Etikettarkiv: Bergshamravägen

Brunnsviken är ett besöksmål i världsklass – väl värt att värna, vårda och visa

Gustav IIIs paviljong by eSHa

I går arrangerade Haga-Brunnsvikens Vänner seminariet ”Brunnsvikens pånyttfödelse” Ett besöksmål i världsklass. Jag hade den stora förmånen att få tala under rubriken – Hur utvecklar vi norra Brunnsviken?

Jag vill först säga att det är väldigt bra att Föreningen tar initiativ till att lyfta upp Brunnsviken som turistmål. Solna och Stockholm har ett område som utan tvekan är i världsklass. Hagaparken är troligtvis världens främsta exempel på Engelsk park. Och runt Brunnsviken finns det väldigt många attraktioner som är värda ett besök; Hagaparken med b l a Koppartälten, Gustav lll:s paviljong och Haga Slott. Och i övrigt kan nämnas Tivoli, Bergianska, Anderssons växthus för att lyfta fram några intressanta besöksmål.

Jag tror att det viktigaste vi kan göra för parken är att göra den så tillgänglig och intressant som möjligt. Det skall vara lätt att röra sig, lätt att hitta, och med jämna mellanrum skall det finnas en attraktion, kafé eller restaurant att besöka. Det är det bästa långsiktiga skydd som parken kan få. Många gånger bättre än lagstiftning.

Solna jobbar nu med några viktiga saker som kan förbättra Brunnsviken och området runt omking. Staden har nu gått ut med ett planförslag som berör 55 detaljplaner i Solna. Förslaget är att det interimistiska skyddet mot trädfällning som nu finns skall bli permanent. Det är kulturhistoriskt och ekologiskt värdefulla träd i Nationalstadsparken som i första hand skall skyddas. Områden som berörs är främst Bergshamra men även delar av Frösundavik, Ulriksdal och Stallmästaregården. Skyddet utgörs av ett förbud mot att fälla eller skada värdefulla träd över en viss dimension. Marklov kan sökas för trädfällning om det finns särskilda skäl.

Ett annat viktigt uppdrag är att inom Bergshamrastrategin pröva möjligheten att tunnelförlägga Bergshamraleden. Det är en viktig fråga för många Bergshamrabor då vägen skär genom stadsdelen och i praktiken delar upp den i Södra och Norra Bergshamra. En överdäckning skulle ta bort barriären, hela stadsdelen, ge fler bostäder, förbättra servicen och minska bullret och ge bättre luftkvalité.

Vi jobbar också tillsammans med Stockholm för att förbättra tillgängligheten runt Brunnsviken. Övergången vid Ålkistan är då av central betydelse. I dag är det krångligt att gå runt Ålkistan och när det har regnat mycket och snöat är det i bland nästan omöjligt att ta sig runt på vissa ställen. Vi försöker att hitta en bra lösning.

I den norra delen kommer Solna se till att förbättra gångstigen norr om Lings grav som går mot Polska udden. Den är i dag svår att gå på för alla rötter i dagen och är efter mycket regn mycket blöt och kladdig. Detta kommer vi att åtgärda.

Solnas förslag till grönplan är nu ute på remiss. Det är ett omfattande dokument och flera åtgärder föreslås för den norra delen av Brunnsviken. På förslag är b l a en tydlig skötselplan och ett permanent skydd för Tivoli udde, skötselplaner för naturmarken, underlätta för friluftsbad, en ny stadsdelspark och lekpark i Södra Berghamra och ökad tillgänglighet vid Polska udden. Detta är ett urval av de 20 åtgärder som föreslås. Brunnsviken är en klenod som är väl värd att värna, vårda och visa.

Läs mer om trädfällningsförbundet här, Bergshamras nya lekpark här, grönplanen här och Bergshamrastrategin här.

Skall Bergshamravägen överdäckas? – en utvecklingsstrategi tas fram för stadsdelen

 

 

 

 

 

 

 

På kommunstyrelsens sammanträde den 14 oktober kommer vi att ta ställning till en utvecklingsstrategi för Bergshamra. I korthet innebär strategin att Solna stad skall arbeta med följande frågor:

• Förutsättningarna, såväl de tekniska som ekonomiska, för att överdäcka Bergshamravägen.
• Möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med nya bostäder i Bergshamra.
• Förutsättningarna för att öka tillgången till kommersiell och kommunal service i stadsdelen.
• Utvecklingsmöjligheterna för kollektivtrafiken till Bergshamra.
• Förutsättningarna för utveckla och rusta stadsmiljön i stadsdelen.

Det känns angeläget att lyfta fram de här frågorna av fler skäl.

För det första. I mitten av 90-talet förde folkpartiet fram kravet på att Bergshamravägen  skulle överdäckas. En utredning visade att det var tekniskt genomförbart men för att projektet  skulle bli ekonomiskt möjligt krävdes en mycket omfattande bebyggelse och även nya dragningar av interna vägförbindelser i stadsdelen. Det blev helt enkelt för svårt och komplicerat.

Det har dock skett en ekonomisk- och teknisk utveckling som gör att jag känner det angeläget att återigen pröva om det finns förutsättningar att göra en överdäckning av Bergshamravägen. Markpriserna har sedan den senaste utredningen gjordes ökat markant. För stadsdelen skulle en överdäckning innebära många fördelar.  Den kraftiga barriäreffekt som leden innebär skulle försvinna och stadsdelen bli en hel stadsdel. Även miljöeffekter som buller och partiklar skulle minska.

För det andra. Det pågår i dag diskussioner om hur kollektivtrafiken ska byggas ut i regionen. I detta arbete har det kommit olika förslag om spårlösningar mellan centrala Solna och Bergshamra. Det är därför angeläget att staden för egen del analyserar vilka lösningar som är bäst. De olika förslag som finns för spårförbindelser; tvärspårväg eller tunnelbana från Solna station till Bergshamra, bör studeras och sättas i ett sammanhang utifrån ett samlat utvecklingsperspektiv för stadsdelen.

För det tredje. Stadsdelen har en svag befolkningsökning. Antalet invånare i åldern 20-24 år minskar i stadsdelen. Fortsätter utvecklingen kommer den på sikt även att innebära en minskning av antalet barn. Det beror inte enbart på att det numera finns andra alternativ än kommunal verksamhet att välja på. En faktor är att befolkningsunderlaget inte räcker till. Det finns därför anledning att se vilka kompletteringsmöjlighet som finns i stadsdelen. Enligt min uppfattning är det särskilt intressant att bygga trygghetsboende med tanke på att 700 lägenheter saknar hiss i stadsdelen och troligtvis även större lägenheter då många barnfamiljer vill bo kvar i stadsdelen men antalet större lägenheter är begränsat. Lagstiftningen om nationalstadsparken innebär vissa begränsningar men i de delar som redan är bebyggda kan jag knappast se att det föreligger några hinder om man gör det på rätt sätt.

För det fjärde. Det finns all anledning att se över närmiljön i stadsdelen. Enligt den medborgardialog som har skett i stadsdelen med anledning av arbetet med grönplanen visade att Bergshamraborna ville prioritera att området vid Tivoli udde och Bergshamra Centrum rustades upp först.

Läs mer om Utvecklingsstrategi för Bergshamra. Läs även mitt blogginlägg: Solna genomför medborgardialoger inför arbetet med nya grönplanen.

Läs även artikeln om överdäckningar i Dagens Nyheter.