Etikettarkiv: biologisk mångfald

Ny grönplan för Solna parker och naturområden

Stig

En tredjedel av Solnas yta utgörs av tillgängliga park- och naturområden. Här finns allt från den anlagda parken till det som uppfattas som vild natur. En ny grönplan har tagits fram i syfte att visa hur Solnas grönområden kan utvecklas för att på bästa sätt möta solnabornas behov. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 oktober 2014 att lämna planen vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Solnas Grönplan är från 1991. Det är på många sätt ett gediget dokument men mycket har förändrats i Solna sedan dess. Lagen om nationalstadsparken antogs 1995, Igelbäckens naturreservat bildades 2005 och grönstrukturen har förändrats då nya områden byggts. Parker och naturområden har både försvunnit, nyskapats och ändrat karaktär. Landskapskonventionen
trädde i kraft 2011 i Sverige. Staden skall inrätta ett naturreservat runt Råstasjön. 1991-års grönplan är väldigt detaljerad i sin utformning och innehåll och blev därmed i vissa delar snabbt inaktuell.

Grönplanen är ett viktigt styrdokument

Grönplanen är ett viktigt styrdokument för att göra Solna grönare. Planen är viktig vid planeringen av nya stadsdelar och befintliga områden. Den anger hur vi tar hand om våra offentliga miljöer, som parker och grönområden och förbättrar dessa områden för solnaborna.

Syftet med grönplanen är att ange hur Solnas gröna offentliga miljöer, parker, natur och gatumiljöer kan utvecklas med utgångspunkt i stadens vision. Grönplanen tar upp att antal strategier som staden ska arbeta med för att närma sig stadens vision. En grönplan används som vägvisare vid planering och utveckling av Solnas befintliga och nya stadsdelar.

Grönplanen är ett strategidokumentet som antas av  kommunfullmäktige. Utifrån de inkomna synpunkterna har Grönplanen delats upp i två dokument: ett
strategidokument som benämns grönplan (KF beslut) och en handlingsplan med mer konkreta åtgärder i de olika stadsdelarna (SBN beslut).Efter beslut i KF kommer stadsbyggnadsnämnden att jobba vidare med del 2.  Majoriteten av synpunkterna berör drift och underhållsfrågor och kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.

Övergripande strategier

Grönplanen har fem övergripande strategier för stadens parker och natur:
• en självklar del av stadens struktur
• för rörelse och vila
• för ekosystemtjänster
• för biologisk mångfald
• för skönhetsupplevelser
I grönplanen anges också ett antal utredningar som ska tas fram.

Medborgardialoger

För att ta reda på hur solnaborna använder park och natur i staden genomfördes under våren 2013 medborgardialoger i de olika stadsdelarna. Ambitionen var att få en övergripande bild av solnabornas aktiviteter och upplevelser i utomhusmiljön. Men också att kartlägga vad som är bra och vad som kan förbättras kring stadens grönområden. Värdefulla platser och stråk identifierades också.

Resultatet från dialogerna har använts som underlag för det förslag till grönplan som har varit på remiss under våren 2014. Synpunkter har sedan tagits in via stadens webbplats, Facebook och på Öppna hus. Efter remisstiden har grönplanen justerats. Den viktigaste ändringen är att planen har delats upp i två separata dokument. Det första är ett strategiskt dokument som benämns grönplan. Det andra dokumentet innehåller åtgärdsplaner som staden arbetar vidare med. Efter stadsbyggnadsnämndens godkännande lämnas grönplanen nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Du hittar mer information på www.solna.se/grönplan

Läs även mina tidigare blogginlägg:

Hur använder Solnaborna parker och grönområden

Solna är grönare än vad de flesta tror

Solna genomför medborgardialoger inför arbete med den nya grönplanen.

Bilden ovan visar Solparken som rustades upp i början av 200-talet och fick Solna stads stadsmiljöpris 2005, Förutom en upprustning av parken så tog man samtidigt hand om dagvattnet från Råsundavägen.