Etikettarkiv: Bostadsbrist

Begränsa ränteavdragen i stället för ökade amorteringskrav vid bostadsköp

För några dagar sedan passerade jag Närke och lyssnade på P 4 Radio Örebro. Det senaste året har priserna på bostadsrätter ökat med 31 procent enligt den senaste mäklarstatistiken. Och störst har ökningen varit i Karlskoga. Enligt en mäklare som intervjuades var anledningen bl a den ökande bostadsbristen och att hyran för nyproducerade hyresrätter är så höga så att befintliga bostadsrätter blir ett attraktivt alternativ.

Som jag skrivit om i tidigare blogginlägg så blir bostadsbristen allt mer utbredd i landet. Det är inte bara i storstadsområdena och i universitetsstäderna som bostadsbristen finns utan den breder ut sig i hela landet. Räknar vi in bristen på bra lägenheter för äldre finns den i praktiken i hela landet.

Orsakerna till bostadsbristen är många men kan sammanfattas i två punkter: det byggs för lite och det befintliga beståndet används inte effektivt. Detta har lett till kraftigt ökade priser på bostäder som dessutom gynnas av de kraftigt stigande aktiebörserna. DN skrev till exempel i dag om att det är ytterst få kommuner i landet som bygger så mycket så att det matchar befolkningstillväxten.

Riksbanken och regeringen är oroade av de kraftigt ökade priserna. Många som jag har talat med som är verksamma inom bank- och bostadssektorn är inte oroliga så länge arbetsmarknaden är god, bristande bostadsbyggande och ingen internationell ekonomisk kris inträffar. Jag delar den uppfattningen.

Men om regeringen vill fullfölja sina planer på att minska de kraftigt ökade boendepriserna vore det bästa att genomföra olika åtgärder för att få fart på byggandet. Det lär inte inträffa i det korta perspektivet. Risken är överhängande att regeringen ställer hårdare krav på att den som lånar skall amortera snabbare. Enligt radionyheterna i helgen verkar det som det är den vägen som regeringen vill gå. Enligt min och mångas uppfattning är det fel väg att gå. Det skulle slå hårt mot många unga och de som flyttar  från en ort till en annan där kanske ända möjligheten är att köpa en bostadsrätt. Det skulle i praktiken bli en ungdomsskatt.

Ett betydligt bättre sätt är att minska ränteavdragen. Ränteavdragen är en märklig konstruktion. Det slår olika mot olika upplåtelseformer och det märks tydligt nu när fler och fler ägandelägenheter etableras,  en boendeform som genom ränteavdragen har fördelar gentemot att bo i bostadsrätt. Ränteavdragen gäller ju inte bara räntor på boende utan även räntor på exempelvis kontokort.

Det är betydligt bättre att trappa ner ränteavdragen någon procentenhet per år under en längre period. Det slår inte mot någon särskild grupp på bostadsmarknaden utan påverkar alla. Men görs det under en längre period är det inte svårt för fastighetsägare och bostadsrättsägare att anpassa sig utan att det får svåra konsekvenser men ett beslut om att minska ränteavdragen är en tydlig signal och kommer att bromsa upp prisökningarna.  Jag blev därför förvånad när folkpartiets ekonomisk-politiske talesperson Erik Ullenhag i radion ställde sig negativ till detta.

Hur kan folkpartiet bli ett socialliberalt parti?

I dag samlas många folkpartister från hela landet  i Västerås för Librix. Det finns en längtan hos många folkpartister att partiet skall få en tydlig socialliberal profil. I dag saknas den. Frågan är om partiledningen har förstått denna längtan hos gräsrötterna. Folkpartiets ställningstagande när det gäller kärnkraft eller upprustning av försvaret är i sak riktigt enligt min uppfattning. Men det är knappast dessa politikområden som partimedlemmarna uppfattar som ett steg i socialliberal riktning. Det finns tom många medlemmar som inte vill att partiet skall uppfattas som det mest försvarsvänliga partiet i landet.

Men även partimedlemmarna måste ta sin del av ansvaret. För vad skulle det innebära konkret i politiska ställningstagande om partiet skall bli mer socialliberalt. Där är många svaret skyldiga.

Skolfrågan har länge varit partiets stora profilfråga. Min bedömning efter att ha talat med många människor såväl under valrörelsen som därefter är att skolfrågan inte är ett flöte för folkpartiet utan snarare förvandlats till ett sänke. Resultaten i Pisaundersökningen och skolföretag som gick i konkurs  och ställde eleverna på gatan från den ena dagen till den andra var  droppen som fick bägaren att rinna över och många människor upplever i dag inte att Folkpartiet är det parti som driver skolfrågorna på bästa sätt.

Folkpartiet måste bredda sig politiskt. Jag ser några frågor som kan stärka partiets socialliberala profil och som skulle passa bra in i en vidare socialliberal kontext.

1.  Äldres trygghet. Hemtjänst till äldre i hemmet har nått världs ände. Det skapar otrygghet för många äldre. Behoven och längtan till ett tryggt boende är stor hos många äldre. Särskilt hos den stora gruppen ensamstående äldre. Här gäller det att snabbt få fram boende av olika slag  som passar de äldre.

2. Sjukvård. Folkpartiet har stora möjligheter att nå framgång genom en lång trovärdig politik och med starka företrädare som Barbro Westerholm på riksplanet och med de två ledande regionala sjukvårdspolitikerna Anna Starbrink och Jonas Andersson. Tillgänglig vård, valfrihet och en bra vård i hela landet kan vara viktiga ledord.

3. Hela det socialpolitiska fältet ligger öppet. Inget parti är längre bra på dessa frågor. Här skulle folkpartiet kunna rycka fram inom flera områden. Mäns våld mot kvinnor och hur vi hanterar detta känns för mig som en prioriterad fråga.

4. Likabehandlingsfrågor inrymmer i vid bemärkelse många frågor som borde ligga Folkpartiet varmt om hjärtat. HBTQ-frågorna är i dag en stark profilfråga för Folkpartiet tack vare HBT-liberalerna och många enskilda liberalers insatser. Däremot är vi i dag inte speciellt starka inom jämställdhetsfrågorna och frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Här kan Folkpartiet bli bättre.

5. För många politiker upplevs bostadsfrågorna som hårda frågor. Inget är egentligen mer fel. En bostad är en grundläggande förutsättning för ett bra liv. Bostadsfrågorna växer sig allt starkare och tillhör de frågor som toppar tidningarnas första sidor. Bristen på bostäder är stor i allt fler kommuner och räknar vi med bostäder för äldre är det i praktiken bostadsbrist i hela landet. Bostadspolitiken drivs av enskilda politiker inom partiet men har försummats av partiledningen som tycker att frågorna inte är tillräckligt relevanta.

6. Kulturpolitiken är ett starkt område för Folkpartiet med starka företrädare under en lång period av år där den dåvarande kulturministern Jan-Erik Wikström sticker ut på ett mycket positivt sätt. Sanningen är nog att man inte vinner val på kultur. Men kulturfrågorna passar väl in i en socialliberalprofil och Folkpartiet kan bli partiet som driver biblioteken och kulturskolorna framåt. Två områden som kan skapa stort engagemang hos medborgarna om de känner att biblioteken och kulturskolorna är hotade.

Det här var sex områden som jag tycker att  Folkpartiet borde bli starka inom. Det gäller för Folkpartiet att jobba långsiktigt med dessa områden. Mejsla ut enskilda frågor att fokusera på och få fram starka företrädare på olika nivåer som driver och förknippas med frågorna. Och vi måste ge detta tid. Vi kommer inte bli bra inom alla politikområden till valet 2018. Men till 2022 är det möjligt och absolut nödvändigt.

Låt Librix bli starten på denna resa mot att Folkpartiet blir ett socialliberalt parti som upplevs relevant och intressant av väljarna.