Etikettarkiv: Bergshamra centrum

Alliansen och Bergshamrapartiet är överens om ett 70+ boende i Bergshamra, Solna

I den uppgörelse som har slutits mellan Allianspartierna och Bergshamrapartiet inför beslut om budgeten 2016 innebär att ett antal uppdrag skall genomföras. Uppdrag vars syfte är att förbättra Bergshamra. Det gäller b l a  överdäckning av Bergshamravägen, en utvecklingsplan för Bergshamraskolan med flera åtgärder.

Ett av uppdragen har inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Jag tänker på det uppdrag som fullmäktige kommer att besluta om att ge kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i uppdrag att identifiera lägen och intressent för uppförande av ett 70+ boende i Bergshamra. Inom Folkpartiet har vi tittat på olika ställen för 70+ boende i Solna och Bergshamra är en av de stadsdelar som vi anser skulle vara en bra placering av ett 70 + boende. Därför är det bra att kommunfullmäktige nu ger ett tydligt uppdrag till berörda nämnder.

Visst är det bra med en omfattande hemtjänst till Solnas äldre. Men många äldre vill hellre bo på något boende som är anpassat efter de äldres behov av trygghet, service och gemenskap. Många politiker underskattar det behovet.  Även tillgängligheten och bostadens utformning är viktig. Enligt uppgifter från en äldre politiker i Bergshamra finns det 700-800 lägenheter som saknar tillgång till hiss. Då är villaområdena i Ulriksdal, Stocksundstorp och Södra Bergshamra oräknade.

Exakt var det skall ligga i stadsdelen, hur stort det skall vara och hur det skall utformas får utredas vidare. Min personliga uppfattning är dock att en placering vid Bergshamra Centrum torg skulle vara att föredra då det redan finns  service på Berga och Bergshamra centrum och goda kommunikationer.

Ett nytt 70+ boende i Bergshamra känns som ett angeläget och mycket viktigt beslut.

Nu har arbetet med en utvecklingsstrategi för Bergshamra kommit en bra bit på väg

I höstas, närmare bestämt den 14 oktober 2013, beslutade kommunstyrelsen om att ta fram en strategi  för att utveckla  Bergshamra. Det som utredaren skulle belysa var följande:

 • Förutsättningarna, såväl de tekniska som ekonomiska, för att överdäcka Bergshamravägen.
 • Möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med nya bostäder i Bergshamra.
 • Förutsättningarna för att öka tillgången till kommersiell och kommunal service i stadsdelen.
 • Utvecklingsmöjligheterna förr kollektivtrafiken till Bergshamra.
 • Förutsättningarna för utveckla och rusta stadsmiljön i stadsdelen.

Utredaren Henrik Nerlund har i stora drag presenterat sitt förslag. Slutrapporten kommer i augusti. Under arbetet har ett omfattande dialogarbete genomförts. Henrik Nerlund har träffat föreningar, företagare, förskolor och Bergshamraborna har han samtalat flera gånger på torget och via www.solna.se/Bergshamra har mer än 350 platser pekats ut.

En av de saker Nerlund  särskilt skulle belysa var en överdäckning av Bergshamravägen. Utredaren anser att detta är möjligt. Partiell överdäckning föreslås öster om If-huset med möjlig fortsättning. Den partiella överdäckningen kostar i storleksordningen cirka 500 miljoner och finansieras genom exploateringsintäkter från nya bostäder. Det är inte möjligt att bygga bostäder på själva överdäckningen  genom att det transporteras farligt gods på Bergshamravägen. Därför föreslås en park på överdäckningen som binder samman Norra och Södra Bergshamra med en ny gångförbindelse mellan Bergshamra torg och Kraus torg.

En annan viktig fråga för Bergshamraborna är servicen i stadsdelen. De saker som föreslås är

 • Ny större ICA-butik i södra Bergshamra
 • Nytt café, blomsteraffär, tipsbutik i Bergshamra Centrum
 • Utvecklad och bibehållen skola
 • Fortsatt satsning på biblioteket
 • Nya förskolor
 • Plats för fler arbetsplatser

Även de offentliga rummen – parker, torg, gator, gångstråk behöver förändras. Några av de saker som förelås är

 • Ny park i centrum ”Biblioteksparken”. Dvs mer grönska på Bergshamra torg
 • Förlängt parkstråk från centrum ut i nationalstadsparkens parklandskap. Dvs från den gamla kraftledningsgatan i Norra Bergshamra och söderut mot Kraus torg.
 • Ny lekplats i Södra Bergshamra. Det finns tre kommunala lekparker i den norra delen. Men ingen i den södra visarförslaget till grönplan.  Detta är redan på gång (min anmärkning).

Även möjligheterna att förbättra kollektivtrafiken har studerats. Om det dras en spårvagn från Solna station mot Danderyd eller Universitet förordas att den dras längs med Bergshamravägen i stället för i Björnstigen. Givetvis skulle en förlängning av tunnelbanan från Arenastaden mot Danderyd kunna förbättra kollektivtrafiken för Bergshamraborna.

Möjligheterna för att bygga fler bostäder i stadsdelen  har prövats.  Att Bergshamra ligger i Nationalstadsparken begränsar möjligheterna att göra kompletteringar av bostadsbebyggelsen utanför de redan i dag bebyggda delarna. En grov uppskattning är att det går att bygga ca 1000 nya lägenheter i huvudsak längs Björnstigen, vid Bergshamra Centrum och vid Kraus torg. Det kan vara såväl hyresrätter, bostadsrätter som studentbostäder. Ett trygghetsboende central t i Bergshamra behövs liksom LSS-boenden.

Så här fortsätter arbetet: Utvecklingsstrategins slutrapport kommer att presenteras i Bergshamra i början på augusti och på kommunstyrelsen sammanträde i augusti kommer strategiförslaget att sändas ut på samråd i stadsdelen. Då finns det möjligheter för Bergshamraborna, företagare, föreningslivet och andra intresserade att komma med synpunkter och  egna förslag.

Några kommentarer.  Jag tycker att det är väldigt bra att rapporten redan kommer redan ett halvår efter kommunstyrelsens beslut, att det har tagits många kontakter i stadsdelen och att utredaren har lagt såväl kort- som långsiktiga förslag på förbättringar.

Förslag som vi nu alla i lugn och ro får fundera. Men några reflektioner  vill jag redan göra nu.

 1. En mycket viktig fråga för stadsdelens utveckling är att Signalisten måste lägga ner mycket tid att utveckla Bergshamra centrums butiker och annan service. En bra livsmedelsbutik är ett absolut måste och att komplettera med bla de butiker som utredaren föreslår. Det kan nog finnas ytterligare möjligheter. Vi kan bygga många nya bostäder i Bergshamra men handlar de boende inte i stadsdelens centrum kommer inte situationen att bli bättre.
 1. Fler bostäder behövs i stadsdelen bla för att ge fler kunder till butikerna och fler elever till Bergshamraskolan. Hur många som kan byggas och var får studeras i det fortsatta arbetet. En synpunkt som kommit mig till del under arbetet är att det behövs många fler större lägenheter i stadsdelen då många barnfamiljer har svårt att hitta en tillräckligt stor lägenheter och känner sig tvingade att flytta från Bergshamra.
 1. Utredaren anser att det går att överdäcka Bergshamravägen, och förslår att det inledningsvis görs på en viss sträcka mellan IF-huset och östra bilbron med möjlig fortsättning. Det kommer att kosta stora pengar, uppskattningsvis 500 miljoner kronor och skall bekostas av de byggrätter som kan skapas för bostäder och kontor i stadsdelen. Här måste Bergshamraborna göra en bedömning. Är det viktigaste en överdäckning av Bergshamravägen för att hela stadsdelen eller skall de intäkter som skapas användas till andra områden för att förbättra stadsdelen?
 1. Jag tycker det är bra att utredaren har tittat på att förstärka de gröna stråken och att skapa fler parker. Närmiljön är viktig och det kommer säkert att komma fler synpunkter  under remissarbetet.

Det var några snabba synpunkter.

Läs vad jag tidigare har skrivit om Bergshamrastrategin.

Möbelbutiken ReFurn etablerar sig på Bergshamra torg

Möbelbutiken ReFurn etablerar sig på Bergshamra torg i januari 2014. Det är en speciell möbelbutik. ReFurn samlar in gamla möbler och ser till att de får ett nytt liv hos en ny ägare. De renoverar även möbler om det behövs innan försäljning. Tillsammans med sina kunder och samarbetspartners har de sedan starten 2009 sett till att hundratusentals möbler och föremål fått ett andra, tredje eller fjärde liv istället för att brännas eller läggas på deponi. Företaget har redan butiker i Hammarby Sjöstad och Årstadal och det här blir den första butiken på norrsidan av länet.

En viktig del av stadens Bergshamrastrategi är att Signalisten skall hyra ut så många lokaler som möjligt på Bergshamra torg. I mars etablerar sig Fitness 24 i fd restaurant Mores lokaler. Och fler företag är på väg att etablera sig på torget. Det är mycket bra att Signalisten tecknar  avtal med nya företag och förnyar avtalen för befintliga hyresgäster. Det ger möjligheter för att det skapas en bra mix av olika företag som ger varandra kunder och att torget kan återfå delar av sin forna glans.

Jag gillar ju gamla möbler och prylar så jag kommer att besöka butiken så fort den öppnar.

Läs även mina blogginlägg om Bergshamrastrategin, Fitness 24 och om ökade öppettider för biblioteket.

Nytt Gym i Bergshamra Centrum

Jag läser  på Signalistens  hemsida att bostadsstiftelsen har tecknat kontrakt med Gymkedjan Fitness24Seven om att att etablera ett gym i Bergshamra Centrum. Det kommer att starta i januari 2014. Det är bra att Signalisten hyr ut lokaler i Centrum. Det finns ingen anledning att ha så många tomma lokaler i Centrum bara för att det skall ske förändringar i framtiden. Jag har länge förvånat mig över att Bergshamra inte har något gym då många andra delar av Solna har flera gym. I min egen stadsdel Råsunda har vi minst tre gym på 15.000 innevånare och då borde det finnas möjlighet att i alla fall ha ett gym på 8.500 innevånare.

Ett gym är dessutom bra på många sätt. De har öppet sju dagar i veckan 24 timmar under dygnet och det ger liv och rörelse i Centrum även på tider när affärerna i Centrum har stängt. Det är bara att önska lycka till.

Tillägg 14-03-04

När gymmet öppnade den 1 mars ringlade en oerhört lång kö av förväntansfull genom större delen av Bergshamra torg. Bilden finns även på http://www.bergshamra.org.

Läs mer på Signalistens hemsida.