Nätverket Rädda Råstasjön överlämnade namnunderskrifter och sina synpunkter till mig.

 

 

 

 

 

 

I går överlämnade Nätverket Rädda Råstasjön 6705 namnunderskrifter och nätverkets svar på samrådet om byggnation norr om Råstasjön till mig. Sammanfattningsvis skriver nätverket följande om planen:

”Det rimligaste är faktiskt att hela det kvarvarande naturområdet runt sjön inte rörs och blir naturreservat.

Därför kräver vi i denna vår synpunkt på detaljplanen avslutningsvis att:

* Solna kommuns planförslag avvisas i sin helhet

* Ingen ny bebyggelse sker utmed Råstasjöns norra och östra sida

* Hela skogsområdet bevaras intakt

* Strandskyddet upprätthålls

* Råstasjön med omgivningar görs till naturreservat

* Natur- och rekreationsvärden prioriteras

* Rödlistade arter bevaras

* Bostadsbebyggelse sker på annan plats

* Barns och ungars rätt till naturområden i deras närmiljö värnas.

Staden hade i går vid lunchtid fått in något över 200 samrådsyttranden från föreningar och boende och troligtvis kom det in ytterligare yttranden under dagen och kvällen. För egen del kommer jag nu i dag och under helgen börja läsa  samrådsyttranden för att ta del av de synpunkter och idéer som framförs.

Läs även Lars Epsteins blogg från i går där han skriver om överlämnandet och inslaget i TV 4 Stockholmsnyheterna.

Läs även mina tidigare blogginlägg om att införa ett naturreservat och att detaljplaneförslaget måste förändras.

Foto ovan: Lars Epstein

Annonser

19 responses to “Nätverket Rädda Råstasjön överlämnade namnunderskrifter och sina synpunkter till mig.

 1. Pingback: WOW – 250 demonstrerade för Råstasjön! | Calandrellas blogg

 2. Som en av Nätverket Rädda Råstasjöns arrangörer av demonstrationen vill jag tacka för din medverkan, Anders Ekegren! Men jag vill noga betona för alla att Folkpartiet – precis som Ekegren påtalar härovan – inte vill förkasta utan förändra förslaget. FP anser det alltså vara acceptabelt med viss skövling av naturen vid Råstasjön. Det anser inte vi i i Nätverket Rädda Råstasjön. Om du som läser detta håller med oss, får du gärna skriva under vår namnlista som fortsätter framöver! http://tinyurl.com/Rastasjon

  Om någon är intresserade av de tal som hölls igår, kan tre av dessa hittas i videoformat (och ett av dem i skriftlig form) här: http://calandrella.wordpress.com/2013/02/28/wow-250-demonstrerade-for-rastasjon/

  Nu räddar vi Råstasjön – tillsammans!

  • Calandrella! Jag tror att du drar för snabba slutsatser av vad folkpartiet kommer att komma fram till för ståndpunkter efter samrådet. Vi har en intern process och vi kommer nu att ta del av de synpunkter och idéer som har lämnats in under samrådet. Vi har dock redan under samrådet tagit ställning för att strandskyddet skall respekteras, ett gemensamt naturreservat för Råstasjön och Lötsjön inrättas och att Sjövägen skall stängas av. Bara den ståndpunkten att strandskyddet skall respekteras innebär väldigt mycket för att bevara naturvärdena men det finns några ytterligare områden som vi är tveksamma till att bygga i. Men det är korrekt att vi inte säger nej till alla bebyggelse. Vi kommer exempelvis inte att motsätta oss bebyggelse på betongstationen eller i nordvästra hörnet även om vi inte exakt har satt ner gränsen för vad gränsen för bebyggelse skall ske. Mvh Anders

   • Anders! Då förstår jag. Jag ber om ursäkt för hastigt dragna slutsatser – jag tolkade era tidigare yttranden om naturreservatet, och vad bl.a. Peter Edholm sagt, som att ni anser att skövling av skogsmark är acceptabelt. Om detta är felaktigt hoppas jag ni kan förlåta mig för min missuppfattning, och om ni kommer fram till en annan ståndpunkt framöver välkomnar vi givetvis det med största glädje! Era redan antagna ståndpunkter är givetvis mycket bättre än nu liggande detaljplaneförslag; ingen tvekan om det. Men de räcker inte, som vi otaliga gånger poängterat – all bebyggelse bör stoppas, och förenas det med bostadsbebyggelse på annan plats (t.ex. överdäckning av järnvägen, vid Solna station, vid Karolinska institutet och/eller möjligen på platserna nordväst respektive sydost om detaljplanen) kan både alla naturvärden respekteras och det högst legitima allmänintresset av bostadsbebyggelse tillgodoses!

    Nordvästra hörnet bör inte heller bebyggas, inte endast på grund av den naturmark som finns där utan även för att hela nordvästra hörnet – d.v.s. inklusive redan i anspråkstagna ytor (betongstationen m.m.) – är oerhört viktigt för spridningsmöjligheterna för djur- och växtlivet i den gröna kilen mellan Råstasjön och Järvafältet. Dessa spridningsmöjligheter är i sin tur en av de viktigaste faktorerna bakom områdenas höga biologiska mångfald. Som bekant kan däggdjur inte gå genom hus. Just spridningsmöjligheterna och betydelsen av en grön kil har ni förstått alldeles fantastiskt väl vad gäller Råstasjön-Lötsjön, vilket vi välkomnar. Lötsjön är emellertid en parksjö med föga biologisk mångfald, så i själva verket torde betydelsen av gröna kilen västerut mot Lötsjön vara tämligen begränsad – så om man anser att det är viktigt att bevara den gröna kilen mot Lötsjön (vilket ni gör, genom ert goda förslag om avstängning av Sjövägen), borde man logiskt anse att det är än viktigare att bevara den gröna kilen mot nordväst och Järvafältet!

    Ett sådant bevarande är inte förenligt med bebyggelse inom detaljplanelagt område; som konstateras i miljökonsekvensbeskrivningen är Sjövägen idag den största barriären för spridningseffekter i området, men höghus torde givetvis utgöra en betydligt större barriär.

 3. ”Bevara Råstasjön” är ett märkligt upprop. Det finns mig veterligen ingen som vill tömma sjön. Vad det handlar om är väl hur väl områdets miljö skall kunna bevaras när det utvecklas. Hur mycket kan man bygga utan att autenticiteten går förlorad? Så ser läget ut inför beslutet.
  För närvarande finns det 15 villor på ena sidan om sjön som alla har ocean front läge mot sjön. Det är givet att fler måste få chansen att bo i denna fina miljö. Dock utan att det går ut över fågellivet och rekreationsvärdena.
  Nätverket verkar önska sig en värld i Miljöpartiets anda där människor är en styggelse. Jorden utan människor är ett paradis, en grön oas utan störande mänskligt liv.
  Min devis blir: Folk och fåglar – båda behövs. Även runt Råstasjön.

  • Bisarrt att påstå att bara mp tycker att Solnas största gröna yta inte bör vara gräsplanen på Friends. Är det så upprörande att man vill bevara ett grönt område i en kommun som bygger så mycket tycker jag du ska prata med Lidingö och danderyds kommun.

   • Christer Liss

    Solnas största gröna ytor är väl Hagaparken och Skyttehoolmsparken och där vill ingen bygga.
    Där Arenan och Arenastden nu byggs var ett riktigt ”mög”-området tidigare och byggnationen har höjt Solnas kvalitet enormt.
    En hel del av de områden där byggnation nu planeras är inte heller särskilt kul. En betongstation t.ex. Men nära sjön tror jag aldrig det blir aktuellt att bygga. Tror nog man kommer fram till en bra kompromiss till slut. Att bara säga nej till allt är inte trovärdigt.
    Min nya devis: Låt även människor häcka runt Råstasjön!

   • Solna har massor av grönområden – hela Hagaparken och Järvafältet t.ex. Att Lindingö och Danderyd inte bygger behöver inte innebära att vi, som ligger mer centralt, ska delta i bevaringsfundamentalismen.

  • De som säger att grönområden inte har något värde får mig att tänka på Hjalmar Mehr och Klara. Heder åt Anders Ekegren som tog emot namninsamlingen.

   • Sverige består till 99% av grönområden, varför kan vi inte gå ha stad någonstans?

   • Att inte bygga tät stad centralt innebär att man bygger bostäder längre ut. Och då blir det mer glest vilket gör att mycket mer natur skövlas.

  • Hej Christer!

   Som mycket lingvistiskt intresserad har jag själv funderat en hel del över namnet på det nätverk (Rädda Råstasjön) jag är en av de drivande krafterna inom. Jag har kommit fram till att egennamn på platser ofta är mångtydiga och täcker mer än den bokstavliga betydelsen av ordet. Ett exempel på detta är att ”Slussen” idag avser betydligt mer än blott själva slussen som ligger mellan de bägge vattenytorna (nämligen ett betydligt större område, inklusive en tunnelbanestation, rondell, torg, busshållplatser, affärer o.s.v.). Rimligtvis kan ”Råstasjön” – analogt med detta – åsyfta inte endast själva sjön, utan även kringliggande natur. Denna begreppsanvändning har även stöd i naturvetenskapen, i det att sjön och strandskogen på norra sidan tillsammans utgör ett komplext ekosystem där olika delar påverkar varandra. Ta t.ex. vattenrallarna, som häckar i själva sjön sommartid men lever vid gångvägen i strandskogen vintertid. Givet varierande vattennivåer, djur och växters rörelse och spridning i praktiken och så vidare är strandskogen och sjön alltså att betrakta som en gemensam enhet – som sålunda kan ha ett gemensam namn.

   Det är omöjligt att bygga överhuvudtaget i det område nu liggande detaljplaneförslag avser och samtidigt bevara områdets ”autenticitet”, om du med detta begrepp (som även det är ganska mångtydigt 🙂 ) avser områdets karaktär.av sammanhängande, vild natur. Det konstateras även i miljökonsekvensbeskrivningen som gjorts på uppdrag av Solna stad att sjön kommer förändra karaktär från ”natursjö” till ”parksjö”.

   Om man vill att fler ska få fin sjöutsikt och samtidigt bevara natur- och rekreationsvärden är den enda i praktiken möjliga lösningen (som jag kan komma på) att överdäcka spårområdet och bygga höghus där. Spårområdet är redan extremt exploaterat; ser man till att lägga höghusen en bit in på exploaterat område torde verksamhet där inte skada natur- och rekreationsvärdena i stranden nedan. Att bygga i detaljplanens föreslagna område och samtidigt bevara natur- och rekreationsvärdena är en fysisk omöjlighet. Bebyggs naturmark tarvas skövling av vegetation, vilket givetvis definitionsmässigt innebär en sänkning av naturvärdena. Bebyggs de (få) exploaterade ytorna försämras spridningseffekterna markant (se mitt svar till Anders ovan), vilket innebär en sänkning av naturvärdena.

   Våra 10 krav kan du läsa här: http://www.facebook.com/RaddaRastasjon/info. Inget av dessa talar om människan som en styggelse. Istället handlar kraven faktiskt delvis om att tillgodose just människans intressen, nämligen att ”rekreationsvärden ska prioriteras” och ”barn och ungas rätt till naturområden i sin närmiljö” ska värnas. Dessutom är ett av våra krav att ”[bostadsbebyggelse bör ske på annan plats”, vilket innebär att även människors bostadsintressen måste tillgodoses. Personligen anser jag visserligen att naturen har ett inneboende värde, men mänsklighetens inneboende värde är betydligt högre; får jag välja på en jord med natur utan mänsklighet, eller en jord utan mänsklighet med natur väljer jag den sistnämnda (för då har vi i alla fall en teoretisk chans att på teknisk väg återskapa den natur vi desperat behöver för att överleva).

   • Naturvärdena är inte de enda värdena. Vi kanske inte ska ha en totalt vild natur mitt i centrala Stockholm (som Solna numera är)? Vi har vild natur i hela övriga Sverige, men knappast någon stad som Stockholm.

    Det finns ett stort värde i urbana miljöer också. Om man inte gillar stad står det en fritt att flytta till övriga 99% av Sveriges yta, eller till en förort lite längre ut från Stockholm som t.ex. Huddinge eller Sollentuna. Vi som älskar stad har ingenstans att bo förutom inom tullarna och delar av närförorterna, det är inte rättvist.

 4. 65000 Solnabor deltog inte i namnunderskrifterna (förutsatt att alla som signerade det där dokumentet är Solnabor vilket knappast är troligt, snarare samlade de gröna fundamentalisterna ihop signaturer från hela landet). Vi tror inte på fundamentalism, vi tror på staden och vill bygga. Kanske inte i strandskyddat område, men det finns absolut inga argument för att inte bygga uppe vid tennishallen och vid grustaget. Bygg där och bygg högt.

  /Den tysta stora majoriteten som vill bygga

 5. Signaturen Solnabo, du använder dig här av två klassiska debattknep som knappast främjar en saklig diskussion. För det första utmålar du alla som är emot ett massivt byggande av bostäder på norra sidan av Råstasjön som miljöfundamentalister, för det andra kollektivansluter du samtliga som inte skrivit på namnlistan till din syn på saken.
  Som boende i Solna tycker jag att det är bra att det byggs nya bostäder i kommunen, men det bör inte göras på platser med stora natur- och rekreationsvärden som det aktuella området vid Råstasjön. Olika intressen måste alltid vägas mot varandra, men det som gör Solna och hela Stockholmsregionen till en attraktiv plats att bo på är just kombinationen av storstad och närhet till grönområden och natur. Det är viktigt att inte bygga bort dessa kvalitéer. Av detta skäl finns det en gräns för hur mycket man bör förtäta.
  För mig är det svårt att förstå att signaturen Solnabo med flera kan bli så provocerade av att den finns en stark folkopinion emot förslaget att bygga 1800 bostäder i Råsundas enda kvarvarande skogsområde. Jag trodde att själva poängen med att förtäta bebyggelsen var att man skulle kunna bevara den här typen av områden som används av tusentals boende i området för rekreation.
  Mot denna bakgrund tycker jag att det är steg framåt att Folkpartiet nu är för ett bevarat strandskydd och inrättandet av ett naturreservat i området. Hoppas nu bara att en bred politisk uppgörelse kan nås om att bevara merparten av det aktuella området som ett naturreservat.

  • ”Olika intressen måste alltid vägas mot varandra, men det som gör Solna och hela Stockholmsregionen till en attraktiv plats att bo på är just kombinationen av storstad och närhet till grönområden och natur.”

   Var finns storstad i Solna menar du? Det är ingen som vill avskaffa Råstasjön med omgivning, däremot är det fullt rimligt att bygga utanför strandskyddet på nuvarande grustag, skrotupplaget och högst upp i hörnet med en gammal tennishall. Det är fundamentalism, vill jag påstå, att motsätta sig byggnation på ett f.d. skrotupplag för att det ligger bakom en skog. Med en sådan attityd hade Stockholms innerstad aldrig byggts. Tänk så många som skulle ha protesterat mot att de vackra grönområdena på Kungsholmen bebyggdes.

   Och faktum kvarstår – vill man bo i naturmiljö finns 99% av Sveriges yta att välja på. Vill man bo i en storstad finns mindre än 1%. Det är därför som vi som älskar stad är bittra på de som förnekar oss det lilla som vi tycker oss ha rätt till.

   • Du pådyvlar mig åsikter som jag inte har när du säger att jag är emot all bebyggelse i området. Jag tycker att en viss bebyggelse i nordvästra hörnet av området skulle vara ok, om man sparar resten och gör naturreservat av det.

    Du säger att ingen vill avskaffa Råstasjön med omgivning, men förslaget till detaljplan skulle innebära ett mycket kraftigt ingrepp i den natur som nu finns runt Råstasjön. Bland annat inkräktar förslaget på strandskyddet på en mängd olika ställen. Råstasjöns norra sida skulle få en parkkaraktär istället för dagens skogskaraktär. Insikten om förslagets konsekvenser har därför nu fått nästan alla partier att ta avstånd från det ursprungliga förslaget.

    Solna kan inte ses som en isolerad enhet utan är en del av Stockholmsregionen som är en storstadsregion, som innehåller olika typer av bebyggelse höghus, låghus och villor etc. Det måste finnas möjlighet för människor med olika önskemål på sin närmiljö att bo här. Återigen, en av Stockholmsregionens styrkor är just närheten till naturen. Att bygga på varenda grönyta och förstöra värdefull naturmiljö gör regionen mindre attraktiv att bo i.

    Att boende i storstäder inte skulle ha rätten att ha nära till naturen känns rent befängt. De allra flesta människor uppskattar och mår bra av att vistas i grönområden och natur, och då är det viktigt att man inte ska behöva resa flera mil för att hitta sådana miljöer.

 6. Solnabo. Det står många fritt att flytta var de vill. Men det blir lite konstigt om alla som inte tycker som du ska flytta.

 7. Pingback: Såhär kan du rädda Råstasjön! | Calandrellas blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s