunnsvikens strand i Bergshamra där besökarna fick njuta av en eldkonstnär, sång och av alla marschaller och eldar kring Brunnsviken. Det var en mäktig stämning som de 100-tals personer som mött upp fick njuta av när ljusan dag går mot mörker. Vid 17.30-tiden avgick ett fackeltåg på hundratalet personer från Kaféet till Tivoli brygga där besökarna kunde se på alla ljuskällor i de mellersta delarna av Brunnsviken.

Solna stad, stadsbyggnadsförvaltningens entreprenör  hade satt upp marschaller runt Brunnsviken från SAS-huset till fd Assidomänhuset och därefter sponsrade staden marschaller runt Brunnsviken (i och för sig på stadens mark)  i Södra Bergshamra som placerades ut av Kafé Sjöstugans Vänner, Bergshamra för alla och Scouterna.

Jag tycker att ljusfesten är ett mycket bra initiativ från Haga-Brunnsvikens vänner. Och den blir bara bättre från år till år. Den visar att man kan vistas  året runt i Brunnsviken och att även hösten har sina ljusa sidor. Brunnsviken med alla sina utflyktsmål, och området har mycket mer att visa än Hagaparken , är en klenod som är väl värd att visa för såväl Solnabor och Stockholmare som utländska besökare.

Jag ser fram emot nästa års Ljusfest med stor glädje men innan dess hoppas jag kunna åka långfärdsskridskor , vandra och paddla runt sjön. Och givetvis avnjuta det goda kaffet, bullarna och mackorna på Kafé Sjöstugan.

Akademiska Roddklubben och Brunnsvikens kanotklubb hjälpte till med att lysa upp sjön med sina roddbåtar, kajaker och canadensare.

Foto: Mats Petersson, Kafé Sjöstugan