Etikettarkiv: brist på kompetent personal

Stockholmsområdet behöver fler utbildningsplatser på universitet och högskolor

DN uppmärksammade i går att antalet utbildningsplatser kommer att minska i Stockholmsregionen. Drygt 3000 platser har minskat på fyra år och 2017 blir det ytterligare  2000 färre. 2006 fanns det 341 högskoleplatser per 1000 ungdomar i Stockholm. I höst är det nere på 268 platser enligt siffror från Universitetskanslerämbetet. Och den nedåtgående trenden fortsätter.

Detta är mycket allvarligt. Trots att Sverige har en relativt hög arbetslöshet är bristen på personal med rätt kompetens stor. Enligt svenskt näringsliv misslyckas var femte rekrytering med anledning av att de sökande inte har rätt kompetens. Så är det i många branscher. Rekryteringen i vår region försvåras dessutom av bostadsbristen vilket gör det svårt att rekrytera personal som inte bor i Stockholm eller Mälardalen.

Inom mitt eget ansvarsområde – stadsbyggnad i vid bemärkelse- saknas det personal. Bristen är stor på allt från byggnadsarbetare, platschefer på byggen till planarkitekter, konsulter, exploateringsingenjörer, trafikplanerar och listan kan göras hur lång som helst. Det är en av anledningarna till bostadsbristen. Det finns helt enkelt inte personal att tillgå. Vare sig som anställda eller som konsulter. Till detta kommer det att branschen, särskilt i den kommunala sektorn, har genomgått stora generationsskiften. I Solna var genomsnittsåldern på det dåvarande stadsarkitektkontoret och stadsingeniörskontoret 57-58 år när det var som högst. I dag är genomsnittsåldern på vissa befattningar ca 30 år. Det ökar personalomsättningen och kommunerna rekryterar från varandra. exempelvis rekryterade Stockholm två planhandläggare från Solna. Och Solna var snabbt ute och rekryterade tre personer från exploateringskontoret i Stockholm. Alla personalbyten innebär att man tappar tempo och projekt drar ut på tiden.

Antalet utbildningsplatser på universitet och högskolor behöver öka. I vid bemärkelse fortsätter i dag troligtvis 50 procent av gymnasisterna vidare på högskolan. I Stockholmsområdet kan bara var fjärde få plats och då skall vi ta i beaktande att Stockholm har många utbildningar som har sökande från hela landet. Till detta kan tilläggas att IH -myndigheten för yrkeshögskolan – har dragit in anslagen för olika byggutbildningar på b l a Nackademin. Det kommer att innebära stora svårigheter att rekrytera den viktiga gruppen platschefer som har en viktigt roll ute på byggen.

Staten har en viktigt ansvar för att företag och den offentliga sektorn skall kunna rekrytera kompetent personal. Och då måste utbildningsplatserna i regionen bli fler.

Läs mer  om detta i DN.