Etikettarkiv: Bergshamra

Visst finns det trähus i Solna!

Victoria Johansson(mp) har skrivit en motion om att staden och stadens bostadsstiftelse, Signalisten,  skall välja trä som förstahandsval och att stadens miljöprogram skall ändras så att alla byggherrar  skall använda trä som byggnadsmaterial.

Trä har blivit ett populärt byggnadsmaterial. Det är ett miljövänligt byggnadsmaterial och synen på att det är så brandfarligt har förändrats. Under en väldigt lång period var det förbjudet att bygga i trä mer än i två våningar. Nu är det inte så längre. Sedan 1994 är det tillåtet att bygga hus i trä även för relativt höga hus.

Av vare sig motionen eller tjänsteskrivelsen framgår att Solna var tidigt ute att bygga flerfamiljshus i trä. I Bergshamra i norra Solna finns två bra exempel på nya trähus. Ett av dem är är Brf Räven på Illerstigen, 24 lägenheter i fyra våningar som byggdes 1998 av Skanska.

Det finns dock ett betydligt större projekt alldeles i närheten. Det är 518 studentbostäder i Kungshamra som byggdes av Lindbäcks bygg 2005 på uppdrag Stiftelsen Stockholms studentbostäder. När det byggdes var det ett mycket stort projekt på 160 miljoner kronor som gav en bra skjuts för bolaget.

Projektet är inte bara intressant för husen är byggda i trä. De är också byggda industriellt i fabrik i bolagets lokaler i Öjebyn i Norrbotten. Industriellt byggande ger många fördelar, hög kvalitet, tuffa kontroller och produktionen sker i en bra inomhusmiljö.

Det nya trygghetsboendet i Huvudsta, kv Palsternackan kommer också att byggas i trä.

Bildresultat för Kungshamra Bergshamra

Jag har alltid ställt mig positiv till att bygga i trä under min tid i stadsbyggnads-/byggnadsnämnden. I dag är det populärt att bygga i trä. Om några år är det kanske något annat byggmaterial som är i ropet. Det brukar aldrig vara bra om politiker förordar något visst byggnadsmaterial. Det kan snabbt förändras och då hänger inte politiken med. Att sedan kommuner som Skellefteå och Växjö jobbar för trähus är kanske inte så konstigt då kommunerna ligger i delar av landet som har mycket skog i närheten.

Däremot delar jag inte uppfattningen att trä alltid skall vara förstahandsval. I slutändan måste det vara byggherren som skall ta ansvaret för huset som måste bedöma vad huset skall byggas av. I Solna har några byggherrar valt trähus och det har blivit väldigt bra.

 

Läs mer om

Brf Räven

Studentbostäder i Kungshamra.

Ja till trygghetsboende i Bergshamra, Nej till loftgångshus.

    Många partier har drivit frågan om ett trygghetsboende i Bergshamra,    b l a Liberalerna och det finns en överenskommelse mellan Allianspartierna och Bergshamrapartiet om att bygga ett trygghetsboende i Bergshamra. Det är bra på många sätt. Ett av skälen till att bygga ett trygghetsboende just i Bergshamra är att ca 700 lägenheter saknar hiss trots att husen kan vara flera våningar höga. Till detta kommer villor i Södra Bergshamra, Stocksundstorp och Ulriksdal.

Det är därför bra att ett nytt trygghetsboende i  norra Bergshamra, vid torget planeras. På byggnadsnämndens sammanträde 2017-10-18 beslöts  att gå ut på samråd med två olika förslag på utformning. Det är bra att byggnadsnämnden inte bara under  programrådsskedet går ut med flera förslag utan även under  samrådet. Det ger de boende större möjligheter att komma med synpunkter på förslagen och diskussionen blir bredare.

Tyvärr är ett av förslagen ett hus med loftgång. Det är rent allmänt ett dåligt förslag då det innebär en sämre boendemiljö men är populärt hos vissa byggherrar då det är billigare än en traditionell utformning.

Men att bygga ett trygghetsboende med loftgångar är direkt olämpligt. Det kommer att kännas otryggt att gå på loftgångar då huset är planerat till 5-6 våningar. 8 månader under året kommer de äldre tycka att det är kallt och kanske tom snöigt och isigt att gå på loftgångarna. De äldre skall givetvis kunna gå i vanliga kläder utan att ta på sig ytterkläder ner till gemenskapsutrymmena i bottenvåningen. Loftgångar kommer att minska rörligheten för de boende i huset. Vi vill ju snarare att det skall vara det omvända.

Jag undrar dessutom hur räddningstjänsten ställer sig till förslaget. Signalisten vill att de boende skall ha små uteplatser på loftgångarna. Vid brand kommer dessa uteplatser att bli en fara när de boende, i vissa fall med rullatorer i brandrök skall passera förbi stolar och bord som kanske står lite huller om buller.

Det är bra med två förslag men det är olyckligt att ett av förslagen är ett loftgångshus. Vi får nu se vilken olika synpunkter som kommer in från de boende, föreningslivet och myndigheter. Det blir spännande.

Alliansen och Bergshamrapartiet är överens om ett 70+ boende i Bergshamra, Solna

I den uppgörelse som har slutits mellan Allianspartierna och Bergshamrapartiet inför beslut om budgeten 2016 innebär att ett antal uppdrag skall genomföras. Uppdrag vars syfte är att förbättra Bergshamra. Det gäller b l a  överdäckning av Bergshamravägen, en utvecklingsplan för Bergshamraskolan med flera åtgärder.

Ett av uppdragen har inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Jag tänker på det uppdrag som fullmäktige kommer att besluta om att ge kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i uppdrag att identifiera lägen och intressent för uppförande av ett 70+ boende i Bergshamra. Inom Folkpartiet har vi tittat på olika ställen för 70+ boende i Solna och Bergshamra är en av de stadsdelar som vi anser skulle vara en bra placering av ett 70 + boende. Därför är det bra att kommunfullmäktige nu ger ett tydligt uppdrag till berörda nämnder.

Visst är det bra med en omfattande hemtjänst till Solnas äldre. Men många äldre vill hellre bo på något boende som är anpassat efter de äldres behov av trygghet, service och gemenskap. Många politiker underskattar det behovet.  Även tillgängligheten och bostadens utformning är viktig. Enligt uppgifter från en äldre politiker i Bergshamra finns det 700-800 lägenheter som saknar tillgång till hiss. Då är villaområdena i Ulriksdal, Stocksundstorp och Södra Bergshamra oräknade.

Exakt var det skall ligga i stadsdelen, hur stort det skall vara och hur det skall utformas får utredas vidare. Min personliga uppfattning är dock att en placering vid Bergshamra Centrum torg skulle vara att föredra då det redan finns  service på Berga och Bergshamra centrum och goda kommunikationer.

Ett nytt 70+ boende i Bergshamra känns som ett angeläget och mycket viktigt beslut.

6000 hyresrätter kan byggas i Solna, 1420 på G nu!

Vy från Storgatan

DN skrev i förra veckan om antalet hyresrätter som har byggts de senaste åren. De skrev dock inte om hur planerna ser ut i olika kommuner. Jag tänkte därför lite kort beskriva vad som nyligen har byggts och vad som är på gång. Min bedömning är att det går att bygga minst 6000 nya hyresrätter fram till 2030. Och då är detta lågt räknat. Och för närvarande är 1420 lägenheter på gång i olika skeden.

För något år sedan stod fastighetsbolaget Wåhlins 110 nya hyresrätter i ett ombildat kontorshus klart. De bygger nu ytterligare 143 nya hyresrätter på Görans Perssons väg. Båda projekten ligger i Huvudsta.

I  byggnation, planuppdrag eller lagakraftvunna detaljplaner finns ytterligare 1420 hyresrätter.

* 141 hyresrätter byggs på Göran Perssons väg i Huvudsta

* 200 nya studentbostäder i Huvudsta. Bygglov inom kort

* 400 forskar- och  studentbostäder i Fogdevreten. Plan ska snart antas.

* 7o trygghetsboenden i Huvudsta. Planuppdrag

* 70 hyresrätter i Bilia, Stora Frösunda. Haga Norra, Lagakraftvunnen detaljplan

* 160 hyresrätter i Ballongberget, Frösunda. Planuppdrag

* 40 hyresrätter i Sfären, Bergshamra. Planuppdrag.

* 250 hyresrätter i Råsunda. Planuppdrag

* 80 hyresrätter i Bagartorp. Planuppdrag

Till detta tillkommer ett mindre antal lägenheter i olika bostadsrättsprojekt.

På sikt bedömer jag att det är möjligt att bygga ytterligare minst 4500 hyresrätter i bl a Hagastaden, Bergshamra, Hagalund, Huvudsta. I Hagastaden kommer det att byggas många bostäder och såväl Bergshamrastrategin och Hagalundstrategin visar det att det är möjligt och även önskvärt att komplettera med fler bostäder för att upprätthålla kommersiell och kommunalservice.

Fotot visar kv Rödlöken, Wåhlins nya fastigheter på Göran Perssons väg.

Läs även mina blogginlägg om nya trygghetsbostäder i Huvudsta, Signalisten bygger nya lägenheter i Råsunda och Bagartorp, 141 nya hyresrätter i Huvudsta. 

 

Länsstyrelsen samordnar arbetet med att bygga en gång-och cykelbro över Ålkistan

[2444Alkistan.jpg]

Under lång tid har det funnits önskemål från privatpersoner, föreningar och partier om att få en smidig övergång över Ålkistan mellan Bergshamra och Norra Djurgården, Stockholm. Det går i och för sig att ta sig över Ålkistan men det innebär en lång omväg, bland annat upp på Roslagsvägen för att komma över från den ena sidan till den andra. Den vägen känns otrygg och på vintertid med mycket snö kan det var halt och svårt att ta sig fram och under vår och höst kan det var väldigt blött och geggigt framför allt på Stockholmssidan. Att vandra runt de 12 km runt Brunnsviken är populärt och är också en sk Hälsans stig.

Länsstyrelsen, har inom ramen för arbetet med nationalstadsparken och nationalstadsparksrådet nu  åtagit sig att samordna arbetet mellan de berörda parterna Stockholms stad, Solna stad och Trafikverket för att hitta en bra lösning för en gång- och cykelbro över Ålkistan som innebär att man inte skall behöva gå upp på Roslagsvägen för att komma över Ålkistan.

Nationalstadsparksrådet  ligger under länsstyrelsen,  samordnar arbetet tillsammans med övriga representanter i rådet som Solna och Stockholms stad, övriga markägare, institutioner och föreningar. Rådet jobbar bla med att öka tillgängligheten i Nationalstadsparken och just nu med tillgängligheten runt Brunnsviken.

Länsstyrelsen skall tillsammans med berörda parter utreda hur detta kan ske med hänsyn till den under vissa tider på året omfattande båttrafiken i Ålkistan, tillgänglighetsfrågor och de ekonomiska förutsättningarna.

Läs även mina blogginlägg Kungliga nationalstadsparken – möjlighet eller hinder och Brunnsviken är ett besöksmål i världsklass – väl värt att värna, vårda och visa.

Foto: Hannele på Hisingen

Ny gul tunnelbanelinje skapar nya resmönster

undefined

KTH-studenten Emeric Djoko presenterade i veckan ett förslag på en ny tunnelbanelinje – den gula linjen – från Danderyd via Solna, Odenplan, Fridhemsplan, Liljeholmen och så vidare till Älvsjö. Det är i hans examensarbetet på masternivå han har undersökt vilka möjligheter en sådan ny sträckning skulle ge. Det påminner till vissa delar om förslag som har presenterats av olika partier men har en del fördelar gentemot dessa.

Fördelarna med en ny gul linje är att den kan avlasta centralen och skapa ny resmönster genom bla nya bytestpunkter och resvägar. En stor fördel är att antalet byten vid T-centralen år 2030 minskar med 12.000 personer från 52.000 byten till 40.000 mellan 7.30-8.30 på morgonen. Och även antalet resande på den röda linjen mellan Slussen och Gamla stan minskar från 16.000-12.000 personer.

Fördelarna för Solna och andra delar av Nordostsektorn är att det kommer att bli betydligt smidigare att ta sig till de stora arbetsplatsområdena vid Järva krog, Frösunda, Arenastaden och Hagastaden med den nya linjen. Väldigt många som jobbar i Solna bor i  Nordostsektorn, en sektor som har en dålig kollektivtrafik och en stor andel av de anställda tar därför bilen till jobbet. Det finns även en stor fördel med förslaget då det innebär hållplatser i Bergshamra, Järva korg, Arenastaden, Hagastaden, Odenplan och Fridhemsplan. Det gör att det blir lättare att ta sig från Solnas olika delar och det skapas bra bytespunkter i Bergshamra, Arenastaden, Odenplan och Fridhemsplan där det går att byta till någon av de andra tre linjerna samt pendeltåg. Det skapas även två nya bytespunkter söder om stan – Liljeholmen och Älvsjö.

Jag saknar dock förlängning från Mörby centrum mot Arninge. Den är viktig för att skapa bättre kollektivtrafik inom Nordostsektorn och öka kollektivresandet i den delen av länet.

 

Läs mer om Emeric Djokos förslag.

Nu har arbetet med en utvecklingsstrategi för Bergshamra kommit en bra bit på väg

I höstas, närmare bestämt den 14 oktober 2013, beslutade kommunstyrelsen om att ta fram en strategi  för att utveckla  Bergshamra. Det som utredaren skulle belysa var följande:

 • Förutsättningarna, såväl de tekniska som ekonomiska, för att överdäcka Bergshamravägen.
 • Möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med nya bostäder i Bergshamra.
 • Förutsättningarna för att öka tillgången till kommersiell och kommunal service i stadsdelen.
 • Utvecklingsmöjligheterna förr kollektivtrafiken till Bergshamra.
 • Förutsättningarna för utveckla och rusta stadsmiljön i stadsdelen.

Utredaren Henrik Nerlund har i stora drag presenterat sitt förslag. Slutrapporten kommer i augusti. Under arbetet har ett omfattande dialogarbete genomförts. Henrik Nerlund har träffat föreningar, företagare, förskolor och Bergshamraborna har han samtalat flera gånger på torget och via www.solna.se/Bergshamra har mer än 350 platser pekats ut.

En av de saker Nerlund  särskilt skulle belysa var en överdäckning av Bergshamravägen. Utredaren anser att detta är möjligt. Partiell överdäckning föreslås öster om If-huset med möjlig fortsättning. Den partiella överdäckningen kostar i storleksordningen cirka 500 miljoner och finansieras genom exploateringsintäkter från nya bostäder. Det är inte möjligt att bygga bostäder på själva överdäckningen  genom att det transporteras farligt gods på Bergshamravägen. Därför föreslås en park på överdäckningen som binder samman Norra och Södra Bergshamra med en ny gångförbindelse mellan Bergshamra torg och Kraus torg.

En annan viktig fråga för Bergshamraborna är servicen i stadsdelen. De saker som föreslås är

 • Ny större ICA-butik i södra Bergshamra
 • Nytt café, blomsteraffär, tipsbutik i Bergshamra Centrum
 • Utvecklad och bibehållen skola
 • Fortsatt satsning på biblioteket
 • Nya förskolor
 • Plats för fler arbetsplatser

Även de offentliga rummen – parker, torg, gator, gångstråk behöver förändras. Några av de saker som förelås är

 • Ny park i centrum ”Biblioteksparken”. Dvs mer grönska på Bergshamra torg
 • Förlängt parkstråk från centrum ut i nationalstadsparkens parklandskap. Dvs från den gamla kraftledningsgatan i Norra Bergshamra och söderut mot Kraus torg.
 • Ny lekplats i Södra Bergshamra. Det finns tre kommunala lekparker i den norra delen. Men ingen i den södra visarförslaget till grönplan.  Detta är redan på gång (min anmärkning).

Även möjligheterna att förbättra kollektivtrafiken har studerats. Om det dras en spårvagn från Solna station mot Danderyd eller Universitet förordas att den dras längs med Bergshamravägen i stället för i Björnstigen. Givetvis skulle en förlängning av tunnelbanan från Arenastaden mot Danderyd kunna förbättra kollektivtrafiken för Bergshamraborna.

Möjligheterna för att bygga fler bostäder i stadsdelen  har prövats.  Att Bergshamra ligger i Nationalstadsparken begränsar möjligheterna att göra kompletteringar av bostadsbebyggelsen utanför de redan i dag bebyggda delarna. En grov uppskattning är att det går att bygga ca 1000 nya lägenheter i huvudsak längs Björnstigen, vid Bergshamra Centrum och vid Kraus torg. Det kan vara såväl hyresrätter, bostadsrätter som studentbostäder. Ett trygghetsboende central t i Bergshamra behövs liksom LSS-boenden.

Så här fortsätter arbetet: Utvecklingsstrategins slutrapport kommer att presenteras i Bergshamra i början på augusti och på kommunstyrelsen sammanträde i augusti kommer strategiförslaget att sändas ut på samråd i stadsdelen. Då finns det möjligheter för Bergshamraborna, företagare, föreningslivet och andra intresserade att komma med synpunkter och  egna förslag.

Några kommentarer.  Jag tycker att det är väldigt bra att rapporten redan kommer redan ett halvår efter kommunstyrelsens beslut, att det har tagits många kontakter i stadsdelen och att utredaren har lagt såväl kort- som långsiktiga förslag på förbättringar.

Förslag som vi nu alla i lugn och ro får fundera. Men några reflektioner  vill jag redan göra nu.

 1. En mycket viktig fråga för stadsdelens utveckling är att Signalisten måste lägga ner mycket tid att utveckla Bergshamra centrums butiker och annan service. En bra livsmedelsbutik är ett absolut måste och att komplettera med bla de butiker som utredaren föreslår. Det kan nog finnas ytterligare möjligheter. Vi kan bygga många nya bostäder i Bergshamra men handlar de boende inte i stadsdelens centrum kommer inte situationen att bli bättre.
 1. Fler bostäder behövs i stadsdelen bla för att ge fler kunder till butikerna och fler elever till Bergshamraskolan. Hur många som kan byggas och var får studeras i det fortsatta arbetet. En synpunkt som kommit mig till del under arbetet är att det behövs många fler större lägenheter i stadsdelen då många barnfamiljer har svårt att hitta en tillräckligt stor lägenheter och känner sig tvingade att flytta från Bergshamra.
 1. Utredaren anser att det går att överdäcka Bergshamravägen, och förslår att det inledningsvis görs på en viss sträcka mellan IF-huset och östra bilbron med möjlig fortsättning. Det kommer att kosta stora pengar, uppskattningsvis 500 miljoner kronor och skall bekostas av de byggrätter som kan skapas för bostäder och kontor i stadsdelen. Här måste Bergshamraborna göra en bedömning. Är det viktigaste en överdäckning av Bergshamravägen för att hela stadsdelen eller skall de intäkter som skapas användas till andra områden för att förbättra stadsdelen?
 1. Jag tycker det är bra att utredaren har tittat på att förstärka de gröna stråken och att skapa fler parker. Närmiljön är viktig och det kommer säkert att komma fler synpunkter  under remissarbetet.

Det var några snabba synpunkter.

Läs vad jag tidigare har skrivit om Bergshamrastrategin.

Solna stad säger nej till SL:s förslag på försämringar för linjerna 152, 503 och 508

På måndagskvällen yttrade sig kommunstyrelsen över SLs förslag till trafikförändringar som skall gälla fr o m december 2014.

SL förslår att busslinje 152, som i dag trafikerar sträckan Bromma flygplats-Solna Centrum-Liljeholmen. Förslaget innebär att sträckan mellan Solna Centrum och Liljeholmen tas bort. Resenärerna hänvisas till Tvärbanan. Solna stad motsätter sig förändringen då många trafikanter får en försämring, framförallt de som bor eller arbetar i Huvudsta.

SL föreslår nedläggning (övervägs) av busslinje 503 Ulriksdals Wärdshus-Östra Bergshamra samt vissa förändringar av linje 508 för att kompensera nedläggningen. SL anser i dag att linje 503 har ett väldigt litet resandeunderlag och kör i huvudsak samma sträcka som linje 540.  De anser även att det finns framkomlighetsproblem vid hållplatsen Himlabacken. Staden anser att Linje 503 är viktig för många boende men spelar också stor roll för att utveckla Ulriksdals slottsområde som ett intressant och tillgängligt besöksmål. En anledningen till det låga resandeunderlaget är att den inte går tillräckligt ofta.

Trots att Solna har såväl tunnelbanelinjer, pendeltåg och numera även en tvärspårvagn är busslinjerna viktiga för många resenärer. Och i en snabbt växande stad vore det möjligt att samtidigt utöka den spårbundna trafiken och även satsa på busstrafiken.

Staden sa i sitt yttrande i kväll även att Solnas Råd för funktionshinder i flera år har framfört behov av närtrafik. Då är det fel att försämra den redan existerande busstrafiken.

Barbro Westerholm besöker Solna och talar om hur äldreomsorgen kan bli bättre

Professor emeritus Barbro Westerholm är riksdagens äldsta ledamot och förmodligen en av de allra mest aktiva. Hon har en diger meritlista med en läkare- och forskarexamen i botten. Vid sidan av sitt riksdagsuppdrag är hon förmodligen mest känd för att ha varit Generaldirektör för Socialstyrelsen och för evigt respekterad i HBT-kretsar då hon var den som 1979 såg till att sjukdomsstämpeln avskaffades för homosexualitet. Barbro är väldigt driven när det gäller äldres livsvillkor, eller årsrika som hon väljer att kalla det. Barbro har även varit ordförande i regeringens äldreboendedelegation. Det handlar om att oavsett om du är arton år eller åttiofem år så ska du ha makten över ditt liv.

Barbro är flitigt anlitad föreläsare runt om i Sverige och Folkpartiet i Solna  är därför väldigt glada över att få hälsa Barbro Westerholm välkommen till Solna och Bergshamraskolans aula den 20/1 kl. 19-21 för att tala om äldreomsorgen och vad vi i Folkpartiet vill förändra – Hur kan Solnas äldreomsorg bli bättre? .

Vid sin sida kommer hon att ha Anne Utter, ledamot av Solnas omvårdnadsnämnd och Folkpartiets ledande äldre- och omsorgspolitiker i staden.

Varmt välkomna till en spännande kväll!

Barbro Westerholm

Barbro Westerholm

Anne Utter

Anne Utter

Meröppet på biblioteket i Bergshamra är en succé

Meröppet på biblioteket i Bergshamra som har funnits sedan invigningen den 19 oktober har mottagits väldigt positivt av Bergshamraborna. Det är över 1000 personer som de första sex veckorna har utnyttjat möjligheten. Antalet inskrivna låntagare som har knutit Meröppet-funktionen till sina bibliotekskort är över 500 personer, vilket är mer än beräknat. Det har också inneburit att fler har skaffat sig bibliotekskort för att kunna använda biblioteket utanför de bemannade tiderna.

Bergshamraborna har på ett ansvarsfullt sätt förvaltat den frihet under ansvar som det innebär att få tillträde till biblioteket kl 08-22 alla dagar året runt. Inte en enda bok har hittills passerat larmbågarna utan att vara utlånad på rätt sätt. Efter några smärre inkörningsproblem de första veckorna har tekniken fungerat bra, dessutom planeras förbättringsarbeten. Bland annat ska belysningen förstärkas vid entrén där MERÖPPET-besökarna loggar in på kvällar och tidiga morgnar.

Jag är väldigt glad över Bergshamrabornas positiva reaktioner på försöket. Speciellt med tanke på de många negativa reaktioner och alla farhågor som restes inför försöket. Jag är dock på inget sätt förvånad över att det har fungerat så bra. Meröppet har funnits på en del bibliotek i Danmark sedan flera år tillbaka och varför skall det som fungerar i Danmark inte kunna fungera i Sverige. Det är ju många fördelar för de boende. Det går att besöka biblioteket 14 timmar per dygn och det innebär stor frihet för den enskilde. Många vill tala med och ha hjälp av en bibliotekarie men många klara sig också bra på egen hand. Jag besöker ofta stadsbiblioteket i Solna Centrum för att låna talböcker. I nio fall av tio så klarar jag mig på egen hand.

Men önskemålen har från många varit starka att öppetiderna med personal skall utökas och därför har Kultur- och fritidsnämnden har på sitt decembersammanträde beslutat om att biblioteket skall vara öppet med personal även på fredagar och söndagar och detta gäller fr o m den 13 januari.

Solna stads Bergshamrastrategi levererar.

Läs mer på Solna stads hemsida och mitt blogginlägg om utökade öppettider på biblioteket i Bergshamra.