Etikettarkiv: bostadspolitisk debatt

En bostadspolitisk debatt borde handla om hur vi bygger bostäder åt de som saknar bostad.

I söndags deltog jag i en bostadspolitisk debatt arrangerad av hyresgästföreningen i Solna. Inbjudna var de politiska partierna i Solna. Inför debatten hade föreningen i annonser i lokalmedia angett de frågor som man ville med oss politiska företrädare. Innan debatten utgick jag i från att den viktigaste bostadspolitiska frågan i dag måste vara – hur får de som inte har en bostad i dag en bostad? Och det borde vara en fråga som även hyresgästföreningen borde vara angelägen att diskutera.

Men så var inte fallet. Hyresgästföreningen ville diskutera sex frågor. Alla frågorna hade sin utgångspunkt i de som redan har en bostad. En fråga tangerade nyproduktionen men då i perspektivet av de som redan bor – Är ni beredda att slå vakt om en bra boendemiljö vid nybyggnationer för de som redan bor där.

En fråga som måste ställas är vem som företräder de som söker en bostad. I varje nytt bostadsprojekt finns det alltid närboende som vill stoppa eller begränsa ett nybyggnadsprojekt. Ibland på oklara grunder och innan man ens har sett hur projektet kommer att se ut. En vanlig invändning är att den egna bostadsrätten kommer att förlora i värde om det byggs ett ny hus i närheten. Vilken empirisk grund ett sådan uttalande grundar sig på är högst oklart. Det finns många konkreta fall där det omvända har inträffat. Priserna har ökat pga av bullret och avgaser har minskat, den lokala servicen och kollektivtrafiken har blivit bättre, området har byggts om och det har skapats bättre boendemiljöer och områden har bytt identitet och har hamnat i ett område med högre status.

Hyresgästföreningen som en gång i tiden var en radikal rörelse som klarade av att dels företräda de som hade en bostad, och ville skapa ett bättre boende men också de som ville ha en bostad.

Vi börjar oss nu, i Sverige, att närma oss 50-talets bostadsbrist. Mycket talar för att bostadsfrågan kommer att bli en av de viktigaste frågorna i valet 2018. I dag är hyresgästföreningen ingen organisation som står på de bostadssökandes sida. Snarare finns det exempel från Solna där föreningen har motsatt sig ny bebyggelse. Det är tragiskt. Hyresgästföreningen kunde tillsammans med YIMBY, ungdomsorganisationer och merparten av de politiska partierna kunna gå i bräschen för ett ökat bostadsbyggande. Tyvärr är det inte så i dag.