Visst är Martin Eliasson(S) jävig!

Vid kvällens sammanträde i stadsbyggnadsnämnden skulle nämnden avge ett yttrande över Martin Eliassons (S) överklagande över att nämnden den 18 april beslutade att anse att han var jävig vid det ärende som redogjorde för de åtgärder som stadsbyggnadsförvaltningen avsåg att vidta med anledning av Uppdrag gransknings inslag den 11 april.

Till grund för nämndens beslut förelåg diverse handlingar, bla förvaltningens yttrande över laglighetsprövningen enligt kommunallagen mål nr 9335-12, (SBN 2012:458). Här kan du läsa utlåtandet SBN Tjänsteskrivelse Jäv.

Det är sällan jag kommenterar enskilda politikers agerande om de inte är kommunalråd, statssekreterare eller statsråd. I det här fallet gör jag ett undantag och har synpunkter på min 2:e vice ordförandes agerande i frågan av behandling av ett jävsärende som berör honom då han i det här fallet verkligen har frossat i mediakontakter. Han får därför tåla att jag anmäler avvikande uppfattning på min blogg.

Det framgår klart av yttrandet att Eliasson (S) är jävig enligt bestämmelserna om sakägar- och intressejäv, ställföreträdarjäv samt delikatessjäv i kommunallagen.

Stadsbyggnadsförvaltningens rättsliga bedömning avseende jävsförhållandet

Inledningsvis kan konstateras att stadsbyggnadsnämndens beslut som nu är föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen innebär, förutom att nämnden tagit del av stadens utredning om eventuella brister, att nämnden gett sin förvaltning i uppdrag att bl.a. upprätta en handlingsplan med konkreta aktiviteter över förbättringsåtgärder vad gäller styrning och uppföljning. Denna handlingsplan ska redovisas för nämnden vid dess sammanträde i juni 2012. Nämndens beslut utmynnar således i ett uttryckligt ställningstagande och får därmed anses röra ett ärende för vilket kommunallagens jävsregler ska tillämpas. För denna slutsats talar också den omständigheten att ett yrkande om återremiss framställts vid nämndens behandling av ärendet med krav på ytterligare utredning av de faktiska omständigheterna. Om beslutet endast handlat om att ta del av information skulle det inte varit möjligt att framställa formella yrkanden om ärendets handläggning. Dessutom beslutade nämnden, med anledning av ett tilläggsyrkande, om en kompletterande redovisning från förvaltningen om detta skulle bedömas motiverat utifrån vad som framkommit i samband med återremissyrkandet.

Vad gäller den rättsliga bedömningen avseende klagandens jävsförhållande i ifrågavarande ärende kan följande anföras. Klaganden har såsom styrelseledamot i föräldrakooperativet ett särskilt intresse (sakägar- och intressejäv) av ärendets utgång eftersom det kan förväntas medföra synnerlig nytta alternativt skada för föräldrakooperativet som drivs av ett vinstintresse. Vidare föreligger jäv på den grunden att klaganden är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång (ställföreträdarjäv). Klaganden har gentemot stadsbyggnadsnämnden varit föräldrakooperativets kontaktperson i frågor rörande upprustning och underhåll av förskolans lokaler. Även om klaganden inte formellt har företrätt föräldrakooperativet såsom firmatecknare är det genom det sätt på vilket han agerat visat att han företrätt föräldrakooperativet gentemot stadsbyggnadsnämnden i frågor rörande upprustning och underhåll av förskolan. Därutöver föreligger särskilda omständigheter som är ägnade att rubba förtroendet för hans opartiskhet i ärendet (delikatessjäv). Klaganden har initierat den anmälan till revisorerna som i sin tur lett till att stadsbyggnadsnämnden fattat ett antal beslut, inklusive aktuellt beslut, för att stärka ledning, styrning och uppföljning i sin verksamhet. Därutöver har klaganden deltagit såsom förälder och representant för föräldrakooperativet i de inslag som Uppdrag granskning gjort om stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Avslutningsvis kan inte frågan om opartiskhet uppenbarligen sakna betydelse i detta ärende varför jävsgrunderna inte kan bortses ifrån.

Vid en samlad bedömning av klagandens jävsförhållanden och med beaktande av kommunallagens jävsregler ska klaganden anses på grund av jäv ha varit förhindrad att delta i stadsbyggnadsnämndens beslut som nu är föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Detta följer av en sammanvägning av bestämmelserna om sakägar- och intressejäv, ställföreträdarjäv samt delikatessjäv i kommunallagen.  Jävsbedömningen ska som ovan nämnts göras ur ett strikt objektivt perspektiv, utan hänsyn tagen till den berörda personens rättspatos eller liknande förhållanden.

Min bedömning

Jag har mycket svårt att förstå att Martin Eliasson själv inte förstår att han är jävig. Och dessutom på flera grunder. Det framgår av e-postmeddelanden från Eliasson till förvaltningen att han har varit mycket aktiv i att få sitt ena barns förskola upprustad. Han har tom föreslagit att köket skall flyttas från en våning till en annan våning i huset vilket är en omfattande och dyr förändring. Ja, han har tom gjort själva ritningen över hur köket skall se ut(ställföreträdarejäv). Till detta skall läggas de övriga jävsgrunderna enligt förvaltningens yttrande.

För en politiker är det viktigt att vara förankrad i sitt bostadsområde, på arbetsplatsen  eller i föreningslivet. Med personvalssystemet har detta blivit än viktigare. Men vi politiker måste hela tiden göra en bedömning om vi kan anses vara jäviga eller på annat sätt uppträder på ett sätt som skadar vår trovärdighet. I det här fallet anser jag att Eliasson överträder den gränsen

Dessutom väcker Eliassons agerande flera frågor. Jag anser att det, oavsett den här laglighetsprövningsfrågan, att Eliasson har uppträtt felaktigt på två sätt.

1. Eliasson har som styrelseledamot i föräldrakooperativet agerat på ett mycket offensivt sätt för att just hans förskola skall få omfattande arbeten utförda. Trots årets tillskott för att upprusta Solnas skolor och förskolor, är budgeten begränsad, och varför skall då hans barns förskola prioriteras. Eliasson är 2:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Den nämnden som ansvarar just för dessa frågor. Han sitter på dubbla stolar. Jag anser att det olyckligt om nämndens ledamöter agerar på ett sådant sätt så att allmänheten kan tro att vi inte handlägger upprustningar utifrån objektiva grunder utan utifrån enskilda nämndledamöters önskemål.

2. Eliasson är nämndens ledande oppositionspolitiker, 2:e vice ordförande, och kan vid ett maktskifte tänkas bli nämndens ordförande. Att företräda förskolan på det sätt som Eliasson har gjort anser jag fel i sig. I den här typen av frågor borde han ha lämnat över till någon annan person i föräldrakooperativets styrelse. Han sitter ju utan tvekan på  dubbla stolar. Dessutom leder hans agerande till problem för förvaltningens tjänstemän. Hur skall de hantera detta?  Han försätter dem i en svår sits. Varför skall de se till att just den förskolan som en ledande politiker har sina barn på skall få en omfattande upprustning? Och om de inte gör det. Och det blir maktskifte. Hur blir deras ställning då?

Som politiker måste man hela tiden fundera på om man är i en jävssituation. Jag har under mina år som politiker anmält mig jävig några gånger och jag kommer säkert behöva göra det vid fler tillfällen. Och jag har även tackat nej till att sitta med i flera styrelser då jag känner att även om det inte skulle kunna bli ens frågan om jäv så kan det skada min trovärdighet. Det borde fler politiker fundera på.

Mina kommentarer till Uppdrag gransknings reportage kan du läsa här och om de åtgärder staden vidtagit här.

13 svar till “Visst är Martin Eliasson(S) jävig!

 1. Hej Anders eftersom du för fram dina argument för att jag var jävig när Stadsbyggnadsnämnden behandlade frågan Solna stads granskning av Uppdrag granskning. Bifogar jag min överklagan av Stadsbyggnadsnämnden beslut att jag skulle vara jävig.

  Förvaltningsrätten i Stockholm
  115 76 Stockholm

  Solna den 2 maj 2012
  KOMMUNALBESVÄR/
  Martin Eliasson (”Undertecknad”) ./. Solna stad genom Stadsbyggnadsnämnden (”Nämden”)
  1 YRKANDEN
  1.1 Undertecknad yrkar att förvaltningsrätten undanröjer stadsbyggnadsnämndens beslut om att besluta att Undertecknad jävig vid behandlingen vid behandlingen av ärende SBN/2012:458, bilaga 1.
  1.2 Undertecknad yrkar att förvaltningsrätten undanröjer stadsbyggnadsnämndens beslut om att besluta att ta del av SBN/2012:458.
  2 OMSTÄNDIGHETER
  Bakgrund
  2.1 Stadsbyggnadsnämnden i Solna behandlade ärendet SBN/2012:458 den 18 april. Ärendet handlar om att nämnden skulle ta del av en tjänsteskrivelse som upprättas med anledning av Sveriges Televisions Uppdrag Granskning granskning av nämndens verksamhet. Tjänsteskrivelsen svarar på en del av de uppgifter som Uppdrag granskning för fram i programmet och erkänner att staden gjort fel i något fall. Tjänsteskrivelsen publicerades på Solna stads hemsida i samband med att Uppdrag Granskning sändes. Under ärendet behandling i nämnden var de tjänstemän som skrivit under tjänsteskrivningen närvarande och svarade på nämndledamöter och ersättares frågor.
  När ärendet skulle behandlas på nämndsammanträdet väckte nämndens ordförande Anders Ekegren frågan om untertecknad skulle vara jävig på samtliga i kommunallagen angivna jävsgrunder. Undertecknad bestred detta såväl muntligt som skriftligt. Nämnden beslutade då efter votering med röstsiffrorna 7-4 att jag var jävig.
  2.2 Sakförhållande rörande undertecknad.
  Undertecknad blev i Uppdrag granskning 20120404 intervjuad rörande att Stadsbyggnadsförvaltningen använt olämpliga företag för underhålls- och renoveringsarbeten på Skolor och förskolor i Solna.
  Undertecknad har barn på en av de förskolor (Föräldrakooperativet Gomorronsol) som omnämns i Uppdrag Granskning och i SBN/2012:458.
  Undertecknad är medlem i den ekonomiska föreningen (Föräldrakooperativet Gomorronsol) som driver en av de förskolor och hyr lokal av Solna Stad som omnämns i Uppdrag Granskning och i SBN/2012:458.
  Undertecknad är medlem i den ekonomiska föreningen (Föräldrakooperativet Gomorronsol) styrelse som driver en av de förskolor och hyr lokal av Solna Stad som omnämns i Uppdrag Granskning och i SBN/2012:458.
  Undertecknad uppmärksammade Solna Stads revisorer i ett brev i april 2011 om vissa av de frågor som behandlades i Uppdrag Granskning och i SBN/2012:458.
  Undertecknad har vid flera tillfällen begärt allmänna handlingar rörande underhåll av Solna stad fastigheter.
  Undertecknad har vid flera tillfällen under hösten 2010 varit i kontakt med tjänstemän på stadsbyggnadsförvaltningen rörande underhåll och renoveringsarbeten på ovan nämnda förskola.
  3 GRUNDERNA FÖR BESTRIDANDET
  3.1 Inledningsvis vill framhållas att undertecknad är väl införstådd med att Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut varigenom nämnden avgör ärendet vilket också har skett på sammanträdet [ ].
  3.2 Nämnden har med svepande skäl anfört samtliga jävgrunder enligt kommunallagen är tillämpliga. Samtliga jävsgrunder bestrids med skäl som anges nedan.
  Intresse- och sakägarjäv
  3.3 Av förarbetena framgår att med sakägarjäv avses om saken rör den som ska handlägga ett ärende och om sakens utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom. Med att ”saken rör honom” förstås de fall där han är part eller där han har ett sådant av rättsordningen erkänt intresse i saken att han i någon instans kan uppträda som part. För dessa fall är det befogat att anse att vederbörande har ett intresse av rättslig natur. Den omständigheten att en sak rör någon såsom samhällsmedlem eller såsom medlem av en grupp inom samhället bör inte i och för sig grundlägga jäv. I linje med detta ligger att en person, som sitter i ett organ i egenskap av särskilt utsedd representant för visst intresse, inte enbart på grund av sin ställning som intresserepresentant är jävig att ta befattning med ärenden som rör just detta intresse.
  3.4 Med beaktande av ovanstående bestrider att Undertecknad skulle omfattas av sakägarjäv då saken inte rör Undertecknad utan istället handlar om en redovisning med anledning av uppdrag gransknings inslag. Igenstans i handlingen nämns Undertecknads namn. Det som initierat uppdrag granskning är att de har funnit bland annat att Solna stad under flera års tid anlitat företag som inte skulle klarat den enklaste kreditkontroll.

  Ställföreträdarjäv
  3.5 Ställföreträdare är den som är behörig att företräda ett bolag eller en organisation, dvs. är firmatecknare. Ställföreträdarjävet gäller sålunda inte för den som bara är ledamot av företagets eller organisationens styrelse.
  Undertecknad är ej ställföreträdare för förskolan. Därmed kan inte heller ställföreträdarjäv vara för handen.
  Skulle rätten ändå finna att undertecknad är ställföreträdare för förskolan gäller även här att det måste det visas att sakens utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för förskolan för att jävsgrunden ska kunna åberopas.

  Tillsynsjäv
  3.6 När det gäller tillsynsjäv handlar det om SBN/2012:458 hade handlat om myndighetsutövning inom ett område där nämnden har tillsynsansvar över berörd, i och med att detta ärendet är ett informationsärende är den inte alls relevant.

  Delikatessjäv
  3.7 Av förarbetena framgår att den som har att handlägga ett ärende är jävig, om eljest någon särskild omständighet föreligger som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet. Med denna regel avses t.ex. sådana fall, då någon är uppenbar vän eller ovän med eller är ekonomiskt beroende av en part eller intressent eller direkt lyder under honom, liksom fall då den handläggande är engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma om att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.
  3.8 Således blir frågan blir frågan om Undertecknads agerande, som har föranlett att Undertecknad synnerligen engagerat mig i saken, innebär ett sätt som gör att det brister i förutsättningarna för att Undertecknad ska kunna göra en opartisk bedömning om Stadsbyggnadnämnden ska ta del av utredningen ”Redovisning med anledning av Uppdrag granskning inslag”. Svaret kan knappast besvaras jakande.

  Övrigt

  3.8 Undertecknad kan också hänvisa till 26 § 6 kap KL ”Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.” Då detta beslut är av informationskaraktär innebär det att även på denna grund skall Undertecknad anses vara opartiskt i lagens mening då informationen knappast kan påverka ärendets handläggning.
  4 SAMMANFATTNING
  4.1 Sammanfattningsvis kan således konstateras ingen av de av Nämnden anförda jävsgrunderna existerar. Att beskära rätten att deltaga i mötet då frågan bereds är ett övertramp av den demokratiska ordningen.
  4.2 Vidare är det ett övertramp av Undertecknads medborliga rättighet att meddela media rörande oegentligheter.

  • Martin! Givetvis skall du få informera om att du inte anser dig vara jävig och härpubliceras därför din inlaga till Förvaltningsrätten i Stockholm. Mvh Anders

  • Patetiskt, Martin! Jag trodde faktiskt inte att en politiker kunde sänka sig så lågt som du gjort. Men du har visat motsatsen. En politiker kan tydligen sänka sig mycket lågt. Din personliga vendetta och osmakliga retorik kommer bara att slå tillbaka på dig själv. Jag trodde du förespråkade ett parti som vill vara politisk och inte en ett parti som låser in sig i ett rättshaveri full med juridiska tolkningar. Var är din vision för ett bättre Solna? Nä ditt agerande efter Uppdrag Granskning är rent löjeväckande. Klart du hade en poäng med de tillkortakommanden som staden gjort och som du upptäckte. Bra! Men sedan faller din gloria rätt hårt!

 2. När det gäller din kritik av mitt agerande som förälder kan jag först konstatera att mitt agerande ledde till att det uppdagades att Solna stad anlitat skumraskföretag under flera års tid. I och med att jag varit med och beslutat om ramupphandling så kunde jag reagera på att kommunen anlitat företag som inte fanns med i denna och titta närmare på dessa. Detta är en viktigt anledning till att vi har fritidspolitiker som ser den kommunala verksamheten från flera håll.

  Jag tycker också att det är en självklarhet att man som förälder har rätt att undersöka och påtala missförhållanden på sitt barns förskola även om man är politiker. Jag hoppas att du tycker detta också Anders.

  Jag var under tiden då jag hjälpte förskolan med kontakter med kommunen inte styrelseledamot där utan bara vanlig medlem i föräldrakooperativet. Som man gör i ett föräldrakooperativ hjälper man till på olika sätt, med städning, blöjinköp, enklare reparationer mm. Det var med den bakgrunden som jag tog kontakt med tjänstemän på kommunen när förskolechefen meddelade att kontakterna tog mycket tid och utlovade åtgärder inte genomfördes.

  I kontakterna med kommunen presenterade jag mig som Martin förälder på mitt barns förskola och alldrig som politiker. Inledningsvis trodde jag att det skulle kanske krävas nått telefonsamtal för att reda ut något missförstånd men så blev det inte. Jag fick löften att man höll på att titta på vilka åtgärder som skulle utföras och att detta skulle ske till ett visst datum för att när datumet hade varit och vi inte hade hört något från kommunen ringde jag igen och samma visa upprepade sig igen och igen. Det var endast när man fick tag på ansvarig tjänsteman på telefon som man fick något svar. Mail besvarades endast undantagsvis. Efter ett par månader började det plötsligt hända saker och en hel del underhållsåtgärder utfördes. Men lika plötsligt som de började slutade de. När jag försökte få ett svar på varför arbetet avstannade så fick jag inget svar. Jag skickade då ett mail till den tf förvaltningschefen och inte heller av honom fick jag svar. Efter detta har jag inte haft någon kontakt med berörda tjänstemän på förvaltningen.

  Eftersom jag hade frågor som tjänstemnen inte ville eller kunde svara på valde jag då att begära ut de fakturor som kommunen betalat för underhåll. När jag hade fått ut dessa fakturor kunde jag konstatera att flera saker inte verkade stämma och det rörde sig inte längre bara mitt barns förskola. När jag upptäckte detta valde jag att påtala detta för stadens revisorer. Dessa utredningar håller fortfarande på.

  • Martin! Ditt långa inlägg förändringar inget i sak. I den fråga som vi behandlade i går – jävsfrågan – kan jag bara se att du är jävig på flera grunder som jag knappast behöver utveckla vidare. Det är ju ganska klart att du har suttit på två stolar samtidigt. Jag tycker det är bra att du påtalar saker som du upplever som missförhållanden. Men på vilket sätt du har gjort det förvånade tom revisionen när jag träffade dem. Just den frågan har vi anledning att återkomma till så småningom. När det gäller själva sakfrågan så kommer jag återkomma till detta på bloggen med anledning av de interpellationer som jag fått av Arne Öberg(S) och Tomas Magnusson(V). Mvh Anders

 3. Anders,

  Jag har följt denna story på håll – och kan konstatera att mycket verkar handla om en jävssituation – eller inte. Här finns säkerligen många olika åsikter. Som relativ ny Solnabo – boende i Filmstaden, och skattebetalare i kommunen, är jag dock mer intresserad av själva sakfrågan. Vad händer egentligen där? Hur kommer du som ansvarig politiker agera i frågan kring underhållet på förskolorna? Eller är det så att jävsfrågan är viktigare att engagera sig i än det som är orsaken till denna debatt?

  Med hopp om en redogörelse för hur du agerat/agerar/kommer att agera!

  • Johan! Själva jävsfrågan är i och för sig inte stor för mig. Men då Martin Eliasson har valt att göra den massmedial har jag ansett det nödvändigt att kommentera den. Jag har på bloggen vid två tillfälle skrivit om detta på bloggen så lättast är det att söka på Uppdrag granskning under sök men just nu ligger även inläggen på högerkanten när detta svar skrivs.

   Underhållsfrågorna är jätteviktiga. Därför har jag och Folkpartiet kämpat för att vi i år och de kommande åren skall satsa rejält med pengar på upprustning. Båda 2012 och 2013 satsar vi 14 miljoner kronor extra varje år. Dessa pengar behövs verkligen. Läs även blogginlägget om planeringsförutsättningarna där jag skriver lite mer om budgeten för 2013 och tankar om framtiden. Återkom gärna om du har ytterligare frågor. Mvh Anders

 4. Och vad hände med själva sakfrågan, att kommunen betalat ut pengar till skumraskföretag som påstår sig ha utfört arbeten på förskolor fast de i själva verket inte alltid gjort det? Martin Eliassons eventuella jävighet och agerande i övrigt är väl inte i närheten av lika intressant? Det är ju inte Martin Eliasson som betalat ut pengar på oklara fakturaunderlag utan att kontrollera att de stämmer.
  Kommunens svar på uppgifterna i Uppdrag Granskning kändes högst otillfredsställande och som att man försöker att föra skattebetalarna bakom ljuset. Som skattebetalare i Solna kommun kan jag inte annat än att känna misstro med tanke på både muthärvor och de uppgifter som framkom i Uppdrag Granskning. Fokusera gärna på det i stället.

  • Malin! Det är inte jag utan Martin själv som via kontakter med massmedia gjort jävsfrågan till en stor fråga. Jag tycker du skall läsa min två tidigare blogginlägg om Uppdrag granskning och även på Solna stads hemsida. Uppdrag granskninghar fel på en hel del punkter men det är korrekt är korrekt att staden har brustit när det bl.a. gäller faktura- och kreditkontroll och det finns brister i hur vi hanterat LOU. I den delen kommer jag att återkomma om detta i nya blogginlägg. Mvh Anders

 5. Anders! Förstår ändå inte varför du verkar ha lagt så mycket tid och möda på att framställa Martin Eliasson i dålig dager.
  Martin Eliasson har sitt barn på ett föräldrakooperativt dagis, som inte själva lagar maten. Föräldrakooperativa dagis hushållar hårt med slantarna. En förskola med eget, godkänt kök kan laga maten själva, behöver inte betala för catering och skulle därmed kunna spara in på den näst största utgiften: mat. Förskolan har en förälder som är arkitekt. Vad är då mest naturligt, att de ber den föräldern att komma med ett förslag på kök som godkänns för matlagning, eller att de anlitar och betalar för (alternativt försöker få kommunen att betala för) att en dyr arkitekt presenterar ett förslag?
  Du hade nog kunnat presentera och förklara jävsgrunderna utan att dra fram information som antyder att Martin Eliasson är en riktig skummis.

  Som jag förstått saken slängdes Martin Eliasson ut från ett rent informativt möte kring det som Uppdrag Granskning gällde. Det är väl det han opponerat sig emot? Att han sedan inte kan vara med och fatta beslut gällande detta verkar han hela tiden ha förstått själv.
  Hur sedan olika tidningar valt att presentera denna information kan nog inte Martin Eliasson hållas personligt ansvarig för. Och att de skrivit när saken kommit ut är självklart: saken är av allmänintresse. Skulle Martin Eliasson ha låtit bli att svara på pressens frågor?

  Det är också konstigt att du utgår från (utan att veta) att Martin Eliasson ringt till kommunens tjänstemän och presenterat sig med namn och politisk titel för att få igenom förändringar på den förskola där hans barn går.
  Du antyder också att han suttit och tagit beslut om att just den här förskolan ska få stora pengar till upprustningar.
  Jag råkar veta att förskolan fortfarande har två kök icke godkända för matlagning. Att den fortfarande har en ventilation som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt och att det krävs ständiga fönsteröppningar för att barnen ska få andas vettig luft. Jag vet att det, trots mängder av oroliga samtal från flera föräldrar, tog ETT ÅR, innan kommunen gjorde något åt den trafikfarliga situationen utanför förskolan. Lösningen kom sedan en rasande pappa ringt kommunen och berättat att hans son nästan blivit överkörd utanför grinden. Jag vet att barnen tidigare riskerade att skålla händerna när de tvättade sig, men att de numera tvättar händerna i iskallt vatten varje dag för att kommunen inte åtgärdat felet.
  Är inte allt detta väldigt konstigt med tanke på att förskolan enligt dig har ”en ledande politiker” bland föräldrarna som utövat otillbörliga påtryckningar mot kommunen? Borde inte förskolan vara tipp topp då? Det räcker nog med att du går förbi och tar en titt på gården så förstår du nog snart att några otillbörliga påtryckningar inte har lett till några särskilda förmåner för just denna förskola.

  Du hävdar att det är Martin Eliasson, inte du, som gjort jävsfrågan till en stor fråga. Min fråga till dig är: Hur mycket tid har du lagt ner på research om Martin Eliasson och på att skriva din långa, långa text om hur extremt jävig och till och med skum Martin Eliasson är?

  • Malin! Jag har full förståelse att du som känner Martin från förskolan vill förvarar honom i ditt blogginlägg. Jag har vare sig försökt att framställa honom i någon dålig dager eller att han är en skummis. Martin är en mycket trevlig person som vill väl men i den här frågan har inte kunnat skilja på sina olika roller. Och det är det som är problemet.

   När jag läser ditt blogginlägg ser jag att du helt och hållet utgår från den information du fått från Martin och du försöker inte bemöta mina sunpunkter i sak, vilket jag tycker är väldigt tråkigt.

   Det här var inte något informationsärende utan ett beslutsärende, annars hade ju vare sig oppositionen eller Alliansen kunnat lägga några yrkanden.

   Det är inte jag som har kontaktat media. Det finns ju andra som har kontaktat media och redan dagen efter vårt sammanträde var det en nyhet där Martin intervjuvades. Och vem tror du har informerat dem om nämndens beslut.

   Malin! Du borde nog ställa frågan till Martin hur mycket tid han har lagt på detta ärende. Mina blogginlägg får inte ta mer en än timme att skriva och mycket mer tog det inte i det här fallet heller. Men jag är och andra sidan ganska snabb och skriva när jag kan ämnet. Med vänlig hälsning Anders

 6. Anders, det här – som såg ut att vara ännu en billig sågning av en meningsmotståndare – har blivit ditt bästa inlägg. Bra gjort att ta upp den här frågan och mycket bra underbyggd analys. Jävsfrågan är med ett rungande JA besvarad!

  Det syns dessutom att du träffat mitt i prick på de kommentarer som Hr Eliasson och hans skrivande vänner snabbt bidragit med. Vad finns det för möjligheter att bli av med honom? Troligtvis inga, för frivilligt lär han inte gå och det är väl bara nästa val som gäller då?

  Mvh, Mikael

 7. Ping: Mina synpunkter på kvällens Uppdrag granskning om Solna |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s