Det är förbjudet att fälla träd i nationalstadsparken

Nationalstadsparken är skyddad med anledning av sina höga natur-, kultur- och rekreationsvärden. För samtliga dessa värden har träden en stor betydelse. Det har i såväl Solna som i Stockholm förekommit att fastighetsägare eller boende har avverkat träd för att få bättre utsikt. Och det problemet har blivit större och större. Störst problem föreligger i områden där det finns många bostäder. Detta har b l a uppmärksammats av de föreningar som arbetar för parken och enskilda privatpersoner.

Behovet av att vidta åtgärder för att skydda värdena, och därmed även träden, i nationalstadsparken har uppmärksammats av länsstyrelsens nationalstadsparksråd och redan i den fördjupade översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2008.

Lagskyddet för nationalstadsparken återfinns i 4 kap. 7 § miljöbalken och innebär förbud mot att skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden men gäller endast vid åtgärder som kräver visa former av tillstånd. Eftersom trädfällning och annan åverkan på träd i normala fall inte kräver tillstånd saknar träden i parken skydd mot sådana åtgärder.

Därför har Solna stad och Stockholms stad beslutat om ett interimistiskt skydd ( 7 kap. 24 § miljöbalken) för träden inom hela nationalstadsparkens område.  Skyddet började gälla från maj 2011 och i tre år i avvaktan på att beslut fattas om ett permanent skydd. Det innebär att det krävs tillstånd från staden för att fälla eller skada träd som är grövre än 60 cm i omkrets samt att gräva upp jord eller köra med tunga fordon under dessa träd. Samtliga fastighetsägare inom parkens område måste söka tillstånd  hos  stadsbyggnadsförvaltningen i Solna eller om det gäller markområden i Stockholm till Stockholms stad.  Alla fastighetsägare inom nationalstadsparkens område har informerats om beslutet.

Interimistiskt beslut enligt 7 kap 24 § miljöbalken innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Solna stad

1. avverka eller skada träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm. Förbudet gäller inte beskärning av träd, om personer med dokumen­terad sakkunskap i trädvård be­dömt att det kan ske utan att skada trädet. Förbudet gäller inte heller fällning av träd som av park­ansva­rig tjänste­man från Solna stad bedömts utgöra en risk för allmänheten eller vara drabbat av almsjuka.

2. gräva upp jord till mer än 20 cm djup under befintlig markyta under kronan på träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm.

3. köra med tungt fordon under kronan på träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm. Förbudet gäller inte körning på befintliga hårdgjorda ytor.

Läs mer om beslutet i tjänsteskrivelsen  och i kommunfullmäktiges protokoll.

 

Annonser

4 svar till “Det är förbjudet att fälla träd i nationalstadsparken

 1. Det är utmärkt att man värnar träden i Nationalstadsparken. Men inom stadsbyggnadsförvaltningen vet inte den ena handen vad den andra gör. Detaljplanen för Torsken 3 (Bergshamra C) som klubbades den 20 juni innebär att man fäller två stora tallar och en ek. Inget försök har gjorts att rädda träden och på grund av en administrativ miss blev inte heller kommunekologen informerad. Vi i Bergshamrapartiet får ibland ta emot synpunkter från missnöjda kommunbor, som också känner att Bergshamra missgynnas. Beträffande dessa hotade tallar skriver en person som bor i kvarteret följande:
  ”Stadsbyggnadsnämnden går alltså emot sina egna regler när man vill fälla tallarna utanför Björnstigen 30 och 38. Tallarna har ett ”midjemått” på ca 190 cm och de två lindarna på samma mark mäter ca 90 cm. Den planerade lastkajen utanför Bj 30 medför upprepad körning av tunga fordon under tallkronan och det är ytterst tveksamt om hårdgjord mark räcker för att skydda tallen.”
  Anders, hur är det? Kommer Solna stad att följa sina egna regler?
  Men skyddet är ju inte kraftfullare än att man efter ansökan kan ge sig själv tillstånd att fälla dessa träd, som är ett signum för Bergshamra.

  • Björn! Syftet med trädförbudet är att förhindra att enskilda personer eller fastighetsägare fäller träd som inte behöver fällas för att de är farliga, lider av almsjuka eller annan sjukdom. Tyvärr fälls det träd vars ända syfte är att se till att utsikten blir bättre för de boende. Enligt boende i såväl Södra som Norra Bergshamra och i Ekhagen i Stockholm har detta skett.

   Din beskrivning är förenklad. Träden på kvartersmark (en ek och två talar) har inte givits skydd i detaljplanen, men det krävs tillstånd om fastighetsägaren vill fälla dess. Jag kan inte se i handlingarna att dessa skall bort. Däremot är det klart att två lindar inte kan bevaras. Befintlig askallé på gatumark längs Björnstigen har enligt uppgift dåliga förutsättningar för tillväxt, de har svårt att få vatten och syre. Nya träd skall återplanteras utmed Björnstigen.

   I alla nya bostadsprojekt försöker vi att bevara så många av de befintliga träden som möjligt. Träden är viktiga ur många synvinklar men jag vill även framhålla att befintliga träd gör att området känns inbott. I vissa fall ser vi till att det kompletteras med nya träd.

   Problemet är knappast att staden hugger ner träd. Vi är väldigt restriktiva med att hugga ned träd. Vi får snarare mycket synpunkter på att vi inte tar bort träd som skymmer utsikten, träd vars löv faller ner på bilar och att vi inte tar bort tillräckligt många slyträd. Med vänlig hälsning Anders

 2. Det fälls även träd för att de är i vägen, och att det krävs lite fantasi och ansträngning att rädda dem! Då är det lätt att skylla på någon sjukdom eller vatten och syrebrist. Både almarna i Kungsan och TV-eken är exempel på detta.
  I handlingarna framgår tydligt att dessa träd ej skall bevaras. Man har markerat träd som bevaras (även utanför planområdet) samt alla nya träd. Våra tallar och eken finns inte markerade i någon av dessa kategorier. Träd som tas bort finns över huvud taget inte med på ritningen. De borde märkas ut eftersom avverkning kräver kommunens tillstånd.

 3. För två år sedan, sommaren med prinsessbröllopet, anordnades en trädgårdsutställning i Ulriksdals slottspark. Jag promenerade där varje dag, Doctor’s Orders. En dag var träden med små fina blad och knoppar – nästa dag var fyra vackra lövträd fällda och varje blad och kvist bortstädade. Detta för att en paviljong på ängen i väster skulle synas bättre. Jag skrev mejl och protesterade till Kgl Djurgårdsförvaltn. m fl instanser. Svaret jag fick var detta: ‘Träden föll av sig själva.’ Efter motorsågen, svarade jag. Än idag kan man se fyra stubbar, mot ängen i väster. Detta trots att den Engelska parken ser ut som Gotska Sandön: Döda träd tillåts stå kvar! Här fällde man fyra friska träd, i Slottsparken, för en utställnings skull. Skäms! Karlis Branke, Bergshamra, SOLNA

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s